Panasonic NR-BN32AWA manuale

Panasonic NR-BN32AWA
(1)
  • Numero di pagine: 24
  • Tipo di file: PDF
Ïðè îïèñàíèÿòà è îáÿñíåíèÿòà â òàçè Èíñòðóêöèÿ çà
óïîòðåáà ñà èçïîëçâàíè èëþñòðàöèèòå íà NR-BN31AX1.

15%1$;



15%1$;$



15%1$:



15%1$:$

15%1$;$
15%1$:$
15%1$;
15%1$:
Áúëãàðñêè

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

Õëàäèëíèê-Ôðèçåð

(Çà äîìàøíà óïîòðåáà)

Ìîäåë:
Áúëãàðñêè 2-17
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè óðåä, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî
èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà. Çàïàçåòå ÿ çà áúäåùè ñïðàâêè.
Âêëþ÷åíà èíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ.
Panasonic NR-BN32AWA

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic NR-BN32AWA o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic NR-BN32AWA rispondere correttamente alla tua domanda.

Specifiche Panasonic NR-BN32AWA

Generale
Marca Panasonic
Modello NR-BN32AWA
Prodotto Frigoriferi
Lingua Italiano
Tipo di file PDF
Design
Angolo di apertura della porta 145 °
Numero di compressori 1
Posizionamento dell'apparecchio Libera installazione
Colore del prodotto Bianco
Cerniera porta Destra
Porte reversibili
Protezione per i bambini
Display incorporato -
Prestazione
Capacità netta totale 307 L
Capacità lorda totale 329 L
Classe climatica SN-T
Emissione acustica 42 dB
Minima temperatura di funzionamento 10 °C
Massima temperatura di funzionamento 43 °C
Funzione vacanza
Frigorifero
Capacità netta frigorifero 222 L
Numero di ripiani frigorifero 3
Variabile di temperatura frigo 1 - 9 °C
No Frost (frigorifero)
Luce interna
Congelatore
Capacità netta congelatore 85 L
Capacità di congelamento 12 kg/24h
Temperatura minima freezer -24 °C
Posizione del congelatore Posto in basso
Punteggio 4*
No Frost (congelatore)
Gestione energetica
Consumo energetico annuo 234 kWh
Classe di efficienza energetica (vecchia) A++
Tensione di ingresso AC 220 - 230 V
Frequenza di ingresso AC 50 Hz
Dimensioni e peso
Larghezza 640 mm
Profondità 750 mm
Altezza 1910 mm
Peso 74000 g
Zona fresca
Compartimento zona fresca
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic NR-BN32AWA .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui