Panasonic NI-W910C manuale

Panasonic NI-W910C
(1)
  • Numero di pagine: 16
  • Tipo di file: PDF

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

(Äîìàøíà) ÏÀÐÍÀ ÞÒÈß

Ìîäåë: NI-W920A, NI-W910C, NI-W900C
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè óðåä, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî è èçöÿëî èíñòðóêöèÿòà çà
óïîòðåáà, è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
NI-W9xx_bg
Panasonic NI-W910C

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic NI-W910C o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic NI-W910C rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic NI-W910C. Il manuale rientra nella categoria Ferro da Stiro ed è stato valutato da 1 persone con una media di 5.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Panasonic NI-W910C o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic NI-W910C

Generale
Marca Panasonic
Modello NI-W910C
Prodotto Ferri da Stiro
Lingua Italiano
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic NI-W910C .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui