Panasonic KX-TCD240FX manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-TCD240FX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-TCD240FX

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Moäåë:
Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîí
KX-TCD230FX
Moäåë:
Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîíåí ñåêðåòàð
KX-TCD240FX
Tîçè óðåä å ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèèòå Èäåíòèôèêàöèÿ íà
ïîâèêâàíåòî è SMS. Çà äà èçïîëçâàòå òåçè ôóíêöèè, òðÿáâà
äà ñå àáîíèðàòå çà ñúîòâåòíèòå óñëóãè â òåëåôîííàòà
êîìïàíèÿ.
Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, çàðåäåòå áàòåðèèòå 7 ÷àñà.
Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ è ÿ
çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.

Vuoi sapere di Panasonic KX-TCD240FX?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-TCD240FX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-TCD240FX fornirti una buona risposta.