Panasonic SC-BT735 manuale

Panasonic SC-BT735
7.1 · 1
PDF manuale
 · 52 pagine
Italiano
manualePanasonic SC-BT735
SC-BT735
SC-BT330
SC-BT230
Íà èëþñòðàöèÿòà å ïîêàçàí ìîäåëúò SC-BT735.
EB
EP
VQT2Q52
Blu-ray Disc ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî
Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
Ìîäåë:
Óâàæàåìè êëèåíòè,
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, ñâúðæåòå è èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
Çàïàçåòå ÿ çà áúäåùè ñïðàâêè.
Çà îïòèìàëíî êà÷åñòâî è ìàêñèìàëíà áåçîïàñíîñò, ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic SC-BT735. Il manuale rientra nella categoria Home Theatre ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Panasonic SC-BT735 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Panasonic SC-BT735 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-BT735 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Panasonic SC-BT735

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Panasonic SC-BT735.

Con entrambe le porte DVI e HDMI, questo display è pronto per il collegamento per immagini HD brillanti tramite una conn...
Comodità nel palmo della tua mano con un telecomando che rende il controllo del display più facile che mai.
Generale
Marca Panasonic
Modello SC-BT735
Prodotto Home Theatre
EAN 5025232555673
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Audio
Equalizzatore
Potenza in uscita (RMS) 1000 W
Sistema audio 5.1 canali
Distorsione armonica totale (THD) 10 %
Formati audio supportati MP3
Altre caratteristiche
Sistema audio Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital
Peso 31000 g
Dimensioni (LxPxA) 430 x 287 x 54 mm
Dimensioni altoparlante surround (L x A x P) 255 x 255 x 1023 mm
Peso altoparlante surround 2300 g
Quantità porte HDMI 1
Altoparlante centrale
Potenza altoparlante centrale 250 W
Tipologia altoparlante centrale -
Impedenza altoparlante centrale 6 Ω
Altoparlanti satellite
Numero di altoparlanti satellite 4
Impedenza altoparlante satellitare 3 Ω
Potenza Satellites RMS 125 W
Subwoofer
Impedenza subwoofer 6 Ω
Potenza RMS subwoofer 250 W
Tipo di subwoofer Subwoofer passivo
Video
Formato video analogico NTSC
Formati video supportati AVCHD,DivX,MPEG2,MPEG4
Radio
Sintonizzatore RDS incluso
Quantità stazioni preimpostate 30
Drive ottico
Tipologia lettore Lettore DVD
Tipi di dischi supportati BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-RW
Dimensioni e peso
Peso altoparlante centrale 1060 g
Dimensioni subwoofer (LxPxH) 180.5 x 351 x 322 mm
Peso subwoofer 4600 g
Dimensioni altoparlante frontale (L x P x A) 255 x 255 x 1023 mm
Peso altoparlante frontale 2300 g
Dimensioni altoparlante centrale (LxPxH) 424 x 59 x 76 mm
Connettività
Numero di USB 2
Uscite per cuffie 1
Ingresso audio digitale ottico 2
Porte I/O 1 x Ethernet\n1 x iPod;\n1 x SD-HC card;
Versione USB 2.0
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile
Dettagli tecnici
Presentazione
Colore del prodotto Nero
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Panasonic SC-BT735 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato