Panasonic Lumix DMC-TZ35 manuale

Panasonic Lumix DMC-TZ35

Guarda qui il manuale Panasonic Lumix DMC-TZ35. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
Lumix DMC-TZ35
Prodotto
EAN
5025232725625
Lingua
Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/


Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Ðàçøèðåíè ôóíêöèè
Öèôðîâ ôîòîàïàðàò
Ìîäåë: 
Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ
è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.

Vuoi sapere di Panasonic Lumix DMC-TZ35?

Se hai una domanda su "Panasonic Lumix DMC-TZ35" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su