Panasonic KX-TG7852FX manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic KX-TG7852FX. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic KX-TG7852FX

Îïåðàòèâíè èíñòðóêöèè
Äèãèòàëåí áåçæè÷åí òåëåôîí
Ìîäåë áð.
Äèãèòàëíà áåçæè÷íà ñåêðåòàðêà
Ìîäåë áð.
Ïðèêàæàíèîò ìîäåë å KX-TG7851.
Âè áëàãîäàðèìå øòî ãî êóïèâòå îâî¼ ïðîèçâîä íà Panasonic.
Ïðåä äà ïî÷íåòå ñî óïîòðåáà, âèäåòå âî
„Ïî÷íóâàœå“ íà ñòðàíèöàòà 10.
Âå ìîëèìå, ïðî÷èòà¼òå ãè âíèìàòåëíî îâèå èíñòðóêöèè ïðåä äà ðàêóâàòå ñî îâî¼
ïðîèçâîä è çà÷óâà¼òå ãè çà íàòàìîøíà óïîòðåáà.
Çà äà ãî êîðèñòèòå îâî¼ óðåä âî âàøàòà çåì¼à, ïðâî ïðîìåíåòå ãè íàãîäóâàœàòà çà
ðåãèîíîò íà óðåäîò, çà äà îäãîâàðààò íà âàøàòà çåì¼à (ñòð. 31). Äîêîëêó å ïîòðåáíî,
ïðîìåíåòå ãî ¼àçèêîò øòî ñå ïðèêàæóâà íà åêðàíîò (ñòð. 15).
(Çà ×åøêà è Ñëîâà÷êà)
Îâî¼ áåçæè÷åí òåëåôîí ìîæåòå äà ãî êîðèñòèòå âî ñîãëàñíîñò ñî Îïøòàòà ëèöåíöà áð.:
(çà ×åøêà) (çà Ñëîâà÷êà).

Vuoi sapere di Panasonic KX-TG7852FX?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic KX-TG7852FX semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic KX-TG7852FX fornirti una buona risposta.