Panasonic KX-TG7150FX manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-TG7150FX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-TG7150FX

Tîçè óðåä å ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèÿòà Èäåíòèôèêàöèÿ íà
ïîâèêâàíåòî. Çà äà èçïîëçâàòå òàçè ôóíêöèÿ, òðÿáâà
äà ñå àáîíèðàòå çà ñúîòâåòíàòà óñëóãà â òåëåôîííàòà
êîìïàíèÿ.
Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, çàðåäåòå áàòåðèèòå 7 ÷àñà.
Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ è ÿ
çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Moäåë:
Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîí
KX-TG7150FX
KX-TG7170FX
KX-TG7150

Vuoi sapere di Panasonic KX-TG7150FX?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-TG7150FX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-TG7150FX fornirti una buona risposta.