Panasonic TX-P65VT60E manuale

Panasonic TX-P65VT60E

Guarda qui il manuale Panasonic TX-P65VT60E. Visualizzare e scaricare i manuali del è gratuito.

Marca
Panasonic
Modello
TX-P65VT60E
Prodotto
Lingua
Italiano, Norvegese, Greco
Tipo di file
PDF
Sito web
http://www.panasonic.com/
Ìàêåäîíñêè
Ìîäåë áð.
Óïàòñòâî çà óïîòðåáà
Ïëàçìà òåëåâèçîð
Ñîäðæèíà
Áèäåòå ñèãóðíè äåêà ñòå ïðî÷èòàëå
Âàæíè íàïîìåíè ............................................. 2
Ìåðêè çà áåçáåäíîñò ..........................................3
Óïàòñòâî çà áðç ïî÷åòîê
Äîäàòîöè.......................................................... 6
Ïîâðçóâàœà .................................................... 8
Èäåíòèôèêóâàœå êîìàíäè.............................13
Àâòîìàòñêî ïîñòàâóâàœå çà ïðâïàò ............. 16
Íà¼÷åñòî ïîñòàâóâàíè ïðàøàœà ................... 20
Îäðæóâàœå..................................................... 21
Ñïåöèôèêàöèè............................................... 21
Îïåðàöèè........................................................ 17
Êàêî äà ãî êîðèñòèòå eHELP (Åëåêòðîíñêî
óïàòñòâî çà ïîìîø) ....................................... 18
Ãëåäàœå 3Ä-ñëèêè .........................................19
Óïîòðåáà íà VIERA
Äðóãî
Âè áëàãîäàðèìå øòî ãî êóïèâòå îâî¼ ïðîèçâîä íà Panasonic.
Âå ìîëèìå, ïðî÷èòà¼òå ãè âíèìàòåëíî îâèå èíñòðóêöèè ïðåä äà ðàêóâàòå ñî
îâî¼ ïðîèçâîä è çàäðæåòå ãè çà íàòàìîøíà óïîòðåáà.
Ñëèêèòå ïðèêàæàíè âî óïàòñòâîòî ñëóæàò ñàìî çà ïðèìåð.
Âå ìîëèìå, ïîãëåäíåòå ¼à Ïàíåâðîïñêàòà ãàðàíòíà êàðòè÷êà, à äîêîëêó å
ïîòðåáíî, çà ïîìîø êîíòàêòèðà¼òå ãî âàøèîò ëîêàëåí ïðîäàâà÷ íà
Panasonic.
Çà ïîâåå äåòàëíè èíñòðóêöèè, ïîãëåäíåòå âî
[eHELP] (Åëåêòðîíñêî óïàòñòâî çà ïîìîø)
(Âãðàäåíî óïàòñòâî çà óïîòðåáà).
Êàêî äà ãî êîðèñòèòå [eHELP] (Åëåêòðîíñêî óïàòñòâî
çà ïîìîø) (ñòð. 18).

Vuoi sapere di Panasonic TX-P65VT60E?

Se hai una domanda su "Panasonic TX-P65VT60E" puoi farla qui. Per favore descrivi chiaramente il problema in modo che sia possibile elaborare una risposta adeguata da fornire a te e agli altri utenti che ne avessero bisogno.

In vendita su

Specifiche

Dettagli tecnici
Dimensioni schermo   65 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Tipologia HD Full HD
Risoluzione del display   1920 x 1080 Pixel
Formato 16:9
Rapporto di contrasto   -
Compatibilità 3D yes
Luminosità schermo   -
Dot Pitch   -
24p yes
Fotogrammi al secondo 3000
Convertitore 2D-3D yes
Tipo sintonizzatore Analog & Digital
Formato video analogico PAL B, PAL G, PAL H, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
Formato del segnale digitale DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T
Altoparlanti incorporati yes
Numero di altoparlanti 2
Potenza in uscita (RMS) 20
Subwoofer incorporato yes
Potenza RMS subwoofer 10
Quantità porte HDMI 3
Quantità porte USB 2.0   -
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in 1
Ingresso video composito 1
PC in (D-Sub) -
S-Video in 0
Numero prese Scart 1
Uscite per cuffie 1
Uscita audio digitale ottico 1
Quantità porte RF 1
Interfaccia comune yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A 1
Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link
Collegamento ethernet LAN yes
Wi-Fi -
Internet TV -
Lettore di schede integrato yes
Tipi schede di memoria SD, SDHC
Formati video supportati 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, VOB, WMV
Formati audio supportati AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Formati immagini supportati JPG, MPO
Electronic Programme Guide (EPG) yes
Smart modes Cinema, Dynamic, Game, Standard
On Screen Display (OSD) yes
Telecomando portatile   yes
Funzione Televideo yes
Televideo 1500
Montaggio standard VESA yes
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello -
Consumo energetico (max) 570
Consumi (modalità stand-by) 0.3
Consumi   321
Consumo energetico annuo 445
Classe efficienza energetica C
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50/60
Certificazione Energy Star -
Larghezza 1531
Profondità 51
Altezza   887
Peso   42000
Larghezza (con supporto) 1531
Profondità (con supporto) 323
Altezza (con supporto) 975
Peso prodotto con supporto 50500
Indicatori LED Power, Stand-by
Applicazioni Lifestyle Skype
Interrutore On/Off yes
Colore del prodotto Nero
Certificato DLNA yes
Modalità gioco yes
Funzione risparmio yes
Smart TV -
Modalità Hotel yes
Display
Dimensioni schermo   65 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Tipologia HD Full HD
Risoluzione del display   1920 x 1080 Pixel
Formato 16:9
Rapporto di contrasto   -
Compatibilità 3D yes
Luminosità schermo   -
Frequenza di aggiornamento nativo 3000
Smart modes Cinema, Dynamic, Game, Standard
Convertitore 2D-3D yes
Risoluzione del display   1920 x 1080 Pixel
Dimensioni schermo   65 2011-05-04 11:27:54 2012-06-08 13:40:02 6730 17 5 kg 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6731 18 5 MHz 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6732 19 5 MB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6733 20 5 GB 0000-00-00 00:00:00 2012-06-08 13:40:02 6
Formato 16:9
Fotogrammi al secondo 3000
Compatibilità 3D yes
Tipologia HD Full HD
Prestazione
24p yes
Tipo sintonizzatore Analog & Digital
Formato video analogico PAL B, PAL G, PAL H, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
Formato del segnale digitale DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T
Internet TV -
Formati video supportati 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, VOB, WMV
Formati audio supportati AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Electronic Programme Guide (EPG) yes
On Screen Display (OSD) yes
Funzione Televideo yes
Televideo 1500
Applicazioni Lifestyle Skype
Modalità gioco yes
Smart TV -
Televideo 1500
Tipi schede di memoria SD, SDHC
Modalità gioco yes
Funzione risparmio yes
Formati video supportati 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, VOB, WMV
Formati audio supportati AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Formati immagini supportati JPG, MPO
24p yes
Funzione Televideo yes
Lettore di schede integrato yes
Audio
Altoparlanti incorporati yes
Numero di altoparlanti 2
Potenza in uscita (RMS) 20
Subwoofer incorporato yes
Potenza RMS subwoofer 10
Potenza RMS subwoofer 10
Potenza in uscita (RMS) 20
Altoparlanti incorporati yes
Subwoofer incorporato yes
Numero di altoparlanti 2
Connettività
Quantità porte HDMI 3
Quantità porte USB 2.0   -
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in 1
Ingresso video composito 1
PC in (D-Sub) -
S-Video in 0
Numero prese Scart 1
Uscita audio digitale ottico 1
Quantità porte RF 1
Interfaccia comune yes
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A 1
Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link
Collegamento ethernet LAN yes
Lettore di schede integrato yes
Numero prese Scart 1
Quantità porte RF 1
Uscita audio digitale ottico 1
Interfaccia comune yes
Consumer Electronics Control (CEC) VIERA Link
Quantità porte HDMI 3
Ingresso video composito 1
Uscite per cuffie 1
S-Video in 0
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in 1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A 1
Collegamento in rete
Wi-Fi -
Collegamento ethernet LAN yes
Contenuto dell'imballo
Telecomando portatile   yes
Telecomando portatile   yes
Design
Montaggio standard VESA yes
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello -
Interrutore On/Off yes
Colore del prodotto Nero
Indicatori LED Power, Stand-by
Colore del prodotto Nero
Interrutore On/Off yes
Montaggio standard VESA yes
Gestione energetica
Consumo energetico (max) 570
Consumi (modalità stand-by) 0.3
Consumi   321
Consumo energetico annuo 445
Classe efficienza energetica C
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50/60
Consumo energetico (max) 570
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50/60
Consumi   321
Consumi (modalità stand-by) 0.3
Classe efficienza energetica C
Consumo energetico annuo 445
Certificati di sicurezza
Certificazione Energy Star -
Certificato DLNA yes
Certificato DLNA yes
Dimensioni e peso
Larghezza 1531
Profondità 51
Altezza   887
Peso   42000
Larghezza (con supporto) 1531
Profondità (con supporto) 323
Altezza (con supporto) 975
Peso prodotto con supporto 50500
Peso prodotto con supporto 50500
Profondità (con supporto) 323
Altezza (con supporto) 975
Larghezza (con supporto) 1531
Peso   42000
Profondità 51
Altezza   887
Larghezza 1531
Caratteristiche di gestione
On Screen Display (OSD) yes
Modalità Hotel yes
Electronic Programme Guide (EPG) yes
TV Smart
Smart modes Cinema, Dynamic, Game, Standard
Applicazioni Lifestyle Skype
Sintonizzatore TV
Formato video analogico PAL B, PAL G, PAL H, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
Tipo sintonizzatore Analog & Digital
Formato del segnale digitale DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T