Panasonic NA-14VA1 manuale

Panasonic NA-14VA1
(2)
  • Numero di pagine: 40
  • Tipo di file: PDF

Ðúêîâîäñòâî çà åêñïëîàòàöèÿ

Ïåðàëíà ìàøèíà

(Çà äîìàøíà óïîòðåáà)

Ìîäåë

NA-16VX1

NA-16VG1

NA-14VA1

Áëàãîäàðèì Âè, ÷å èçáðàõòå òàçè ïåðàëíà
ìàøèíà íà Panasonic.
ƔÒîâà ðúêîâîäñòâî ùå Âè ïîìîãíå äà ÿ
èçïîëçâàòå ïðàâèëíî è áåçîïàñíî.
ƔÏðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèèòå çà
Áåçîïàñíîñò íà ñòðàíèöè 4 è 5 ïðåäè äà
èçïîëçâàòå âàøàòà ïåðàëíà ìàøèíà.
Ɣ
Ïîïúëíåòå ãàðàíöèîííàòà êàðòà,
âêëþ÷èòåëíî
äàòàòà íà çàêóïóâàíå è
èìåòî íà äèëúðà, è ÿ çàïàçåòå.
Panasonic NA-14VA1

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 1

Hai domande sul Panasonic NA-14VA1 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic NA-14VA1 rispondere correttamente alla tua domanda.

Valdonio Vincenzo • 2-10-2021 Non ci sono commenti

Sul display lampeggia U13

Rispondi a questa domanda

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic NA-14VA1. Il manuale rientra nella categoria Lavatrice ed è stato valutato da 2 persone con una media di 7.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Panasonic NA-14VA1 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic NA-14VA1

Generale
Marca Panasonic
Modello NA-14VA1
Prodotto Lavatrici
Lingua Italiano
Tipo di file PDF
Gestione energetica
Consumo di energia per lavaggio 1.04 kWh
Consumo di acqua per ciclo 44 L
Design
Tipo di display LED
Illuminazione display
Tipo di carica Caricamento frontale
Colore del prodotto Bianco
Cerniera porta Sinistra
Ergonomia
Posizionamento dell'apparecchio Libera installazione
Protezione per i bambini
Prestazione
Durata del ciclo (max) 108 min
Timer
Classe di efficienza della centrifuga B
Velocità di centrifuga massima 1400 Giri/min
Quantità programmi di lavaggio 16
Capacità cestello 7 kg
Sistema di sicurezza Aquastop
Altre caratteristiche
Classe efficacia di lavaggio A
Alimentazione 220-240, 50Hz
Dimensioni e peso
Peso 84000 g
Larghezza 600 mm
Profondità 597 mm
Altezza 850 mm
Programmi di lavaggio
Programma di lavaggio igienico e antiallergico
Programma lavaggio capi scuri
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic NA-14VA1 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui