Philips Essential Care HP8127

Philips Essential Care HP8127 manuale

(1)
 • English
  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
  benet from the support that Philips offers, register your product at
  www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
  for future reference..
  WARNING: Do not use this appliance
  near water.
  When the appliance is used in a
  bathroom, unplug it after use since
  the proximity of water presents a risk,
  even when the appliance is
  switched off.
  WARNING: Do not use this appliance
  near bathtubs, showers, basins
  or other vessels
  containing water.
  Always unplug the appliance after use.
  If the appliance overheats, it switches
  off automatically. Unplug the appliance
  and let it cool down for a few minutes.
  Before you switch the appliance on
  again, check the grilles to make sure
  they are not blocked by uff, hair, etc.
  If the mains cord is damaged, you
  must have it replaced by Philips, a
  service centre authorised by Philips or
  similarly qualied persons in order to
  avoid a hazard.
  This appliance can be used by
  children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical,
  sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge
  if they have been given supervision
  or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved.
  Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  For additional protection, we advise
  you to install a residual current device
  (RCD) in the electrical circuit that
  supplies the bathroom. This RCD
  must have a rated residual operating
  current not higher than 30mA. Ask
  your installer for advice.
  Do not insert metal objects into the
  air grilles to avoid electric shock.
  Never block the air grilles.
  Before you connect the appliance,
  ensure that the voltage indicated on
  the appliance corresponds to the local
  power voltage.
  Do not use the appliance for any
  other purpose than described in
  this manual.
  Do not use the appliance on
  articial hair.
  When the appliance is connected to
  the power, never leave it unattended.
  Never use any accessories or
  parts from other manufacturers
  or that Philips does not specically
  recommend. If you use such
  accessories or parts, your guarantee
  becomes invalid.
  Do not wind the mains cord round
  the appliance.
  Wait until the appliance has cooled
  down before you store it.
  Do not pull on the power cord after
  using. Always unplug the appliance by
  holding the plug.
  Electromagnetic elds (EMF)
  This Philips appliance complies with all applicable standards and
  regulations regarding exposure to electromagnetic elds.
  Specifications are subject to change without notice
  © 2015 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3140 035 40282
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  HP8125
  HP8126
  HP8127
  f
  d
  a
  cb
  e
  TP
  Environment
  This symbol on a product means that the product is covered by
  European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
  separate collection system for electrical and electronic products.
  Follow local rules and never dispose of the product with
  normal household waste. Correct disposal of old products helps
  prevent negative consequences for the environment and human health.
  2 Dry your hair
  1 Connect the plug to a power supply socket.
  2 For precise drying, attach the concentrator ( d ) onto the hairdryer
  ( b ) To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
  3 HP8126 and HP8127 come with a brush diffuser. It helps you comb
  and dry your hair at the same time. Insert the pins into your hair,
  comb in a downward motion that the air ows from root to end.
  4 Adjust the switch ( c ) to your preference.
  Setting Temperature and speed Good for
  Hot and strong airow Fast drying
  Gently dry the hair at a constant
  caring temperature
  Careful drying
  Cool airow Gentle drying
  5 Switch to to switch off the appliance.
  After use:
  1 Switch off the appliance and unplug it.
  2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
  3 Clean the appliance by damp cloth.
  4 Fold the appliance ( f ).
  5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
  the hanging loop ( a ).
  3 Guarantee and service
  If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
  you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
  or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you nd
  its phone number in the worldwide guarantee leaet). If there is no
  Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
  Dansk
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
  udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
  produkt på www.philips.com/welcome.
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du tager
  apparatet i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
  ADVARSEL: Anvend ikke dette
  apparat i nærheden af vand.
  Hvis du anvender apparatet i
  badeværelset, skal du trække stikket
  ud efter brug, da vand udgør en risiko,
  selvom apparatet er slukket.
  ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
  i nærheden af badekar,
  brusekabiner, kummer eller
  andre kar, der indeholder vand.
  Tag altid stikket ud, efter du
  har brugt apparatet.
  Hvis apparatet bliver overophedet,
  slukker det automatisk. Tag stikket
  ud af stikkontakten, og lad apparatet
  afkøle i et par minutter. Før du tænder
  apparatet igen, skal du kontrollere
  gitrene for at sikre, at de ikke er
  blokeret af fnug, hår osv.
  Hvis netledningen beskadiges, må den
  kun udskiftes af Philips, et autoriseret
  Philips-serviceværksted eller en
  tilsvarende kvaliceret fagmand for at
  undgå enhver risiko.
  Dette apparat kan bruges af børn
  fra 8 år og opefter og personer
  med reducerede fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller manglende
  erfaring og viden, hvis de er blevet
  instrueret i sikker brug af apparatet og
  forstår de medfølgende risici. Lad ikke
  børn lege med apparatet. Rengøring
  og vedligeholdelse må ikke foretages
  af børn uden opsyn.
  Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
  anbefales det, at installationen til
  badeværelset er forsynet med et
  HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
  Kontakt eventuelt en el-installatør.
  Stik aldrig metalgenstande ind i
  luftgitrene, da dette kan give elektrisk
  stød.
  Blokér aldrig luftgitrene.
  Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
  dig, at den spænding, der er angivet
  på apparatet, svarer til den lokale
  spænding.
  Brug ikke apparatet til andre
  formål end dem, der er beskrevet i
  vejledningen.
  Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
  Hold konstant opsyn med apparatet,
  når det er sluttet til stikkontakten.
  Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
  fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
  specikt er anbefalet af Philips. Hvis du
  anvender en sådan type tilbehør eller
  dele, annulleres garantien.
  Du må ikke sno ledningen rundt om
  apparatet.
  Læg aldrig apparatet væk, før det er
  helt afkølet.
  Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
  altid stikket ud af stikkontakten ved at
  holde fast i stikket.
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
  og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
  Miljø
  Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet
  af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system
  for indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg
  lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med
  almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
  produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
  menneskers helbred.
  2 Tørring af håret
  1 Sæt stikket i stikkontakten.
  2 Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren ( d ) på
  hårtørreren ( b ) Du frakobler koncentratoren ved at trække den
  af hårtørreren.
  3 HP8126 og HP8127 leveres med en børstediffuser. Den gør det
  lettere at rede og tørre dit hår på samme tid. Sæt ”tænderne” ind i
  håret, red håret i en nedadgående bevægelse, så luften strømmer fra
  rod til spids.
  4 Juster kontakten ( c ), som du har lyst.
  Indstilling Temperatur og hastighed Godt til
  Meget varm og kraftig luftstrøm Hurtig tørring
  Tør håret nænsomt ved en
  konstant skånsom temperatur
  Nænsom tørring
  Kold luftstrøm Blid tørring
  5 Skift til for at slukke for apparatet.
  Efter brug:
  1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
  2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
  3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
  4 Fold apparatet ( f ).
  5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
  også hænge det op i ophængningsstroppen ( a ).
  3 Garanti og service
  Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
  har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
  www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
  (telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis
  der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale
  Philips-forhandler.
  Deutsch
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
  Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
  sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
  1 Wichtig
  Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig
  durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
  WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  Wenn das Gerät in einem
  Badezimmer verwendet wird, trennen
  Sie es nach dem Gebrauch von der
  Stromversorgung. Die Nähe zum
  Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
  wenn das Gerät abgeschaltet ist.
  WARNUNG: Verwenden Sie
  das Gerät nicht in der Nähe von
  Badewannen, Duschen,
  Waschbecken oder sonstigen
  Behältern mit Wasser.
  Ziehen Sie nach jedem
  Gebrauch den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  Bei Überhitzung wird das Gerät
  automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
  den Stecker aus der Steckdose, und
  lassen Sie das Gerät einige Minuten
  lang abkühlen. Vergewissern Sie
  sich vor dem erneuten Einschalten,
  dass keine Flusen, Haare usw. die
  Gebläseöffnung blockieren.
  Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
  ein defektes Netzkabel nur von einem
  Philips Service-Center, einer von
  Philips autorisierten Werkstatt oder
  einer ähnlich qualizierten Person
  durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
  werden.
  Dieses Gerät kann von Kindern
  ab 8 Jahren und Personen mit
  verringerten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten oder
  Mangel an Erfahrung und Kenntnis
  verwendet werden, wenn sie bei der
  Verwendung beaufsichtigt wurden
  oder Anweisung zum sicheren
  Gebrauch des Geräts erhalten und
  die Gefahren verstanden haben.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
  spielen. Die Reinigung und Wartung
  darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
  durchgeführt werden.
  Der Einbau einer
  Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
  Stromkreis, der das Badezimmer
  versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
  Dieses Gerät muss über einen
  Nennauslösestrom von maximal
  30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
  Sie sich an Ihren Installateur.
  Führen Sie keine Metallgegenstände in
  die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
  ein, da dies zu Stromschlägen führen
  kann.
  Halten Sie Lufteinlassgitter und
  Gebläseöffnung immer frei.
  Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
  anschließen, überprüfen Sie, ob die
  auf dem Gerät angegebene Spannung
  mit der Netzspannung vor Ort
  übereinstimmt.
  Verwenden Sie das Gerät
  nie für andere als in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebene
  Zwecke.
  Verwenden Sie das Gerät nicht zum
  Trocknen von Kunsthaar.
  Wenn das Gerät an eine Steckdose
  angeschlossen ist, lassen Sie es zu
  keiner Zeit unbeaufsichtigt.
  Verwenden Sie niemals Zubehör
  oder Teile, die von Drittherstellern
  stammen bzw. nicht von Philips
  empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
  Zubehör oder Teile verwenden,
  erlischt Ihre Garantie.
  Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
  das Gerät.
  Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
  Sie es wegräumen.
  Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
  am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
  am Netzstecker, um das Gerät von der
  Stromversorgung zu trennen.
  Elektromagnetische Felder
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
  der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
  Umgebung
  Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses
  Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren
  Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
  Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie
  die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt
  nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung
  von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und
  Gesundheit zu vermeiden.
  2 Haare trocknen
  1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
  2 Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( d ) auf den
  Haartrockner ( b ) Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach
  vom Haartrockner abgezogen.
  3 Im Lieferumfang von HP8126 und HP8127 ist ein Diffusor enthalten.
  Damit können Sie Ihre Haare gleichzeitig kämmen und trocknen.
  Setzen Sie die Diffusornger in das Haar, kämmen Sie das Haar mit
  einer Bewegung nach unten, damit die Luft von den Ansätzen bis zu
  den Spitzen strömen kann.
  4 Stellen Sie den Schalter ( c ) gemäß Ihren gewünschten
  Einstellungen ein.
  Einstellung Temperatur und
  Geschwindigkeit
  Geeignet für
  Heißer und starker Luftstrom Schnelles Trocknen
  Trocknen bei konstanter,
  schonender Temperatur
  Schonendes Trocknen
  Kaltluft Sanftes Trocknen
  5 Schalten Sie auf , um das Gerät auszuschalten.
  Nach dem Gebrauch:
  1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
  Sie es abkühlen.
  3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
  4 Klappen Sie das Gerät zusammen ( f ).
  5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
  staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse
  aufhängen ( a ).
  3 Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
  treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
  (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-
  Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
  Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
  wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
  Ελληνικά
  Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
  να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
  Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
  www.philips.com/welcome.
  1 Σημαντικό
  Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
  συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
  χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
  κοντά σε νερό.
  Όταν χρησιμοποιείτε τη
  συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ
  την από την πρίζα μετά τη χρήση
  καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί
  κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή
  είναι απενεργοποιημένη.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
  χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή
  κοντά σε μπανιέρες,
  ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα
  δοχεία που περιέχουν νερό.
  Να αποσυνδέετε πάντα
  τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη
  χρήση.
  Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί,
  απενεργοποιείται αυτόματα.
  Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
  πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για
  μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε
  ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες
  ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
  μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.
  Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
  θα πρέπει να αντικατασταθεί από
  τη Philips, από κάποιο κέντρο
  επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη
  Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα
  άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
  Αυτή η συσκευή μπορεί να
  χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
  8 ετών και πάνω και από άτομα
  με περιορισμένες σωματικές,
  αισθητήριες ή διανοητικές
  ικανότητες ή από άτομα χωρίς
  εμπειρία και γνώση, με την
  προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
  υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
  οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
  χρήση της συσκευής και κατανοούν
  τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα
  παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
  συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
  καθαρίζουν και να συντηρούν τη
  συσκευή χωρίς επιτήρηση.
  Για επιπλέον προστασία, σας
  συνιστούμε να εγκαταστήσετε
  ένα μηχανισμό προστασίας
  από διαρροή ρεύματος (RCD)
  στο ηλεκτρικό κύκλωμα που
  τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
  μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει
  διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος
  ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη
  από 30mA. Για περαιτέρω
  πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
  ηλεκτρολόγο σας.
  Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα
  μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή
  ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας.
  Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
  Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
  βεβαιωθείτε ότι η τάση που
  αναγράφεται στη συσκευή
  αντιστοιχεί στην τοπική τάση
  ρεύματος.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
  για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από
  αυτόν που περιγράφεται στο παρόν
  εγχειρίδιο.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
  τεχνητά μαλλιά.
  Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
  στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
  παρακολούθηση.
  Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
  εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
  κατασκευαστές ή που η Philips δεν
  συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε
  τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
  εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
  Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
  τη συσκευή.
  Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
  συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
  Μετά τη χρήση, μην τραβάτε
  το καλώδιο από την πρίζα. Να
  αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
  την πρίζα κρατώντας την από το
  βύσμα.
  Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
  Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
  ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
  ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
  Περιβάλλον
  Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από
  την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά
  με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών
  και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους
  τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα
  συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών
  προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
  περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
  2 Στεγνώστε τα μαλλιά σας
  1 Συνδέστε το φις σε μια πρίζα.
  2 Για στέγνωμα ακριβείας, συνδέστε το στόμιο ( b ) στο σεσουάρ
  ( d ). Για να αποσυνδέσετε το στόμιο, τραβήξτε το από το
  σεσουάρ.
  3 Τα μοντέλα HP8126 και HP8127 συνοδεύονται από μια φυσούνα.
  Σας βοηθά να στεγνώνετε και ταυτόχρονα να ξεμπερδεύετε τα
  μαλλιά σας. Τοποθετήστε τις ακίδες στα μαλλιά σας, χτενίστε
  προς τα κάτω και ο αέρας θα κινείται από τις ρίζες ως τις άκρες.
  4 Ρυθμίστε το διακόπτη ( c ) σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
  Ρύθμιση Θερμοκρασία και ταχύτητα Ιδανική για
  Πολύ ζεστή και δυνατή ροή
  αέρα
  Γρήγορο στέγνωμα
  Ήπιο στέγνωμα μαλλιών σε
  σταθερή θερμοκρασία
  Προσεκτικό
  στέγνωμα
  Ροή κρύου αέρα Ήπιο στέγνωμα
  5 Γυρίστε το διακόπτη στη θέση για να απενεργοποιήσετε τη
  συσκευή.
  Μετά τη χρήση :
  1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
  πρίζα.
  2 Τοποθετήστε τη σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
  3 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
  4 Διπλώστε τη συσκευή ( f ).
  5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
  τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το
  γαντζάκι ( a ).
  3 Εγγύηση και επισκευή
  Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο
  πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips
  στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
  Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
  το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει
  Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας,
  απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
  Español
  Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
  aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
  producto en www.Philips.com/welcome.
  1 Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
  consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua.
  Si utiliza el aparato en el cuarto de
  baño, desenchúfelo después de usarlo.
  La proximidad de agua representa
  un riesgo, aunque el aparato esté
  apagado.
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua ni cerca de
  bañeras, duchas, cubetas
  u otros recipientes que
  contengan agua.
  Desenchufe siempre el aparato
  después de usarlo.
  Si el aparato se calienta en exceso, se
  apaga automáticamente. Desenchufe
  el aparato y deje que se enfríe
  durante unos minutos. Antes de
  encender de nuevo el aparato,
  compruebe las rejillas para asegurarse
  de que no estén obstruidas con
  pelusas, pelos, etc.
  Si el cable de alimentación está
  dañado, deberá ser sustituido por
  Philips, por un centro de servicio
  autorizado por Philips o por personal
  cualicado, con el n de evitar
  situaciones de peligro.
  Este aparato puede ser usado por
  niños a partir de 8 años y por
  personas con su capacidad física,
  psíquica o sensorial reducida y por
  quienes no tengan los conocimientos
  y la experiencia necesarios, si han
  sido supervisados o instruidos acerca
  del uso del aparato de forma segura
  y siempre que sepan los riesgos que
  conlleva su uso. No permita que
  los niños jueguen con el aparato.
  Los niños no deben llevar a cabo
  la limpieza ni el mantenimiento del
  producto sin supervisión.
  Como protección adicional,
  aconsejamos que instale en el circuito
  que suministre al cuarto de baño
  un dispositivo de corriente residual
  (RCD). Este RCD debe tener una
  corriente operacional residual que
  no exceda de 30 mA. Consulte a su
  electricista.
  Para evitar descargas eléctricas, no
  introduzca objetos metálicos por las
  rejillas de aire.
  No bloquee nunca las rejillas del aire.
  Antes de enchufar el aparato,
  compruebe que el voltaje indicado
  en el mismo se corresponde con el
  voltaje de la red eléctrica local.
  No utilice este aparato para otros
  nes distintos a los descritos en este
  manual.
  No utilice el aparato sobre cabello
  articial.
  Nunca deje el aparato sin vigilancia
  cuando esté enchufado a la red
  eléctrica.
  No utilice nunca accesorios ni piezas
  de otros fabricantes o que Philips no
  recomiende especícamente. Si lo
  hace, quedará anulada su garantía.
  No enrolle el cable de alimentación
  alrededor del aparato.
  Espere a que se enfríe el aparato
  antes de guardarlo.
  No tire del cable de alimentación
  después de cada uso. Desenchufe
  siempre el aparato sujetándolo por la
  clavija.
  Campos electromagnéticos (CEM)
  Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
  sobre exposición a campos electromagnéticos.
  Medioambiental
  Este símbolo en un producto signica que el producto cumple
  con la directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el
  sistema local de recogida de productos eléctricos y electrónicos.
  Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la
  basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda
  a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
  humana.
  2 Secado del cabello
  1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
  2 Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora ( d ) en
  el secador ( b ) Para quitar la boquilla concentradora del secador,
  tire de ella.
  3 Los modelos HP8126 y HP8127 cuentan con un cepillo difusor. Con
  él podrá secar el cabello mientras lo peina. Introduzca las púas en
  el cabello, péinelo hacia abajo para que el ujo de aire vaya de las
  raíces a las puntas.
  4 Coloque el botón ( c ) en la posición que desee.
  Posición Temperatura y velocidad Bueno para
  Flujo de aire fuerte y caliente Secado rápido
  Seca el pelo a una temperatura
  suave y constante
  Secado delicado
  Flujo de aire frío Secado suave
  5 Cambie a para apagar el aparato.
  Después del uso:
  1 Apague el aparato y desenchúfelo.
  2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que se enfríe.
  3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
  4 Pliegue el aparato ( f ).
  5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
  guardarlo colgándolo por su anilla ( a ).
  3 Garantía y servicio
  Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
  si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
  www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
  Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto
  de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
  diríjase al distribuidor Philips local.
  Suomi
  Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä
  hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
  www.Philips.com/welcome.
  1 Tärkeää
  Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
  käyttöä varten.
  VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
  veden lähellä.
  Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
  irrota pistoke pistorasiasta käytön
  jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
  vaikka virta olisi katkaistu.
  VAROITUS: älä käytä laitetta
  kylpyammeen, suihkun, altaan
  tai muiden vesiastioiden lähellä.
  Irrota pistoke pistorasiasta aina
  käytön jälkeen.
  Jos laite kuumenee liikaa, virta
  katkeaa automaattisesti. Irrota laite
  pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
  muutama minuutti. Ennen kuin
  käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
  ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
  nukkaa tai hiuksia.
  Jos virtajohto on vahingoittunut, se
  on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
  vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
  huoltoliikkeessä tai muulla
  ammattitaitoisella korjaajalla.
  Laitetta voivat käyttää myös yli
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
  fyysinen tai henkinen toimintakyky on
  rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
  tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
  on neuvottu laitteen turvallisesta
  käytöstä tai tarjolla on turvallisen
  käytön edellyttämä valvonta ja jos he
  ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
  Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
  ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
  laitetta ilman valvontaa.
  Lisäksi suosittelemme asentamaan
  kylpyhuoneen pistorasiaan
  jäännösvirtalaitteen (RCD).
  Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
  on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
  asentajalta.
  Älä työnnä ilmanotto- tai
  ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
  ettet saa sähköiskua.
  Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
  peittää.
  Varmista ennen laitteen liittämistä,
  että laitteeseen merkitty jännite vastaa
  paikallista jännitettä.
  Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
  oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
  Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
  sitä ilman valvontaa.
  Älä koskaan käytä muita kuin
  Philipsin valmistamia tai suosittelemia
  lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
  osia, takuu ei ole voimassa.
  Älä kierrä virtajohtoa laitteen
  ympärille.
  Anna laitteen jäähtyä ennen
  säilytykseen asettamista.
  Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
  käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
  pistorasiasta aina pitämällä kiinni
  pistokkeesta.
  Sähkömagneettiset kentät (EMF)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
  koskevia standardeja ja säännöksiä.
  Ympäristö
  Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
  ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu
  paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
  Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen
  talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen
  auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
  haittavaikutuksia.
  2 Hiusten kuivaaminen
  1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
  2 Tarkkaa kuivaamista varten voit kiinnittää kuivaimeen ( b )
  keskityssuuttimen ( d ) Suutin irtoaa kuivaimesta vetämällä.
  3 HP8126- ja HP8127-mallien mukana toimitetaan harjadiffuusori.
  Sen avulla voit harjata ja kuivata hiukset yhdellä kerralla. Aseta piikit
  hiuksiin ja kampaa alaspäin, jolloin ilma virtaa juurista latvoihin.
  4 Säädä kytkin ( c ) haluamaasi asentoon.
  Asento Lämpötila ja nopeus Käyttö:
  Kuuma ja voimakas ilmavirta Nopea kuivaaminen
  Kuivaa hiukset hellästi tasaisella
  lämmöllä
  Huolellinen
  kuivaaminen
  Kylmä ilmavirta Hellä kuivaaminen
  5 Sammuta laite painamalla kytkin -asentoon.
  Käytön jälkeen:
  1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
  2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
  3 Puhdista laite kostealla liinalla.
  4 Taita laite kokoon. ( f ).
  5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
  voi myös ripustaa roikkumaan lenkistään ( a ).
  3 Takuu ja huolto
  Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
  suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
  www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
  (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
  kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
  Français
  Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
  Pour proter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez
  votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil, et
  conservez-le pour un usage ultérieur.
  AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
  appareil à proximité d’une source
  d’eau.
  Si vous utilisez l’appareil dans une
  salle de bains, débranchez-le après
  utilisation car la proximité d’une
  source d’eau constitue un risque,
  même lorsque l’appareil est hors
  tension.
  AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
  l’appareil près d’une baignoire,
  d’une douche, d’un lavabo
  ni de tout autre récipient
  contenant de l’eau.
  Débranchez toujours l’appareil après
  utilisation.
  Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
  se met automatiquement hors tension.
  Débranchez l’appareil et laissez-le
  refroidir quelques minutes. Avant
  de remettre l’appareil sous tension,
  assurez-vous que les grilles ne sont
  pas obstruées par de la poussière, des
  cheveux, etc.
  Si le cordon d’alimentation est
  endommagé, il doit être remplacé par
  Philips, par un Centre Service Agréé
  Philips ou par un technicien qualié
  an d’éviter tout accident.
  Cet appareil peut être utilisé
  par des enfants âgés de 8 ans
  ou plus, des personnes dont les
  capacités physiques, sensorielles ou
  intellectuelles sont réduites ou des
  personnes manquant d’expérience
  et de connaissances, à condition que
  ces enfants ou personnes soient
  sous surveillance ou qu’ils aient reçu
  des instructions quant à l’utilisation
  sécurisée de l’appareil et qu’ils
  aient pris connaissance des dangers
  encourus. Les enfants ne doivent pas
  jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
  l’entretien ne doivent pas être réalisés
  par des enfants sans surveillance.
  Pour plus de sécurité, il est conseillé
  de brancher l’appareil sur une prise de
  courant protégée par un disjoncteur
  différentiel de 30 mA dans la salle
  de bains. Demandez conseil à votre
  électricien.
  N’insérez aucun objet métallique
  dans les grilles d’air au risque de vous
  électrocuter.
  N’obstruez jamais les grilles d’air.
  Avant de brancher l’appareil, assurez-
  vous que la tension indiquée sur
  l’appareil correspond bien à la tension
  secteur locale.
  N’utilisez pas l’appareil dans un autre
  but que celui qui est indiqué dans ce
  manuel.
  N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
  articiels.
  Lorsque l’appareil est sous tension, ne
  le laissez jamais sans surveillance.
  N’utilisez jamais d’accessoires ou de
  pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
  pas été spéciquement recommandés
  par Philips. L’utilisation de ce type
  d’accessoires ou de pièces entraîne
  l’annulation de la garantie.
  N’enroulez pas le cordon
  d’alimentation autour de l’appareil.
  Attendez que l’appareil ait refroidi
  avant de le ranger.
  Ne tirez pas sur le cordon
  d’alimentation après utilisation.
  Débranchez toujours l’appareil en
  tenant la che.
  Champs électromagnétiques (CEM)
  Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
  les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
  électromagnétiques.
  Environnement
  Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est
  conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous
  auprès des instances locales sur le système de collecte des
  produits électriques et électroniques en n de vie. Respectez
  la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures
  ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à
  préserver l’environnement et la santé.
  2 Séchage de vos cheveux
  1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
  2 Pour un séchage précis, xez le concentrateur ( d ) sur le sèche-
  cheveux. ( b ) Détachez le concentrateur d’air en le retirant du
  sèche-cheveux.
  3 Les modèles HP8126 et HP8127 sont fournis avec un diffuseur
  brosse. Celui-ci permet de peigner et de sécher vos cheveux en
  même temps. Placez les broches dans vos cheveux, peignez-les de
  haut en bas de sorte que l’air circule de la racine vers les pointes.
  4 Réglez le commutateur ( c ) selon vos préférences.
  Réglage Température et vitesse Idéal pour
  Flux d'air chaud et fort Séchage rapide
  Séchage délicat des cheveux à
  température constante
  Séchage qui respecte
  vos cheveux
  Flux d'air tiède Séchage doux
  5 Basculez l’interrupteur sur pour éteindre l’appareil.
  Après utilisation :
  1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
  2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
  3 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
  4 Repliez l’appareil ( f ).
  5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
  pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
  suspension ( a ).
  3 Garantie et service
  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
  exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
  un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
  ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
  trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
  garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs
  dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
  Indonesia
  Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
  memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
  produk Anda di www.philips.com/welcome.
  1 Penting
  Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakan alat
  dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.
  PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
  dekat air.
  Bila alat digunakan di kamar mandi,
  cabutlah stekernya setelah digunakan
  karena dekat dengan air dapat
  menimbulkan risiko, sekalipun alat
  telah dimatikan.
  PERINGATAN: Jangan gunakan
  alat ini di dekat bak mandi,
  pancuran, bak, atau tempat
  berisi air lainnya.
  Selalu cabut steker setiap kali selesai
  menggunakan alat.
  Jika terlalu panas, alat akan mati
  secara otomatis. Cabut steker alat
  lalu biarkan dingin selama beberapa
  menit. Sebelum Anda menghidupkan
  kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
  memastikan tidak tersumbat bulu,
  rambut, dll.
  Jika kabel listrik rusak, maka harus
  diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
  Philips atau orang yang mempunyai
  keahlian sejenis agar terhindar dari
  bahaya.
  Alat ini dapat digunakan oleh anak-
  anak di atas 8 tahun dan orang dengan
  cacat sik, indera atau kecakapan
  mental yang kurang atau kurang
  pengalaman dan pengetahuan jika
  mereka diberi pengawasan atau
  petunjuk mengenai cara penggunaan
  alat yang aman dan mengerti
  bahayanya. Anak-anak dilarang
  memainkan alat ini. Pembersihan dan
  perawatan tidak boleh dilakukan oleh
  anak-anak tanpa pengawasan.
  Untuk perlindungan tambahan, kami
  sarankan Anda memasang Residual
  Current Device (RCD) pada sirkuit
  listrik yang memasok listrik ke kamar
  mandi. RCD ini harus memiliki arus
  operasi residu terukur yang tidak
  boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
  kepada petugas yang memasang alat
  ini.
  Jangan memasukkan barang logam
  ke dalam kisi-kisi udara untuk
  menghindari kejutan listrik.
  IT Manuale utente
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  MS-MY Manual pengguna
  ZH-CN 用户手册
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  ID Buku Petunjuk Pengguna
Philips Essential Care HP8127

Vuoi sapere di Philips Essential Care HP8127?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Philips Essential Care HP8127 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Philips Essential Care HP8127 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Philips Essential Care HP8127. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Philips Essential Care HP8127

Specifiche

Marca Philips
Modello Essential Care HP8127
Prodotto Asciugacapelli
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Norvegese, Finlandese, Turco, Greco, Cinese, Indonesiano
Tipo di file PDF

Relaterade produkter

Asciugacapelli Philips

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più