Philips EssentialCare BHD004

Philips EssentialCare BHD004 manuale

(1)
 • English
  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
  benet from the support that Philips offers, register your product at
  www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
  for future reference.
  WARNING: Do not use this appliance
  near water.
  When the appliance is used in a
  bathroom, unplug it after use since the
  proximity of water presents a risk,
  even when the appliance is
  switched off.
  WARNING: Do not use this appliance
  near bathtubs, showers, basins
  or other vessels
  containing water.
  Always unplug the appliance
  after use.
  If the appliance overheats, it switches
  off automatically. Unplug the appliance
  and let it cool down for a few minutes.
  Before you switch the appliance on
  again, check the grilles to make sure
  they are not blocked by uff, hair, etc.
  If the mains cord is damaged, you
  must have it replaced by Philips, a
  service centre authorised by Philips or
  similarly qualied persons in order to
  avoid a hazard.
  This appliance can be used by
  children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical,
  sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge
  if they have been given supervision
  or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved.
  Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  For additional protection, we advise
  you to install a residual current device
  (RCD) in the electrical circuit that
  supplies the bathroom. This RCD
  must have a rated residual operating
  current not higher than 30mA. Ask
  your installer for advice.
  Do not insert metal objects into the
  air grilles to avoid electric shock.
  Never block the air grilles.
  Before you connect the appliance,
  ensure that the voltage indicated on
  the appliance corresponds to the local
  power voltage.
  Do not use the appliance for any
  other purpose than described
  in this manual.
  Do not use the appliance on
  articial hair.
  When the appliance is connected to
  the power, never leave it unattended.
  Never use any accessories or
  parts from other manufacturers
  or that Philips does not specically
  recommend. If you use such
  accessories or parts, your guarantee
  becomes invalid.
  Do not wind the mains cord round
  the appliance.
  Wait until the appliance has cooled
  down before you store it.
  Electromagnetic elds (EMF)
  This Philips appliance complies with all applicable standards and
  regulations regarding exposure to electromagnetic elds.
  Environment
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
  a product it means the product is covered by the European
  Directive 2012/19/EU.
  Please inform yourself about the local separate collection system for
  electrical and electronic products.
  Please act according to your local rules and do not dispose of your old
  products with your normal household waste. The correct disposal of
  your old product will help prevent potential negative consequences for
  the environment and human health.
  2 Introduction
  This new hairdryer has been specially designed to offer you
  comfortable and reliable drying at home or while travelling.
  It has a compact design, making it easy to use. Its airow dries your hair
  quickly, giving it the lustre, body and richness you love.
  3 Overview
  a Concentrator
  b Slide switch with 3 heat/speed settings and off position
  : Strong airow for fast drying
  : Constant caring temperature for efcient drying
  : Cool airow to set your style
  : Off
  c Volume diffuser (Only for BHD004)
  d Hanging loop
  e Dual voltage switch (Only for BHD006, BHD007)
  f Handle (Foldable handle only for BHD006,BHD007)
  g Air inlet grille
  h Pouch for storage (Only for BHD006, BHD007)
  4 Using the Hairdryer
  1 (Only for BHD006, BHD007 ) Check if the dual voltage switch (on
  the bottom back part of the handle) has been set to the local mains
  voltage before you connect the appliance. You can adjust the position
  of the dual voltage switch with a screwdriver or coin.
  2 Put the plug in the wall socket.
  3 Select your desired setting to switch on the appliance:
  » (Only for BHD007)When the appliance is powered on, ions
  are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and
  providing additional shine.
  Concentrator
  The concentrator enables you to focus the airow on a specic part of
  your head. It gives you more control and direction when you wish to
  create your desired style.
  1 To connect the concentrator, simply snap it onto the appliance.
  2 To disconnect the concentrator, pull it off the appliance.
  Volume diffuser (Only for BHD004)
  1 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the
  dryer vertically to dry your hair.
  2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
  way that they touch your scalp.
  3 Make rotating movements with the appliance to distribute the warm
  air through your hair.
  4 For optimal results, use or cool setting .
  5 After use
  1 Switch off the appliance and unplug it.
  2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
  3 To disconnect the concentrator or diffuser (Only for BHD004), pull
  it off the hairdryer.
  4 Clean the appliance with a damp cloth.
  5 (Only for BHD006, BHD007) To fold the handle, apply soft pressure
  on the backside of the handle until it folds ( i ).
  6 Store the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also
  hang it with the hanging loop ( d ) or put it in the pouch ( h )
  provided (only for BHD006, BHD007).
  6 Guarantee & service
  If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
  you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
  or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will
  nd its phone number in the worldwide guarantee leaet). If there is no
  Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
  Dansk
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
  udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
  produkt på www.philips.com/welcome.
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
  opbevar den til senere brug.
  ADVARSEL: Anvend ikke dette
  apparat i nærheden af vand.
  Hvis du anvender apparatet i
  badeværelset, skal du trække stikket ud
  efter brug, da vand udgør en risiko,
  selvom apparatet er slukket.
  ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
  i nærheden af badekar,
  brusekabiner, kummer eller
  andre kar, der indeholder vand.
  Tag altid stikket ud, efter du har brugt
  apparatet.
  Hvis apparatet bliver overophedet,
  slukker det automatisk. Tag stikket
  ud af stikkontakten, og lad apparatet
  afkøle i et par minutter. Før du tænder
  apparatet igen, skal du kontrollere
  gitrene for at sikre, at de ikke er
  blokeret af fnug, hår osv.
  Hvis netledningen beskadiges, må den
  kun udskiftes af Philips, et autoriseret
  Philips-serviceværksted eller en
  tilsvarende kvaliceret fagmand for at
  undgå enhver risiko.
  Dette apparat kan bruges af børn
  fra 8 år og opefter og personer
  med reducerede fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller manglende
  erfaring og viden, hvis de er blevet
  instrueret i sikker brug af apparatet og
  forstår de medfølgende risici. Lad ikke
  børn lege med apparatet. Rengøring
  og vedligeholdelse må ikke foretages
  af børn uden opsyn.
  Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
  anbefales det, at installationen til
  badeværelset er forsynet med et
  HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
  Kontakt eventuelt en el-installatør.
  Stik aldrig metalgenstande ind i
  luftgitrene, da dette kan give elektrisk
  stød.
  Blokér aldrig luftgitrene.
  Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
  dig, at den spænding, der er angivet
  på apparatet, svarer til den lokale
  spænding.
  Brug ikke apparatet til andre
  formål end dem, der er beskrevet i
  vejledningen.
  Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
  Hold konstant opsyn med apparatet,
  når det er sluttet til stikkontakten.
  Brug aldrig tilbehør eller dele fra
  andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
  som ikke specikt er anbefalet af
  Philips. Hvis du anvender en sådan
  type tilbehør eller dele, annulleres
  garantien.
  Du må ikke sno ledningen rundt om
  apparatet.
  Læg aldrig apparatet væk, før det er
  helt afkølet.
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
  og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
  Miljø
  Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
  komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
  Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
  overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
  omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.
  Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
  elektroniske produkter.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
  med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
  produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
  2 Introduktion
  Denne nye hårtørrer er specielt designet til at give dig komfortabel og
  pålidelig hårtørring i hjemmet eller på rejser.
  Dens kompakte design gør den nem at bruge. Luftstrømmen tørrer dit
  hår hurtigt og giver det den glans og fylde, du elsker.
  3 Oversigt
  a Fønnæb
  b Skydekontakt med 3 varme-/hastighedsindstillinger samt afbryder.
  : Kraftig luftstrøm til hurtig tørring
  : Konstant og plejende temperatur giver en effektiv tørring
  : Kold luftstrøm til at style håret
  : Fra
  c Volumendiffuser (kun til BHD004)
  d Ophængningskrog
  e Dobbelt spændingsomskifter (kun til BHD006, BHD007)
  f Håndtag (sammenfoldeligt håndtag kun til BHD006, BHD007)
  g Luftindtagsgitter
  h Etui til opbevaring (kun til BHD006, BHD007)
  4 Brug af hårtørreren
  1 (Kun til BHD006, BHD007 ) Før der sluttes strøm til apparatet, skal
  du kontrollere, at den dobbelte spændingsomskifter
  (nederst bag på håndtaget) er indstillet til den lokale netspænding.
  Brug en skruetrækker eller en mønt til at skifte indstillingen for den
  dobbelte spændingsomskifter.
  2 Sæt stikket i stikkontakten.
  3 Vælg den ønskede indstilling til at tænde apparatet:
  » (Kun til BHD007) Når apparatet er tændt, frigives der automatisk
  og kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning og giver
  yderligere glans.
  Fønnæb
  Med fønnæbbet kan du koncentrere luftstrømmen om en specik del
  af dit hoved. Den giver dig mere kontrol og retning, når du vil skabe din
  ønskede stil.
  1 Tilslut fønnæbbet ved blot at trykke det fast på apparatet.
  2 Tag fønnæbbet af ved at trække det af apparatet.
  Volumendiffuser (kun til BHD004)
  1 For at forbedre din naturlige volumen og beholde dine krøller skal
  du holde hårtørreren lodret under hårtørringen.
  2 For at give håret fylde ved hårrødderne sættes diffusuren ind i håret,
  så pindene rører hovedbunden.
  3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en jævn
  fordeling af den varme luft i dit hår.
  4 Brug eller indstillingen for kold luft for at opnå de bedste
  resultater.
  5 Efter brug
  1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
  2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
  3 Tag fønnæbbet eller diffuseren (kun til BHD004) af hårtørreren ved
  at trække dem af.
  4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
  5 (Kun til BHD006, BHD007) Fold håndtaget sammen ved at trykke
  blidt på bagsiden, indtil det foldes sammen ( i ).
  6 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du
  kan også hænge det op med ophængsstroppen ( d ) eller lægge det
  i det medfølgende etui ( h ) (kun til BHD006, BHD007).
  6 Reklamationsret og service
  Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
  har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
  www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter
  (telefonnummeret ndes i folderen “World-Wide Guarantee”). Hvis
  der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale
  Philips-forhandler.
  Deutsch
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
  Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
  sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
  1 Wichtig
  Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
  durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
  WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  Wenn das Gerät in einem
  Badezimmer verwendet wird, trennen
  Sie es nach dem Gebrauch von der
  Stromversorgung. Die Nähe zum
  Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
  wenn das Gerät abgeschaltet ist.
  WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe
  von Badewannen, Duschen,
  Waschbecken oder sonstigen
  Behältern mit Wasser.
  Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
  Netzstecker aus der Steckdose.
  Bei Überhitzung wird das Gerät
  automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
  den Stecker aus der Steckdose, und
  lassen Sie das Gerät einige Minuten
  lang abkühlen. Vergewissern Sie
  sich vor dem erneuten Einschalten,
  dass keine Flusen, Haare usw. die
  Gebläseöffnung blockieren.
  Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
  ein defektes Netzkabel nur von einem
  Philips Service-Center, einer von
  Philips autorisierten Werkstatt oder
  einer ähnlich qualizierten Person
  durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
  werden.
  Dieses Gerät kann von Kindern
  ab 8 Jahren und Personen mit
  verringerten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten oder
  Mangel an Erfahrung und Kenntnis
  verwendet werden, wenn sie bei der
  Verwendung beaufsichtigt wurden
  oder Anweisung zum sicheren
  Gebrauch des Geräts erhalten und
  die Gefahren verstanden haben.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
  spielen. Die Reinigung und Wartung
  darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
  durchgeführt werden.
  Der Einbau einer
  Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
  Stromkreis, der das Badezimmer
  versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
  Dieses Gerät muss über einen
  Nennauslösestrom von maximal
  30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
  Sie sich an Ihren Installateur.
  Führen Sie keine Metallgegenstände in
  die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
  ein, da dies zu Stromschlägen führen
  kann.
  Halten Sie Lufteinlassgitter und
  Gebläseöffnung immer frei.
  Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
  anschließen, überprüfen Sie, ob die
  auf dem Gerät angegebene Spannung
  mit der Netzspannung vor Ort
  übereinstimmt.
  Verwenden Sie das Gerät
  nie für andere als in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebene
  Zwecke.
  Verwenden Sie das Gerät nicht zum
  Trocknen von Kunsthaar.
  Wenn das Gerät an eine Steckdose
  angeschlossen ist, lassen Sie es zu
  keiner Zeit unbeaufsichtigt.
  Verwenden Sie niemals Zubehör
  oder Teile, die von Drittherstellern
  stammen bzw. nicht von Philips
  empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
  Zubehör oder Teile verwenden,
  erlischt Ihre Garantie.
  Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
  das Gerät.
  Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
  Sie es wegräumen.
  Elektromagnetische Felder
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
  der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
  Umgebung
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
  und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
  wiederverwendet werden können.
  Bendet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
  auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
  Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
  Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
  Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
  Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
  Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
  Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
  Folgen geschützt.
  2 Einführung
  Dieser neue Haartrockner wurde speziell entwickelt, um Ihnen zu
  Hause und auf Reisen komfortables und verlässliches Haartrocknen zu
  ermöglichen.
  Er ist kompakt und somit besonders handlich im Gebrauch. Der
  Luftstrom trocknet Ihr Haar schnell und verleiht ihm dabei zusätzlichen
  Glanz, Fülle und Volumen.
  3 Übersicht
  a Stylingdüse
  b Schiebeschalter mit 3 Heiz-/Gebläsestufen und Aus-Position
  : Starker Luftstrom für schnelles Trocknen
  : Konstante Temperatur für efzientes Trocknen
  : Kaltstufe zum Fixieren der Frisur
  : Off
  c Volumendiffusor (nur für BHD004)
  d Aufhängeöse
  e Spannungswähler (nur für BHD006, BHD007)
  f Griff (Faltbarer Griff nur für BHD006, BHD007)
  g Lufteinlassgitter
  h Aufbewahrungstasche (nur für BHD006, BHD007)
  4 Verwenden des Haartrockners
  1 (Nur für BHD006, BHD007) Überprüfen Sie, ob der
  Spannungswähler (unten an der Rückseite des Handgriffs) auf die
  örtliche Netzspannung eingestellt wurde, bevor Sie das Gerät
  anschließen. Stellen Sie den Spannungswähler gegebenenfalls mit
  einem Schraubendreher oder einer Geldmünze auf die richtige
  Netzspannung ein.
  2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  3 Wählen Sie zum Einschalten des Geräts die gewünschte Einstellung:
  » (Nur für BHD007) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden
  automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische
  Auadung reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz verleihen.
  Stylingdüse
  Mit der Stylingdüse können Sie den Luftstrom auf einen bestimmten
  Bereich Ihres Kopfes richten. Sie gibt Ihnen mehr Kontrolle über die
  Richtung, wenn Sie den gewünschten Look kreieren.
  1 Die Stylingdüse lässt sich einfach auf das Gerät stecken.
  2 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Gerät abgezogen.
  Volumendiffusor (nur für BHD004)
  1 Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre Locken
  beizubehalten, halten Sie den Haartrockner senkrecht, wenn Sie Ihre
  Haare trocknen.
  2 Setzen Sie die Diffusornger in das Haar, sodass sie die Kopfhaut
  berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles Volumen.
  3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft gleichmäßig
  im Haar zu verteilen.
  4 Verwenden Sie für optimale Ergebnisse oder die Kaltluftstufe.
  5 Nach dem Gebrauch
  1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
  Sie es abkühlen.
  3 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse oder der Diffusor
  (nur für BHD004) einfach vom Haartrockner abgezogen.
  4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
  5 (Nur für BHD006, BHD007) Drücken Sie vorsichtig auf die Rückseite
  des Handgriffs, um ihn einzuklappen ( i ).
  6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
  staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
  aufhängen ( d ) oder in der mitgelieferten Tasche aufbewahren
  ( h ) (nur für BHD006, BHD007).
  6 Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz eines
  Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
  unter www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips
  Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
  Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
  wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
  Ελληνικά
  Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
  να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
  Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
  www.philips.com/welcome.
  1 Σημαντικό
  Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
  συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
  χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
  κοντά σε νερό.
  Όταν χρησιμοποιείτε τη
  συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ
  την από την πρίζα μετά τη χρήση
  καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί
  κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή
  είναι απενεργοποιημένη.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
  χρησιμοποιείτε αυτή τη
  συσκευή κοντά σε μπανιέρες,
  ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα
  δοχεία που περιέχουν νερό.
  Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή
  από το ρεύμα μετά τη χρήση.
  Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί,
  απενεργοποιείται αυτόματα.
  Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
  πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για
  μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε
  ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες
  ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
  μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.
  Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,
  θα πρέπει να αντικατασταθεί από
  τη Philips, από κάποιο κέντρο
  επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη
  Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα
  άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
  Αυτή η συσκευή μπορεί να
  χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
  8 ετών και πάνω και από άτομα
  με περιορισμένες σωματικές,
  αισθητήριες ή διανοητικές
  ικανότητες ή από άτομα χωρίς
  εμπειρία και γνώση, με την
  προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
  υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
  οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
  χρήση της συσκευής και κατανοούν
  τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα
  παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
  συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
  καθαρίζουν και να συντηρούν τη
  συσκευή χωρίς επιτήρηση.
  Για επιπλέον προστασία, σας
  συνιστούμε να εγκαταστήσετε
  ένα μηχανισμό προστασίας
  από διαρροή ρεύματος (RCD)
  στο ηλεκτρικό κύκλωμα που
  τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
  μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει
  διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος
  ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη
  από 30mA. Για περαιτέρω
  πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
  ηλεκτρολόγο σας.
  Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα
  μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή
  ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας.
  Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
  Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
  βεβαιωθείτε ότι η τάση που
  αναγράφεται στη συσκευή
  αντιστοιχεί στην τοπική τάση
  ρεύματος.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
  για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από
  αυτόν που περιγράφεται στο παρόν
  εγχειρίδιο.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
  τεχνητά μαλλιά.
  Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
  στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
  παρακολούθηση.
  Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
  εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
  κατασκευαστές ή που η Philips δεν
  συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε
  τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η
  εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
  Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
  τη συσκευή.
  Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
  συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
  Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
  Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
  ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
  ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
  Περιβάλλον
  Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά
  και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
  ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
  Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
  κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
  Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.
  Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής
  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
  Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
  τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η
  σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη
  μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και
  την ανθρώπινη υγεία.
  2 Εισαγωγή
  Το νέο σας σεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας προσφέρει
  άνετο και αξιόπιστο στέγνωμα στο σπίτι ή στα ταξίδια σας.
  Το μικρό του μέγεθος το καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστο. Ταυτόχρονα
  είναι γρήγορο, χαρίζοντας στα μαλλιά σας όγκο και λάμψη.
  3 Επισκόπηση
  a Στόμιο
  b Διακόπτης με 3 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας και θέση off
  : Δυνατή ροή αέρα για γρήγορο στέγνωμα
  : Σταθερή ήπια θερμοκρασία για αποτελεσματικό
  στέγνωμα
  : Κρύα ροή αέρα για σταθεροποίηση του φορμαρίσματος
  : Κλειστό
  c Φυσούνα (μόνο για το BHD004)
  d Γαντζάκι για κρέμασμα
  e Διακόπτης διπλής τάσης (μόνο στα BHD006, BHD007)
  f Λαβή (αναδιπλούμενη λαβή μόνο στα BHD006, BHD007)
  g Γρίλια εισόδου αέρα
  h Αποθηκευτική θήκη (μόνο για τα BHD006, BHD007)
  4 Χρήση του σεσουάρ
  1 (Μόνο για τα BHD006, BHD007) Πριν συνδέσετε τη συσκευή,
  βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης διπλής τάσης (στο κάτω και πίσω
  μέρος της λαβής) είναι ρυθμισμένος στην τοπική τάση ρεύματος.
  Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του διακόπτη διπλής τάσης με
  ένα κατσαβίδι ή με ένα κέρμα.
  2 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
  3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τη
  συσκευή:
  » (Μόνο για το BHD007) Όταν η συσκευή ενεργοποιείται,
  διαχέει αυτόματα και σταθερά ιόντα στα μαλλιά, για λιγότερο
  φριζάρισμα και περισσότερη λάμψη.
  Στόμιο
  Με το στόμιο μπορείτε να εστιάσετε τη ροή του αέρα σε ένα
  συγκεκριμένο σημείο του κεφαλιού. Σας προσφέρει περισσότερο
  έλεγχο και ακρίβεια για να δημιουργήσετε το χτένισμα που
  προτιμάτε.
  1 Για να συνδέσετε το στόμιο, απλά εφαρμόστε το στη συσκευή.
  2 Για να αποσυνδέσετε το στόμιο, τραβήξτε το από τη συσκευή.
  Φυσούνα (μόνο για το BHD004)
  1 Για να ενισχύσετε το φυσικό σας όγκο και να διατηρήσετε τις
  μπούκλες σας, στεγνώστε τα μαλλιά σας κρατώντας το σεσουάρ
  κάθετα.
  2 Για να προσθέσετε όγκο στις ρίζες, βάλτε τις ακίδες της
  φυσούνας μέσα στα μαλλιά σας έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή
  με το δέρμα του κεφαλιού.
  3 Κάντε περιστροφικές κινήσεις με τη συσκευή για να κατανείμετε
  το ζεστό αέρα στα μαλλιά σας.
  4 Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση ή τον
  κρύο αέρα.
  5 Μετά τη χρήση
  1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
  πρίζα.
  2 Τοποθετήστε τη σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
  3 Για να αποσυνδέσετε το στόμιο ή τη φυσούνα (μόνο στο
  BHD004), τραβήξτε τα από το σεσουάρ.
  4 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
  5 (Μόνο στα BHD006, BHD007) Για να διπλώσετε τη λαβή, πιέστε
  την ελαφριά στο πίσω μέρος μέχρι να διπλώσει ( i ).
  6 Διατηρήστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος,
  προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε
  από το γαντζάκι ( d ) ή να την τοποθετήσετε στην παρεχόμενη
  θήκη ( h ) (μόνο στα BHD006, BHD007).
  6 Εγγύηση και επισκευή
  Αν χρειάζεστε πληροφορίες π.χ. για την αντικατάσταση κάποιου
  εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε
  τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
  επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips
  στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς
  εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
  της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο
  της Philips.
  Español
  Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
  aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
  producto en www.Philips.com/welcome.
  1 Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
  consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua.
  Si utiliza el aparato en el cuarto de
  baño, desenchúfelo después de usarlo.
  La proximidad de agua representa un
  riesgo, aunque el aparato esté
  apagado.
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua ni cerca de
  bañeras, duchas, cubetas
  u otros recipientes que
  contengan agua.
  Desenchufe siempre el
  aparato después de usarlo.
  Si el aparato se calienta en exceso, se
  apaga automáticamente. Desenchufe
  el aparato y deje que se enfríe
  durante unos minutos. Antes de
  encender de nuevo el aparato,
  compruebe las rejillas para asegurarse
  de que no estén obstruidas con
  pelusas, pelos, etc.
  Si el cable de alimentación está
  dañado, deberá ser sustituido por
  Philips, por un centro de servicio
  autorizado por Philips o por personal
  cualicado, con el n de evitar
  situaciones de peligro.
  Este aparato puede ser usado por
  niños a partir de 8 años y por
  personas con su capacidad física,
  psíquica o sensorial reducida y por
  quienes no tengan los conocimientos
  y la experiencia necesarios, si han
  sido supervisados o instruidos acerca
  del uso del aparato de forma segura
  y siempre que sepan los riesgos que
  conlleva su uso. No permita que
  los niños jueguen con el aparato.
  Los niños no deben llevar a cabo
  la limpieza ni el mantenimiento sin
  supervisión.
  Como protección adicional,
  aconsejamos que instale en el circuito
  que suministre al cuarto de baño
  un dispositivo de corriente residual
  (RCD). Este RCD debe tener una
  corriente operacional residual que
  no exceda de 30 mA. Consulte a su
  electricista.
  Para evitar descargas eléctricas, no
  introduzca objetos metálicos por las
  rejillas de aire.
  No bloquee nunca las rejillas del aire.
  Antes de enchufar el aparato,
  compruebe que el voltaje indicado
  en el mismo se corresponde con el
  voltaje de la red eléctrica local.
  No utilice este aparato para otros
  nes distintos a los descritos en este
  manual.
  No utilice el aparato sobre cabello
  articial.
  Nunca deje el aparato sin vigilancia
  cuando esté enchufado a la red
  eléctrica.
  No utilice nunca accesorios ni piezas
  de otros fabricantes o que Philips no
  recomiende especícamente. Si lo
  hace, quedará anulada su garantía.
  No enrolle el cable de alimentación
  alrededor del aparato.
  Espere a que se enfríe el aparato
  antes de guardarlo.
  Campos electromagnéticos (CEM)
  Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
  sobre exposición a campos electromagnéticos.
  Medioambiental
  El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales
  y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
  reutilizarse.
  Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se
  muestra en un producto indica que este cumple la directiva europea
  2012/19/EU.
  Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
  electrónicos.
  Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los
  productos antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado
  correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
  negativas para el medioambiente y la salud de las personas.
  2 Introducción
  Este nuevo secador está especialmente diseñado para ofrecerle un
  secado cómodo y able tanto en casa como cuando viaje.
  El diseño compacto y ligero hace que sea muy fácil de usar. Su ujo de
  aire le permite secar el pelo con rapidez, proporcionándole el brillo, el
  cuerpo y la vitalidad que tanto le gustan.
  3 Descripción
  a Boquilla concentradora
  b Botón con 3 posiciones de calor/velocidad y posición de apagado
  : ujo de aire fuerte para un secado rápido
  : temperatura suave constante para un secado ecaz
  : ujo de aire frío para jar el peinado
  : apagado
  c Difusor de volumen (solo para el modelo BHD004)
  d Anilla para colgar
  e Conmutador de doble voltaje (solo para los modelos BHD006,
  BHD007)
  f Mango (mango plegable solo para los modelos BHD006, BHD007)
  g Rejilla de entrada de aire
  h Funda para guardar (solo para los modelos BHD006, BHD007)
  4 Uso del secador
  1 (Solo para los modelos BHD006, BHD007) Compruebe que el
  conmutador de doble voltaje (situado en la parte posterior del
  mango) se corresponda con el voltaje de red local antes de conectar
  el aparato. Puede utilizar una moneda o un destornillador para
  ajustar el conmutador de doble voltaje.
  2 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
  3 Seleccione la posición deseada para encender el aparato:
  » (Solo para el modelo BHD007) Cuando el aparato está
  encendido, los iones se emiten de forma automática y constante,
  reduciendo el encrespamiento y proporcionando más brillo.
  Boquilla concentradora
  La boquilla concentradora le permite dirigir el ujo de aire a una parte
  especíca del cabello. De esta forma, le proporciona más control y
  precisión a la hora de crear un determinado peinado.
  1 Para conectar la boquilla concentradora, solo tiene que encajarla en
  el aparato.
  2 Para quitar la boquilla concentradora del aparato, tire de ella.
  Difusor de volumen (solo para el modelo BHD004)
  1 Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos, sostenga el
  secador verticalmente para secar el cabello.
  2 Para dar volumen desde la raíz, introduzca las púas en el cabello de
  modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
  3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire
  caliente por el cabello.
  4 Para conseguir un resultado óptimo, utilice o aire frío.
  5 Después del uso
  1 Apague el aparato y desenchúfelo.
  2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que se enfríe.
  3 Para desconectar la boquilla concentradora o el difusor (solo para el
  modelo BHD004), extráigalos del secador.
  4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
  5 (Solo para los modelos BHD006, BHD007) Para plegar el mango,
  presione cuidadosamente sobre la parte posterior de este hasta que
  se doble ( i ).
  6 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
  puede colgarlo por la anilla para colgar ( d ) o guardarlo en la funda
  ( h ) proporcionada (solo para los modelos BHD006, BHD007).
  6 Garantía y servicio
  Si necesita información, por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
  si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en
  www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
  Cliente de Philips en su país (encontrará el número de teléfono en el
  folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su
  país, diríjase al distribuidor Philips local.
  Suomi
  Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä
  hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
  www.Philips.com/welcome.
  1 Tärkeää
  Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
  käyttöä varten.
  VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
  veden lähellä.
  Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
  irrota pistoke pistorasiasta käytön
  jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
  vaikka virta olisi katkaistu.
  VAROITUS: älä käytä laitetta
  kylpyammeen, suihkun, altaan
  tai muiden vesiastioiden lähellä.
  Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
  jälkeen.
  Jos laite kuumenee liikaa, virta
  katkeaa automaattisesti. Irrota laite
  pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
  muutama minuutti. Ennen kuin
  käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
  ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
  nukkaa tai hiuksia.
  Jos virtajohto on vahingoittunut, se
  on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
  vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
  huoltoliikkeessä tai muulla
  ammattitaitoisella korjaajalla.
  Laitetta voivat käyttää myös yli
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
  fyysinen tai henkinen toimintakyky on
  rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
  tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
  on neuvottu laitteen turvallisesta
  käytöstä tai tarjolla on turvallisen
  käytön edellyttämä valvonta ja jos he
  ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
  Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
  ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
  laitetta ilman valvontaa.
  Lisäksi suosittelemme asentamaan
  kylpyhuoneen pistorasiaan
  jäännösvirtalaitteen (RCD).
  Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
  on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
  asentajalta.
  Älä työnnä ilmanotto- tai
  ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
  ettet saa sähköiskua.
  Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
  peittää.
  Varmista ennen laitteen liittämistä,
  että laitteeseen merkitty jännite vastaa
  paikallista jännitettä.
  Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
  oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
  Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
  sitä ilman valvontaa.
  Älä koskaan käytä muita kuin
  Philipsin valmistamia tai suosittelemia
  lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
  osia, takuu ei ole voimassa.
  Älä kierrä virtajohtoa laitteen
  ympärille.
  Anna laitteen jäähtyä ennen
  säilytykseen asettamista.
  Sähkömagneettiset kentät (EMF)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
  koskevia standardeja ja säännöksiä.
  Ympäristö
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
  materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
  Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
  että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
  2012/19/EU soveltamisalaan.
  Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
  talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
  ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
  2 Johdanto
  Tällä uudella hiustenkuivaimella hiusten kuivaaminen on miellyttävää ja
  tehokasta niin kotona kuin matkoillakin.
  Pienikokoista kuivainta on kätevä käyttää. Puhallusilma kuivaa hiukset
  nopeasti ja antaa niille ihanaa kiiltoa, kimmoisuutta ja runsautta.
  3 Yleiskuvaus
  a Keskityssuutin
  b Liukukytkin: 3 lämpö- ja nopeus-asentoa sekä virrankatkaisu
  : voimakas puhallus nopeaan kuivatukseen
  : tasainen ja hellävarainen lämpötila tehokkaaseen kuivatukseen
  : viileä puhallus hiusten muotoiluun
  : Pois
  c Diffuusori (vain BHD004)
  d Ripustuslenkki
  e Kaksoisjännitteen valitsin (vain BHD006, BHD007)
  f Kahva (taittuva kahva vain malleissa BHD006, BHD007)
  g Ilmanottoaukko
  h Säilytyspussi (vain BHD006, BHD007)
  4 Hiustenkuivaimen käyttäminen
  1 (Vain BHD006, BHD007) Tarkista varren alaosasta, että
  kaksoisjännitteen asetus vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin
  liität laitteen verkkovirtaan. Voit käyttää kaksoisjännitteen asetuksen
  säätämiseen ruuvimeisseliä tai kolikkoa.
  2 Työnnä pistoke pistorasiaan.
  3 Käynnistä laite valitsemalla haluamasi asetus:
  » (Vain BHD007) Kun laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti
  ja jatkuvasti lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten.
  Keskityssuutin
  Keskityssuuttimen avulla voit suunnata ilmavirran tiettyyn kohtaan. Näin
  pystyt hallitsemaan ilmavirtaa paremmin tietyn kampauksen saamiseksi.
  1 Kiinnitä keskityssuutin napsauttamalla se kiinni laitteeseen.
  2 Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti laitteesta.
  Diffuusori (vain BHD004)
  1 Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää kiharoita
  pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia kuivatessa.
  2 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että
  ne koskettavat päänahkaa.
  3 Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin ilma jakautuu
  tasaisesti hiuksiin.
  4 Saat parhaan tuloksen käyttämällä - tai viileää asetusta.
  5 Käytön jälkeen
  1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
  2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
  3 Voit irrottaa keskityssuuttimen tai diffuusorin (vain BHD004)
  vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
  4 Puhdista laite kostealla liinalla.
  5 (Vain BHD006, BHD007) Taita kahva painamalla kevyesti kahvan
  takaosaa, kunnes se taittuu ( i ).
  6 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
  voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään ( d ) tai säilyttää
  sitä mukana toimitetussa pussissa ( h ) (vain BHD006, BHD007).
  6 Takuu ja huolto
  Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
  suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
  www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
  (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
  kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
  Français
  Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
  Pour proter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez
  votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
  conservez-le pour un usage ultérieur.
  AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
  appareil à proximité d’une source
  d’eau.
  Si vous utilisez l’appareil dans une salle
  de bains, débranchez-le après
  utilisation car la proximité d’une
  source d’eau constitue un risque,
  même lorsque l’appareil est hors
  tension.
  AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
  l’appareil près d’une baignoire,
  d’une douche, d’un lavabo
  ni de tout autre récipient
  contenant de l’eau.
  Débranchez toujours l’appareil après
  utilisation.
  Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
  se met automatiquement hors tension.
  Débranchez l’appareil et laissez-le
  refroidir quelques minutes. Avant
  de remettre l’appareil sous tension,
  assurez-vous que les grilles ne sont
  pas obstruées par de la poussière, des
  cheveux, etc.
  Si le cordon d’alimentation est
  endommagé, il doit être remplacé par
  Philips, par un Centre Service Agréé
  Philips ou par un technicien qualié
  an d’éviter tout accident.
  Cet appareil peut être utilisé
  par des enfants âgés de 8 ans
  ou plus, des personnes dont les
  capacités physiques, sensorielles ou
  intellectuelles sont réduites ou des
  personnes manquant d’expérience
  et de connaissances, à condition que
  ces enfants ou personnes soient
  sous surveillance ou qu’ils aient reçu
  des instructions quant à l’utilisation
  sécurisée de l’appareil et qu’ils
  aient pris connaissance des dangers
  encourus. Les enfants ne doivent pas
  jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
  l’entretien ne doivent pas être réalisés
  par des enfants sans surveillance.
  Pour plus de sécurité, il est conseillé
  de brancher l’appareil sur une prise de
  courant protégée par un disjoncteur
  différentiel de 30 mA dans la salle
  de bains. Demandez conseil à votre
  électricien.
  N’insérez aucun objet métallique
  dans les grilles d’air au risque de vous
  électrocuter.
  N’obstruez jamais les grilles d’air.
  Avant de brancher l’appareil, assurez-
  vous que la tension indiquée sur
  l’appareil correspond bien à la tension
  secteur locale.
  N’utilisez pas l’appareil dans un autre
  but que celui qui est indiqué dans ce
  manuel.
  N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
  articiels.
  Lorsque l’appareil est sous tension, ne
  le laissez jamais sans surveillance.
  N’utilisez jamais d’accessoires ou de
  pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
  pas été spéciquement recommandés
  par Philips. L’utilisation de ce type
  d’accessoires ou de pièces entraîne
  l’annulation de la garantie.
  N’enroulez pas le cordon
  d’alimentation autour de l’appareil.
  Attendez que l’appareil ait refroidi
  avant de le ranger.
  Champs électromagnétiques (CEM)
  Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
  les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
  électromagnétiques.
  Environnement
  Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
  composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
  Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
  dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.
  Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
  d’équipements électriques et électroniques.
  Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
  avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
  produit permet de préserver l’environnement et la santé.
  2 Introduction
  Ce nouveau sèche-cheveux a été spécialement conçu pour garantir un
  confort d’utilisation optimal et des résultats impeccables, que vous soyez
  chez vous ou en voyage.
  Son design compact le rend facile à utiliser. Son ux d’air sèche les
  cheveux rapidement et leur donne brillance, souplesse et volume.
  3 Présentation
  a Concentrateur d’air
  b Interrupteur avec 3 températures/vitesses et une position d’arrêt
  : ux d’air puissant pour un séchage rapide.
  : température douce et constante pour un séchage efcace
  : ux d’air froid pour personnaliser votre coiffure
  : Arrêt
  c Diffuseur de volume (BHD004 uniquement)
  d Anneau de suspension
  e Sélecteur de tension (BHD006 et BHD007 uniquement)
  f Poignée (poignée pliable pour BHD006 et BHD007 uniquement)
  g Grille d’entrée d’air
  h Trousse de rangement (BHD006 et BHD007 uniquement)
  4 Utilisation du sèche-cheveux
  1 (BHD006 et BHD007 uniquement) Avant de connecter l’appareil,
  vériez que le sélecteur de tension (situé sur la partie inférieure
  arrière de la poignée) a été réglé sur la tension secteur locale.
  Modiez la position du sélecteur de tension à l’aide d’un tournevis
  ou d’une pièce de monnaie.
  2 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
  3 Mettez l’appareil en marche en sélectionnant le réglage de votre
  choix.
  » (BHD007 uniquement) Lorsque l’appareil est sous tension, des
  ions sont diffusés automatiquement et continuellement pour
  réduire les frisottis et donner plus de brillance.
  Concentrateur d’air
  Le concentrateur d’air vous permet de diriger le ux d’air vers une
  partie spécique de votre chevelure. Il vous donne davantage de
  contrôle et de direction lorsque vous souhaitez créer un style particulier.
  1 Pour attacher le concentrateur d’air, xez-le simplement sur l’appareil.
  2 Détachez le concentrateur d’air en le retirant de l’appareil.
  Diffuseur de volume (BHD004 uniquement)
  1 Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos boucles,
  maintenez le sèche-cheveux verticalement lorsque vous vous séchez
  les cheveux.
  2 Pour donner du volume aux racines, introduisez les pointes du
  diffuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles touchent le cuir
  chevelu.
  3 Effectuez des mouvements circulaires avec l’appareil pour diffuser l’air
  chaud dans vos cheveux.
  4 Pour des résultats optimaux, utilisez le réglage ou froid.
  5 Après utilisation
  1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
  2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
  3 Pour détacher le concentrateur ou le diffuseur
  (BHD004 uniquement), retirez-le du sèche-cheveux.
  4 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
  5 (BHD006 et BHD007 uniquement) Pour plier la poignée, appliquez
  une légère pression à l’arrière de la poignée jusqu’à ce qu’elle se plie
  ( i ).
  6 Rangez l’appareil dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
  Vous pouvez également l’accrocher à l’aide de l’anneau de
  suspension ( d ) ou le mettre dans l’étui ( h ) fourni
  (BHD006 et BHD007 uniquement).
  6 Garantie et service
  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
  exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
  un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
  ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
  trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
  garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs
  dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
  Indonesia
  Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
  memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
  produk Anda di www.philips.com/welcome.
  1 Penting
  Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
  dan simpanlah sebagai referensi nanti.
  PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
  dekat air.
  Bila alat digunakan di kamar mandi,
  cabutlah stekernya setelah digunakan
  karena dekat dengan air dapat
  menimbulkan risiko, sekalipun alat
  telah dimatikan.
  PERINGATAN: Jangan gunakan
  alat ini bak mandi, pancuran,
  bak atau tempat berisi
  air lainnya.
  Selalu cabut steker setiap kali selesai
  menggunakan alat.
  Jika terlalu panas, alat akan mati
  secara otomatis. Cabut steker alat
  lalu biarkan dingin selama beberapa
  menit. Sebelum Anda menghidupkan
  kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
  memastikan tidak tersumbat bulu,
  rambut, dll.
  Jika kabel listrik rusak, maka harus
  diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
  Philips atau orang yang mempunyai
  keahlian sejenis agar terhindar dari
  bahaya.
  Alat ini dapat digunakan oleh anak-
  anak di atas 8 tahun dan orang dengan
  cacat sik, indera atau kecakapan
  mental yang kurang atau kurang
  pengalaman dan pengetahuan jika
  mereka diberi pengawasan atau
  petunjuk mengenai cara penggunaan
  alat yang aman dan mengerti
  bahayanya. Anak-anak dilarang
  memainkan alat ini. Pembersihan dan
  perawatan pengguna tidak boleh
  dilakukan oleh anak-anak tanpa
  pengawasan.
  Untuk perlindungan tambahan, kami
  sarankan Anda memasang Residual
  Current Device (RCD) pada sirkuit
  listrik yang memasok listrik ke kamar
  mandi. RCD ini harus memiliki arus
  operasi residu terukur yang tidak
  boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
  kepada petugas yang memasang
  alat ini.
  Jangan memasukkan barang logam
  ke dalam kisi-kisi udara untuk
  menghindari kejutan listrik.
  Jangan sekali-kali menutup
  kisi-kisi udara.
  Sebelum Anda menghubungkan alat,
  pastikan voltase yang ditunjukkan pada
  alat sesuai dengan voltase listrik di
  tempat Anda.
  Jangan gunakan alat untuk keperluan
  selain yang diterangkan dalam buku
  petunjuk ini.
  Jangan menggunakan alat pada rambut
  tiruan.
  Bila alat telah terhubung ke listrik,
  jangan sekali-kali meninggalkannya
  tanpa diawasi.
  Jangan sekali-kali menggunakan
  aksesori atau komponen apa pun dari
  produsen lain atau yang tidak secara
  khusus direkomendasikan oleh Philips.
  Jika Anda menggunakan aksesori atau
  komponen tersebut, garansi Anda
  menjadi batal.
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  BHD002
  BHD004
  BHD006
  BHD007
  Specifications are subject to change without notice
  © 2014 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3140 035 39312
  d
  g
  f
  e
  c
  a
  b
  h
  i
  ( BHD006, BHD007 )
  ( BHD006, BHD007 )
  ( BHD006, BHD007 )
  BHD004
  IT Manuale utente
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  MS-MY Manual pengguna
  ZH-CN 用户手册
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  ID Buku Petunjuk Pengguna

Vuoi sapere di Philips EssentialCare BHD004?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Philips EssentialCare BHD004 semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Philips EssentialCare BHD004 fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Philips EssentialCare BHD004. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Philips EssentialCare BHD004

Specifiche

Marca Philips
Modello EssentialCare BHD004
Prodotto Asciugacapelli
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Norvegese, Finlandese, Turco, Greco, Cinese, Indonesiano
Tipo di file PDF

In vendita su

  Relaterade produkter

  Asciugacapelli Philips

  Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

  Leggi di più