Panasonic NA-16VG1 manuale

Panasonic NA-16VG1
9.3 · 2
PDF manuale
 · 40 pagine
Italiano
manualePanasonic NA-16VG1

Ðúêîâîäñòâî çà åêñïëîàòàöèÿ

Ïåðàëíà ìàøèíà

(Çà äîìàøíà óïîòðåáà)

Ìîäåë

NA-16VX1

NA-16VG1

NA-14VA1

Áëàãîäàðèì Âè, ÷å èçáðàõòå òàçè ïåðàëíà
ìàøèíà íà Panasonic.
ƔÒîâà ðúêîâîäñòâî ùå Âè ïîìîãíå äà ÿ
èçïîëçâàòå ïðàâèëíî è áåçîïàñíî.
ƔÏðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèèòå çà
Áåçîïàñíîñò íà ñòðàíèöè 4 è 5 ïðåäè äà
èçïîëçâàòå âàøàòà ïåðàëíà ìàøèíà.
Ɣ
Ïîïúëíåòå ãàðàíöèîííàòà êàðòà,
âêëþ÷èòåëíî
äàòàòà íà çàêóïóâàíå è
èìåòî íà äèëúðà, è ÿ çàïàçåòå.

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic NA-16VG1. Il manuale rientra nella categoria Lavatrice ed è stato valutato da 2 persone con una media di 9.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Panasonic NA-16VG1 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Panasonic NA-16VG1 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic NA-16VG1 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Panasonic NA-16VG1

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Panasonic NA-16VG1.

Generale
Marca Panasonic
Modello NA-16VG1
Prodotto Lavatrici
Lingua Italiano
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Gestione energetica
Consumo di energia per lavaggio 1.04 kWh
Consumo di acqua per ciclo 44 L
Design
Tipo di display LED
Illuminazione display
Posizionamento dell'apparecchio Libera installazione
Tipo di carica Caricamento frontale
Colore del prodotto Silver,White
Cerniera porta Sinistra
Prestazione
Durata del ciclo (max) 108 min
Timer
Classe di efficienza della centrifuga A
Velocità di centrifuga massima 1600 Giri/min
Quantità programmi di lavaggio 16
Capacità cestello 7 kg
Sistema di sicurezza Aquastop
Programmi di lavaggio Hygiene/anti-allergy,Black
Altre caratteristiche
Classe efficacia di lavaggio A
Alimentazione 220-240, 50Hz
Ergonomia
Protezione per i bambini
Dimensioni e peso
Peso 84000 g
Larghezza 600 mm
Profondità 597 mm
Altezza 850 mm
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Panasonic NA-16VG1 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato