Panasonic Lumix DMC-G1 manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic Lumix DMC-G1. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic Lumix DMC-G1

47
VQT1U44
Ñâåòêàâèöà:
Ñêîðîñò íà ñèíõðîíè-
çàöèÿ íà ñâåòêàâèöàòà:
Íîñèòåëè íà çàïèñà:
Ðàçìåð íà êàðòèíàòà
Ñòàòè÷íè ñíèìêè:
Êà÷åñòâî:
Ôîðìàò íà çàïèñà
:
Èíòåðôåéñ
Öèôðîâ:
Àíàëîãîâ âèäåî:
Òåðìèíàëè
[REMOTE]:
[DIGITAL/V.OUT]:
[HDMI]:
[DC IN]:
Ðàçìåðè:
Òåãëî:
Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà:
Ðàáîòíà âëàæíîñò:
Äðóãè
Âãðàäåíà èçñêà÷àùà ñâåòêàâèöà
GN 11.0 (åêâèâàëåíò)
Îáõâàò íà ñâåòêàâèöàòà:
Ïðèáë. 45 c
m äî 6.2 m
(Êîãàòî å ìîíòèðàí 1445 mm/F3.55.6 îáåêòèâ, ïðåäîñòà-
âåí ñ DMC-G1K, ïðè wide ñòðàíàòà è èçáðàíî [ISO AUTO])
AUTO, AUTO/Ðåäóêöèÿ ÷åðâåíè î÷è, Âêëþ÷åíà, Âêëþ÷åíà/
Ðåäóêöèÿ ÷åðâåíè î÷è, Áàâíà ñèíõðîíèçàöèÿ, Áàâíà ñèíõðî-
íèçàöèÿ/Ðåäóêöèÿ ÷åðâåíè î÷è, Èçêëþ÷åíà
Ðàâíî èëè ïî-ìàëêî îò 1/160 îò ñåêóíäàòà
SD Memory Card/SDHC Memory Card
/MultiMediaCard
Ïðè åêðàíåí ôîðìàò [X]
4000M3000 pixels, 2816M2112 pixels, 2048M1536 pixels
Ïðè åêðàíåí ôîðìàò [Y ]
4000M2672 pixels, 2816M1880 pixels, 2048M1360 pixels
Ïðè åêðàíåí ôîðìàò [W]
4000M2248 pixels, 2816M1584 pixels, 1920M1080 pixels
RAW/RAWKFine/RAWKStandard/Fine/Standard
JPEG (áàçèðàí íà “Design rule for Camera File system”,
áàçèðàí íà ñòàíäàðòà “Exif 2.21”)/DPOF ñúâìåñòèìîñò
“USB 2.0” (High Speed)
NT
SC/PAL êîìïîçèòåí (èçáèðàåì îò ìåíþòî)
φ 2.5 mm æàê
Ñúîòâåòñòâàù æàê (8-ïèíîâ)
MiniHDMI TypeC (1.3b ñúîòâåòñòâàù)
Íÿìà (ïðè èçïîëçâàíå íà AC adaptor, èçïîëçâàéòå DC êàáåë)
Ïðèáë. 124 mm (Ø)M83.6 mm (Â)M45.2 mm (Ä)
(áåç ñòúð÷àùèòå ÷àñòè)
Ïðèáë. 385 g (òÿëî íà àïàðàòà),
Ïðèáë. 635 g
(ñ 1445 mm/F3.55.6 îáåêòèâ, ïðåäîñòàâåí ñ DMC-G1K,
êàðòà è áàòåðèÿ)
0 Qî 40QC
10% äî 80%

Vuoi sapere di Panasonic Lumix DMC-G1?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic Lumix DMC-G1 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic Lumix DMC-G1 fornirti una buona risposta.