Panasonic SC-BTT560 manuale

Panasonic SC-BTT560
8.8 · 2
PDF manuale
 · 56 pagine
Italiano
manualePanasonic SC-BTT560
VQT4Q16-1
EB
EP
until
2013/02/18

SC-BTT560

SC-BTT500

SC-BTT460

SC-BTT400

Àêî íå å óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òàçè èíñòðóêöèÿ ñà íà ìîäåëà SC-BTT560.
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå èçöÿëî è âíèìàòåëíî òàçè èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà, è ÿ çàïàçåòå.
Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà

Panasonic íåïðåêúñíàòî ïîäîáðÿâà ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà, çà
äà îñèãóðÿâà íà ïîòðåáèòåëèòå äîñòúï äî íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè.
Panasonic ïðåïîðú÷âà äà îáíîâÿâàòå ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà,
êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ñêîðî, ñëåä êàòî ñòå óâåäîìåíè.
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ âèæòå “Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà” (> 21) èëè
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (ñàéòúò å ñàìî íà àíãëèéñêè åçèê).
5%$66'$'28363AOUVDQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧟ᐕ㧞᦬㧝㧠ᣣޓᧁᦐᣣޓඦᓟ㧡ᤨ㧟㧞ಽ

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

Blu-ray Disc

TM

ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî

Ìîäåë:

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic SC-BTT560. Il manuale rientra nella categoria Home Theatre ed è stato valutato da 2 persone con una media di 8.8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Panasonic SC-BTT560 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Panasonic SC-BTT560 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-BTT560 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Panasonic SC-BTT560

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Panasonic SC-BTT560.

Comodità nel palmo della tua mano con un telecomando che rende il controllo del display più facile che mai.
Generale
Marca Panasonic
Modello SC-BTT560
Prodotto Home Theatre
EAN 5025232726639
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Drive ottico
Tipologia lettore Lettore Blu-Ray
Tipi di dischi supportati BD,BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW
Numero di dischi ottici 1 dischi
Meccanismo caricamento Vassoio
Formato di riproduzione Blu-Ray video,CD audio
Altre caratteristiche
Disco rigido integrato No
Compatibilità per i dock di Apple iPhone,iPod
Formati immagini supportati JPG,MPO
Decodifica multicanale
Riproduzione CD-RW
Registratore DVD No
Riproduzione MP3
Supporto x.v.Colour
Supporto Deep colour
Sintonizzatore TV integrato No
Archiviazione
Lettore di schede integrato
Tipi schede di memoria SD,SDHC,SDXC
Video
Compatibilità 3D
Formati video supportati AVCHD,H.264,MKV,MPEG2,MPEG4
Full HD
Formato video analogico NTSC,PAL
Convertitore 2D-3D
Upscaling video
Audio
Potenza in uscita (RMS) 1000 W
Sistema audio 5.1 canali
Formato audio integrato Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby Pro Logic II,Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio
Distorsione armonica totale (THD) 10 %
Formati audio supportati AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
Equalizzatore
Audio Return Channel (ARC)
Radio
Radio FM
Bande del sintonizzatore FM
Sintonizzatore RDS incluso
Quantità stazioni preimpostate 30
Altoparlanti principali
Tipologia altoparlante frontale 2-vie
Potenza RMS dell'altoparlante anteriore 370 W
Impedenza dell'altoparlante anteriore 3 Ω
Altoparlante centrale
Tipologia altoparlante centrale 2-vie
Potenza altoparlante centrale 180 W
Impedenza altoparlante centrale 3 Ω
Altoparlanti satellite
Tipologia altoparlante satellite 2-vie
Potenza Satellites RMS 250 W
Numero di altoparlanti satellite 2
Impedenza altoparlante satellitare 3 Ω
Altoparlanti satellite wireless
Subwoofer
Potenza RMS subwoofer 200 W
subwoofer senza fili -
Diametro dell'unità di subwoofer (imperiale) 6.299 "
Impedenza subwoofer 3 Ω
Dettagli tecnici
Colore del prodotto Argento
Karaoke No
Riproduzione USB Direct
Dock iPod/iPhone
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance)
Certificati di sicurezza
Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link
Collegamento in rete
Wi-Fi
Collegamento ethernet LAN
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile
Manuale dell'utente
Connettività
Ingressi HDMI 2
Numero di uscite HDMI 1
Numero prese Scart 0
Numero di USB 2
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out 0
S-Video out 0
Ingresso audio digitale coassiale 0
Ingresso audio digitale ottico 1
Uscita audio digitale ottico 0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Uscita audio digitale coassiale 0
Ingresso Aux
Versione USB 2.0
Dimensioni e peso
Dimensioni dell'unità principale (AxPxH) 460 x 279.3 x 40 mm
Peso unità principale 3000 g
Dimensioni altoparlante frontale (L x P x A) 270 x 270 x 1185 mm
Peso altoparlante frontale 2450 g
Dimensioni altoparlante centrale (LxPxH) 280 x 78 x 86 mm
Peso altoparlante centrale 670 g
Dimensioni altoparlante satellite (LxPxH) 80 x 75 x 143 mm
Peso altoparlante satellite 480 g
Dimensioni subwoofer (LxPxH) 180 x 300 x 406 mm
Peso subwoofer 4300 g
Gestione energetica
Consumi 89 W
Consumi (modalità stand-by) 0.1 W
Frequenza di ingresso AC 50 Hz
Tensione di ingresso AC 220-240 V
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Panasonic SC-BTT560 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato