Panasonic KX-TCD420 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-TCD420. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-TCD420

C
2
1
3
4
5
6
7
8
0
R
IN
T
9
ALL
ON
O
F
F
Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîí ñ òåëåôîíåí ñåêðåòàð
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Ìîäåë: KX-TCD420BX
Ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèÿ
Èäåíòèôèêàöèÿ íà ïîâèêâàíåòî
ÌÎËß, ÏÐÎ×ÅÒÅÒÅ ÏÐÅÄÈ ÓÏÎÒÐÅÁÀ È ÇÀÏÀÇÅÒÅ.
Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà çàðåäåòå áàòåðèèòå â ïðîäúëæåíèå íà 7 ÷àñà.
Ïîäãîòîâêà Áåçæè÷åí òåëåôîí Ïîëåçíà èíôîðìàöèÿÒåëåôîíåí ñåêðåòàð
Ñúäúðæàíèå
Ïîäãîòîâêà
Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà .......... 2
Âàæíà èíôîðìàöèÿ ......................... 3
Íàñòðîéâàíå .................................. 4
Áåçæè÷åí òåëåôîí
Èçïîëçâàíå íà òåëåôîíà .................. 9
Îáàæäàíå..................................... 10
Èäåíòèôèêàöèÿ íà ïîâèêâàíåòî ....... 11
Îòãîâîð íà ïîâèêâàíå..................... 14
Òåëåôîíåí óêàçàòåë .......................15
Íàñòðîéêè íà ñëóøàëêàòà ...............19
Íàñòðîéêè íà áàçàòà ...................... 25
Ïúðâîíà÷àëíè íàñòðîéêè................ 28
Ðàáîòà ñ ïîâå÷å îò åäíî óñòðîéñòâî... 30
Âúòðåøíà âðúçêà .......................... 34
Òåëåôîíåí ñåêðåòàð
Òåëåôîíåí ñåêðåòàð....................... 35
Óïðàâëåíèå îò ðàçñòîÿíèå ...............41
Ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ
Ïðåäè äà ïîòúðñèòå ïîìîù ............. 43
Òåõíè÷åñêà èíôîðìàöèÿ ................. 46
Ïîêàçàëåö.................................... 47
TCD420BX_e.book Page 1 Friday, April 4, 2003 10:36 AM

Vuoi sapere di Panasonic KX-TCD420?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-TCD420 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-TCD420 fornirti una buona risposta.