Panasonic KX-PRW110FX manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-PRW110FX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-PRW110FX

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Òåëåôîí ñ ïðåìèóì äèçàéí è âðúçêà ñúñ ñìàðòôîí
Moäåë: .;35:);
Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå
“Ïîäãîòîâêà” íà ñòðàíèöà 10.
249(:GPAAXGTRFH 
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè àïàðàò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà
çà óïîòðåáà è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
Çà äà èçïîëçâàòå òîçè òåëåôîí âúâ âàøàòà äúðæàâà, òðÿáâà äà çàäàäåòå
ñúîòâåòíàòà ðåãèîíàëíà íàñòðîéêà (ñòð. 32). Àêî å íåîáõîäèìî, ïðîìåíåòå
åçèêà íà äèñïëåÿ (ñòð. 13).
(Ñàìî çà ×åõèÿ è Ñëîâàêèÿ)
Òîçè áåçæè÷åí òåëåôîí ìîæå äà ñå èçïîëçâà ñúãëàñíî Ãåíåðàëåí ëèöåíç:
VO-R/8/08.2005-23 (çà ×åõèÿ), VPR-7/2001 (çà Ñëîâàêèÿ).

Vuoi sapere di Panasonic KX-PRW110FX?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-PRW110FX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-PRW110FX fornirti una buona risposta.