Panasonic KX-TG7852FX

Panasonic KX-TG7852FX manuale

(1)
 • Îïåðàòèâíè èíñòðóêöèè
  Äèãèòàëåí áåçæè÷åí òåëåôîí
  Ìîäåë áð.
  Äèãèòàëíà áåçæè÷íà ñåêðåòàðêà
  Ìîäåë áð.
  Ïðèêàæàíèîò ìîäåë å KX-TG7851.
  Âè áëàãîäàðèìå øòî ãî êóïèâòå îâî¼ ïðîèçâîä íà Panasonic.
  Ïðåä äà ïî÷íåòå ñî óïîòðåáà, âèäåòå âî
  „Ïî÷íóâàœå“ íà ñòðàíèöàòà 10.
  Âå ìîëèìå, ïðî÷èòà¼òå ãè âíèìàòåëíî îâèå èíñòðóêöèè ïðåä äà ðàêóâàòå ñî îâî¼
  ïðîèçâîä è çà÷óâà¼òå ãè çà íàòàìîøíà óïîòðåáà.
  Çà äà ãî êîðèñòèòå îâî¼ óðåä âî âàøàòà çåì¼à, ïðâî ïðîìåíåòå ãè íàãîäóâàœàòà çà
  ðåãèîíîò íà óðåäîò, çà äà îäãîâàðààò íà âàøàòà çåì¼à (ñòð. 31). Äîêîëêó å ïîòðåáíî,
  ïðîìåíåòå ãî ¼àçèêîò øòî ñå ïðèêàæóâà íà åêðàíîò (ñòð. 15).
  (Çà ×åøêà è Ñëîâà÷êà)
  Îâî¼ áåçæè÷åí òåëåôîí ìîæåòå äà ãî êîðèñòèòå âî ñîãëàñíîñò ñî Îïøòàòà ëèöåíöà áð.:
  (çà ×åøêà) (çà Ñëîâà÷êà).

Vuoi sapere di Panasonic KX-TG7852FX?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-TG7852FX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-TG7852FX fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-TG7852FX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-TG7852FX

Specifiche

Marca Panasonic
Modello KX-TG7852FX
Prodotto Telefoni DECT / VoIP
Lingua Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file PDF

In vendita su

  Relaterade produkter

  Telefoni DECT / VoIP Panasonic

  manual_faq_title

  manual_faq_description

  manual_faq_add-manual manual_question_cta

  Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

  Leggi di più