Panasonic KX-T7750

Panasonic KX-T7750 manuale

(2)
 • Öèôðîâè ñèñòåìíè òåëåôîíè
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Moäåë KX-T7720 / KX-T7730 / KX-T7731
  Âàæíà èíôîðìàöèÿ
  ÂÀÆÍÀ ÇÀÁÅËÅÆÊÀ:
  Ïðè ñïèðàíå íà åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå òîçè òåëåôîí ñïèðà äà ðàáîòè.
  Àêî òðÿáâà äà ðåàëèçèðàòå ñïåøíè îáàæäàíèÿ, ñâúðæåòå êúì ëèíèÿòà äðóã,
  íåçàâèñèì îò åëåêòðè÷åñêîòî çàõðàíâàíå òåëåôîí.
  Ïðè ïîÿâà íà ïðîáëåì â ðàáîòàòà íà òåëåôîíà, èçêëþ÷åòå ãî è ñâúðæåòå êúì ëèíèÿ-
  òà äðóã, ðàáîòåù òåëåôîí. Àêî íîâèÿò òåëåôîí ðàáîòè áåçïðîáëåìíî, îáúðíåòå ñå
  êúì ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèç íà Panasonic çà ðåìîíò íà âàøèÿ òåëåôîí. Àêî è íîâèÿò
  òåëåôîí íå ðàáîòè äîáðå, ïðîâåðåòå ñúñòîÿíèåòî íà ñâúðçâàùèòå êàáåëè è òåëåôîí-
  íàòà öåíòðàëà.
  Äðúæòå òåëåôîíà äàëå÷å îò òîïëèííè èçòî÷íèöè è èçòî÷íèöè íà åëåêòðîìàãíèòíè
  ñìóùåíèÿ, êàòî ôëóîðåñöåíòíè ëàìïè, åëåêòðîìîòîðè è äð.
  Ïàçåòå òåëåôîíà îò ïðàõ, âëàãà è âèáðàöèè, è íå ãî èçëàãàéòå íà äèðåêòíà ñëúí÷åâà
  ñâåòëèíà.
  Íå èçïîëçâàéòå áåíçèí, ðàçðåäèòåë, äðóãè ñèëíè ðàçòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíè ìàòå-
  ðèàëè çà ïî÷èñòâàíå íà òåëåôîíà. Ïî÷èñòâàéòå òåëåôîíà ñ ïàð÷å ìåê ïëàò.
  Íå èçïîëçâàéòå äðóãè ñëóøàëêè, îñâåí ñëóøàëêè Panasonic.
  Íå ðàçãëîáÿâàéòå àïàðàòà. Òîâà ìîæå äà ïðè÷èíè òîêîâ óäàð. Çà ðåìîíò âèíàãè ñå
  îáðúùàéòå êúì ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèçåí öåíòúð íà Panasonic.
  Êîãàòî èçïîëçâàòå àïàðàòèòå îò ñåðèÿòà KX-T7700, íå çàáðàâÿéòå çà ñëåäíîòî:
  ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
  ÇÀ ÄÀ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÅ ÏÎÆÀÐ ÈËÈ ÒÎÊÎÂ ÓÄÀÐ, ÍÅ ÈÇËÀÃÀÉÒÅ
  ÀÏÀÐÀÒÀ ÍÀ ÄÚÆÄ ÈËÈ ÊÀÊÂÀÒÎ È ÄÀ Å ÂËÀÃÀ.
   ÑËÓØÀËÊÀÒÀ ÈÌÀ ÌÀÃÍÈÒ, ÊÎÉÒÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÏÐÈÂËÈ×À ÌÀËÊÈ
  ÌÅÒÀËÍÈ ÏÐÅÄÅÌÅÒÈ.
  Tîçè àïàðàò å êîíñòðóèðàí ñàìî çà ðàáîòà ñ öåíòðàëè îò ñåðèÿòà ÊÕ íà Panasonic.
  Tîçè àïàðàò îòãîâàðÿ íàïúëíî íà èçèñêâàíèÿòà íà Äèðåêòèâà 1999/5/EC çà ðàäèî-
  è òåëåêîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà.
  KX-T7735 / KX-T7736 / KX-T7750

Vuoi sapere di Panasonic KX-T7750?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-T7750 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-T7750 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-T7750. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-T7750

Specifiche

Marca Panasonic
Modello KX-T7750
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
EAN 0534274856044, 5060420780833, 0534274855344
Lingua Italiano, Greco
Tipo di file PDF
Prestazione
Tipo -
Segreteria telefonica
Design
Colore del prodotto Bianco
Tipo di montaggio Scrivania/Parete
Telefono per persone anziane
Caratteristiche del telefono
Telefono con vivavoce
Funzionalità multiricevitore -
Capacità rubrica -
Gestione chiamata
Identificatore di chiamata
Caratteristiche di gestione
Selezione vocale
Controllo del volume Digitale
Indicazione
Indicatori LED
Display
Display incorporato
Connettività
Collegamenti wireless
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star -
Contenuto dell'imballo
Numero di cornette incluse 1

In vendita su

  Relaterade produkter

  Telefoni DECT / VoIP Panasonic

  manual_faq_title

  manual_faq_description

  manual_faq_add-manual manual_question_cta

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description