Panasonic KX-TCD240FX

Panasonic KX-TCD240FX manuale

(1)
 • Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Moäåë:
  Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîí
  KX-TCD230FX
  Moäåë:
  Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîíåí ñåêðåòàð
  KX-TCD240FX
  Tîçè óðåä å ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèèòå Èäåíòèôèêàöèÿ íà
  ïîâèêâàíåòî è SMS. Çà äà èçïîëçâàòå òåçè ôóíêöèè, òðÿáâà
  äà ñå àáîíèðàòå çà ñúîòâåòíèòå óñëóãè â òåëåôîííàòà
  êîìïàíèÿ.
  Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, çàðåäåòå áàòåðèèòå 7 ÷àñà.
  Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ è ÿ
  çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.

Vuoi sapere di Panasonic KX-TCD240FX?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-TCD240FX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-TCD240FX fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-TCD240FX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-TCD240FX

Specifiche

Marca Panasonic
Modello KX-TCD240FX
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
Lingua Italiano, Greco
Tipo di file PDF

In vendita su

  Relaterade produkter

  Telefoni DECT / VoIP Panasonic

  manual_faq_title

  manual_faq_description

  manual_faq_add-manual manual_question_cta

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description