Panasonic SC-BTT865 manuale

Panasonic SC-BTT865
(1)
 • Numero di pagine: 52
 • Tipo di file: PDF
 • VQT5F69
  EG
  until 2014/05/24

  SC-BTT885

  SC-BTT865

  SC-BTT505

  Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
  Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî òîâà ðúêîâîäñòâî è ãî çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
  5%$66')836(AOUVDQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧠ᐕ㧞᦬㧝㧤ᣣޓἫᦐᣣޓඦᓟ㧟ᤨ㧞㧠ಽ

  Ðúêîâîäñòâî íà ïîòðåáèòåëÿ

  <Óïîòðåáà>

  Blu-ray Disc

  TM

  ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî

  Ìîäåë:

  Îñâåí àêî íå å óêàçàíî íåùî äðóãî, èëþñòðàöèèòå â òîâà ðúêîâîäñòâî ñà íà ìîäåëà SC-BTT885.

  Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà

  Panasonic íåïðåêúñíàòî ïîäîáðÿâà ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà, çà
  äà îñèãóðÿâà íà ïîòðåáèòåëèòå äîñòúï äî íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè.
  Panasonic ïðåïîðú÷âà äà îáíîâÿâàòå ôèðìóåðà íà òàçè ñèñòåìà,
  êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-ñêîðî, ñëåä êàòî ñòå óâåäîìåíè.
  Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ âèæòå “Îáíîâÿâàíå íà ôèðìóåðà” (> 15) èëè
  http://panasonic.jp/support/global/cs/ (ñàéòúò å ñàìî íà àíãëèéñêè åçèê).
Panasonic SC-BTT865

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic SC-BTT865 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-BTT865 rispondere correttamente alla tua domanda.

Specifiche Panasonic SC-BTT865

Generale
Marca Panasonic
Modello SC-BTT865
Prodotto Home Theatre
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic SC-BTT865 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui