Panasonic SC-XH55 manuale

Panasonic SC-XH55
8.3 · 2
PDF manuale
 · 24 pagine
Italiano
manualePanasonic SC-XH55
RQTX1331-R

SC-XH55

DVD ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

Ìîäåë:
Óâàæàåìè êëèåíòè,
Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò íà Panasonic.
Çà îïòèìàëíî êà÷åñòâî è ìàêñèìàëíà áåçîïàñíîñò, ìîëÿ,
ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
Ïðåäè äà èíñòàëèðàòå, ñâúðæåòå è èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò,
ìîëÿ, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà.
Çàïàçåòå ÿ çà áúäåùè ñïðàâêè.
Èëþñòðàöèèòå ìîæå äà ñå ðàçëè÷àâàò îò äåéñòâèòåëíèÿ âèä
íà ïðîäóêòà.
Èíôîðìàöèÿ çà ðåãèîíàëíèòå íîìåðà
Tîçè óðåä âúçïðîèçâåæäà DVD-Video äèñêîâå, ìàðêèðàíè ñ
ðåãèîíàëåí íîìåð “2” èëè “ALL”.
Íàïðèìåð:

2 ALL

3
5
2

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Panasonic SC-XH55. Il manuale rientra nella categoria Home Theatre ed è stato valutato da 2 persone con una media di 8.3. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Panasonic SC-XH55 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Panasonic SC-XH55 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Panasonic SC-XH55 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Panasonic SC-XH55

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Panasonic SC-XH55.

Generale
Marca Panasonic
Modello SC-XH55
Prodotto Home Theatre
Lingua Italiano
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Panasonic SC-XH55 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato