Panasonic SC-BTT865 manuale

Panasonic SC-BTT865
(1)
  • Numero di pagine: 52
  • Tipo di file: PDF

- 5 -

Getting star ted

Ñúäúðæàíèå íà îïàêîâêàòà è ïðèíàäëåæíîñòè

Ïðåäè óïîòðåáà, ìîëÿ ïðîâåðåòå ñúäúðæàíèåòî íà îïàêîâêàòà è ïðåäîñòàâåíèòå ïðèíàäëåæíîñòè.

Ñúäúðæàíèå íà îïàêîâêàòà

(SA-BTT885)(SA-BTT505)(SA-BTT865)(SB-HFS5810) (SB-HFS5810)(SB-HFS5810)(SB-HFS5310)(SB-HFS5310)(SB-HFS5310)(SH-FX82) (SH-FX82)(SB-HW8010)(SB-HC5810)(SB-HW8010)(SB-HC5810)(SB-HW8010)(SB-HC5810)
Áåçæè÷íà ñèñòåìà
(Äîëíè êàïà÷êè)
5%$66')836(AOUVDQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧠ᐕ㧞᦬㧝㧤ᣣޓἫᦐᣣޓඦᓟ㧟ᤨ㧞㧠ಽ
Âúâåäåíèå
Îñíîâåí áëîê
Îñíîâåí áëîê
Îñíîâåí áëîê
ÏÐÅÄÍÈ ÑÚÐÀÓÍÄ
ÏÐÅÄÍÈ ÑÚÐÀÓÍÄÏÐÅÄÍÈ ÑÚÐÀÓÍÄ
(Òîíêîëîíè)
(Òîíêîëîíè) (Òîíêîëîíè)
(Ñòîéêè)
(Ñòîéêè) (Ñòîéêè)
(Êàáåëè çà òîíêîëîíè)(Êàáåëè çà òîíêîëîíè)
(Îñíîâè)
(Îñíîâè)
(Îñíîâè)
(Âèíòîâå) (Âèíòîâå) (Âèíòîâå)
(Äîëíè êàïà÷êè)(Äîëíè êàïà÷êè)
ÑÓÁÁÀÑ
ÖÅÍÒÚÐ
ÑÓÁÁÀÑ
ÖÅÍÒÚÐ
ÑÓÁÁÀÑ
ÖÅÍÒÚÐ
(Êàáåëè çà òîíêîëîíè)(Êàáåëè çà òîíêîëîíè)(Êàáåëè çà òîíêîëîíè)
Áåçæè÷íà ñèñòåìà
Panasonic SC-BTT865

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Panasonic SC-BTT865 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-BTT865 rispondere correttamente alla tua domanda.

Specifiche Panasonic SC-BTT865

Generale
Marca Panasonic
Modello SC-BTT865
Prodotto Home Theatre
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Panasonic SC-BTT865 .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui