Panasonic Panafax UF-6100 manuale

Panasonic Panafax UF-6100

Guarda qui il manuale Panasonic Panafax UF-6100. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
Panafax UF-6100
Prodotto
Lingua
Inglese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
UF-4000, UF-4100, UF-5000
Çàïîçíàéòå ñå ñ
âàøèÿ àïàðàò
Îñíîâíè ôóíêöèè
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Ôàêñ-àïàðàò
Moäåë:
Áúëãàðñêè
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè àïàðàò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà. Çàïàçàòå ÿ çà áúäåùè ñïðàâêè.
UF-6000, UF-6100
UF-6000
Âíèìàíèå: Òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà å ïðåäíàçíà÷åíà çà íÿêîëêî ðàçëè÷íè ìîäåëà ôàêñ-àïàðàòè. Âúçìîæíî å âàøèÿò
àïàðàò äà íå ïîääúðæà ÷àñò îò ôóíêöèèòå è âúçìîæíîñòèòå, îïèñàíè òóê. Ïîâå÷åòî îò èëþñòðàöèèòå ñà íà ìîäåëà UF-6000.
Èíñòàëèðàíå
Ïðèëîæåíèå
Ïðîãðàìèðàíå
Ðåøàâàíå íà
ïðîáëåìè

Vuoi sapere di Panasonic Panafax UF-6100?

Se hai una domanda su "Panasonic Panafax UF-6100" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su