Panasonic KX-TG7150FX

Panasonic KX-TG7150FX manuale

(1)
 • Tîçè óðåä å ñúâìåñòèì ñ ôóíêöèÿòà Èäåíòèôèêàöèÿ íà
  ïîâèêâàíåòî. Çà äà èçïîëçâàòå òàçè ôóíêöèÿ, òðÿáâà
  äà ñå àáîíèðàòå çà ñúîòâåòíàòà óñëóãà â òåëåôîííàòà
  êîìïàíèÿ.
  Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, çàðåäåòå áàòåðèèòå 7 ÷àñà.
  Ïðåäè ïúðâîíà÷àëíà óïîòðåáà, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå òàçè èíñòðóêöèÿ è ÿ
  çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Moäåë:
  Öèôðîâ áåçæè÷åí òåëåôîí
  KX-TG7150FX
  KX-TG7170FX
  KX-TG7150
Panasonic KX-TG7150FX

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic KX-TG7150FX o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic KX-TG7150FX rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic KX-TG7150FX. Il manuale rientra nella categoria Telefono DECT / VoIP ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Norvegese, Greco. Hai domande sul Panasonic KX-TG7150FX o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic KX-TG7150FX

Marca Panasonic
Modello KX-TG7150FX
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
Lingua Italiano, Inglese, Norvegese, Greco
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

Telefoni DECT / VoIP Panasonic

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo PanasonicKX-TG7150FX .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più