Panasonic KX-T7750 manuale

Panasonic KX-T7750

Guarda qui il manuale Panasonic KX-T7750. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
KX-T7750
Prodotto
EAN
0534274856044, 5060420780833, 0534274855344
Lingua
Italiano, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Öèôðîâè ñèñòåìíè òåëåôîíè
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Moäåë KX-T7720 / KX-T7730 / KX-T7731
Âàæíà èíôîðìàöèÿ
ÂÀÆÍÀ ÇÀÁÅËÅÆÊÀ:
Ïðè ñïèðàíå íà åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå òîçè òåëåôîí ñïèðà äà ðàáîòè.
Àêî òðÿáâà äà ðåàëèçèðàòå ñïåøíè îáàæäàíèÿ, ñâúðæåòå êúì ëèíèÿòà äðóã,
íåçàâèñèì îò åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå òåëåôîí.
Ïðè ïîÿâà íà ïðîáëåì â ðàáîòàòà íà òåëåôîíà, èçêëþ÷åòå ãî è ñâúðæåòå êúì ëèíèÿ-
òà äðóã, ðàáîòåù òåëåôîí. Àêî íîâèÿò òåëåôîí ðàáîòè áåçïðîáëåìíî, îáúðíåòå ñå
êúì ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèç íà Panasonic çà ðåìîíò íà âàøèÿ òåëåôîí. Àêî è íîâèÿò
òåëåôîí íå ðàáîòè äîáðå, ïðîâåðåòå ñúñòîÿíèåòî íà ñâúðçâàùèòå êàáåëè è òåëåôîí-
íàòà öåíòðàëà.
Äðúæòå òåëåôîíà äàëå÷å îò òîïëèííè èçòî÷íèöè è èçòî÷íèöè íà åëåêòðîìàãíèòíè
ñìóùåíèÿ, êàòî ôëóîðåñöåíòíè ëàìïè, åëåêòðîìîòîðè è äð.
Ïàçåòå òåëåôîíà îò ïðàõ, âëàãà è âèáðàöèè, è íå ãî èçëàãàéòå íà äèðåêòíà ñëúí÷åâà
ñâåòëèíà.
Íå èçïîëçâàéòå áåíçèí, ðàçðåäèòåë, äðóãè ñèëíè ðàçòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíè ìàòå-
ðèàëè çà ïî÷èñòâàíå íà òåëåôîíà. Ïî÷èñòâàéòå òåëåôîíà ñ ïàð÷å ìåê ïëàò.
Íå èçïîëçâàéòå äðóãè ñëóøàëêè, îñâåí ñëóøàëêè Panasonic.
Íå ðàçãëîáÿâàéòå àïàðàòà. Òîâà ìîæå äà ïðè÷èíè òîêîâ óäàð. Çà ðåìîíò âèíàãè ñå
îáðúùàéòå êúì ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèçåí öåíòúð íà Panasonic.
Êîãàòî èçïîëçâàòå àïàðàòèòå îò ñåðèÿòà KX-T7700, íå çàáðàâÿéòå çà ñëåäíîòî:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÇÀ ÄÀ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÅ ÏÎÆÀÐ ÈËÈ ÒÎÊÎÂ ÓÄÀÐ, ÍÅ ÈÇËÀÃÀÉÒÅ
ÀÏÀÐÀÒÀ ÍÀ ÄÚÆÄ ÈËÈ ÊÀÊÂÀÒÎ È ÄÀ Å ÂËÀÃÀ.
 ÑËÓØÀËÊÀÒÀ ÈÌÀ ÌÀÃÍÈÒ, ÊÎÉÒÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÏÐÈÂËÈ×À ÌÀËÊÈ
ÌÅÒÀËÍÈ ÏÐÅÄÅÌÅÒÈ.
Tîçè àïàðàò å êîíñòðóèðàí ñàìî çà ðàáîòà ñ öåíòðàëè îò ñåðèÿòà ÊÕ íà Panasonic.
Tîçè àïàðàò îòãîâàðÿ íàïúëíî íà èçèñêâàíèÿòà íà Äèðåêòèâà 1999/5/EC çà ðàäèî-
è òåëåêîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà.
KX-T7735 / KX-T7736 / KX-T7750

Vuoi sapere di Panasonic KX-T7750?

Se hai una domanda su "Panasonic KX-T7750" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su

Specifiche

Prestazione
Tipo -
Segreteria telefonica no
Design
Colore del prodotto Bianco
Tipo di montaggio Scrivania/Parete
Telefono per persone anziane no
Caratteristiche del telefono
Telefono con vivavoce yes
Funzionalità multiricevitore -
Capacità rubrica -
Gestione chiamata
Identificatore di chiamata no
Caratteristiche di gestione
Selezione vocale yes
Controllo del volume Digitale
Indicazione
Indicatori LED yes
Display
Display incorporato no
Connettività
Collegamenti wireless   no
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star -
Contenuto dell'imballo
Numero di cornette incluse 1