Panasonic SC-BTT405 manuale

Panasonic SC-BTT405
(1)
  • Numero di pagine: 48
  • Tipo di file: PDF
VQT5F48-1
EG
until 2014/05/24

Ðúêîâîäñòâî íà ïîòðåáèòåëÿ

<Óïîòðåáà>

Blu-ray Disc

TM

ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî

SC-BTT465

SC-BTT405

SC-BTT105

Îñâåí àêî íå å óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òîâà ðúêîâîäñòâî ñà íà ìîäåëà SC-BTT465.
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òîâà ðúêîâîäñòâî è ãî çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.

Ìîäåë:

Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà

Panasonic íåïðåêúñíàòî ïîäîáðÿâà ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà, çà
äà îñèãóðÿâà íà ïîòðåáèòåëèòå äîñòúï äî íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè.
Panasonic ïðåïîðú÷âà äà îáíîâÿâàòå ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà,
êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ñêîðî, ñëåä êàòî ñòå óâåäîìåíè.
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ âèæòå “Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà” (> 14) èëè
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (ñàéòúò å ñàìî íà àíãëèéñêè åçèê).
Panasonic SC-BTT405

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic SC-BTT405 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-BTT405 rispondere correttamente alla tua domanda.

Specifiche Panasonic SC-BTT405

Generale
Marca Panasonic
Modello SC-BTT405
Prodotto Home Theatre
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic SC-BTT405 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui