Panasonic KX-TCD320FX

Panasonic KX-TCD320FX manuale

(1)
 • Tîçè óðåä å ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèèòå Èäåíòèôèêàöèÿ íà
  ïîâèêâàíåòî è SMS. Çà äà èçïîëçâàòå òåçè ôóíêöèè, òðÿáâà
  äà ñå àáîíèðàòå çà ñúîòâåòíèòå óñëóãè â òåëåôîííàòà
  êîìïàíèÿ.
  Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, çàðåäåòå áàòåðèèòå 7 ÷àñà.
  Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ è ÿ
  çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîí
  Moäåë:
  ñ òåëåôîíåí ñåêðåòàð
  KX-TCD320FX
Panasonic KX-TCD320FX

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic KX-TCD320FX o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic KX-TCD320FX rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il . Il manuale rientra nella categoria ed è stato valutato da persone con una media di . Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: . Hai domande sul o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda

Specifiche Panasonic KX-TCD320FX

Marca Panasonic
Modello KX-TCD320FX
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
Lingua Italiano, Greco
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

Telefoni DECT / VoIP Panasonic

Domande frequenti

Di seguito troverai le domande più frequenti sul Panasonic KX-TCD320FX.

La tua domanda non è elencata? Fai qui la tua domanda. Fai qui la tua domanda

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più