Panasonic KX-PRW110FX

Panasonic KX-PRW110FX manuale

(1)
 • Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Òåëåôîí ñ ïðåìèóì äèçàéí è âðúçêà ñúñ ñìàðòôîí
  Moäåë: .;35:);
  Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå
  “Ïîäãîòîâêà” íà ñòðàíèöà 10.
  249(:GPAAXGTRFH 
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.
  Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè àïàðàò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà
  çà óïîòðåáà è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
  Çà äà èçïîëçâàòå òîçè òåëåôîí âúâ âàøàòà äúðæàâà, òðÿáâà äà çàäàäåòå
  ñúîòâåòíàòà ðåãèîíàëíà íàñòðîéêà (ñòð. 32). Àêî å íåîáõîäèìî, ïðîìåíåòå
  åçèêà íà äèñïëåÿ (ñòð. 13).
  (Ñàìî çà ×åõèÿ è Ñëîâàêèÿ)
  Òîçè áåçæè÷åí òåëåôîí ìîæå äà ñå èçïîëçâà ñúãëàñíî Ãåíåðàëåí ëèöåíç:
  VO-R/8/08.2005-23 (çà ×åõèÿ), VPR-7/2001 (çà Ñëîâàêèÿ).
Panasonic KX-PRW110FX

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic KX-PRW110FX o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic KX-PRW110FX rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic KX-PRW110FX. Il manuale rientra nella categoria Telefono DECT / VoIP ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Norvegese, Greco. Hai domande sul Panasonic KX-PRW110FX o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic KX-PRW110FX

Marca Panasonic
Modello KX-PRW110FX
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
Lingua Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

Telefoni DECT / VoIP Panasonic

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo PanasonicKX-PRW110FX .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più