Panasonic KX-TCD420

Panasonic KX-TCD420 manuale

(1)
 • C
  2
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  0
  R
  IN
  T
  9
  ALL
  ON
  O
  F
  F
  Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîí ñ òåëåôîíåí ñåêðåòàð
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Ìîäåë: KX-TCD420BX
  Ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèÿ
  Èäåíòèôèêàöèÿ íà ïîâèêâàíåòî
  ÌÎËß, ÏÐÎ×ÅÒÅÒÅ ÏÐÅÄÈ ÓÏÎÒÐÅÁÀ È ÇÀÏÀÇÅÒÅ.
  Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà çàðåäåòå áàòåðèèòå â ïðîäúëæåíèå íà 7 ÷àñà.
  Ïîäãîòîâêà Áåçæè÷åí òåëåôîí Ïîëåçíà èíôîðìàöèÿÒåëåôîíåí ñåêðåòàð
  Ñúäúðæàíèå
  Ïîäãîòîâêà
  Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà .......... 2
  Âàæíà èíôîðìàöèÿ ......................... 3
  Íàñòðîéâàíå .................................. 4
  Áåçæè÷åí òåëåôîí
  Èçïîëçâàíå íà òåëåôîíà .................. 9
  Îáàæäàíå..................................... 10
  Èäåíòèôèêàöèÿ íà ïîâèêâàíåòî ....... 11
  Îòãîâîð íà ïîâèêâàíå..................... 14
  Òåëåôîíåí óêàçàòåë .......................15
  Íàñòðîéêè íà ñëóøàëêàòà ...............19
  Íàñòðîéêè íà áàçàòà ...................... 25
  Ïúðâîíà÷àëíè íàñòðîéêè................ 28
  Ðàáîòà ñ ïîâå÷å îò åäíî óñòðîéñòâî... 30
  Âúòðåøíà âðúçêà .......................... 34
  Òåëåôîíåí ñåêðåòàð
  Òåëåôîíåí ñåêðåòàð....................... 35
  Óïðàâëåíèå îò ðàçñòîÿíèå ...............41
  Ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ
  Ïðåäè äà ïîòúðñèòå ïîìîù ............. 43
  Òåõíè÷åñêà èíôîðìàöèÿ ................. 46
  Ïîêàçàëåö.................................... 47
  TCD420BX_e.book Page 1 Friday, April 4, 2003 10:36 AM

Vuoi sapere di Panasonic KX-TCD420?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-TCD420 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-TCD420 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-TCD420. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-TCD420

Specifiche

Marca Panasonic
Modello KX-TCD420
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
Lingua Italiano, Inglese, Norvegese, Greco
Tipo di file PDF

In vendita su

  Relaterade produkter

  Telefoni DECT / VoIP Panasonic

  manual_faq_title

  manual_faq_description

  manual_faq_add-manual manual_question_cta

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description