Philips Essential Care BHD001

Philips Essential Care BHD001 manuale

(1)
 • English
  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
  EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
  www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
  for future reference.
   WARNING: Do not use this appliance
  near water.
   When the appliance is used in a
  bathroom, unplug it after use since
  the proximity of water presents a risk,
  even when the appliance is switched
  off.
   WARNING: Do not use
  this appliance near bathtubs,
  showers, basins or other
  vessels containing water.
   Always unplug the appliance after use.
   If the appliance overheats, it switches
  off automatically. Unplug the appliance
  and let it cool down for a few minutes.
  Before you switch the appliance on
  again, check the grilles to make sure
  WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
   If the mains cord is damaged, you
  must have it replaced by Philips, a
  service centre authorised by Philips or
  VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
  avoid a hazard.
   This appliance can be used by
  children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical,
  sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge
  if they have been given supervision
  or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved.
  Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by
  children without supervision.
   For additional protection, we advise
  you to install a residual current device
  (RCD) in the electrical circuit that
  supplies the bathroom. This RCD
  must have a rated residual operating
  current not higher than 30mA. Ask
  your installer for advice.
   Do not insert metal objects into the
  air grilles to avoid electric shock.
   Never block the air grilles.
   Before you connect the appliance,
  ensure that the voltage indicated on
  the appliance corresponds to the local
  power voltage.
   Do not use the appliance for any
  other purpose than described in this
  manual.
   'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
  hair.
   When the appliance is connected to
  the power, never leave it unattended.
   Never use any accessories or
  parts from other manufacturers
  RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
  recommend. If you use such
  accessories or parts, your guarantee
  becomes invalid.
   Do not wind the mains cord round
  the appliance.
   Wait until the appliance has cooled
  down before you store it.
  (OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
  This Philips appliance complies with all applicable standards and
  UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
  Environment
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
  means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
  Please inform yourself about the local separate collection system for
  electrical and electronic products.
  Please act according to your local rules and do not dispose of your old
  products with your normal household waste. The correct disposal of
  your old product will help prevent potential negative consequences for
  the environment and human health.
  2 Dry your hair
  1 Connect the plug to a power supply socket.
   For precise drying, attach the detachable concentrator ( c ) onto
  the hairdryer.
   To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
  2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK
  a ) to IRUKRWDQGVWURQJDLUÁRZIRU
  fast drying,
  IRUZDUPDQGJHQWOHDLUÁRZIRUGU\LQJVKRUWKDLURU
  to switch off.
  After use:
  1 Switch off the appliance and unplug it.
  2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
  3 Clean the appliance by damp cloth.
  4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
  the hanging loop (
  b ).
   *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
  If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
  you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
  or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will
  ÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
  Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
  Dansk
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
  udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
  produkt på www.philips.com/welcome.
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
  opbevar den til senere brug.
   ADVARSEL: Anvend ikke dette
  apparat i nærheden af vand.
   Hvis du anvender apparatet i
  badeværelset, skal du trække stikket
  ud efter brug, da vand udgør en risiko,
  selvom apparatet er slukket.
   ADVARSEL: Brug ikke dette
  apparat i nærheden af badekar,
  brusekabiner, kummer eller
  andre kar, der indeholder vand.
   Tag altid stikket ud, efter du har brugt
  apparatet.
   Hvis apparatet bliver overophedet,
  slukker det automatisk. Tag stikket
  ud af stikkontakten, og lad apparatet
  afkøle i et par minutter. Før du tænder
  apparatet igen, skal du kontrollere
  gitrene for at sikre, at de ikke er
  blokeret af fnug, hår osv.
   Hvis netledningen beskadiges, må den
  kun udskiftes af Philips, et autoriseret
  Philips-serviceværksted eller en
  WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
  undgå enhver risiko.
   Dette apparat kan bruges af børn
  fra 8 år og opefter og personer
  med reducerede fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller manglende
  erfaring og viden, hvis de er blevet
  instrueret i sikker brug af apparatet og
  forstår de medfølgende risici. Lad ikke
  børn lege med apparatet. Rengøring
  og vedligeholdelse må ikke foretages
  af børn uden opsyn.
   Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
  anbefales det, at installationen til
  badeværelset er forsynet med et
  HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
  Kontakt eventuelt en el-installatør.
   Stik aldrig metalgenstande ind i
  luftgitrene, da dette kan give elektrisk
  stød.
   Blokér aldrig luftgitrene.
   Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
  dig, at den spænding, der er angivet
  på apparatet, svarer til den lokale
  spænding.
   Brug ikke apparatet til andre
  formål end dem, der er beskrevet i
  vejledningen.
   Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
   Hold konstant opsyn med apparatet,
  når det er sluttet til stikkontakten.
   Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
  fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
  VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
  anvender en sådan type tilbehør eller
  dele, annulleres garantien.
   Du må ikke sno ledningen rundt om
  apparatet.
   Læg aldrig apparatet væk, før det er
  helt afkølet.
  (OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
  og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
  0LOM¡
  Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
  komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
  Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
  overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
  omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.
  Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
  elektroniske produkter.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
  med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
  produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
   7¡UULQJDIKnUHW
  1 Sæt stikket i stikkontakten.
   Ønsker du præcis tørring, skal du sætte det aftagelige fønnæb
  (
  c ) på hårtørreren.
   Du frakobler koncentratoren ved at trække den af hårtørreren.
  2 Indstil knappen til luftstrøm (
  a ) til for varm og stærk luftstrøm
  til hurtig tørring,
  for varm og moderat luftstrøm til tørring af kort
  hår eller
  for at slukke.
  Efter brug:
  1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
  2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
  3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
  4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
  også hænge det op med ophængningsstroppen (
  b ).
  3 Reklamationsret og service
  Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
  har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com
  HOOHUNRQWDNWHGHWORNDOH3KLOLSV.XQGHFHQWHUWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVL
  IROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHU
  i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
  Deutsch
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
  Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
  sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
  1 Wichtig
  Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
  durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
   WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
   Wenn das Gerät in einem
  Badezimmer verwendet wird, trennen
  Sie es nach dem Gebrauch von der
  Stromversorgung. Die Nähe zum
  Wasser stellt ein Risiko
  dar, sogar wenn das Gerät
  abgeschaltet ist.
   WARNUNG: Verwenden
  Sie das Gerät nicht in der Nähe von
  Badewannen, Duschen, Waschbecken
  oder sonstigen Behältern mit Wasser.
   Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
  Netzstecker aus der Steckdose.
   Bei Überhitzung wird das Gerät
  automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
  den Stecker aus der Steckdose, und
  lassen Sie das Gerät einige Minuten
  lang abkühlen. Vergewissern Sie
  sich vor dem erneuten Einschalten,
  dass keine Flusen, Haare usw. die
  Gebläseöffnung blockieren.
   Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
  ein defektes Netzkabel nur von einem
  Philips Service-Center, einer von
  Philips autorisierten Werkstatt oder
  HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
  durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
  werden.
   Dieses Gerät kann von Kindern
  ab 8 Jahren und Personen mit
  verringerten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten oder
  Mangel an Erfahrung und Kenntnis
  verwendet werden, wenn sie bei der
  Verwendung beaufsichtigt wurden
  oder Anweisung zum sicheren
  Gebrauch des Geräts erhalten und
  die Gefahren verstanden haben.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
  spielen. Die Reinigung und Wartung
  darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
  durchgeführt werden.
   Der Einbau einer
  Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
  Stromkreis, der das Badezimmer
  versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
  Dieses Gerät muss über einen
  Nennauslösestrom von maximal
  30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
  Sie sich an Ihren Installateur.
   Führen Sie keine Metallgegenstände in
  die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
  ein, da dies zu Stromschlägen führen
  kann.
   Halten Sie Lufteinlassgitter und
  Gebläseöffnung immer frei.
   Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
  anschließen, überprüfen Sie, ob die
  auf dem Gerät angegebene Spannung
  mit der Netzspannung vor Ort
  übereinstimmt.
   Verwenden Sie das Gerät
  nie für andere als in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebene
  Zwecke.
   Verwenden Sie das Gerät nicht zum
  Trocknen von Kunsthaar.
   Wenn das Gerät an eine Steckdose
  angeschlossen ist, lassen Sie es zu
  keiner Zeit unbeaufsichtigt.
   Verwenden Sie niemals Zubehör
  oder Teile, die von Drittherstellern
  stammen bzw. nicht von Philips
  empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
  Zubehör oder Teile verwenden,
  erlischt Ihre Garantie.
   Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
  das Gerät.
   Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
  Sie es wegräumen.
  (OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
  der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
  Umgebung
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
  und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
  wiederverwendet werden können.
  %HÀQGHWVLFKGLHVHV6\PEROGXUFKJHVWULFKHQH$EIDOOWRQQH
  auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
  Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
  Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
  Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
  Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
  Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
  Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
  Folgen geschützt.
  2 Haare trocknen
  1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
   Setzen Sie für präzises Trocknen die abnehmbare Stylingdüse
  (
  c ) auf den Haartrockner.
   Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Haartrockner
  abgezogen.
  2 Stellen Sie den Gebläseschalter (
  a ) auf für einen warmen,
  starken Luftstrom und schnelles Trocknen, auf
  für einen sanften
  Luftstrom zum Trocknen kurzer Haare oder zum Stylen oder auf
  ,
  um das Gerät auszuschalten.
  1DFKGHU9HUZHQGXQJ
  1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
  Sie es abkühlen.
  3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
  4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
  staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
  aufhängen (
  b ).
   *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
  Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz eines
  Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
  unter www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips
  Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
  Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
  wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
  ƆƫƫƧƭƩƪƜ
  ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
  ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
  3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
  www.philips.com/welcome.
   ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
  ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
   ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
   žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
  ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ
  ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ
  ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
  ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
   ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
  ƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơƤƯƷƥƟơưƯƵ
  ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
   ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
   ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
  ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
  ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
  ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
  ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
  ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
  ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
  ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
   ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
  ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
  ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
  ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
  3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
  ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
   ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
  ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
  ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
  ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
  ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
  ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
  ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
  ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
  ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
  ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
  ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
  ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
  ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
   ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
  ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
  ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
  ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
  ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
  ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
  ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
  ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
  ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
  ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
  ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
  ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
   ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
  ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
  ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
   ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
   ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
  ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
  ƱƥƽƬơƴƯƲ
   ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
  ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
  ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
   ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
  ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
   žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
  ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
  ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
   ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
  ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
  ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
  ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
  ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
  ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
   ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
  ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
   ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
  ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)
  ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
  ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
  ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
  ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
  ƔƯưƱƯƺƼƭƳơƲƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƪơƩƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƥƟƬƥƵƫƩƪƜ
  ƪơƩƥƮơƱƴƞƬơƴơƵƸƧƫƞƲưƯƩƼƴƧƴơƲƴơƯưƯƟơƬưƯƱƯƽƭƭơ
  ơƭơƪƵƪƫƹƨƯƽƭƪơƩƭơƮơƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƯƽƭ
  žƴơƭƝƭơưƱƯƺƼƭƤƩơƨƝƴƥƩƴƯƳƽƬƢƯƫƯƥƭƼƲƤƩơƣƱơƬƬƝƭƯƵ
  ƪƜƤƯƵơưƯƱƱƩƬƬƜƴƹƭƬƥƱƼƤƥƲƴƯưƱƯƺƼƭơƵƴƼƪơƫƽưƴƥƴơƩơưƼƴƧƭ
  ƆƵƱƹươƺƪƞƐƤƧƣƟơƆƆ
  ƆƭƧƬƥƱƹƨƥƟƴƥƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƯƴƯưƩƪƼƳƽƳƴƧƬơƮƥƷƹƱƩƳƴƞƲƳƵƫƫƯƣƞƲ
  ƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭ
  ƍƧƭươƱơƢơƟƭƥƴƥƴƯƵƲƴƯưƩƪƯƽƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƪơƩƬƧƭơưƯƱƱƟưƴƥƴƥ
  ƴơươƫƩƜưƱƯƺƼƭƴơƬơƦƟƬƥƴơƵưƼƫƯƩươƯƩƪƩơƪƜơưƯƱƱƟƬƬơƴơƈ
  ƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƴƹƭươƫƩƾƭƳơƲưƱƯƺƼƭƴƹƭƨơƢƯƧƨƞƳƥƩƳƴƧ
  ƬƥƟƹƳƧƴƹƭưƩƨơƭƾƭơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩ
  ƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
   ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
  1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƶƩƲƳƥƬƩơưƱƟƦơ
   ƄƩơƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥƬƥơƪƱƟƢƥƩơƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭơƳƧƬƥƟơƳƵƭƤƝƳƴƥ
  ƴƯơưƯƳưƾƬƥƭƯƳƴƼƬƩƯ
  cƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
   ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
  2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ
  a ƳƴƧƨƝƳƧ ƦƥƳƴƼƲƪơƩ
  ƤƵƭơƴƼƲơƝƱơƲƣƩơƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
  ƨƥƱƬƼƲƪơƩƞưƩƯƲ
  ơƝƱơƲƣƩơƪƯƭƴƜƬơƫƫƩƜƞ
  ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
  ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
  ưƱƟƦơ
  2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
  3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
  4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
  ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
  ƣơƭƴƦƜƪƩ(
  b ).
   ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
  ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ
  ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ
  ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞ
  ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV
  ƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ
  ƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭ
  ƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯ
  ƴƧƲ3KLOLSV
  Español
  Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
  aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
  producto en www.Philips.com/welcome.
  1 Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
  consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
   ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua.
   Si utiliza el aparato en el cuarto de
  baño, desenchúfelo después de usarlo.
  La proximidad de agua representa
  un riesgo, aunque el aparato esté
  apagado.
   ADVERTENCIA: No utilice
  este aparato cerca del agua
  ni cerca de bañeras, duchas,
  cubetas u otros recipientes que
  contengan agua.
   Desenchufe siempre el aparato
  después de usarlo.
   Si el aparato se calienta en exceso, se
  apaga automáticamente. Desenchufe
  el aparato y deje que se enfríe
  durante unos minutos. Antes de
  encender de nuevo el aparato,
  compruebe las rejillas para asegurarse
  de que no estén obstruidas con
  pelusas, pelos, etc.
   Si el cable de alimentación está
  dañado, deberá ser sustituido por
  Philips, por un centro de servicio
  autorizado por Philips o por personal
  FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
  situaciones de peligro.
   Este aparato puede ser usado por
  niños a partir de 8 años y por
  personas con su capacidad física,
  psíquica o sensorial reducida y por
  quienes no tengan los conocimientos
  y la experiencia necesarios, si han
  sido supervisados o instruidos acerca
  del uso del aparato de forma segura
  y siempre que sepan los riesgos que
  conlleva su uso. No permita que
  los niños jueguen con el aparato.
  Los niños no deben llevar a cabo
  la limpieza ni el mantenimiento sin
  supervisión.
   Como protección adicional,
  aconsejamos que instale en el circuito
  que suministre al cuarto de baño
  un dispositivo de corriente residual
  (RCD). Este RCD debe tener una
  corriente operacional residual que
  no exceda de 30 mA. Consulte a su
  electricista.
   Para evitar descargas eléctricas, no
  introduzca objetos metálicos por las
  rejillas de aire.
   No bloquee nunca las rejillas del aire.
   Antes de enchufar el aparato,
  compruebe que el voltaje indicado
  en el mismo se corresponde con el
  voltaje de la red eléctrica local.
   No utilice este aparato para otros
  ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
  manual.
   No utilice el aparato sobre cabello
  DUWLÀFLDO
   Nunca deje el aparato sin vigilancia
  cuando esté enchufado a la red
  eléctrica.
   No utilice nunca accesorios ni piezas
  de otros fabricantes o que Philips no
  UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
  hace, quedará anulada su garantía.
   No enrolle el cable de alimentación
  alrededor del aparato.
   Espere a que se enfríe el aparato
  antes de guardarlo.
  &DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
  Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
  sobre exposición a campos electromagnéticos.
  0HGLRDPELHQWDO
  El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales
  y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
  reutilizarse.
  Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se
  muestra en un producto indica que este cumple la directiva europea
  2012/19/EU.
  Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
  electrónicos.
  Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los
  productos antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado
  correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
  negativas para el medioambiente y la salud de las personas.
   6HFDGRGHOFDEHOOR
  1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
   Para conseguir un secado preciso, coloque la boquilla
  concentradora desmontable (
  c ) en el secador.
   Para quitar la boquilla concentradora del secador, tire de ella.
  2 &RORTXHHOERWyQGHÁXMRGHDLUH
  a ) en la posición para
  que el aire sea más fuerte y caliente y el cabello se seque antes, en
  la posición
  SDUDREWHQHUXQÁXMRGHDLUHVXDYH\WHPSODGRSDUD
  secar el pelo corto o bien en la posición
  para apagarlo.
  'HVSXpVGHOXVR
  1 Apague el aparato y desenchúfelo.
  2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
  3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
  4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
  guardarlo colgándolo con la anilla para colgar (
  b ).
  3 Garantía y servicio
  Si necesita información, por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
  si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en
  www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
  Cliente de Philips en su país (encontrará el número de teléfono en el
  folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su
  país, diríjase al distribuidor Philips local.
  Suomi
  Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä
  hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
  www.Philips.com/welcome.
  1 Tärkeää
  Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
  käyttöä varten.
   VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
  veden lähellä.
   Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
  irrota pistoke pistorasiasta käytön
  jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
  vaikka virta olisi katkaistu.
   VAROITUS: älä käytä laitetta
  kylpyammeen, suihkun, altaan
  tai muiden vesiastioiden lähellä.
   Irrota pistoke pistorasiasta aina
  käytön jälkeen.
   Jos laite kuumenee liikaa, virta
  katkeaa automaattisesti. Irrota laite
  pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
  muutama minuutti. Ennen kuin
  käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
  ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
  nukkaa tai hiuksia.
   Jos virtajohto on vahingoittunut, se
  on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
  vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
  huoltoliikkeessä tai muulla
  ammattitaitoisella korjaajalla.
   Laitetta voivat käyttää myös yli
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
  fyysinen tai henkinen toimintakyky on
  rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
  tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
  on neuvottu laitteen turvallisesta
  käytöstä tai tarjolla on turvallisen
  käytön edellyttämä valvonta ja jos he
  ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
  Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
  ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
  laitetta ilman valvontaa.
   Lisäksi suosittelemme asentamaan
  kylpyhuoneen pistorasiaan
  jäännösvirtalaitteen (RCD).
  Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
  on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
  asentajalta.
   Älä työnnä ilmanotto- tai
  ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
  ettet saa sähköiskua.
   Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
  peittää.
   Varmista ennen laitteen liittämistä,
  että laitteeseen merkitty jännite vastaa
  paikallista jännitettä.
   Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
  oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
   Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
   Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
  sitä ilman valvontaa.
   Älä koskaan käytä muita kuin
  Philipsin valmistamia tai suosittelemia
  lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
  osia, takuu ei ole voimassa.
   Älä kierrä virtajohtoa laitteen
  ympärille.
   Anna laitteen jäähtyä ennen
  säilytykseen asettamista.
  6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
  koskevia standardeja ja säännöksiä.
  Ympäristö
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
  materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
  Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
  että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
  2012/19/EU soveltamisalaan.
  Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
  talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
  ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
  2 Hiusten kuivaaminen
  1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
   Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä irrotettavan
  keskityssuuttimen (
  c ) hiustenkuivaimeen.
   Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
  2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (
  a ) asentoon , kun
  haluat kuivata hiukset nopeasti kuumalla, voimakkaalla puhalluksella,
  asentoon
  , kun haluat kuivata lyhyet hiukset lämpimällä ja kevyellä
  puhalluksella, tai asentoon
  , kun haluat katkaista laitteesta virran.
  .l\W|QMlONHHQ
  1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
  2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
  3 Puhdista laite kostealla liinalla.
  4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
  voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
  b ).
   7DNXXMDKXROWR
  Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
  suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
  www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
  (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
  kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
  )UDQoDLV
  Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
  3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH]
  votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
  conservez-le pour un usage ultérieur.
   AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
  appareil à proximité d’une source
  d’eau.
   Si vous utilisez l’appareil dans une
  salle de bains, débranchez-le après
  utilisation car la proximité d’une
  source d’eau constitue un risque,
  même lorsque l’appareil est hors
  tension.
   AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
  l’appareil près d’une baignoire,
  d’une douche, d’un lavabo
  ni de tout autre récipient
  contenant de l’eau.
   Débranchez toujours l’appareil après
  utilisation.
   Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
  se met automatiquement hors tension.
  Débranchez l’appareil et laissez-le
  refroidir quelques minutes. Avant
  de remettre l’appareil sous tension,
  assurez-vous que les grilles ne sont
  pas obstruées par de la poussière, des
  cheveux, etc.
   Si le cordon d’alimentation est
  endommagé, il doit être remplacé par
  Philips, par un Centre Service Agréé
  3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
  DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
   Cet appareil peut être utilisé
  par des enfants âgés de 8 ans
  ou plus, des personnes dont les
  capacités physiques, sensorielles ou
  intellectuelles sont réduites ou des
  personnes manquant d’expérience
  et de connaissances, à condition que
  ces enfants ou personnes soient
  sous surveillance ou qu’ils aient reçu
  des instructions quant à l’utilisation
  sécurisée de l’appareil et qu’ils
  aient pris connaissance des dangers
  encourus. Les enfants ne doivent pas
  jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
  l’entretien ne doivent pas être réalisés
  par des enfants sans surveillance.
   Pour plus de sécurité, il est conseillé
  de brancher l’appareil sur une prise de
  courant protégée par un disjoncteur
  différentiel de 30 mA dans la salle
  de bains. Demandez conseil à votre
  électricien.
   N’insérez aucun objet métallique
  dans les grilles d’air au risque de vous
  électrocuter.
   N’obstruez jamais les grilles d’air.
   Avant de brancher l’appareil, assurez-
  vous que la tension indiquée sur
  l’appareil correspond bien à la tension
  secteur locale.
   N’utilisez pas l’appareil dans un autre
  but que celui qui est indiqué dans ce
  manuel.
   N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
  DUWLÀFLHOV
   Lorsque l’appareil est sous tension, ne
  le laissez jamais sans surveillance.
   N’utilisez jamais d’accessoires ou de
  pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
  SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
  par Philips. L’utilisation de ce type
  d’accessoires ou de pièces entraîne
  l’annulation de la garantie.
   N’enroulez pas le cordon
  d’alimentation autour de l’appareil.
   Attendez que l’appareil ait refroidi
  avant de le ranger.
  &KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
  Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
  les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
  électromagnétiques.
  Environnement
  Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
  composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
  Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
  dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.
  Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
  d’équipements électriques et électroniques.
  Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
  avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
  produit permet de préserver l’environnement et la santé.
   6pFKDJHGHYRVFKHYHX[
  1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
   3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUDPRYLEOH
  (
  c ) sur le sèche-cheveux.
   Détachez le concentrateur d’air en le retirant du sèche-cheveux.
  2 5pJOH]OHÁX[G·DLU
  a ) sur SRXUXQÁX[G·DLUFKDXGHWSXLVVDQW
  pour un séchage rapide, sur
  SRXUXQÁX[G·DLUWLqGHHWGRX[
  pour le séchage des cheveux courts ou sur
  pour mettre l’appareil
  hors tension.
  Après utilisation :
  1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
  2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
  3 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
  4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
  pouvez également accrocher l’appareil avec l’anneau de
  suspension (
  b ).
  3 Garantie et service
  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
  exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
  un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
  ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
  trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
  garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs
  dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
  ,QGRQHVLD
  Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
  memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
  produk Anda di www.philips.com/welcome.
  1 Penting
  Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
  dan simpanlah sebagai referensi nanti.
   PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
  dekat air.
   Bila alat digunakan di kamar mandi,
  cabutlah stekernya setelah digunakan
  karena dekat dengan air dapat
  menimbulkan risiko, sekalipun alat
  telah dimatikan.
   PERINGATAN: Jangan gunakan
  alat ini bak mandi, pancuran,
  bak atau tempat berisi air
  lainnya.
   Selalu cabut steker setiap kali selesai
  menggunakan alat.
   Jika terlalu panas, alat akan mati
  secara otomatis. Cabut steker alat
  lalu biarkan dingin selama beberapa
  menit. Sebelum Anda menghidupkan
  kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
  memastikan tidak tersumbat bulu,
  rambut, dll.
   Jika kabel listrik rusak, maka harus
  diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
  Philips atau orang yang mempunyai
  6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
  .RQLQNOLMNH3KLOLSV19
  $OOULJKWVUHVHUYHG
  3140 035 39251
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  BHD001
  IT 0DQXDOHXWHQWH
  NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
  NO %UXNHUKnQGERN
  PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
  SV $QYlQGDUKDQGERN
  TR .XOODQ×PN×ODYX]X
  MS-MY 0DQXDOSHQJJXQD
  ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
  EN User manual
  DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
  DE %HQXW]HUKDQGEXFK
  EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
  ES 0DQXDOGHOXVXDULR
  FI .l\WW|RSDV
  FR 0RGHG·HPSORL
  ID %XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
  a
  b
  c
   Alat ini dapat digunakan oleh anak-
  anak di atas 8 tahun dan orang dengan
  FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
  mental yang kurang atau kurang
  pengalaman dan pengetahuan jika
  mereka diberi pengawasan atau
  petunjuk mengenai cara penggunaan
  alat yang aman dan mengerti
  bahayanya. Anak-anak dilarang
  memainkan alat ini. Pembersihan dan
  perawatan pengguna tidak boleh
  dilakukan oleh anak-anak tanpa
  pengawasan.
   Untuk perlindungan tambahan, kami
  sarankan Anda memasang Residual
  Current Device (RCD) pada sirkuit
  listrik yang memasok listrik ke kamar
  mandi. RCD ini harus memiliki arus
  operasi residu terukur yang tidak
  boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
  kepada petugas yang memasang alat
  ini.
   Jangan memasukkan barang logam
  ke dalam kisi-kisi udara untuk
  menghindari kejutan listrik.
   Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi
  udara.
   Sebelum Anda menghubungkan alat,
  pastikan voltase yang ditunjukkan pada
  alat sesuai dengan voltase listrik di
  tempat Anda.
   Jangan gunakan alat untuk keperluan
  selain yang diterangkan dalam buku
  petunjuk ini.
   Jangan menggunakan alat pada rambut
  tiruan.
   Bila alat telah terhubung ke listrik,
  jangan sekali-kali meninggalkannya
  tanpa diawasi.
   Jangan sekali-kali menggunakan
  aksesori atau komponen apa pun dari
  produsen lain atau yang tidak secara
  khusus direkomendasikan oleh Philips.
  Jika Anda menggunakan aksesori atau
  komponen tersebut, garansi Anda
  menjadi batal.
   Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
   Tunggulah sampai alat sudah dingin
  sebelum menyimpannya.
  0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
  Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
  terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
  Lingkungan
  Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas
  tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
  Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada
  produk, artinya produk tersebut dicakup dalam European
  Directive 2012/19/EU.
  Anda perlu mengetahui sistem pengumpulan terpisah di daerah Anda
  untuk produk-produk elektrik dan elektronik.
  Harap ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang
  sudah tidak digunakan bersamaan dengan sampah rumah tangga biasa.
  Pembuangan produk lama Anda yang benar akan membantu mencegah
  kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan
  manusia.
   0HQJHULQJNDQUDPEXW
  1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
   Untuk pengeringan yang akurat, pasang konsentrator ( c ) ke
  pengering rambut.
   Untuk melepas konsentrator, cabut dari pengering rambut.
  2 Setel sakelar aliran udara (
  a ) ke untuk aliran udara panas dan
  kuat untuk pengeringan cepat,
  untuk aliran udara hangat dan
  lembut untuk pengeringan rambut pendek, atau
  untuk mematikan.
  Setelah menggunakan:
  1 Matikan alat dan cabut stekernya.
  2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
  3 Bersihkan alat dengan kain lembap.
  4 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga
  dapat menggantungnya pada lubang gantungannya (
  b ).
   *DUDQVLGDQVHUYLV
  Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
  pelengkap atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips
  di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
  QHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDWHPXNDQSDGDOHDÁHWJDUDQVL
  internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
  Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
  Italiano
  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
  massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
  prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
  1 Importante
  Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
  l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
   AVVERTENZA: non utilizzare questo
  apparecchio in prossimità di acqua.
   Quando l’apparecchio viene usato in
  bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
  la vicinanza all’acqua rappresenta un
  rischio anche quando il sistema è
  spento.
   AVVERTENZA: non utilizzare
  questo apparecchio in
  prossimità di vasche da bagno,
  docce, lavandini o altri recipienti
  contenenti acqua.
   Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
  l’apparecchio.
   Se l’apparecchio si surriscalda, si
  spegne automaticamente. Scollegare
  l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
  per alcuni minuti. Prima di accendere
  nuovamente l’apparecchio, controllare
  che le griglie non siano ostruite da
  lanugine, capelli, ecc...
   Se il cavo di alimentazione è
  danneggiato deve essere sostituito
  da Philips, da un centro di assistenza
  autorizzato Philips o da persone
  TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
  danni.
   Quest’apparecchio può essere usato
  da bambini di età superiore agli 8 anni
  e da persone con capacità mentali,
  ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
  esperienza o conoscenze adatte a
  condizione che tali persone abbiano
  ricevuto assistenza o formazione per
  utilizzare l’apparecchio in maniera

Vuoi sapere di Philips Essential Care BHD001?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Philips Essential Care BHD001 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Philips Essential Care BHD001 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Philips Essential Care BHD001. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Philips Essential Care BHD001

Specifiche

Marca Philips
Modello Essential Care BHD001
Prodotto Asciugacapelli
EAN 8710103678984, 8710103678991
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Finlandese, Indonesiano
Tipo di file PDF
Prestazione
Getto d'aria fredda
Funzione ionica
Numero di velocità 2
Tipo motore dC
-
Contenuto dell'imballo
Concentratore d'aria
Borsa da viaggio
Quantità di attacchi 1
Diffusore professionale
Gestione energetica
Doppio voltaggio
Potenza 1200
Tensione di ingresso AC 220-240
Frequenza di ingresso AC 50 - 60
Design
Impugnatura pieghevole
Colore del prodotto Nero
- 2
Lunghezza cavo 1.8
Dimensioni e peso
Larghezza 128
Profondità 69
Altezza 240
Peso 310

In vendita su

  Relaterade produkter

  Asciugacapelli Philips

  Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

  Leggi di più