Panasonic Lumix DMC-TZ65 manuale

Panasonic Lumix DMC-TZ65

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic Lumix DMC-TZ65. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic Lumix DMC-TZ65

Marca
Panasonic
Modello
Lumix DMC-TZ65
Prodotto
Lingua
Inglese, Francese, Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Âñè÷êè îçíà÷åíèÿ è îïèñàíèÿ, ñâúðçàíè ñ HDMI, VIERA Link, AVCHD Lite,
è Dolby ñå îòíàñÿò ñàìî çà DMC-TZ7.
VQT1Z93-1
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Öèôðîâ ôîòîàïàðàò
Ìîäåë DMC-TZ7
DMC-TZ6
DMC-TZ65
Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ.
Óåáñàéò: http://www.panasonic-europe.com
B
VQT1Z93-1
M0209KZ1029
B
EU
Óåáñàéò: http://panasonic.net
Ñúîòâåòñòâèå ñ äèðåêòèâà 2004/108/EC, ÷ëåí 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
“AVCHD Lite” è ëîãîòî “AVCHD Lite” ñà òúðãîâñêè ìàðêè
íà Panasonic Corporation è Sony Corporation.
Ïðîèçâåäåíî ïî ëèöåíç íà Dolby Laboratories.
Dolby è ñèìâîëèò "Äâîéíî-D" ñà òúðãîâñêè ìàðêè íà
Dolby Laboratories.
QuickTime è ëîãîòî QuickTime ñà òúðãîâñêè ìàðêè èëè
ðåãèñòðèðàíè òúðãîâñêè ìàðêè íà Apple Inc. è ñà
èçïîëçâàíè ïî ëèöåíç.

Vuoi sapere di Panasonic Lumix DMC-TZ65?

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic Lumix DMC-TZ65 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic Lumix DMC-TZ65 fornirti una buona risposta.

In vendita su