Philips DryCare Prestige HP8283 manuale

Philips DryCare Prestige HP8283
8.6 · 1
PDF manuale
 · 4 pagine
Italiano
manualePhilips DryCare Prestige HP8283
HP8281
a
b
c
d
g
f
e

1 2 3

h
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benet from the support that Philips oers, register your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference. WARNING: Do not use this

appliance near water.

When the appliance is used in a

bathroom, unplug it after use

since the proximity of water

presents a risk, even when the

appliance is switched o.

WARNING: Do not use

this appliance near

bathtubs, showers,

basins or other vessels

containing water.

Always unplug the appliance

after use.

If the appliance overheats,

it switches o automatically.

Unplug the appliance and let

it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance

on again, check the grilles to

make sure they are not blocked

by u, hair, etc.

If the main cord is damaged,

you must have it replaced

by Philips, a service centre

authorised by Philips or similarly

qualied persons in order to

avoid a hazard.

This appliance can be used

by children aged from 8 years

and above and persons with

reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of

experience and knowledge

if they have been given

supervision or instruction

concerning use of the appliance

in a safe way and understand

the hazards involved. Children

shall not play with the

appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made

by children without supervision.

For additional protection, we

advise you to install a residual

current device (RCD) in the

electrical circuit that supplies

the bathroom. This RCD must

have a rated residual operating

current not higher than 30mA.

Ask your installer for advice.

Do not insert metal objects into

the air grilles to avoid electric

shock.

Never block the air grilles.Before you connect the

appliance, ensure that the

voltage indicated on the

appliance corresponds to the

local power voltage.

Do not use the appliance

for any other purpose than

described in this manual.

Do not use the appliance on

articial hair.

When the appliance is

connected to the power, never

leave it unattended.

Never use any accessories or

parts from other manufacturers

or that Philips does not

specically recommend. If

you use such accessories or

parts, your guarantee becomes

invalid.

Do not wind the main cord

round the appliance.

Wait until the appliance has

cooled down before you store it.

Do not pull on the power cord

after using. Always unplug the

appliance by holding the plug.

Do not operate the appliance

with wet hands.

Always return the appliance to

a service centre authorized by

Philips for examination or repair.

Repair by unqualied people

could result in an extremely

hazardous situation for the user.

Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic elds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.
2 Introduction
The MoistureProtect dryer has an innovative new sensor technology called the Moisture Protect sensor. This technology has been specically designed to preserve the natural hydration of your hair. The infrared sensor measures the temperature of your hair while drying it, diagnoses your hair and adapts the temperature to preserve its natural hydration. This gives advanced protection to your hair and scalp from overheating and therefore keeps your hair healthier and shinier. We’ve already turned the sensor on so you can enjoy maximum protection right from the start.When the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and providing additional shine.
3 Overview
a Cool shot buttonb Temperature settingsc Airow settingsd Hanging loope Moisture protect buttonf Nozzleg Diuserh Air inlet grilleSpecifications are subject to change without notice© 2018 Koninklijke Philips N.V.All rights reserved.3000 021 04801Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Attach the nozzle f or volume diuser g for your
styling needs. For precise drying, attach the nozzle on the hair dryer. The nozzle enables you to direct the airow straight at the brush or comb with which you are styling your hair. To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diuser on the hair dryer. Hold the hairdryer vertically and place the hair in a circular motion in between pins and move towards scalp slowly. To add volume at the roots, insert the pins into your hair by making rotating movements. It helps to dry your hair roots and scalp without hot spot.3 Adjust the airow switch ( c ) and temperature switch ( b ) to suitable positions. 4 Switch on MoistureProtect ( e ) for more protection. The moisture protect is on when using for the rst time. » The purple LED light on the product indicates the moisture protect sensor is on. Switch Settings FunctionMoistureProtectProtect the hair from overheating and preserve the natural hydration of your hairTemperature
Hot
Dry shower-wet hair quickly
ThermoprotectDry your hair at a constant caring temperatureGently dry the hairAirowStrong airow and fast dryingGentle airow and stylingSwitch o
5 Press the cool shot button ( a ) for cool airow to x
your style.After use:1 Switch o the appliance and unplug it.2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.3 To disconnect the nozzle or volume diuser, pull it o the hairdryer. 4 Press the latch to detach the air inlet grille ( h ) to remove hair and dust. 5 Clean the appliance by a damp cloth.6 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop ( d ).
5 Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL: Benyt ikke dette

apparat i nærheden af vand.

Hvis du anvender apparatet i

badeværelset, skal du trække

stikket ud efter brug, da vand

udgør en risiko, selvom

apparatet er slukket.

ADVARSEL: Brug

ikke dette apparat i

nærheden af badekar,

brusekabiner, kummer

eller andre kar, der indeholder

vand.

Tag altid stikket ud, efter du har

brugt apparatet.

Hvis apparatet bliver

overophedet, slukker det

automatisk. Tag stikket ud af

stikkontakten, og lad apparatet

afkøle i et par minutter. Før du

tænder apparatet igen, skal du

kontrollere gitrene for at sikre, at

de ikke er blokeret af fnug, hår

osv.
Hvis netledningen er

beskadiget, skal den af

sikkerhedsmæssige årsager

udskiftes af Philips, af et

servicecenter, der er godkendt

af Philips, eller af personer med

tilsvarende kvalikationer.

Dette apparat kan bruges af

børn fra 8 år og opefter og

af personer med reducerede

fysiske, sensoriske eller

mentale evner eller manglende

erfaring og viden, hvis de er

blevet instrueret i sikker brug

af apparatet og forstår de

medfølgende risici. Lad ikke

børn lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse

må ikke foretages af børn uden

opsyn.

Som en ekstra

sikkerhedsforanstaltning

anbefales det, at installationen

til badeværelset er forsynet

med et HFI-relæ, der ikke

overstiger 30mA. Kontakt

eventuelt en el-installatør.

Stik aldrig metalgenstande ind

i luftgitrene, da dette kan give

elektrisk stød.

Blokér aldrig luftgitrene.Før du tilslutter apparatet, skal

du sikre dig, at den spænding,

der er angivet på apparatet,

svarer til den lokale spænding.

Brug ikke apparatet til andre

formål end dem, der er

beskrevet i vejledningen.

Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med

apparatet, når det er sluttet til

stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele

fra andre fabrikanter eller

tilbehør/dele, som ikke specikt

er anbefalet af Philips. Hvis

du anvender en sådan type

tilbehør eller dele, annulleres

garantien.

Du må ikke sno netledningen

rundt om apparatet.

Læg aldrig apparatet væk, før

det er helt afkølet.

Træk ikke i netledningen efter

brug. Tag altid stikket ud af

stikkontakten ved at holde fast i

stikket.

Undlad at betjene apparatet

med våde hænder.

Reparation og eftersyn af

apparatet skal altid foretages

på et autoriseret Philips-

serviceværksted. Reparation

udført af ukvaliceret personale

kan medføre ekstremt farlige

situationer for brugeren.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaes sammen med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Introduktion
MoistureProtect-hårtørreren har en innovativ ny sensorteknologi kaldet MoistureProtect-sensoren. Denne teknologi er specielt designet til at bevare hårets naturlige fugtighed. Den infrarøde sensor måler temperaturen på dit hår, mens du tørrer det, diagnosticerer dit hår og tilpasser temperaturen for at bevare dets naturlige fugtighed. Det giver avanceret beskyttelse af dit hår og hovedbund mod overophedning og holder derved håret beskyttet og mere skinnende. Vi har allerede aktiveret sensoren, så du kan nyde den maksimale beskyttelse lige fra starten.Når apparatet er tændt, produceres og frigives der automatisk og kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning og giver yderligere glans.
3 Oversigt
a Knap til kold luftb Temperaturindstillingerc Luftstrømsindstillingerd Ophængningskroge MoistureProtect-knapf Mundstykkeg Diuserh Luftindtagsgitter
4 Tør dit hår
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Sæt mundstykket f eller volumendiuseren g på,
alt efter dit stylingbehov. Ønsker du præcis tørring, skal du sætte mundstykket på hårtørreren. Mundstykket gør det muligt at rette luftstrømmen direkte mod den børste eller kam, du bruger til stylingen. For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du sætte diuseren på hårtørreren. Hold hårtørreren lodret, tag med en cirkulær bevægelse fat i håret med diuserens “tænder”, og bevæg langsomt diuseren ned mod hovedbunden. Hvis du vil give håret fylde ved hårrødderne, skal du sætte diuserens “tænder” ind i håret og lave roterende bevægelser. Det er en fordel at fordele varmen jævnt, når du tørrer hårrødderne og hovedbunden.3 Indstil knappen til luftstrøm ( c ) og temperaturknappen ( b ) til passende positioner. 4 Slå MoistureProtect ( e ) til for mere beskyttelse. MoistureProtect er aktiveret, første gang du tager apparatet i brug. » Den lilla LED-lampe på produktet indikerer, at MoistureProtect-sensoren er aktiveret. Knap Indstillinger FunktionMoistureProtectBeskyt håret mod overophedning, og bevar hårets naturlige fugtighedTemperatur
Varm
Tør vådt hår hurtigt efter brusebad
ThermoProtectTør håret ved en konstant skånsom temperaturTør håret nænsomtLuftstrømKraftig luftstrøm til hurtig tørringModerat luftstrøm og styling
Sluk
5 Tryk på knappen til kold luft ( a ) for at få en kold
luftstrøm, som giver dit hår det rigtige look.Efter brug:1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det køler ned.3 Tag mundstykket eller volumendiuseren af ved at trække den af apparatet. 4 Tryk på låsen for at afmontere luftindtagsgitteret ( h ), så hår og støv kan fjernes.5 Rengør apparatet med en fugtig klud.6 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( d ).
5 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com/support eller kontakte dit lokale Philips-kundecenter. Telefonnummeret ndes i folderen “World-Wide Guarantee”. Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.
1 Wichtige Hinweise
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf. WARNUNG: Verwenden Sie

dieses Gerät nicht in der Nähe

von Wasser.

Wenn das Gerät in einem

Badezimmer verwendet wird,

trennen Sie es nach dem

Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe zum

Wasser stellt ein Risiko dar,

sogar wenn das Gerät

abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden

Sie das Gerät nicht in der

Nähe von Badewannen,

Duschen, Waschbecken

oder sonstigen Behältern mit

Wasser.

Ziehen Sie nach jedem

Gebrauch den Netzstecker aus

der Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet.

Ziehen Sie den Stecker aus

der Steckdose, und lassen Sie

das Gerät einige Minuten lang

abkühlen. Vergewissern Sie sich

vor dem erneuten Einschalten,

dass keine Flusen, Haare usw.

die Gebläseönung blockieren.

Um Gefährdungen zu

vermeiden, darf ein defektes

Netzkabel nur von einem Philips

Service-Center, einer von Philips

autorisierten Werkstatt oder

einer ähnlich qualizierten

Person durch ein Original-

Ersatzkabel ersetzt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen

mit verringerten physischen,

sensorischen oder psychischen

Fähigkeiten oder Mangel

an Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie bei

der Verwendung beaufsichtigt

werden oder Anweisung zum

sicheren Gebrauch des Geräts

erhalten und die Gefahren

verstanden haben. Kinder

dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Die Reinigung und

Wartung darf nicht von Kindern

ohne Aufsicht durchgeführt

werden.

Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung

in dem Stromkreis, der das

Badezimmer versorgt, bietet

zusätzlichen Schutz. Dieses

Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal

30 mA verfügen. Bei Fragen

wenden Sie sich an Ihren

Installateur.

Führen Sie keine

Metallgegenstände in

die Lufteinlass- oder

Gebläseönung ein, da dies zu

Stromschlägen führen kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseönung immer frei.

Bevor Sie das Gerät an eine

Steckdose anschließen,

überprüfen Sie, ob die auf dem

Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät

nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung

beschriebene Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht

zum Trocknen von Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine

Steckdose angeschlossen ist,

lassen Sie es zu keiner Zeit

unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals

Zubehör oder Teile, die von

Drittherstellern stammen bzw.

nicht von Philips empfohlen

werden. Wenn Sie diese(s)

Zubehör oder Teile verwenden,

erlischt Ihre Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht

um das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen,

bevor Sie es wegräumen.

Ziehen Sie nach der

Verwendung nicht am

Netzkabel. Ziehen Sie

stattdessen am Netzstecker,

um das Gerät von der

Stromversorgung zu trennen.

Bedienen Sie das Gerät nicht

mit nassen Händen.

Geben Sie das Gerät zur

Überprüfung bzw. Reparatur

stets an ein von Philips

autorisiertes Service-Center.

Eine Reparatur durch

unqualizierte Personen kann

zu einer hohen Gefährdung für

den Verbraucher führen.

Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/
2 Einführung
Der MoistureProtect-Haartrockner verfügt über eine innovative neue Sensor-Technologie namens MoistureProtect-Sensor. Diese Technologie wurde speziell dazu entwickelt, um die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten. Der Infrarot-Sensor misst beim Trocknen die Temperatur Ihres Haars und passt die Temperatur an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten. Dadurch sind Ihr Haar und Ihre Kopfhaut vor zu viel Wärme geschützt und Ihr Haar bleibt glänzend und gesund. Wir haben den Sensor bereits aktiviert, damit Sie von Anfang an optimalen Schutz genießen können.Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische Auadung reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz verleihen.
3 Übersicht
a Kaltlufttasteb Temperatureinstellungenc Luftstromeinstellungend Aufhängeösee MoistureProtect-Tastef Düseg Diusorh Lufteinlassgitter
4 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Bringen Sie je nach Styling die Düse f oder den
Volumendiusor g an.
Befestigen Sie für präzises Trocknen die Düse am Haartrockner. Mit der Düse können Sie den Luftstrom gezielt auf die Bürste oder den Kamm richten, mit der bzw. dem Sie Ihr Haar stylen. Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu verbessern, befestigen Sie den Diusor am Haartrockner. Halten Sie den Haartrockner senkrecht, bringen Sie das Haar in kreisenden Bewegungen zwischen die Stifte, und bewegen Sie das Gerät langsam in Richtung Kopfhaut. Für mehr Volumen vom Ansatz an setzen Sie die Diusornger ins Haar, und bewegen Sie das Gerät kreisförmig. Er hilft, die Haarwurzeln und Kopfhaut ohne zu heiße Stellen zu trocknen.3 Stellen Sie den Gebläseschalter ( c ) und den Temperaturschalter ( b ) auf die entsprechenden Positionen. 4 Schalten Sie für zusätzlichen Schutz MoistureProtect ( e ) ein. Bei der ersten Anwendung ist MoistureProtect angeschaltet. » Das Lila LED-Licht auf dem Gerät gibt an, dass der MoistureProtect-Sensor eingeschaltet ist. Schalter Einstellungen FunktionMoistureProtectSchützen Sie Ihr Haar vor zu viel Wärme, und bewahren Sie die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars.Temperatur
Heiß
Nasses Haar schnell trocknen
ThermoProtectTrocknen Sie Ihr Haar bei konstanter und schonender TemperaturSanftes Trocknen der HaareLuftstromStarker Luftstrom für schnelles TrocknenSanfter Luftstrom für einfaches StylingAusschalten
5 Drücken Sie die Kaltlufttaste ( a ), um mit der Kaltstufe
Ihre Frisur zu xieren.Nach der Verwendung:1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.3 Zum Abnehmen wird die Düse oder der Diusor einfach vom Gerät abgezogen. 4 Drücken Sie auf den Verschluss, um die Lufteinlassönung ( h ) abzunehmen und um Haare und Staub zu entfernen.5 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse ( d ) aufhängen.
5 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website www.philips.com/support , oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer bendet sich in der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Ελληνικά
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
1 Σημαντικό
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην

χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

κοντά σε νερό.

Όταν χρησιμοποιείτε τη

συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ

την από την πρίζα μετά τη χρήση

καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί

κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή

είναι απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην

χρησιμοποιείτε αυτή τη

συσκευή κοντά σε μπανιέρες,

ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου

είδους δοχεία που περιέχουν νερό.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από

την πρίζα μετά από κάθε χρήση.

Αν η συσκευή υπερθερμανθεί,

απενεργοποιείται αυτόματα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για

μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε

ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες

ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν

μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες κ.λπ.

Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα

πρέπει να αντικατασταθεί από ένα

κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο

από τη Philips ή από εξίσου

εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή

κινδύνου.

Αυτή η συσκευή μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από παιδιά από

8 ετών και πάνω και από άτομα

με περιορισμένες σωματικές,

αισθητήριες ή διανοητικές

ικανότητες ή από άτομα χωρίς

εμπειρία και γνώση, με την

προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν

υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει

οδηγίες σχετικά με την ασφαλή

της χρήση και κατανοούν τους

ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά

δεν πρέπει να παίζουν με τη

συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να

καθαρίζουν και να συντηρούν τη

συσκευή χωρίς επιτήρηση.

Για επιπλέον προστασία, σας

συνιστούμε να εγκαταστήσετε

ένα μηχανισμό προστασίας

από διαρροή ρεύματος (RCD)

στο ηλεκτρικό κύκλωμα που

τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο

μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει

διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος

ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη

από 30mA. Για περαιτέρω

πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον

ηλεκτρολόγο σας.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά

αντικείμενα μέσα στις γρίλιες,

για να αποφύγετε τον κίνδυνο

ηλεκτροπληξίας.

Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.Προτού συνδέσετε τη συσκευή,

βεβαιωθείτε ότι η τάση που

αναγράφεται στη συσκευή

αντιστοιχεί στην τοπική τάση

ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή

για κανένα άλλο σκοπό εκτός από

αυτόν που περιγράφεται στο παρόν

εγχειρίδιο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε

τεχνητά μαλλιά.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη

στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς

παρακολούθηση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ

εξαρτήματα ή μέρη από άλλους

κατασκευαστές ή που δεν

συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν

χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα

ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται

άκυρη.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από

τη συσκευή.

Περιμένετε έως ότου κρυώσει η

συσκευή για να την αποθηκεύσετε.

Μετά τη χρήση, μην τραβάτε

το καλώδιο από την πρίζα. Να

αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από

την πρίζα κρατώντας την από το

βύσμα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με

βρεγμένα χέρια.

Για έλεγχο ή επισκευή της

συσκευής, να απευθύνεστε πάντα

σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο

επισκευών της Philips. Η επισκευή

από μη εξουσιοδοτημένα άτομα

μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη

για το χρήστη.

ΗλεκτρομαγνητικάΠεδία(EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/EU).- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
2 Εισαγωγή
Το σεσουάρ MoistureProtect είναι εξοπλισμένο με μια πρωτοποριακή νέα τεχνολογία που ονομάζεται αισθητήρας MoistureProtect. Η τεχνολογία αυτή έχει αναπτυχθεί ειδικά για να διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας. Ο αισθητήρας υπερύθρων μετρά τη θερμοκρασία των μαλλιών σας ενώ τα στεγνώνετε, κατανοεί την υφή τους και προσαρμόζει τη θερμοκρασία ώστε να διατηρήσει τη φυσική υγρασία της τρίχας. Το κεφάλι και η τρίχα προστατεύονται περισσότερο από την υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα πιο υγιή και λαμπερά μαλλιά. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τον αισθητήρα, ώστε να στεγνώσετε τα μαλλιά σας με τη μέγιστη προστασία από την πρώτη φορά.Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, διαχέει αυτομάτως και συνεχώς ιόντα στα μαλλιά, για λιγότερο φριζάρισμα και περισσότερη λάμψη.
3 Επισκόπηση
a Κουμπί βολής κρύου αέραb Ρυθμίσεις θερμοκρασίαςc Ρυθμίσεις ροής αέραd Γαντζάκι για κρέμασμαe Κουμπί MoistureProtectf Στόμιοg Φυσούναh Γρίλια εισόδου αέρα
4 Στέγνωμαμαλλιών
1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Τοποθετήστε το στόμιο f ή τη φυσούνα όγκου g
ανάλογα με το στυλ που θέλετε να διαμορφώσετε. Για στέγνωμα με λεπτομέρεια, τοποθετήστε το στόμιο στο σεσουάρ. Το στόμιο σάς επιτρέπει να κατευθύνετε τον αέρα κατευθείαν στη βούρτσα ή στη χτένα με την οποία φορμάρετε τα μαλλιά σας. Για περισσότερο όγκο στις μπούκλες και ανάλαφρο στυλ, τοποθετήστε τη φυσούνα στο σεσουάρ. Κρατήστε το σεσουάρ κατακόρυφα, τοποθετήστε τα μαλλιά με κυκλικές κινήσεις ανάμεσα στις ακίδες και κινήστε τη συσκευή προς κεφάλι σας αργά. Για να δώσετε όγκο στη ρίζα, βάλτε τις ακίδες της φυσούνας μέσα στα μαλλιά σας με κυκλικές κινήσεις. Σας βοηθά να στεγνώσετε τις ρίζες των μαλλιών σας και το δέρμα της κεφαλής χωρίς πολύ ζεστές ριπές αέρα.3 Ρυθμίστε το διακόπτη ροής αέρα ( c ) και το διακόπτη θερμοκρασίας ( b ) στις κατάλληλες θέσεις. 4 Για περισσότερη προστασία ενεργοποιήστε τη λειτουργία MoistureProtect ( e ). Όταν χρησιμοποιήσετε το σεσουάρ για πρώτη φορά, η προστασία υγρασίας θα είναι ενεργοποιημένη. » Η μωβ λυχνία LED υποδεικνύει ότι ο αισθητήρας προστασίας υγρασίας είναι ενεργοποιημένος. Διακόπτης Ρυθμίσεις ΛειτουργίαMoistureProtectΠροστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση και διατήρηση της φυσικής τους υγρασίαςΘερμοκρασία
ΖεστόΓρήγορο στέγνωμα βρεγμένων μαλλιών
ThermoprotectΣτέγνωμα μαλλιών σε σταθερή, ήπια θερμοκρασίαΉπιο στέγνωμα των μαλλιώνΡοή αέραΙσχυρή ροή αέρα και γρήγορο στέγνωμαΉπια ροή αέρα και φορμάρισμαΑπενεργοποίηση
5 Πατήστε το κουμπί βολής κρύου αέρα ( a ) για ροή κρύου
αέρα προκειμένου να σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας.Μετά τη χρήση:1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.3 Για να αποσυνδέσετε το στόμιο ή τη φυσούνα, τραβήξτε τα από τη συσκευή. 4 Για να αφαιρέσετε τυχόν τρίχες και σκόνη, πιέστε το μοχλό για να αποσυνδέσετε τη γρίλια εισόδου αέρα ( h ).5 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.6 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι ( d ).
5 Εγγύησηκαισέρβις
Εάν χρειάζεστε πληροφορίες, π.χ. σχετικά με την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneciarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro. ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua.

Si utiliza el aparato en el cuarto

de baño, desenchúfelo después

de usarlo. La proximidad de

agua representa un riesgo,

aunque el aparato esté

apagado.

ADVERTENCIA: No utilice

este aparato cerca del

agua ni cerca de bañeras,

duchas, cubetas u otros

recipientes que contengan

agua.

Desenchufe siempre el aparato

después de usarlo.

Si el aparato se calienta

en exceso, se apaga

automáticamente. Desenchufe

el aparato y deje que se enfríe

durante unos minutos. Antes de

encender de nuevo el aparato,

compruebe las rejillas para

asegurarse de que no estén

obstruidas con pelusas, pelos,

etc.
Si el cable de alimentación está

dañado, debe ser sustituido

por Philips o por un centro de

servicio autorizado por Philips,

con el n de evitar situaciones

de peligro.

Este aparato puede ser usado

por niños a partir de ocho años,

por personas con capacidad

física, psíquica o sensorial

reducida y por quienes no

tengan los conocimientos y la

experiencia necesarios siempre

que lo hagan bajo supervisión

o hayan recibido instrucciones

sobre cómo utilizar el aparato

de forma segura y conozcan los

riesgos que conlleva su uso. No

permita que los niños jueguen

con el aparato. Los niños no

deben llevar a cabo la limpieza

ni el mantenimiento a menos

que lo hagan bajo supervisión.

Como protección adicional,

aconsejamos que instale en

el circuito que suministre al

cuarto de baño un dispositivo

de corriente residual (RCD). Este

RCD debe tener una corriente

operacional residual que no

exceda de 30 mA. Consulte a su

electricista.

Para evitar descargas eléctricas,

no introduzca objetos metálicos

por las rejillas de aire.

No bloquee nunca las rejillas

del aire.

Antes de enchufar el aparato,

compruebe que el voltaje

indicado en el mismo se

corresponde con el voltaje de la

red eléctrica local.

No utilice este aparato para

otros nes distintos a los

descritos en este manual.

No utilice el aparato sobre

cabello articial.

Nunca deje el aparato sin

vigilancia cuando esté

enchufado a la red eléctrica.

No utilice nunca accesorios

ni piezas de otros fabricantes

o que Philips no recomiende

especícamente. Si lo hace,

quedará anulada su garantía.

No enrolle el cable de

alimentación alrededor del

aparato.

Espere a que se enfríe el

aparato antes de guardarlo.

No tire del cable de

alimentación después de cada

uso. Desenchufe siempre el

aparato sujetándolo por la

clavija.

No utilice el aparato con las

manos mojadas.

Lleve siempre el aparato

a un centro de servicio

autorizado por Philips para su

comprobación y reparación. Las

reparaciones llevadas a cabo

por personal no cualicado

pueden dar lugar a situaciones

extremadamente peligrosas

para el usuario.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.
Reciclaje
- Este símbolo signica que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
2 Introducción
El secador MoistureProtect cuenta con la innovadora tecnología de sensor MoistureProtect. Esta tecnología se ha diseñado especícamente para conservar la hidratación natural del cabello. El sensor de infrarrojos mide la temperatura del cabello mientras lo seca, realiza un diagnóstico del pelo y adapta la temperatura para conservar su hidratación natural. Esto proporciona una protección avanzada del cabello y del cuero cabelludo, los protege del sobrecalentamiento y, por lo tanto, lo mantiene más sano y brillante. El sensor ya está activado para que pueda disfrutar de la máxima protección desde el principio.Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de forma automática y constante, reduciendo el encrespado y proporcionando más brillo.
3 Descripción
a Botón de chorro de aire fríob Posiciones de temperaturac Ajustes de ujo de aire caliented Anilla para colgare Botón MoistureProtectf Boquillag Difusorh Rejilla de entrada de aire
4 Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Conecte la boquilla f o el difusor de volumen g
según el peinado que necesite. Para un secado preciso, coloque la boquilla en el secador. La boquilla le permite dirigir el ujo de aire directamente al cepillo o peine que esté utilizando para dar forma a su cabello. Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor en el secador. Sostenga el secador en vertical y coloque el cabello entre las púas. Entonces, realice movimientos circulares de modo que se vaya acercando al cuero cabelludo. Para dar volumen a las raíces, introduzca las púas en el cabello y realice movimientos circulares. Ayuda a secar las raíces y el cuero cabelludo a la vez que evita los puntos calientes.3 Ponga el botón de ujo de aire ( c ) y el botón de temperatura ( b ) en las posiciones adecuadas. 4 Active MoistureProtect ( e ) para aumentar la protección. La función MoistureProtect está activada cuando se usa el secador por primera vez. » El piloto LED púrpura del producto indica que el sensor MoistureProtect está encendido. Botón Ajustes FunciónMoistureProtectEvite el sobrecalentamiento del cabello y conserve su hidratación naturalTemperatura
CalorSeca el cabello mojado rápidamente
ThermoprotectSeca el cabello a una temperatura suave y constanteSeca el cabello con suavidadFlujo de aireFlujo de aire fuerte para un secado rápidoFlujo de aire suave para dar formaApagado
5 Pulse el botón de aire frío ( a ) para que el aire sea frío
y je el peinado.Después del uso:1 Apague el aparato y desenchúfelo.2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que se enfríe.3 Para quitar la boquilla o el difusor de volumen del secador, tire del mismo. 4 Presione la pestaña para extraer la rejilla de entrada de aire ( h ) para quitar el pelo y el polvo.5 Limpie el aparato con un paño húmedo.6 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla ( d ).
5 Garantía y servicio
Si necesita información, por ejemplo, sobre la sustitución de un accesorio, o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay servicio de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

El enchufe macho de conexn

debe ser conectado solamente a

un enchufe hembra de las

mismas caractescas técnicas

del enchufe en materia

Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. VAROITUS: Älä käytä laitetta

veden lähellä.

Jos käytät laitetta

kylpyhuoneessa, irrota pistoke

pistorasiasta käytön jälkeen,

sillä laitteessa on jännitettä,

vaikka virta olisi katkaistu.

VAROITUS: Älä käytä

laitetta kylpyammeen,

suihkun, altaan tai

muiden vesiastioiden

lähellä.

Irrota pistoke pistorasiasta aina

käytön jälkeen.

Jos laite kuumenee liikaa, virta

katkeaa automaattisesti. Irrota

laite pistorasiasta ja anna sen

jäähtyä muutama minuutti.

Ennen kuin käynnistät laitteen

uudelleen, tarkasta, ettei ritilään

ole kertynyt esimerkiksi nukkaa

tai hiuksia.

Jos virtajohto on vahingoittunut,

vaihdata se oman turvallisuutesi

vuoksi Philipsin valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muulla

ammattitaitoisella korjaajalla.

Laitetta voivat käyttää yli

8-vuotiaat lapset ja henkilöt,

joiden fyysinen tai henkinen

toimintakyky on rajoittunut tai

joilla ei ole kokemusta tai tietoa

laitteen käytöstä, jos heitä on

neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on

turvallisen käytön edellyttämä

valvonta ja jos he ymmärtävät

laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei saa antaa leikkiä

laitteella. Lasten ei saa antaa

puhdistaa tai huoltaa laitetta

ilman valvontaa.

Lisäksi suosittelemme

asentamaan

kylpyhuoneen pistorasiaan

jäännösvirtalaitteen (RCD).

Jäännösvirtalaitteen

jäännösvirran on oltava

alle 30mA. Lisätietoja saat

asentajalta.

Älä työnnä ilmanotto- tai

ilmanpoistoaukkoihin

metalliesineitä, ettet saa

sähköiskua.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä

ei saa peittää.

Varmista ennen laitteen

liittämistä, että laitteeseen

merkitty jännite vastaa

paikallista jännitettä.

Älä käytä laitetta muuhun kuin

tässä oppaassa kuvattuun

tarkoitukseen.

Älä käytä laitetta tekohiuksiin.Kun laite on liitetty pistorasiaan,

älä jätä sitä ilman valvontaa.

Älä koskaan käytä muita

kuin Philipsin valmistamia tai

suosittelemia lisävarusteita tai

-osia. Jos käytät muita osia,

takuu ei ole voimassa.

Älä kierrä virtajohtoa laitteen

ympärille.

Anna laitteen jäähtyä ennen

säilytykseen asettamista.

Älä vedä laitteen virtajohdosta

laitteen käytön jälkeen. Irrota

laitteen pistoke pistorasiasta

aina pitämällä kiinni

pistokkeesta.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.Toimita laite vianmääritystä

ja korjaamista varten

Philipsin valtuuttamaan

huoltoliikkeeseen.

Asiantuntematon korjaus

saattaa aiheuttaa

vaaratilanteita laitteen

käyttäjälle.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).- Noudata oman maasi paikallisia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
2 Johdanto
MoistureProtect-hiustenkuivaimessa käytetään uutta innovatiivista MoistureProtect -tunnistintekniikkaa. Tekniikka on suunniteltu ylläpitämään hiusten luonnollista kosteutta. Infrapunatunnistin mittaa hiusten lämpötilan kuivauksen aikana ja muuttaa lämpötilaa siten, että hiusten luonnollinen kosteus säilyy. Uusi tekniikka suojaa tehokkaasti hiuksia ja päänahkaa ylikuumenemiselta, joten hiuksesi pysyvät terveinä ja kiiltävinä. Sensori on valmiiksi kytketty päälle, jotta se suojaisi hiuksiasi heti ensimmäisestä käyttökerrasta.Jos laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti ja jatkuvasti lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten.
3 Yleiskuvaus
a Viileän puhallusilman valitsinb Lämpötila-asetuksetc Ilmavirta-asetuksetd Ripustuslenkkie MoistureProtect-painikef Suuting Diuusorih Ilmanottoaukko
4 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kiinnitä suutin f tai diuusori g
hiustenkuivaimeen. Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen hiustenkuivaimeen. Keskityssuuttimen avulla voit kohdistaa puhalluksen suoraan harjaan tai kampaan, jolla muotoilet hiuksia. Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä diuusorin hiustenkuivaimeen. Pidä hiustenkuivainta pystysuorassa, aseta hiukset pyörivin liikkein tappien väliin ja liikuta kuivainta hiuspohjaa kohti hitaasti. Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin tekemällä laitteella kiertoliikettä. Näin voit kuivata hiusten tyven ja hiuspohjan ilman liiallista kuumuutta.
3 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( c ) ja
lämpötilakytkin ( b ) sopivaan asentoon. 4 Lisää suojaa ottamalla MoistureProtect-asetus ( e ) käyttöön. MoistureProtect-asetus on käytössä, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran. » Violetti merkkivalo ilmaisee, että kosteuden tunnistin on käytössä. Kytkin Asetukset ToimintoMoistureProtectSuojaa hiuksia ylikuumenemiselta ja säilytä hiusten luonnollisen kosteus.Lämpötila
KuumaKuivaa hiukset nopeasti suihkun jälkeen.
ThermoProtectKuivaa hiukset tasaisessa ja hoitavassa lämpötilassa.Kuivaa hiukset hellästi.IlmavirtaVoimakas puhallus nopeaan kuivatukseen.Kevyt puhallus ja muotoilu.Virran katkaiseminen
5 Paina viileän puhallusilman painiketta ( a ) ja
viimeistele kampaus viileällä puhallusilmalla.Käytön jälkeen:1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.3 Irrota suutin tai diuusori hiustenkuivaimesta vetämällä. 4 Puhdista hiustenkuivain hiuksista ja pölystä avaamalla ilmanottoaukon ritilä ( h ) painamalla salpaa.5 Puhdista laite kostealla liinalla.6 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistä ( d ).
5 Takuu ja huolto
Lisätietoja lisäosan vaihdosta tai mahdollisista ongelmatilanteista saat Philipsin verkkosivuilta osoitteestawww.philips.com/support tai ottamalla yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur. AVERTISSEMENT : N’utilisez pas

cet appareil à proximité d’une

source d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans

une salle de bains, débranchez-

le après utilisation car la

proximité d’une source d’eau

constitue un risque, même

lorsque l’appareil est hors

tension.

AVERTISSEMENT :

n’utilisez pas l’appareil

près d’une baignoire,

d’une douche, d’un

lavabo ni de tout autre récipient

contenant de l’eau.

Débranchez toujours l’appareil

après utilisation.

Lorsque l’appareil est

en surchaue, il se met

automatiquement hors tension.

Débranchez l’appareil et

laissez-le refroidir quelques

minutes. Avant de remettre

l’appareil sous tension, assurez-

vous que les grilles ne sont pas

obstruées par de la poussière,

des cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation

est endommagé, il doit être

remplacé par Philips, par un

Centre Service Agréé Philips ou

par un technicien qualié an

d’éviter tout accident.

Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont

les capacités physiques,

sensorielles ou intellectuelles

sont réduites ou des personnes

manquant d’expérience et de

connaissances, à condition

que ces enfants ou personnes

soient sous surveillance ou

qu’ils aient reçu des instructions

quant à l’utilisation sécurisée

de l’appareil et qu’ils aient pris

connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne

doivent pas jouer avec

l’appareil. Le nettoyage et

l’entretien ne doivent pas être

réalisés par des enfants sans

surveillance.

Pour plus de sécurité, il est

conseillé de brancher l’appareil

sur une prise de courant

protégée par un disjoncteur

diérentiel de 30 mA dans

la salle de bains. Demandez

conseil à votre électricien.

N’insérez aucun objet

métallique dans les grilles d’air

au risque de vous électrocuter.

N’obstruez jamais les grilles

d’air.

Avant de brancher l’appareil,

assurez-vous que la tension

indiquée sur l’appareil

correspond bien à la tension

secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans

un autre but que celui qui est

indiqué dans ce manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur

cheveux articiels.

Lorsque l’appareil est sous

tension, ne le laissez jamais

sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires

ou de pièces d’un autre

fabricant ou n’ayant pas été

spéciquement recommandés

par Philips. L’utilisation de ce

type d’accessoires ou de pièces

entraîne l’annulation de la

garantie.

N’enroulez pas le cordon

d’alimentation autour de

l’appareil.

Attendez que l’appareil ait

refroidi avant de le ranger.

Ne tirez pas sur le cordon

d’alimentation après utilisation.

Débranchez toujours l’appareil

en tenant la che.

N’utilisez pas l’appareil si vous

avez les mains mouillées.

Conez toujours l’appareil

à un Centre Service Agréé

Philips pour vérication ou

réparation. Toute réparation

par une personne non qualiée

peut s’avérer dangereuse pour

l’utilisateur.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Recyclage
- Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
2 Introduction|
Le sèche-cheveux MoistureProtect est doté d’une technologie de capteur innovante, le capteur MoistureProtect. Cette technologie a été spécialement conçue pour préserver l’hydratation naturelle de vos cheveux. Le capteur infrarouge mesure la température de vos cheveux tout en les séchant. Il diagnostique vos cheveux et adapte la température pour préserver leur hydratation naturelle. Vos cheveux et votre cuir chevelu sont ecacement protégés contre la surchaue. Ainsi, vos cheveux sont plus sains et plus brillants. Nous avons déjà activé le capteur an que vous puissiez bénécier de la meilleure protection dès la première utilisation.Lorsque l’appareil est sous tension, des ions sont automatiquement et continuellement diusés pour réduire les frisottis et orir plus de brillance.
3 Présentation
a Bouton du ux d’air froidb Réglages de températurec Réglages de ux d’aird Anneau de suspensione Bouton MoistureProtectf Emboutg Diuseurh Grille d’entrée d’air
4 Séchage des cheveux
1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Fixez lembout f ou le diuseur de volume g
selon votre type de cheveux. Pour un séchage précis, xez l’embout sur le sèche-cheveux. Le concentrateur d’air vous permet de diriger le ux d’air vers la brosse ou le peigne que vous utilisez pour modeler vos cheveux. Pour donner du volume à vos boucles et de la souplesse à vos cheveux, xez le diuseur sur le sèche-cheveux. Maintenez le sèche-cheveux verticalement, placez les broches dans vos cheveux et eectuez des mouvements de rotation en vous dirigeant lentement vers le cuir chevelu. Pour donner du volume à vos cheveux dès la racine, placez les broches dans vos cheveux en eectuant des mouvements de rotation. Cela vous permet de sécher les racines de vos cheveux et votre cuir chevelu sans aucune concentration de chaleur.3 Réglez le bouton de ux d’air ( c ) et le bouton de réglage de la température ( b ) sur la position appropriée. 4 Activez le capteur MoistureProtect ( e ) pour une meilleure protection. Le capteur MoistureProtect est activé lors de la première utilisation. » Le voyant violet sur le produit indique que le capteur MoistureProtect est activé. Bouton Réglages FonctionMoistureProtectProtège vos cheveux de la surchaue et préserve leur hydratation naturelleTempérature
ChaudSèche rapidement vos cheveux à la sortie de la douche
ThermoprotectSèche vos cheveux à une température constanteSèche vos cheveux en douceurFlux d'airFlux d'air puissant pour un séchage rapideFlux d'air doux modéré pour la mise en formeArrêt
5 Appuyez sur le bouton du ux d’air froid ( a ) pour xer
votre coiure.Après utilisation :1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.3 Détachez l’embout ou le diuseur de volume en le retirant du sèche-cheveux. 4 Appuyez sur le loquet pour démonter la grille d’entrée d’air ( h ) an de retirer les cheveux et la poussière.5 Nettoyez l’appareil avec un chion humide.6 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension ( d ).
5 Garantie et service
Si vous avez besoin d’informations, par exemple à propos du remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, consultez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale. S’il n’existe pas de Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti. PERINGATAN: Jangan gunakan

alat ini di dekat air.

Bila alat digunakan di kamar

mandi, cabutlah stekernya

setelah digunakan karena dekat

dengan air dapat menimbulkan

risiko, sekalipun alat telah

dimatikan.

PERINGATAN: Jangan

gunakan alat ini di dekat

bak mandi, pancuran,

bak atau tempat berisi air

lainnya.

Selalu mencabut steker setiap

kali selesai menggunakan alat.

Jika terlalu panas, alat akan

mati secara otomatis. Cabut

steker alat lalu biarkan dingin

selama beberapa menit.

Sebelum Anda menghidupkan

kembali alat ini, periksa kisi-

kisi untuk memastikan tidak

tersumbat bulu, rambut, dll.

Jika kabel listrik rusak, maka

harus diganti oleh Philips,

pusat layanan resmi Philips,

atau orang yang mempunyai

keahlian sejenis agar terhindar

dari bahaya.

Alat ini dapat digunakan oleh

anak-anak di atas 8 tahun

dan orang dengan cacat sik,

indera atau kecakapan mental

yang kurang atau kurang

pengalaman dan pengetahuan

jika mereka diberi pengawasan

atau petunjuk mengenai cara

penggunaan alat yang aman

dan mengerti bahayanya. Anak-

anak dilarang memainkan alat

ini. Pembersihan dan perawatan

tidak boleh dilakukan oleh

anak-anak tanpa pengawasan.

Untuk perlindungan tambahan,

kami sarankan Anda memasang

Residual Current Device

(RCD) pada sirkuit listrik yang

memasok listrik ke kamar

mandi. RCD ini harus memiliki

arus operasi residu terukur yang

tidak boleh lebih dari 30 mA.

Mintalah saran kepada petugas

yang memasang alat ini.

Jangan memasukkan barang

logam ke dalam kisi-kisi udara

untuk menghindari kejutan

listrik.

Jangan sekali-kali menutup

kisi-kisi udara.

Sebelum Anda menghubungkan

alat, pastikan voltase yang

ditunjukkan pada alat sesuai

dengan voltase listrik di tempat

Anda.

Jangan gunakan alat untuk

keperluan selain yang

diterangkan dalam buku

petunjuk ini.

Jangan menggunakan alat pada

rambut tiruan.

Bila alat telah terhubung

ke listrik, jangan sekali-kali

meninggalkannya tanpa

diawasi.

IT Manuale utenteNL GebruiksaanwijzingNO BrukerhåndbokPT Manual do utilizadorSV AnvändarhandbokTR Kullanım kılavuzuAR FA EN User manualDA BrugervejledningDE BenutzerhandbuchEL Εγχειρίδιο χρήσηςES Manual del usuarioFI KäyttöopasFR Mode d’emploiID Buku Petunjuk Pengguna

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Philips DryCare Prestige HP8283. Il manuale rientra nella categoria Asciugacapelli ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Philips DryCare Prestige HP8283 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Philips DryCare Prestige HP8283 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Philips DryCare Prestige HP8283 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Philips DryCare Prestige HP8283

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Philips DryCare Prestige HP8283.

Generale
Marca Philips
Modello DryCare Prestige HP8283
Prodotto Asciugacapelli
EAN 8710103864981
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Prestazione
Getto d'aria fredda
Funzione ionica
Tipo motore dC
Numero di velocità 6
Regolazione calore 6
Velocità motore 1800 Giri/min
Gestione energetica
Consumi 2300 W
Potenza 2300 W
Frequenza di ingresso AC 50 - 60 Hz
Tensione di ingresso AC 220-240 V
Design
Lunghezza cavo 2.5 m
Colore del prodotto Pink,White
Custodia cavo
Impugnatura pieghevole No
Montabile a parete
2
Ideato per viaggio -
Contenuto dell'imballo
Concentratore d'aria
Diffusore professionale
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Philips DryCare Prestige HP8283 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato