Panasonic NA-148VB6

Panasonic NA-148VB6 manuale

(2)
 • NA - 148VB6
  NA - 128VB6
  NA - 147VB6
  NA - 127VB6
  NA - 147VC6
  NA - 127VC6
  ®
  NA-148VB6_English_Pan-Euro.indb 1 2014-12-22 9:37:01
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Èíñòðóêöèÿ çà èíñòàëèðàíå
  Ïåðàëíÿ
  (Çà äîìàøíà óïîòðåáà)
  Ìîäåë:
  Áúëãàðñêè
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òàçè ïåðàëíÿ Panasonic.
  - Çà îïòèìàëíî êà÷åñòâî è ìàêñèìàëíà áåçîïàñíîñò, ìîëÿ
  ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
  - Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, ñâúðæåòå è èçïîëçâàòå òîçè óðåä, ìîëÿ
  ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è ÿ çàïàçåòå.
  Ïðî÷åòåòå ïðåäè óïîòðåáà 02
  ÓÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒ 04
  Èíñòðóêöèè çà ïðàíå 18
  Äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè 28
  Ïîääðúæêà 29
  Îòñòðàíÿâàíå íà ïðîáëåìè 33
  Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå 37
  Ñåðâèçíà ìðåæà 46
Panasonic NA-148VB6

Vuoi sapere di Panasonic NA-148VB6?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Panasonic NA-148VB6 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Panasonic NA-148VB6 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Panasonic NA-148VB6. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Panasonic NA-148VB6

Specifiche

Marca Panasonic
Modello NA-148VB6
Prodotto Lavatrici
EAN 5025232809714
Lingua Italiano, Norvegese, Greco, Bulgaro
Tipo di file PDF
Design
Tipo Libera installazione
Colore del prodotto Bianco
Tipo di carica Caricamento frontale
Display incorporato
Tipo di display LCD
Cerniera porta Left
Angolo di apertura della porta 180
Volume cestello 55
Colore della porta Bianco
Tipo di controllo Rotary, Touch
Tecnologia Direct drive (inverter) -
Prestazione
Sistema di bilanciamento carico
Capacità cestello 8
Velocità di centrifuga massima 1400Giri/min
Classe efficacia di lavaggio A
Classe di efficienza della centrifuga B
Quantità programmi di lavaggio 16
Timer
Silenziosità (lavaggio) 58
Sistema di controllo schiuma
Partenza differita
Partenza ritardata 24
Silenziosità (centrifuga) 76
Velocità di centrifuga minima 500Giri/min
Velocità di centrifuga regolabile
Programmi di lavaggio
Mezzo carico
Ergonomia
Protezione per i bambini
Indicatore del tempo rimanente
Sistema protezione traboccamento acqua
Gestione energetica
Classe efficienza energetica A+++
Consumo di energia per lavaggio -
Consumo di acqua per ciclo -
Certificazione Energy Star -
Consumo energetico annuale 194
Consumo annuale di acqua 9900
Dimensioni e peso
Larghezza 597
Profondità 572
Altezza 845
Peso 77000

Relaterade produkter

Lavatrici Panasonic

manual_faq_title

manual_faq_description

manual_faq_add-manual manual_question_cta

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più