Philips Daily Collection HR2052

Philips Daily Collection HR2052 manuale

(1)
 • Register your product and get support at
  HR2051
  HR2052
  HR2056
  HR2057
  HR2058
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2015 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4240 002 01961
  IT Manuale utente
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI yttöopas
  FR Mode d’emploi
  I
  O
  1
  a
  b
  f
  g
  i
  h
  c
  d
  e
  j
  5
  (MAX)
  (MAX)
  1000ml
  1000ml
  1000ml
  625ml
  1000ml
  500ml
  1000ml
  6 x
  1min
  1min
  1min
  1min
  1min
  1min
  30sec
  Px10
  2x2x2 cm
  50g
  50g
  50g
  50g
  50g
  50g
  50g
  30sec
  30sec
  30sec
  1min
  1min
  1min
  1min
  HR2056
  HR2057
  HR2058
  English
  a Lid
  b Blender jar with blade unit
  c Mill jar (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Sealing ring for mill blade unit (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Blade unit for mill jar (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Motor unit
  g On setting (I)
  h O setting (O)
  i Pulse setting (P)
  j Extra mill for HR2058
  Dansk
  a Låg
  b Blenderglas med knivenhed
  c Møllekværnbeholder (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Tætningsring til knivenhed til møllekværn (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Knivenhed til møllekværnbeholder (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Motorenhed
  g On-indstilling (I)
  h O-indstilling (O)
  i Pulse-indstilling (P)
  j Ekstra møllekværn til HF2058
  Deutsch
  a Deckel
  b Mixbecher mit Messereinheit
  c Mühlenbecher (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Dichtungsring für Mühlenmessereinheit (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Messereinheit für Mühlenbecher (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Motoreinheit
  g Einstellung «Ein» (I)
  h Einstellung «Aus» (O)
  i Taste für Impulsfunktion (P)
  j Zusätzliche Mühle für HR2058
  6
  5
  3
  Ελληνικά
  a Καπάκι
  b Κανάτα μπλέντερ με μονάδα λεπίδων
  c Κανάτα μύλου (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Δακτύλιος σφράγισης για τη μονάδα λεπίδων του μύλου (HR2056/HR2057/
  HR2058)
  e Μονάδα λεπίδων για την κανάτα του μύλου (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Μοτέρ
  g Ρύθμιση ενεργοποίησης (I)
  h Ρύθμιση απενεργοποίησης (O)
  i Ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας (P)
  j Πρόσθετος μύλος για το HR2058
  Español
  a Tapa
  b Jarra de la batidora con unidad de cuchillas
  c Jarra del molinillo (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Junta para la unidad de cuchillas del molinillo (HR2056/HR2057/
  HR2058)
  e Unidad de cuchillas para la jarra del molinillo (HR2056/HR2057/
  HR2058)
  f Unidad motora
  g Posición de activado (I)
  h Posición de desactivado (O)
  i Posición Pulse (P)
  j Molinillo adicional para HR2058
  Suomi
  a Kansi
  b Tehosekoittimen kannu ja teräyksikkö
  c Mausteleikkurin kannu (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Maustemyllyn teräyksikön tiiviste (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Maustemyllyn teräyksikkö (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Runko
  g Käytössä-asetus (I)
  h Pois käytöstä -asetus (O)
  i Pulssiasetus (P)
  j HR2058-mallin mausteleikkurilisäosa
  Français
  a Couvercle
  b Bol du blender avec ensemble de lames
  c Bol du moulin (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Bague d’étanchéité pour l’ensemble de lames du moulin (HR2056/
  HR2057/HR2058)
  e Ensemble de lames du moulin (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Bloc moteur
  g Activation (I)
  h Désactivation (O)
  i Fonction Pulse (P)
  j Moulin supplémentaire pour HR2058
  Italiano
  a Coperchio
  b Vaso del frullatore con gruppo lame
  c Vaso tritatutto (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Anello di guarnizione per lama tritatutto (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Gruppo lame per vaso tritatutto (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Gruppo motore
  g Impostazione On (I)
  h Impostazione O (O)
  i Impostazione a impulsi (P)
  j Tritatutto aggiuntivo per HR2058
  Nederlands
  a Deksel
  b Blenderkan met mesunit
  c Molenbeker (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Afsluitring voor mesunit van maalmolen (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Mesunit voor molenbeker (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Motorunit
  g Aan-stand (I)
  h Uit-stand (O)
  i Pulsstand (P)
  j Extra maalmolen voor HR2058
  Norsk
  a Lokk
  b Mikserkanne med knivenhet
  c Kvernkanne (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Tetningsring til kvernens knivenhet (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Knivenhet for kvernkannne (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Motorenhet
  g På-innstilling (I)
  h Av-innstilling (O)
  i Pulsinnstilling (P)
  j Ekstra kvern for HR2058
  Português
  a Tampa
  b Copo misturador com lâmina
  c Copo do moinho (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Anel vedante para lâminas do moinho (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Lâminas para copo do moinho (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Motor
  g Ligar (I)
  h Desligar (O)
  i Pulse (P)
  j Moinho extra para HR2058
  Svenska
  a Lock
  b Mixerbehållare med knivenhet
  c Kvarnbägare (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Tätningsring för knivenhet till kvarn (HR2056/HR2057/HR2058)
  e Knivenhet till kvarnbägare (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Motorenhet
  g På-knapp (I)
  h Av-knapp (O)
  i Pulsknapp (P)
  j Extra kvarn för HR2058
  rkçe
  a Kapak
  b Blender haznesi ve bıçak ünitesi
  c Öğütücü kavanozu (HR2056/HR2057/HR2058)
  d Öğütücü bıçak ünitesi için sızdırmazlık halkası (HR2056/HR2057/
  HR2058)
  e Öğütücü kavanozu için bıçak ünitesi (HR2056/HR2057/HR2058)
  f Motor ünitesi
  g Açma ayarı (I)
  h Kapama ayarı (O)
  i Titreşim ayarı (P)
  j HR2058 için ekstra öğütücü
  English
  Before rst use
  Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you
  use the appliance for the rst time (see chapter “Cleaning”).
  Using the blender (g. 2)
  The blender is intended for:
  Blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed
  drinks, shakes.
  Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
  Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
  Crushing ice
  Tip: to process ingredients very briey, press the pulse setting several times.
  Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.
  Using the mill (g. 3) (HR2056/HR2057/HR2058 only)
  The mill is intended for grinding dry ingredients such as peppercorns,
  sesame seeds, rice, wheat, coconut esh, nuts (shelled), coee beans, dried
  soy beans, dried peas, cheese, breadcrumbs, etc.
  Overload protection (g. 4)
  Your blender will also automatically stop working when overloaded.
  To reset the appliance in case of auto stop protection due to overload,
  follow the steps below:
  1 Turn o the appliance and then unplug it.
  2 Remove some of the ingredients or add some liquid to reduce the
  load.
  3 Allow the appliance to cool down for 15 minutes.
  4 Connect the power plug to the power supply.
  5 Turn on the appliance to start processing again.
  Cleaning (g. 6)
  Easy clean: follow the steps: 1 2 3 4.
  Note: make sure to press to the pulse setting a few times.
  Recipe
  Baby food recipe
  Ingredients
  Quantity Speed Time
  Cooked potatoes
  100 g
  ON 30 sec
  Cooked chicken
  100 g
  Cooked French beans
  100 g
  Milk
  200 ml
  Note: always let the appliance cool down to room temperature after each batch
  you process.
  Dansk
  Før apparatet tages i brug
  Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du
  bruger apparatet for første gang (se afsnittet ”Rengøring”).
  Brug af blenderen (g. 2)
  Blenderen er beregnet til:
  Blendning af ydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce,
  frugtjuice, suppe, mixede drinks og shakes.
  Mixning af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej eller mayonnaise.
  Purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af babymad.
  Knusning af is
  Tip: Tryk ere gange på pulse-indstillingen for at tilberede ingredienser
  yderst kortvarigt. Brug aldrig pulse-indstillingen længere end et par
  sekunder ad gangen.
  Brug af møllekværnen (g. 3) (kun HR2056/HR2057/HR2058)
  Møllekværnen er beregnet til at male tørre ingredienser som peberkorn,
  sesamfrø, ris, hvede, kokosnød, nødder (uden skal), kaebønner, tørrede
  sojabønner, tørrede ærter, ost, brødkrummer osv.
  Overopfyldningsbeskyttelse (g. 4)
  Blenderen standser også automatisk, hvis den er overfyldt.
  Følg nedenstående trin for at nulstille apparatet i tilfælde af autostop-
  beskyttelse pga. overfyldning:
  1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
  2 Fjern nogle af ingredienserne, eller tilføj væske, for at reducere
  belastningen.
  3 Lad apparatet køle ned i 15 minutter.
  4 Tilslut strømmen.
  5 Tænd for apparatet for at starte behandlingen igen.
  Rengøring (g. 6)
  Nem rengøring: følg trinene: 1 2 3 4.
  Bemærk: Sørg for at trykke på pulse-indstillingen et par gange.
  Opskrift
  Opskrift på babymad
  Ingredienser
  Mængde Hastighed
  Time (Klok-
  keslæt)
  Kogte kartoer
  100 g
  TIL 30 sek
  Kogt kylling
  100 g
  Kogte grønne bønner
  100 g
  Mælk
  200 ml
  Bemærk: Lad altid apparatet køle ned til stuetemperatur efter hver portion.
  Deutsch
  Vor dem ersten Gebrauch
  Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die
  mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe «Reinigung»).
  Verwenden des Mixers (Abb. 2)
  Der Standmixer ist geeignet zum:
  Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte, Suppen,
  Mixgetränke, Milchshakes.
  Mischen weicher Zutaten, z. B. Pfannkuchenteig und Mayonnaise.
  Pürieren gegarter Zutaten, z.B. für Baby-Nahrung.
  Zerkleinern von Eis
  Tipp: Um Zutaten nur kurz zu verarbeiten, drücken Sie mehrmals auf die
  Taste für die Impulsfunktion. Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige
  Sekunden lang verwendet werden.
  Verwenden der Mühle (Abb. 3) (nur HR2056/HR2057/HR2058)
  Mit der Mühle können Sie trockene Zutaten wie Pfeerkörner, Sesam, Reis,
  Weizen, Kokosnusseisch, geschälte Nüsse, Kaeebohnen, Sojabohnen,
  getrocknete Erbsen, Hartkäse, Semmelbrösel usw. mahlen.
  Überlastungsschutz (Abb. 4)
  Ihr Mixer hält automatisch an, wenn er überlastet ist.
  Um das Gerät im Falle von automatischer Abschaltung wegen Überlastung
  zurückzusetzen, führen Sie folgende Schritte aus:
  1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  2 Entfernen Sie einige der Zutaten, oder geben Sie etwas Flüssigkeit
  hinzu, um die Belastung zu verringern.
  3 Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang abkühlen.
  4 Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.
  5 Schalten Sie das Gerät ein, um die Verarbeitung wieder zu starten.
  Reinigung (Abb. 6)
  Einfaches Reinigen: Folgen Sie den Schritten 1, 2, 3, 4.
  Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste für die Impulsfunktion
  mehrmals drücken.
  Rezept
  Rezept für Babynahrung
  Zutaten
  Menge
  Geschwind-
  igkeit
  Time
  (Zeit)
  Gekochte Kartoeln
  100 g
  EIN 30 Sek.
  Gekochtes
  Hähncheneisch
  100 g
  Gekochte junge
  Schnittbohnen
  100 g
  Milch
  200 ml
  Hinweis: Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang stets auf Raumtem-
  peratur abkühlen.
  Ελληνικά
  Πριν την πρώτη χρήση
  Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη
  που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός»).
  Χρήση του μπλέντερ (εικ. 2)
  Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για:
  Να αναμιγνύετε υγρά, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, σάλτσες, χυμούς φρούτων,
  σούπες, κοκτέϊλς, μιλκσεϊκς.
  Να ανακατεύετε μαλακά υλικά, π.χ. μείγμα για τηγανίτες ή μαγιονέζα.
  Να λιώνετε μαγειρεμένα υλικά, π.χ για να φτιάχνετε βρεφική τροφή.
  Να θρυμματίζετε πάγο.
  Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε τα υλικά για πολύ λίγη ώρα, πατήστε αρκετές φορές
  το κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη ρύθμιση στιγμιαίας
  λειτουργίας πάνω από μερικά δευτερόλεπτα τη φορά.
  Χρήση του μύλου (εικ. 3) (μόνο στο HR2056/HR2057/HR2058)
  Ο μύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλεσμα και κομμάτιασμα υλικών όπως
  άτριφτο πιπέρι, σουσάμι, ρύζι, σιτάρι, σάρκα καρύδας, ξηρούς καρπούς (χωρίς
  κέλυφος), κόκκους καφέ, αποξηραμένους καρπούς σόγιας, ξερά μπιζέλια, τυρί,
  ψίχουλα κ.λπ.
  Προστασία υπερφόρτωσης (εικ. 4)
  Το μπλέντερ θα σταματήσει επίσης να λειτουργεί αυτόματα όταν υπερφορτωθεί.
  Για να επαναφέρετε τη συσκευή σε περίπτωση αυτόματης διακοπής λόγω
  υπερφόρτωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
  2 Αφαιρέστε κάποια από τα συστατικά ή προσθέστε υγρά για να μειώσετε το
  φορτίο.
  3 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.
  4 Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
  5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή για να ξεκινήσετε ξανά την επεξεργασία.
  Καθαρισμός (εικ. 6)
  Εύκολος καθαρισμός: ακολουθήστε τα βήματα 1 2 3 4.
  Σημείωση: Φροντίστε να πατήσετε μερικές φορές τη ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας.
  1
  5
  3
  4
  5
  3
  2
  HR2056/HR2057/HR2058
  1 2 3
  4 5 6
  2
  1
  4
  2
  00:15:00
  3
  Question?
  Contact
  Philips
Philips Daily Collection HR2052

Vuoi sapere di Philips Daily Collection HR2052?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Philips Daily Collection HR2052 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Philips Daily Collection HR2052 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Philips Daily Collection HR2052. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Philips Daily Collection HR2052

Specifiche

Marca Philips
Modello Daily Collection HR2052
Prodotto Frullatori
EAN 8710103756293
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Norvegese, Finlandese, Turco, Greco
Tipo di file PDF

Relaterade produkter

Frullatori Philips

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più