Panasonic SC-BTT560

Panasonic SC-BTT560 manuale

(1)
 • VQT4Q16-1
  EB
  EP
  until
  2013/02/18
  SC-BTT560
  SC-BTT500
  SC-BTT460
  SC-BTT400
  Àêî íå å óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òàçè èíñòðóêöèÿ ñà íà ìîäåëà SC-BTT560.
  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
  Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå èçöÿëî è âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà, è ÿ çàïàçåòå.
  Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Âåëèêîáðèòàíèÿ.
  Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà
  Panasonic íåïðåêúñíàòî ïîäîáðÿâà ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà, çà
  äà îñèãóðÿâà íà ïîòðåáèòåëèòå äîñòúï äî íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè.
  Panasonic ïðåïîðú÷âà äà îáíîâÿâàòå ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà,
  êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ñêîðî, ñëåä êàòî ñòå óâåäîìåíè.
  Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ âèæòå “Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà” (> 21) èëè
  http://panasonic.jp/support/global/cs/ (ñàéòúò å ñàìî íà àíãëèéñêè åçèê).
  5%$66'$'28363AOUVDQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧟ᐕ㧞᦬㧝㧠ᣣޓᧁᦐᣣޓඦᓟ㧡ᤨ㧟㧞ಽ
  Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà
  Blu-ray Disc
  TM
  ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî
  Ìîäåë:
Panasonic SC-BTT560

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic SC-BTT560 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-BTT560 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic SC-BTT560. Il manuale rientra nella categoria Home Theatre ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Norvegese, Greco, Cinese, Giapponese. Hai domande sul Panasonic SC-BTT560 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Panasonic SC-BTT560

Generale
Marca Panasonic
Modello SC-BTT560
Prodotto Home Theatre
EAN 5025232726639
Lingua Italiano, Inglese, Norvegese, Greco, Cinese, Giapponese
Tipo di file PDF
Drive ottico
Tipologia lettore Lettore Blu-Ray
Tipi di dischi supportati BD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Numero di dischi ottici 1
Meccanismo caricamento Vassoio
Formato di riproduzione Blu-Ray video, CD audio
Altre caratteristiche
Disco rigido integrato
Compatibilità per i dock di Apple iPhone, iPod
Formati immagini supportati JPG, MPO
Decodifica multicanale
Riproduzione CD-RW
Registratore DVD
Riproduzione MP3
Supporto x.v.Colour
Supporto Deep colour
Sintonizzatore TV integrato
Archiviazione
Lettore di schede integrato
Tipi schede di memoria SD, SDHC, SDXC
Video
Compatibilità 3D
Formati video supportati AVCHD, H.264, MKV, MPEG2, MPEG4
Full HD
Formato video analogico NTSC, PAL
Convertitore 2D-3D
Upscaling video
Audio
Potenza in uscita (RMS) 1000
Sistema audio 5.1
Formato audio integrato Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Distorsione armonica totale (THD) 10
Formati audio supportati AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Equalizzatore
Audio Return Channel (ARC)
Radio
Radio FM
Bande del sintonizzatore FM
Sintonizzatore RDS incluso
Quantità stazioni preimpostate 30
Altoparlanti principali
Tipologia altoparlante frontale 2-vie
Potenza RMS dell'altoparlante anteriore 370
Impedenza dell'altoparlante anteriore 3
Altoparlante centrale
Tipologia altoparlante centrale 2-vie
Potenza altoparlante centrale 180
Impedenza altoparlante centrale 3
Altoparlanti satellite
Tipologia altoparlante satellite 2-vie
Potenza Satellites RMS 250
Numero di altoparlanti satellite 2
Impedenza altoparlante satellitare 3
Altoparlanti satellite wireless
Subwoofer
Potenza RMS subwoofer 200
subwoofer senza fili -
Diametro dell'unità di subwoofer (imperiale) 6.299 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Impedenza subwoofer 3
Dettagli tecnici
Colore del prodotto Argento
Karaoke
Riproduzione USB Direct
Dock iPod/iPhone
Certificati di sicurezza
Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link
Certificato DLNA
Collegamento in rete
Wi-Fi
Collegamento ethernet LAN
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile
Manuale dell'utente
Connettività
Ingressi HDMI 2
Numero di uscite HDMI 1
Numero prese Scart 0
Numero di USB 2
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out 0
S-Video out 0
Ingresso audio digitale coassiale 0
Ingresso audio digitale ottico 1
Uscita audio digitale ottico 0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Uscita audio digitale coassiale 0
Ingresso Aux
Versione USB 2.0
- 0
Dimensioni e peso
Dimensioni dell'unità principale (AxPxH) 460 x 279.3 x 40
Peso unità principale 3000
Dimensioni altoparlante frontale (L x P x A) 270 x 270 x 1185
Peso altoparlante frontale 2450
Dimensioni altoparlante centrale (LxPxH) 280 x 78 x 86
Peso altoparlante centrale 670
Dimensioni altoparlante satellite (LxPxH) 80 x 75 x 143
Peso altoparlante satellite 480
Dimensioni subwoofer (LxPxH) 180 x 300 x 406
Peso subwoofer 4300
Gestione energetica
Consumi 89
Consumi (modalità stand-by) 0.1
Frequenza di ingresso AC 50
Tensione di ingresso AC 220-240

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic SC-BTT560 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più