Philips Daily Collection HD2581

Philips Daily Collection HD2581 manuale

(1)
 • English
  1 Important
  Read this important information leaflet carefully before you use the appliance
  and save it for future reference.
  Danger
  • Never immerse the appliance in water.
  • Do not insert oversize foods and metal foil
  packages into the toaster, as this may cause
  fire or electric shock.
  Warning
  • If the power cord is damaged, you must have it
  replaced by Philips, a service centre authorized
  by Philips or similarly qualified persons in order
  to avoid a hazard.
  • This appliance can be used by children
  aged from 8 years and above and persons
  with reduced physical, sensory or mental
  capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not
  play with the appliance. Cleaning and
  user maintenance shall not be made by
  children unless they are older than 8 and
  supervised.
  • Keep the appliance and its cord out of
  reach of children less than 8 years.
  • To avoid the risk of fire, frequently remove
  crumbs from the crumb tray (see User
  Manual Chapter “Cleaning”).
  • Do not operate the appliance under or near
  curtains or other flammable materials or
  under wall cabinets, as this may cause fire.
  • Check if the voltage indicated on the
  bottom of the appliance corresponds to the
  local power voltage before you connect the
  appliance.
  • Do not let the appliance operate
  unattended.
  • Do not place the dust cover
  (HD2582 only) or any other
  object on top of the toaster
  when the appliance is switched
  on or when it is still hot, as this
  can cause damage or fire.
  • Immediately unplug the toaster
  if fire or smoke is observed.
  • This appliance is only intended for toasting
  bread. Do not put any other ingredients in
  the appliance.
  • The appliance is not intended to be
  operated by means of an external timer or a
  separate remote control system.
  • Do not wind the power cord around the
  toaster after use or during storage as this
  may damage the cord.
  Caution
  • The toaster is intended for household use
  only and may only be used indoors. It is not
  intended for commercial or industrial use.
  • Only connect the appliance to an earthed
  wall socket.
  • Do not let the power cord hang over the
  edge of the table or worktop on which the
  appliance stands.
  • Always unplug the appliance after use.
  • The warming rack is only intended for
  warming up rolls or croissants. Do not put
  any other ingredients on the warming rack,
  as this may lead to a hazardous situation.
  • Do not hold the appliance upside down
  and do not shake it to remove the crumbs.
  Electromagnetic fields (EMF)
  This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
  fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user
  manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available
  today.
  This symbol on a product means that the product is covered by
  European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
  separate collection system for electrical and electronic products.
  Follow local rules and never dispose of the product with normal
  household waste. Correct disposal of old products helps prevent
  negative consequences for the environment and human health.
  2 Guarantee & service
  If you need service or information or if you have a problem, please visit the
  Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
  Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide
  guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to
  your local Philips dealer.
  Dansk
  1 Vigtigt
  Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
  apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
  Fare
  • Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
  • Kom aldrig metalfolie eller for store stykker
  brød i brødristeren, da der kan opstå risiko
  for brand og elektrisk stød.
  Advarsel
  • Hvis netledningen er beskadiget, skal den
  udskiftes af Philips, et servicecenter, der er
  godkendt af Philips, eller af personer med
  tilsvarende kvalikationer for at undgå fare.
  • Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
  og opefter og personer med reducerede
  fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
  manglende erfaring og viden, hvis de er
  blevet instrueret i sikker brug af apparatet
  og forstår de medfølgende risici. Lad ikke
  børn lege med apparatet. Rengøring og
  vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
  medmindre de er over 8 år gamle og under
  opsyn.
  • Hold apparatet og dets ledning uden for
  rækkevidde af børn under 8 år.
  • Tøm krummebakken regelmæssigt for at
  mindske brandfare (se brugervejledningens
  afsnit ”Rengøring”).
  • Apparatet må ikke anvendes tæt ved
  gardiner eller andre brandfarlige materialer
  eller under overskabe, da der kan opstå
  risiko for brand.
  • Kontroller, om spændingsangivelsen i
  bunden af apparatet svarer til den lokale
  netspænding, før du slutter strøm til
  apparatet.
  • Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens
  det er tændt.
  • Anbring ikke støvdækslet (kun
  HD2582) eller andre genstande
  oven på brødristeren, når den
  er tændt eller stadig er varm, da
  der kan opstå risiko for skader
  eller brand.
  • Tag øjeblikkeligt stikket ud af
  stikkontakten, hvis der observeres ild eller
  røg.
  • Dette apparat er kun beregnet til ristning
  af brød. Kom aldrig andre ingredienser i
  apparatet.
  • Apparatet er ikke beregnet til at blive
  betjent vha. en ekstern timer eller et separat
  fjernbetjeningssystem.
  • Rul aldrig ledningen rundt om brødristeren
  efter brug eller under opbevaring, da dette
  kan beskadige ledningen.
  Forsigtig
  • Brødristeren er udelukkende beregnet til
  almindeligt husholdningsbrug og må kun
  anvendes indendørs. Den er ikke beregnet
  til kommerciel eller industriel brug.
  • Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
  med jordforbindelse.
  • Lad aldrig netledningen hænge ud over
  kanten af det bord eller den plads, som
  apparatet står på.
  • Tag altid stikket ud af stikkontakten efter
  brug.
  • Bolleristen er udelukkende beregnet til
  opvarmning af boller og croissanter. Læg
  aldrig andre ingredienser på bolleristen, da
  det kan være meget risikabelt.
  • Vend aldrig apparatet på hovedet for at
  ryste krummer ud.
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
  elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til
  instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de
  forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
  Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-
  direktivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system for indsamling af
  elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf
  aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaald. Korrekt
  bortskaelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ
  påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
  2 Garanti og service
  Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’
  websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
  (telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der
  ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
  forhandler.
  Deutsch
  1 Wichtige Hinweise
  Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
  Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
  auf.
  Achtung!
  • Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
  • Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben
  oder Verpackungen aus Metallfolie in die
  Toastkammern, da dies zu Bränden und
  Stromschlägen führen kann.
  Achtung
  • Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von
  einem Philips Service-Center, einer von
  Philips autorisierten Werkstatt oder einer
  ähnlich qualizierten Person durch ein
  Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
  um Gefährdungen zu vermeiden.
  • Dieses Gerät kann von Kindern ab
  8 Jahren und Personen mit verringerten
  physischen, sensorischen oder psychischen
  Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
  und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
  bei der Verwendung beaufsichtigt wurden
  oder Anweisung zum sicheren Gebrauch
  des Geräts erhalten und die Gefahren
  verstanden haben. Kinder dürfen nicht
  mit dem Gerät spielen. Reinigung und
  Pege des Geräts darf nicht von Kindern
  durchgeführt werden, außer Sie sind älter
  als 8 Jahre und beaufsichtigt.
  • Bewahren Sie das Gerät und das Kabel
  außerhalb der Reichweite von Kindern
  unter 8 Jahren auf.
  • Brotkrümel sollten regelmäßig aus der
  Krümelschublade entfernt werden, um
  das Risiko eines Brandes zu vermeiden
  (siehe Kapitel «Reinigen» in der
  Bedienungsanleitung).
  • Verwenden Sie es nicht unter
  Wandschränken oder in der Nähe von
  Gardinen oder anderen leicht brennbaren
  Materialien, da dies zu Bränden führen
  kann.
  • Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
  Spannungsangabe auf der Unterseite des
  Geräts mit der örtlichen Netzspannung
  übereinstimmt.
  • Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht
  unbeaufsichtigt.
  • Legen Sie weder die
  Staubabdeckung (nur HD2582)
  noch andere Gegenstände auf
  den Toaster, solange das Gerät
  eingeschaltet oder noch heiß
  ist, da dies zu Beschädigungen
  oder Bränden führen kann.
  • Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
  Steckdose, wenn Sie Rauch oder Feuer
  bemerken.
  • Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich
  zum Toasten von Brot. Geben Sie keine
  anderen Zutaten in das Gerät.
  • Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über
  einen externen Timer oder ein separates
  Fernbedienungssystem gesteuert zu
  werden.
  • Wickeln Sie das Netzkabel nach dem
  Gebrauch oder während der Aufbewahrung
  nicht um den Toaster, da dies das Kabel
  beschädigen kann.
  Vorsicht
  • Der Toaster ist ausschließlich für den
  häuslichen Gebrauch vorgesehen und darf
  nicht im Freien verwendet werden. Er ist
  nicht für kommerzielle und gewerbliche
  Zwecke bestimmt.
  • Schließen Sie das Gerät nur an eine
  geerdete Steckdose an.
  • Lassen Sie das Netzkabel nicht über den
  Rand der Arbeitsäche hängen, auf der das
  Gerät steht.
  • Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
  Netzstecker aus der Steckdose.
  • Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken
  von Brötchen und Croissants vorgesehen.
  Bei anderem Toastgut könnte es zu
  Brand, Stromschlag und anderen Unfällen
  kommen.
  • Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem
  umgekehrt gehaltenen Gerät.
  Elektromagnetische Felder
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
  Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher
  im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen
  in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
  Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt
  die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die
  örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und
  elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und
  entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine
  ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative
  Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
  2 Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie
  sich bitte an Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips
  Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie nden die Telefonnummer
  in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website
  (www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
  wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
  Español
  1 Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que
  contiene información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en
  el futuro.
  Peligro
  • No sumerja nunca el aparato en agua.
  • No introduzca en el tostador trozos de
  alimentos demasiado grandes ni envueltos
  en papel de aluminio, ya que podrían
  provocar un incendio o una descarga
  eléctrica.
  Advertencia
  • Si el cable de alimentación está dañado,
  debe ser sustituido por Philips o por un
  centro de servicio autorizado por Philips
  u otro personal cualificado, con el fin de
  evitar situaciones de peligro.
  • Este aparato puede ser usado por niños
  a partir de ocho años, por personas con
  capacidad física, psíquica o sensorial
  reducida y por quienes no tengan los
  conocimientos y la experiencia necesarios
  siempre que lo hagan bajo supervisión
  o hayan recibido instrucciones sobre
  cómo utilizar el aparato de forma segura
  y conozcan los riesgos que conlleva su
  uso. No permita que los niños jueguen
  con el aparato. Los niños no deben llevar
  a cabo los procesos de limpieza ni de
  mantenimiento a menos que tengan más
  de ocho años y lo hagan bajo supervisión.
  • Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años.
  • Para evitar el riesgo de incendio, quite
  con frecuencia las migas de la bandeja
  recogemigas (consulte el capítulo
  "Limpieza" del manual de usuario).
  • No utilice el aparato debajo o cerca de
  cortinas u otros materiales inflamables,
  ni debajo de armarios de pared, ya que
  podría provocar un incendio.
  • Antes de enchufar el aparato, compruebe
  si el voltaje indicado en la parte inferior del
  mismo se corresponde con el voltaje de red
  local.
  • No deje nunca el aparato en
  funcionamiento sin vigilancia.
  • No coloque la cubierta (solo en
  el modelo HD2582) ni cualquier
  otro objeto sobre el tostador
  cuando el aparato esté
  encendido o esté aún caliente,
  ya que podría provocar daños
  o un incendio.
  • Desenchufe inmediatamente el aparato si
  observa fuego o humo.
  • Este aparato solo está destinado para
  tostar pan. No coloque ningún otro
  ingrediente en el aparato.
  • El aparato no está diseñado para funcionar
  a través de un temporizador externo o con
  un sistema de control remoto adicional.
  • No enrolle el cable de alimentación
  alrededor de la tostadora después de
  utilizarla o cuando la guarde ya que podría
  dañar el cable.
  Precaución
  • El tostador está diseñado sólo para uso
  doméstico y se debe utilizar únicamente
  en interiores. No está diseñado para uso
  comercial o industrial.
  • Conecte el aparato solo a un enchufe de
  pared con toma de tierra.
  • No deje que el cable de alimentación
  cuelgue del borde de la mesa o encimera
  donde esté colocado el aparato.
  • Desenchufe siempre el aparato después de
  usarlo.
  • La rejilla calientabollos solo está diseñada
  para calentar bollos y croissants. No
  coloque ningún otro ingrediente en la rejilla
  calientabollos, ya que puede producirse
  una situación peligrosa.
  • No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para
  quitar las migas.
  Campos electromagnéticos (CEM)
  Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
  electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
  instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura
  según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
  Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la
  directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema local de
  recogida de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local
  y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El
  correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
  negativas para el medio ambiente y la salud humana.
  2 Garantía y servicio
  Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página
  Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
  de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en
  el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
  diríjase al distribuidor Philips local.
  Suomi
  1 Tärkeää
  Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja
  säilytä se tulevaa käyttöä varten.
  Vaara
  • Älä upota laitetta veteen.
  • Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian
  suuria ruokia eikä metallifoliopakkauksia,
  sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai
  sähköiskun.
  Varoitus
  • Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata
  se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin
  valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
  ammattitaitoisella korjaajalla.
  • Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
  lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
  henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
  joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
  käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
  turvallisesta ytöstä tai tarjolla on
  turvallisen käytön edellyttämä valvonta
  ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
  vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
  Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai
  huoltaa laitetta valvonnan alaisena.
  • Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden
  lasten ulottumattomissa.
  • Poista palovaaran vuoksi murut
  murualustalta säännöllisesti (lisätietoja on
  käyttöoppaan kohdassa Puhdistus).
  • Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai
  muita helposti syttyviä materiaaleja tai
  seinäkaappien alla, sillä se voi aiheuttaa
  tulipalon.
  • Tarkista, että laitteen pohjassa oleva
  jännitemerkintä vastaa paikallista jännitettä,
  ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
  • Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
  • Älä aseta pölysuojusta (vain
  HD2582) tai muita esineitä
  leivänpaahtimen päälle,
  kun paahtimen virta on
  kytkettynä tai kun paahdin on
  vielä kuuma, sillä se saattaa
  aiheuttaa vaaratilanteen tai
  tulipalon.
  • Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat
  palon tai savua.
  • Tämä laite on tarkoitettu vain leivän
  paahtamiseen. Älä laita laitteeseen muita
  ruoka-aineita.
  • Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
  ulkoisen ajastimen tai erillisen
  kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
  • Älä kierrä virtajohtoa leivänpaahtimen
  ympärille säilytyksen aikana, sillä se voi
  vahingoittaa johtoa.
  Varoitus
  • Leivänpaahdin on tarkoitettu vain
  kotitalouksien käyttöön ja sitä saa käyttää
  vain sisällä. Laitetta ei ole tarkoitettu
  kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
  • Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
  • Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän
  tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
  • Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
  jälkeen.
  • Lämmitysteline on tarkoitettu vain
  sämpylöiden ja voisarvien lämmittämiseen.
  Älä laita lämmitystelineeseen mitään muita
  ruoka-aineita, ettet aiheuta vaaratilannetta.
  • Älä poista muruja kääntämällä laitetta
  ylösalaisin tai ravistamalla sitä.
  Sähkömagneettiset kentät (EMF)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
  standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
  mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
  perusteella.
  Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
  neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen
  sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata
  paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen
  mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa
  ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
  haittavaikutuksia.
  2 Takuu ja huolto
  Jos haluat lisätietoja tai sinulla on ongelmia laitteen käyttämisessä,
  käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com/
  support tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (jonka
  puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
  kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
  Français
  1 Important
  Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant
  d'utiliser l'appareil et conservez-la pour un usage ultérieur.
  Danger
  • Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
  • N'introduisez pas de tranches de pain
  trop grandes ou de la nourriture emballée
  dans de l'aluminium car vous risqueriez
  de provoquer un incendie ou de vous
  électrocuter.
  Avertissement
  • Si le cordon d'alimentation est
  endommagé, il doit être remplacé par
  Philips, par un Centre Service Agréé Philips
  ou par un technicien qualifié afin d'éviter
  tout accident.
  • Cet appareil peut être utilisé par des
  enfants âgés de 8 ans ou plus, des
  personnes dont les capacités physiques,
  sensorielles ou intellectuelles sont
  réduites ou des personnes manquant
  d'expérience et de connaissances, à
  condition que ces enfants ou personnes
  soient sous surveillance ou qu'ils aient
  reçu des instructions quant à l'utilisation
  sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris
  connaissance des dangers encourus. Les
  enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas
  être réalisés par des enfants sauf s'ils sont
  âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
  • Tenez l'appareil et son cordon hors de
  portée des enfants de moins de 8 ans.
  • Pour éviter tout risque d'incendie, retirez
  fréquemment les miettes du ramasse-
  miettes (voir le chapitre « Nettoyage » du
  mode d'emploi).
  • N'utilisez pas l'appareil à proximité de
  matériaux inflammables tels que des
  rideaux. Ne faites pas fonctionner l'appareil
  sous des placards suspendus (risque
  d'incendie).
  • Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la
  tension indiquée sur sa base correspond à
  la tension secteur locale.
  • Ne laissez jamais l'appareil fonctionner
  sans surveillance.
  • Ne placez jamais le couvercle
  (HD2582 uniquement) ou tout
  autre objet sur le grille-pain
  lorsque celui-ci est allumé ou
  encore chaud. Vous risqueriez
  d'endommager l'appareil ou de
  provoquer un incendie.
  • Débranchez immédiatement le grille-pain si
  vous observez de la fumée ou des flammes.
  • Cet appareil est destiné uniquement au
  grillage de pain. N'insérez aucun autre
  ingrédient dans l'appareil.
  • L'appareil n'est pas destiné à être utilisé
  avec un minuteur externe ou un système de
  contrôle séparé.
  • N'enroulez pas le cordon d'alimentation
  autour du grille-pain après utilisation
  ou lors du rangement car cela pourrait
  endommager le cordon.
  Attention
  • Ce grille-pain est destiné à un usage
  domestique intérieur uniquement. Il n'est
  pas destiné à un usage commercial ou
  industriel.
  • Branchez l'appareil uniquement sur une
  prise murale mise à la terre.
  • Ne laissez pas le cordon d'alimentation
  pendre de la table ou du plan de travail sur
  lequel l'appareil est posé.
  • Débranchez toujours l'appareil après
  utilisation.
  • La grille de réchauffage est destinée
  uniquement au réchauffage de petits
  pains ou de croissants. Afin d'éviter tout
  risque d'accident, ne placez aucun autre
  ingrédient sur la grille de réchauffage.
  • Ne retournez pas l'appareil et ne le secouez
  pas pour enlever les miettes.
  Champs électromagnétiques (CEM)
  Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
  électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
  base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement
  et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.
  Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
  directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances
  locales sur le système de collecte des produits électriques et
  électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne
  jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut
  correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et
  la santé.
  2 Garantie et service
  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
  rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse
  www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
  pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant
  de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans
  votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
  Italiano
  1 Importante
  Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questa brochure che
  contiene informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
  Pericolo
  • Non immergere mai l'apparecchio
  nell'acqua.
  • Non inserire cibi troppo voluminosi o carta
  d'alluminio nell'apparecchio, per evitare il
  rischio di scintille o scariche elettriche.
  Avviso
  • Nel caso in cui il cavo di alimentazione
  fosse danneggiato dovrà essere sostituito
  da Philips, presso i centri autorizzati
  Philips, oppure da personale debitamente
  qualificato, per evitare situazioni pericolose.
  • Questo apparecchio può essere usato
  da bambini a partire dagli 8 anni in su e
  da persone con capacità mentali, fisiche
  o sensoriali ridotte, prive di esperienza
  o conoscenze adatte, a condizione che
  abbiano ricevuto assistenza o formazione
  per utilizzare l'apparecchio in maniera
  sicura e siano consapevoli dei potenziali
  pericoli associati a tale uso. Evitare che
  i bambini giochino con l'apparecchio.
  Le operazioni di pulizia e manutenzione
  possono essere effettuate solo da bambini
  di età superiore agli 8 anni.
  • Tenere l'apparecchio e il relativo cavo
  lontano dalla portata di bambini di età
  inferiore agli 8 anni.
  • Per evitare il rischio di incendi, rimuovere
  spesso le briciole dal relativo vassoio
  (vedere il capitolo del manuale dell'utente
  "Pulizia").
  • Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di
  tende o altri materiali infiammabili o sotto i
  pensili della cucina onde evitare il rischio di
  incendi.
  • Prima di collegare l'apparecchio, controllare
  che la tensione indicata sulla parte inferiore
  dell'apparecchio corrisponda a quella locale.
  ©2016 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4240 003 02211
  HD2581
  HD2582
  EN Important information leaet
  DA Brochure med vigtige oplysninger
  DE Wichtiges Informationsmerkblatt
  ES Folleto de información importante
  FI Tärkeää-lehtinen
  FR Brochure « Informations importantes »
  IT Brochure informativa importante
  NL Folder met belangrijke informatie
  NO Viktig informasjonshefte
  PT Folheto de informações importantes
  SV Broschyr med viktig information
  TR Önemli bilgi broşürü
Philips Daily Collection HD2581

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Philips Daily Collection HD2581 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Philips Daily Collection HD2581 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Philips Daily Collection HD2581. Il manuale rientra nella categoria Tostapane ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Norvegese, Finlandese, Turco, Arabo. Hai domande sul Philips Daily Collection HD2581 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Philips Daily Collection HD2581

Generale
Marca Philips
Modello Daily Collection HD2581
Prodotto Tostapane
EAN 0871010380034, 0871010380035, 0871010380036, 0871010380037, 0871010380234, 8710103800347, 8710103800354, 8710103800361, 8710103800378, 8710103802341, 8710103806516
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Norvegese, Finlandese, Turco, Arabo
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Livelli doratura 8
Colore del prodotto Nero
Numero di fette 2
Funzione mantieni al caldo
Spegnimento automatico
Griglia di riscaldamento
Vaschetta per briciole
Vassoio briciole rimovibile
Meccanismo sollevamento
Pulsante stop/cancella
Funzione scongelamento
Funzione riscalda
Custodia cavo
Numero di slot 2
Fessura lunga
Controllo di doratura della crosta variabile
Tipo di controllo Ma✗pola
Griglia per panino
- 2
Materiale della scocca Plastica
Pareti fredde
Ampiezza variabile della fessura
Paese di origine Cina
Contenuto dell'imballo
Protezione antipolvere inclusa
Manuale dell'utente
Gestione energetica
Potenza 760
Tensione di ingresso AC 220-240
Frequenza di ingresso AC 50 - 60
Dimensioni e peso
Profondità 304
Larghezza 184
Altezza 214

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più