Philips ProCare HP8260 manuale

Philips ProCare HP8260
7 · 1
PDF manuale
 · 2 pagine
Italiano
manualePhilips ProCare HP8260

English

1 Introduction

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benet from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
The Philips ProCare hairdryer is designed with
advanced Philips EHD (Even Heat Distribution)
Technology ™. The dryer uses a uniquely
designed air outlet (using an EHD fan-shaped
grille, see below gure) to ensure that heat
is always distributed very evenly, even at high
temperatures, and prevents damaging hot spots.
Due to this technology you will have 20% less
overheating of the hair.* This gives advanced
protection to the hair from overheating and
thus helps to keep your hair healthy and shiny.
*vs. other hairdryers

2 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.

WARNING: Do not use this appliance

near water.

When the appliance is used in a

bathroom, unplug it after use since the

proximity of water presents a risk,

even when the appliance is

switched off.

WARNING: Do not use this appliance

near bathtubs, showers, basins

or other vessels containing

water.

Always unplug the appliance after use.

If the appliance overheats, it switches

off automatically. Unplug the appliance

and let it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance on

again, check the grilles to make sure

they are not blocked by uff, hair, etc.

If the mains cord is damaged, you

must have it replaced by Philips, a

service centre authorised by Philips or

similarly qualied persons in order to

avoid a hazard.

This appliance can be used by children

aged from 8 years and above and

persons with reduced physical, sensory

or mental capabilities or lack of

experience and knowledge if they have

been given supervision or instruction

concerning use of the appliance in a

safe way and understand the hazards

involved. Children shall not play with

the appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by

children without supervision.

For additional protection, we advise

you to install a residual current device

(RCD) in the electrical circuit that

supplies the bathroom. This RCD

must have a rated residual operating

current not higher than 30mA. Ask

your installer for advice.

Do not insert metal objects into the

air grilles to avoid electric shock.

Never block the air grilles.

Before you connect the appliance,

ensure that the voltage indicated on

the appliance corresponds to the local

power voltage.

Do not use the appliance for any

other purpose than described

in this manual.

Do not use the appliance on

articial hair.

When the appliance is connected to

the power, never leave it unattended.

Never use any accessories or

parts from other manufacturers

or that Philips does not specically

recommend. If you use such

accessories or parts, your guarantee

becomes invalid.

Do not wind the mains cord round

the appliance.

Wait until the appliance has cooled

down before you store it.

Do not pull on the power cord after

using. Always unplug the appliance by

holding the plug.

Electromagnetic elds (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic elds. .

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.

3 Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the
hairdryer. The concentrator enables you to direct the airow
straight at the brush or comb with which you are styling your hair.
To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser
( ) onto the hairdryer. The volume diffuser has been specially
developed to gently dry both straight and curly or wavy hair. To
add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
way that they touch your scalp. Make rotating movements with
the appliance to distribute the warm air evenly through your hair.
To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HP8260
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID Buku Petunjuk Pengguna
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR
FA
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 34393
2 Adjust the airow switch ( ) and temperature switch ( ) to
suitable positions.
Switch Settings Function
Temperature
Quick dry
Dry shower-wet hair quickly.
Thermoprotect
Provides the optimal drying
temperature and gives additional
protection from overheating
the hair.
Gently dry the hair.
Airow Strong airow and fast drying.
Gentle airow and styling.
Switch off.
3 Press the cool shot button ( ) for cool airow to x your style.
4 The appliance is equipped with ion function, which provides
additional shine and reduces frizz.
»
When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
and caused by the ions which are generated.
To turn the ion function on or off, slide the IONIC switch ( ) to
or .
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove the concentrator or diffuser before you clean the appliance.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust.

4 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee
leaet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.

5 Troubleshooting

Problem Cause Solution
The appliance
does not
work at all.
The power socket to
which the appliance
has been connected
may not live.
Ensure the socket is live.
The appliance may
have overheated and
switched itself off.
Unplug the appliance and let it
cool down for a few minutes.
Before you switch on the
appliance again, check the grilles
to make sure they are not
blocked by uff, hair, etc.
The appliance may
not be suitable for the
voltage to which it
has been connected.
Ensure that the voltage indicated
on the type plate of the
appliance corresponds to the
local power voltage.

Dansk

1 Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
Philips ProCare-hårtørrer er designet med
avanceret Philips EHD (Even Heat Distribution)
Technology™. Hårtørreren anvender en unikt
designet luftudgang (med et EHD-gitter i
vifteform, se nedenstående illustration) for at
sikre, at varmen altid fordeles meget jævnt,
selv ved høje temperaturer, så skadelige
overophedede punkter undgås. Denne
teknologi betyder, at du får 20 % mindre
overophedning af håret.* Dette giver avanceret
beskyttelse af håret og hjælper dig med at holde dit hår sundt og
skinnende.
*sammenlignet med andre hårtørrere

2 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.

ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat

i nærheden af vand.

Hvis du anvender apparatet i

badeværelset, skal du trække stikket ud

efter brug, da vand udgør en risiko,

selvom apparatet er slukket.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat

i nærheden af badekar,

brusekabiner, kummer eller

andre kar, der indeholder vand.

Tag altid stikket ud, efter du har brugt

apparatet.

Hvis apparatet bliver overophedet,

slukker det automatisk. Tag stikket

ud af stikkontakten, og lad apparatet

afkøle i et par minutter. Før du tænder

apparatet igen, skal du kontrollere

gitrene for at sikre, at de ikke er

blokeret af fnug, hår osv.

Hvis netledningen beskadiges, må den

kun udskiftes af Philips, et autoriseret

Philips-serviceværksted eller en

tilsvarende kvaliceret fagmand for at

undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn

fra 8 år og opefter og personer

med reducerede fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller manglende

erfaring og viden, hvis de er blevet

instrueret i sikker brug af apparatet og

forstår de medfølgende risici. Lad ikke

børn lege med apparatet. Rengøring

og vedligeholdelse må ikke foretages

af børn uden opsyn.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning

anbefales det, at installationen til

badeværelset er forsynet med et

HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.

Kontakt eventuelt en el-installatør.

Stik aldrig metalgenstande ind i

luftgitrene, da dette kan give elektrisk

stød.

Blokér aldrig luftgitrene.

Før du tilslutter apparatet, skal du sikre

dig, at den spænding, der er angivet

på apparatet, svarer til den lokale

spænding.

Brug ikke apparatet til andre

formål end dem, der er beskrevet i

vejledningen.

Brug ikke apparatet på kunstigt hår.

Hold konstant opsyn med apparatet,

når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre

fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke

specikt er anbefalet af Philips. Hvis du

anvender en sådan type tilbehør eller

dele, annulleres garantien.

Du må ikke sno ledningen rundt om

apparatet.

Læg aldrig apparatet væk, før det er

helt afkølet.

Træk ikke i netledningen efter brug. Tag

altid stikket ud af stikkontakten ved at

holde fast i stikket.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøhensyn

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

3 Tør dit hår

1 Sæt stikket i stikkontakten.
Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren ( ) på
hårtørreren. Fønnæbbet gør det muligt at rette luftstrømmen
direkte mod den børste eller kam, du bruger til stylingen.
For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du
sætte diffuseren ( ) på hårtørreren. Volumen-diffusoren er
specielt udviklet til nænsom tørring af både glat, krøllet og bølget
hår. For at give håret fylde helt inde fra hovedbunden sættes
diffusoren ind i håret, så pindene rører hovedbunden. Bevæg
hårtørreren i roterende bevægelser i håret for at opnå en jævn
fordeling af den varme luft.
Tilbehøret tages af ved at trække det af apparatet.
2 Juster knappen til luftstrøm ( ) og temperaturknappen ( ) til
passende positioner.
Omskifter Indstillinger Funktion
Temperatur
Hurtig tørring
Tør vådt hår hurtigt efter
brusebad.
Termobeskyttelse
Giver den optimale
tørretemperatur samt ekstra
beskyttelse mod overophedning
af håret.
Tør håret nænsomt.
Luftstrøm Kraftig luftstrøm til hurtig tørring.
Moderat luftstrøm og styling.
Sluk.
3 Tryk på koldluftsknappen ( ) for en kølig luftstrøm til at sætte
frisuren.
4 Apparatet er udstyret med en ion-funktion, der giver yderligere glans
og reducerer krusning.
»
Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er
normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
Slå ion-funktionen til eller fra ved at rykke IONIC-kontakten ( )
til eller .
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Fjern fønnæbbet eller diffuseren, før du rengør apparatet.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.

4 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
Telefonnummeret ndes i folderen “World-Wide Guarantee”. Hvis
der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale
Philips-forhandler.

5 Fejlfinding

Problem Årsag Løsning
Apparatet
virker slet
ikke.
Måske virker den
stikkontakt, som
apparatet er sluttet
til, ikke.
Kontroller, at stikket fungerer.
Hårtørreren er
måske slukket
automatisk på grund
af overophedning.
Tag stikket ud af stikkontakten,
og lad apparatet afkøle i et par
minutter. Før du tænder for
apparatet igen, skal du kontrollere
luftgitrene for at sikre, at de ikke er
blokerede af fnug, hår og lignende.
Hårtørreren er
måske ikke beregnet
til den netspænding,
den er tilsluttet.
Kontroller, at den angivne
netspænding på apparatets typeskilt
svarer til den lokale netspænding.

Deutsch

1 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Der Philips ProCare Haartrockner wurde
mit der fortschrittlichen EHD-Technologie™
(Even Heat Distribution) entwickelt.
Der Haartrockner ist mit einem speziell
entwickelten Luftauslass mit einem EHD-
propellerförmigen Gitter, siehe Abbildung
unten) ausgestattet, der die Wärme sehr
gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen
Temperaturen – und somit die Haare optimal
schützt. Aufgrund dieser Technologie wird das
Haar 20 % weniger überhitzt.* Dies bietet verbesserten Schutz vor
Überhitzung, und Ihre Haare bleiben gesund und glänzend.
*Im Vergleich mit anderen Haartrocknern

2 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Wenn das Gerät in einem Badezimmer

verwendet wird, trennen Sie es nach

dem Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe zum

Wasser stellt ein Risiko dar, sogar

wenn das Gerät abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe

von Badewannen, Duschen,

Waschbecken oder sonstigen

Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den

Netzstecker aus der Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie

den Stecker aus der Steckdose, und

lassen Sie das Gerät einige Minuten

lang abkühlen. Vergewissern Sie

sich vor dem erneuten Einschalten,

dass keine Flusen, Haare usw. die

Gebläseöffnung blockieren.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf

ein defektes Netzkabel nur von einem

Philips Service-Center, einer von

Philips autorisierten Werkstatt oder

einer ähnlich qualizierten Person

durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt

werden.

Dieses Gerät kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen mit

verringerten physischen, sensorischen

oder psychischen Fähigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie bei der

Verwendung beaufsichtigt wurden

oder Anweisung zum sicheren

Gebrauch des Geräts erhalten und die

Gefahren verstanden haben. Kinder

dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die

Reinigung und Wartung darf nicht von

Kindern ohne Aufsicht durchgeführt

werden.

Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung in dem

Stromkreis, der das Badezimmer

versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.

Dieses Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal

30 mA verfügen. Bei Fragen wenden

Sie sich an Ihren Installateur.

Führen Sie keine Metallgegenstände in

die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung

ein, da dies zu Stromschlägen führen

kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseöffnung immer frei.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose

anschließen, überprüfen Sie, ob die

auf dem Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät

nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung beschriebene

Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum

Trocknen von Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine Steckdose

angeschlossen ist, lassen Sie es zu

keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals Zubehör oder

Teile, die von Drittherstellern stammen

bzw. nicht von Philips empfohlen

werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör

oder Teile verwenden, erlischt Ihre

Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um

das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor

Sie es wegräumen.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht

am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen

am Netzstecker, um das Gerät von der

Stromversorgung zu trennen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umwelt

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße
Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
vermeiden.

3 Haare trocknen

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( ) auf den
Haartrockner. Mit der Stylingdüse können Sie den Luftstrom
gezielt auf die Bürste oder den Kamm richten, mit der bzw. dem
Sie Ihr Haar stylen.
Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu verbessern,
setzen Sie den Diffusor ( ) auf den Haartrockner. Der Diffusor
wurde zum schonenden Trocknen glatter sowie lockiger oder
welliger Haare entwickelt. Setzen Sie die Diffusornger in das
Haar, sodass sie die Kopfhaut berühren. So erhalten Sie ab dem
Haaransatz volles Volumen. Bewegen Sie das Gerät kreisförmig,
um die warme Luft gleichmäßig im Haar zu verteilen.
Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner
abgezogen.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter ( ) und den Temperaturschalter
( ) auf die entsprechenden Positionen.
Schalten Einstellungen Funktion
Temperatur
Schnelles
Trocknen
Nasses Haar schnell trocknen.
Schonendes
Trocknen
Bietet die optimale
Trockentemperatur und
zusätzlichen Schutz vor
Überhitzung.
Sanftes Trocknen des Haars.
Luftstrom Starker Luftstrom für schnelles
Trocknen.
Sanfter Luftstrom und einfaches
Styling.
Ausschalten.
3 Drücken Sie die Kaltlufttaste ( ), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur
zu xieren.
4 Das Gerät ist mit einer Ionisierungsfunktion ausgestattet, die Ihrem
Haar mehr Glanz verleiht und es weniger zerzaust.
»
Beim Einschalten dieser Funktion kann sich ein bestimmter
Geruch entwickeln. Diese Geruchsbildung ist normal und wird
durch die generierten Ionen verursacht.
Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder aus, indem Sie den
Schalter IONIC ( ) auf oder stellen.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie die Stylingdüse oder den Volumendiffusor vor der
Reinigung vom Gerät.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf.

4 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer
bendet sich in der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-
Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

5 Fehlerbehebung

Problem Ursache Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise
führt die Steckdose,
an die das Gerät
angeschlossen ist,
keinen Strom.
Stellen Sie sicher, dass die Steckdose
Strom führt.
Das Gerät hat sich
möglicherweise
wegen Überhitzung
ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, und lassen Sie das
Gerät einige Minuten lang abkühlen.
Prüfen Sie vor dem erneuten
Einschalten des Geräts, ob Flusen,
Haare usw. die Lufteinlass- oder
Gebläseöffnung blockieren.
Möglicherweise
ist das Gerät nicht
für die verfügbare
Netzspannung
geeignet.
Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe
auf dem Typenschild des Geräts
mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.

Ελληνικά

1 Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η
Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.
Το σεσουάρ μαλλιών Philips ProCare είναι
σχεδιασμένο με την εξελιγμένη EHD
Technology™ (Even Heat Distribution -
Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας) από
τη Philips. Το σεσουάρ χρησιμοποιεί μια
μοναδικά σχεδιασμένη έξοδο του αέρα
(χρησιμοποιώντας μια γρίλια EHD σε σχήμα
ανεμιστήρα, βλ. εικόνα παρακάτω) για να
διασφαλίσει ότι η θερμότητα κατανέμεται
πάντοτε ομοιόμορφα, ακόμη και στις υψηλές θερμοκρασίες,
εμποδίζοντας την καταστροφή της τρίχας στα δύσκολα σημεία.
Χάρη σε αυτήν την τεχνολογία, σημειώνεται 20% λιγότερη
υπερθέρμανση των μαλλιών.* Έτσι απολαμβάνετε εξελιγμένη
προστασία από την υπερθέρμανση και διατηρείτε τα μαλλιά σας
υγιή και λαμπερά.
*σε σχέση με τα άλλα σεσουάρ

2 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην

χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

κοντά σε νερό.

Όταν χρησιμοποιείτε τη

συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ

την από την πρίζα μετά τη χρήση

καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί

κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή

είναι απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην

χρησιμοποιείτε αυτή τη

συσκευή κοντά σε μπανιέρες,

ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα

δοχεία που περιέχουν νερό.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή

από το ρεύμα μετά τη χρήση.

Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί,

απενεργοποιείται αυτόματα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για

μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε

ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες

ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν

μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.

Αν το καλώδιο υποστεί φθορά,

θα πρέπει να αντικατασταθεί από

τη Philips, από κάποιο κέντρο

επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη

Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα

άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.

Αυτή η συσκευή μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από παιδιά από

8 ετών και πάνω και από άτομα

με περιορισμένες σωματικές,

αισθητήριες ή διανοητικές

ικανότητες ή από άτομα χωρίς

εμπειρία και γνώση, με την

προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν

υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει

οδηγίες σχετικά με την ασφαλή

χρήση της συσκευής και κατανοούν

τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη

συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να

καθαρίζουν και να συντηρούν τη

συσκευή χωρίς επιτήρηση.

Για επιπλέον προστασία, σας

συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα

μηχανισμό προστασίας από διαρροή

ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό

κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο

σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα

πρέπει να έχει διαβαθμισμένη

τιμή παραμένοντος ρεύματος

λειτουργίας υψηλότερη από 30mA.

Για περαιτέρω πληροφορίες,

συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο

σας.

Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα

μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή

ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας.

Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.

Προτού συνδέσετε τη συσκευή,

βεβαιωθείτε ότι η τάση που

αναγράφεται στη συσκευή

αντιστοιχεί στην τοπική τάση

ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή

για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από

αυτόν που περιγράφεται στο παρόν

εγχειρίδιο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε

τεχνητά μαλλιά.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη

στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς

παρακολούθηση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ

εξαρτήματα ή μέρη από άλλους

κατασκευαστές ή που η Philips δεν

συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε

τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η

εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από

τη συσκευή.

Περιμένετε έως ότου κρυώσει η

συσκευή για να την αποθηκεύσετε.

Μετά τη χρήση, μην τραβάτε

το καλώδιο από την πρίζα. Να

αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από

την πρίζα κρατώντας την από το

βύσμα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβάλλον

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν
πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ). Ακολουθήστε τους
κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή
απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

3 Στέγνωμα μαλλιών

1 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
Για στέγνωμα με λεπτομέρεια, προσαρτήστε το στόμιο
( ) στο στεγνωτήρα μαλλιών. Το στόμιο σας επιτρέπει να
κατευθύνετε τον αέρα στη βούρτσα ή στην χτένα με την οποία
φορμάρετε τα μαλλιά σας.
Για μεγαλύτερο όγκο στις μπούκλες και ανάλαφρο στυλ,
προσαρτήστε τη φυσούνα ( ) στο στεγνωτήρα μαλλιών. Η
φυσούνα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να στεγνώνει απαλά τόσο
τα ίσια όσο και τα σγουρά μαλλιά ή τα σπαστά μαλλιά. Για να
προσθέσετε όγκο στις ρίζες, βάλτε τις ακίδες της φυσούνας
μέσα στα μαλλιά σας έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή με
το δέρμα της κεφαλής. Κάντε περιστροφικές κινήσεις με τη
συσκευή για να κατανείμετε το ζεστό αέρα ομοιόμορφα στα
μαλλιά σας.
Για να αποσυνδέσετε το εξάρτημα, τραβήξτε το από το
στεγνωτήρα.
2 Προσαρμόστε το διακόπτη ροής αέρα ( ) και το διακόπτη
θερμοκρασίας ( ) στις κατάλληλες θέσεις.
Διακόπτης Ρυθμίσεις Λειτουργία
Θερμοκρασία
Γρήγορο
στέγνωμα
Γρήγορο στέγνωμα βρεγμένων
μαλλιών.
Προστασία
από τη
θερμοκρασία
Παρέχει τη βέλτιστη
θερμοκρασία στεγνώματος
και προσφέρει επιπλέον
προστασία από την
υπερθέρμανση της τρίχας.
Απαλό στέγνωμα των μαλλιών.
Ροή αέρα Ισχυρή ροή αέρα και γρήγορο
στέγνωμα.
Ήπια ροή αέρα και
φορμάρισμα.
Απενεργοποίηση.
3 Πιέστε το κουμπί βολής κρύου αέρα ( ) για ροή κρύου αέρα
που θα σας βοηθήσει να σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας.
4 Η συσκευή διαθέτει λειτουργία ιόντων, η οποία παρέχει
περισσότερη λάμψη και μειώνει το φριζάρισμα.
»
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ενδέχεται να
αντιληφθείτε μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Είναι φυσιολογικό και
προκαλείται από τα ιόντα που δημιουργούνται.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
ιόντων, ρυθμίστε το διακόπτη IONIC ( ) στη θέση ή .
Μετά τη χρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
2 Τοποθετήστε τον σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
3 Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αφαιρέστε το στόμιο και τη
φυσούνα.
4 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
τη σκόνη.

4 Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες, π.χ. σχετικά με την αντικατάσταση
ενός εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα,
επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Philips στο
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός
τηλεφώνου βρίσκεται στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης. Εάν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα
σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Αιτία Λύση
Η συσκευή
δεν
λειτουργεί
καθόλου.
Δεν υπάρχει
παροχή ρεύματος
στη πρίζα στην
οποία έχει συνδεθεί
η συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα
λειτουργεί.
Ενδέχεται η
συσκευή να έχει
υπερθερμανθεί
και να
απενεργοποιήθηκε
μόνη της.
Αποσυνδέστε τη συσκευή
από την πρίζα και αφήστε
τη να κρυώσει για μερικά
λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε
ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις
γρίλιες για να βεβαιωθείτε
ότι δεν έχουν μπλοκάρει από
χνούδια, τρίχες, κ.λπ.
Ενδέχεται η
συσκευή να μην
έχει συνδεθεί σε
κατάλληλη τάση
ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση
που αναγράφεται στην
πινακίδα τύπου της συσκευής
αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος.

Español

1 Introducción

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
poder beneciarse por completo del soporte que ofrece Philips,
registre el producto en www.philips.com/welcome.
El secador de pelo ProCare de Philips está
diseñado con la tecnología avanzada EHD
(Even Heat Distribution) Technology™ de
Philips. El secador utiliza una salida de aire
de diseño exclusivo (que utiliza una rejilla en
forma de ventilador, consulte la imagen que
aparece a continuación) para garantizar que
el calor se distribuye uniformemente, incluso
a temperaturas elevadas, y evita los dañinos
puntos calientes. Gracias a esta tecnología tendrá un 20% menos
de calor excesivo en el cabello.* Esto proporciona una protección
avanzada al cabello contra el sobrecalentamiento, ayudando así a
mantener el cabello sano y brillante.
*en comparación con otros secadores de pelo

2 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua.

Si utiliza el aparato en el cuarto de

baño, desenchúfelo después de usarlo.

La proximidad de agua representa un

riesgo, aunque el aparato esté

apagado.

ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua ni cerca de

bañeras, duchas, cubetas

u otros recipientes que

contengan agua.

Desenchufe siempre el

aparato después de usarlo.

Si el aparato se calienta en exceso, se

apaga automáticamente. Desenchufe

el aparato y deje que se enfríe durante

unos minutos. Antes de encender

de nuevo el aparato, compruebe las

rejillas para asegurarse de que no

estén obstruidas con pelusas, pelos,

etc.

Si el cable de alimentación está

dañado, deberá ser sustituido por

Philips, por un centro de servicio

autorizado por Philips o por personal

cualicado, con el n de evitar

situaciones de peligro.

Este aparato puede ser usado por

niños a partir de 8 años y por

personas con su capacidad física,

psíquica o sensorial reducida y por

quienes no tengan los conocimientos

y la experiencia necesarios, si han

sido supervisados o instruidos acerca

del uso del aparato de forma segura

y siempre que sepan los riesgos que

conlleva su uso. No permita que

los niños jueguen con el aparato.

Los niños no deben llevar a cabo

la limpieza ni el mantenimiento sin

supervisión.

Como protección adicional,

aconsejamos que instale en el circuito

que suministre al cuarto de baño

un dispositivo de corriente residual

(RCD). Este RCD debe tener una

corriente operacional residual que

no exceda de 30 mA. Consulte a su

electricista.

Para evitar descargas eléctricas, no

introduzca objetos metálicos por las

rejillas de aire.

No bloquee nunca las rejillas del aire.

Antes de enchufar el aparato,

compruebe que el voltaje indicado

en el mismo se corresponde con el

voltaje de la red eléctrica local.

No utilice este aparato para otros

nes distintos a los descritos en este

manual.

No utilice el aparato sobre cabello

articial.

Nunca deje el aparato sin vigilancia

cuando esté enchufado a la red

eléctrica.

No utilice nunca accesorios ni piezas

de otros fabricantes o que Philips no

recomiende especícamente. Si lo

hace, quedará anulada su garantía.

No enrolle el cable de alimentación

alrededor del aparato.

Espere a que se enfríe el aparato antes

de guardarlo.

No tire del cable de alimentación

después de cada uso. Desenchufe

siempre el aparato sujetándolo por la

clavija.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.

Medio ambiente

Este símbolo signica que este producto no debe desecharse
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.

3 Secado del cabello

1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora ( ) en
el secador. La boquilla concentradora le permite dirigir el ujo de
aire directamente al cepillo o peine que esté utilizando para dar
forma a su cabello.
Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor ( )
en el secador. El difusor de volumen está diseñado especialmente
para secar suavemente tanto el cabello liso como el rizado
u ondulado. Para añadir volumen desde las raíces, introduzca
las púas en el cabello de modo que lleguen a tocar el cuero
cabelludo. Efectúe movimientos circulares con el aparato para
distribuir el aire caliente de manera uniforme por el cabello.
Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
2 Ajuste el botón de ujo de aire ( ) y el botón de temperatura ( )
en las posiciones adecuadas.
Interruptor Ajustes Función
Temperatura
Secado rápido
Seca el cabello mojado
rápidamente.
Posición de Cuidado
Proporciona la temperatura
de secado óptima y una
protección adicional contra el
sobrecalentamiento del cabello.
Seca el cabello con suavidad.
Flujo de aire Flujo de aire fuerte para un
secado rápido.
Flujo de aire suave para dar
forma.
Apagado.
3 Pulse el botón de chorro de aire frío ( ) para que el aire sea frío
y je el peinado.
4 El aparato dispone de función iónica, la cual proporciona un brillo
adicional y reduce el encrespado.
»
Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un
olor característico. Es normal, lo causan los iones generados.
Para activar o desactivar la función de iones, ponga el interruptor
IONIC ( ) en la posición o .
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquela en una supercie resistente al calor hasta que se enfríe.
3 Quite la boquilla concentradora o el difusor antes de limpiar el
aparato.
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo.

4 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.
com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se encuentra en el
folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en
su país, diríjase al distribuidor Philips local.

5 Solución de problemas

Problema Causa Solución
El aparato
no funciona.
Puede que la toma de
corriente donde está
enchufado el aparato no
esté activa.
Asegúrese de que la toma
de corriente está activa.
Puede que el aparato
se haya calentado en
exceso y se haya apagado
automáticamente.
Desenchufe el aparato y
deje que se enfríe durante
unos minutos. Antes de
encender de nuevo el
aparato, compruebe las
rejillas para asegurarse de
que no estén obstruidas con
pelusas, pelos, etc.
Puede que el aparato
no sea adecuado para
el voltaje al que está
conectado.
Compruebe si el voltaje
indicado en la placa de
modelo se corresponde con
el voltaje de red local.

Suomi

1 Johdanto

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Philips ProCare-hiustenkuivaimessa käytetään
edistynyttä Philips EHD™ (Even Heat
Distribution) -tekniikkaa. Hiustenkuivaimessa
on ainutlaatuinen ilmanpoistoaukko, jossa on
viuhkamainen EHD-ritilä (katso kuva alta).
Tämän ansiosta lämpö jakautuu aina tasaisesti
korkeimmissakin lämpötiloissa eikä hiuksia
vahingoittuvia kuumia kohtia synny. Tämä
tekniikka vähentää hiusten ylikuumenemista
20 %*. Hiukset ovat paremmin suojattuja, ja ne pysyvät terveinä ja
kiiltävinä.
*verrattuna muihin hiustenkuivaimiin

2 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta

veden lähellä.

Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,

irrota pistoke pistorasiasta käytön

jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,

vaikka virta olisi katkaistu.

VAROITUS: älä käytä laitetta

kylpyammeen, suihkun, altaan

tai muiden vesiastioiden lähellä.

Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön

jälkeen.

Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa

automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta

ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.

Ennen kuin käynnistät laitteen

uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole

kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se

on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä

vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muulla

ammattitaitoisella korjaajalla.

Laitetta voivat käyttää myös yli

8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden

fyysinen tai henkinen toimintakyky on

rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta

tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä

on neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on turvallisen

käytön edellyttämä valvonta ja jos he

ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei

saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta

ilman valvontaa.

Lisäksi suosittelemme asentamaan

kylpyhuoneen pistorasiaan

jäännösvirtalaitteen (RCD).

Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran

on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat

asentajalta.

Älä työnnä ilmanotto- tai

ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,

ettet saa sähköiskua.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa

peittää.

Varmista ennen laitteen liittämistä,

että laitteeseen merkitty jännite vastaa

paikallista jännitettä.

Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä

oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.

Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä

sitä ilman valvontaa.

Älä koskaan käytä muita kuin

Philipsin valmistamia tai suosittelemia

lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita

osia, takuu ei ole voimassa.

Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.

Anna laitteen jäähtyä ennen

säilytykseen asettamista.

Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen

käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke

pistorasiasta aina pitämällä kiinni

pistokkeesta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.

Ympäristöasiaa

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

3 Hiusten kuivaaminen

1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen
( ) hiustenkuivaimeen. Keskityssuuttimen avulla voit kohdistaa
puhalluksen suoraan harjaan tai kampaan, jolla muotoilet hiuksia.
Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä diffuusorin
( ) hiustenkuivaimeen. Volyymisuutin on kehitetty kuivaamaan
hellästi sekä suorat että kiharat hiukset. Kun haluat kuohkeutta
hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että ne koskettavat
päänahkaa. Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin
ilma jakautuu tasaisesti hiuksiin.
Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( ) ja lämpötilakytkin ( )
sopivaan asentoon.
Kytkin Asetukset Toiminto
Lämpötila
Nopea kuivaus
Kuivaa hiukset nopeasti suihkun
jälkeen.
Lämpösuojaus
Varmistaa ihanteellisen
kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia
ylikuumenemiselta.
Kuivaa hiukset hellästi.
Ilmanvirtaus Voimakas puhallus nopeaan
kuivatukseen
Kevyt puhallus ja muotoilu
Virran katkaiseminen
3 Paina viileän puhallusilman painiketta ( ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
4 Laitteessa on ionikäsittelytoiminto, joka lisää hiusten kiiltoa ja
vähentää karheutta.
»
Kun toiminto on käytössä, laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu.
Se on normaalia ja johtuu ioneista.
Ota ionikäsittely käyttöön tai poista se käytöstä siirtämällä
ionikäsittelyn liukukytkin ( ) asentoon tai .
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota keskityssuutin tai diffuusori laitteesta ennen sen puhdistamista.
4 Puhdista laite kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

4 Takuu ja huolto

Lisätietoja lisäosan vaihdosta tai mahdollisista ongelmatilanteista
on Philipsin sivustossa osoitteessa www.philips.com/support. Voit
myös ottaa yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on
takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

5 Vianmääritys

Ongelma Syy Ratkaisu
Laite ei toimi
lainkaan.
Laite on ehkä kytketty
pistorasiaan, johon ei tule
virtaa.
Varmistaa, että pistorasia
toimii.
Laite on ehkä
kuumentunut liikaa,
jolloin virta on katkennut
automaattisesti.
Irrota laite pistorasiasta
ja anna sen jäähtyä
muutama minuutti. Ennen
kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei
ritilään ole kertynyt
esimerkiksi nukkaa tai
hiuksia.
Laitetta ei ehkä
ole tarkoitettu
käytettäväksi paikallisella
verkkojännitteellä.
Varmista, että laitteen
tyyppikilvessä mainittu
jännite vastaa paikallista
verkkojännitettä.

Français

1 Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour proter
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Le sèche-cheveux Philips ProCare est doté
de la technologie avancée Philips EHD™
(Even Heat Distribution). Le sèche-cheveux
dispose d’une seule sortie d’air (grille de la
forme d’un ventilateur EHD, voir illustration ci-
dessous) pour vous assurer que la chaleur est
systématiquement répartie de façon uniforme,
même à de hautes températures, pour éviter
les zones de surchauffe susceptibles d’abîmer
les cheveux. Grâce à cette technologie, les
risques de surchauffe des cheveux sont réduits de 20 %.* La protection
avancée qu’apporte cette technologie vous permet de conserver des
cheveux sains et brillants.
*par rapport à d’autres sèche-cheveux

2 Important

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet

appareil à proximité d’une source

d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans une salle

de bains, débranchez-le après

utilisation car la proximité d’une

source d’eau constitue un risque,

même lorsque l’appareil est hors

tension.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas

l’appareil près d’une baignoire,

d’une douche, d’un lavabo

ni de tout autre récipient

contenant de l’eau.

Débranchez toujours l’appareil après

utilisation.

Lorsque l’appareil est en surchauffe, il

se met automatiquement hors tension.

Débranchez l’appareil et laissez-

le refroidir quelques minutes. Avant

de remettre l’appareil sous tension,

assurez-vous que les grilles ne sont

pas obstruées par de la poussière, des

cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par

Philips, par un Centre Service Agréé

Philips ou par un technicien qualié

an d’éviter tout accident.

Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou

intellectuelles sont réduites ou des

personnes manquant d’expérience

et de connaissances, à condition que

ces enfants ou personnes soient

sous surveillance ou qu’ils aient reçu

des instructions quant à l’utilisation

sécurisée de l’appareil et qu’ils

aient pris connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne doivent pas

jouer avec l’appareil. Le nettoyage et

l’entretien ne doivent pas être réalisés

par des enfants sans surveillance.

Pour plus de sécurité, il est conseillé

de brancher l’appareil sur une prise de

courant protégée par un disjoncteur

différentiel de 30 mA dans la salle

de bains. Demandez conseil à votre

électricien.

N’insérez aucun objet métallique

dans les grilles d’air au risque de vous

électrocuter.

N’obstruez jamais les grilles d’air.

Avant de brancher l’appareil, assurez-

vous que la tension indiquée sur

l’appareil correspond bien à la tension

secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans un autre

but que celui qui est indiqué dans ce

manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur cheveux

articiels.

Lorsque l’appareil est sous tension, ne

le laissez jamais sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires ou de

pièces d’un autre fabricant ou n’ayant

pas été spéciquement recommandés

par Philips. L’utilisation de ce type

d’accessoires ou de pièces entraîne

l’annulation de la garantie.

N’enroulez pas le cordon

d’alimentation autour de l’appareil.

Attendez que l’appareil ait refroidi

avant de le ranger.

Ne tirez pas sur le cordon

d’alimentation après utilisation.

Débranchez toujours l’appareil en

tenant la che.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs
électromagnétiques.

Environnement

Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être mis au rebut
avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles
en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte
contribue à préserver l’environnement et la santé.

3 Séchage des cheveux

1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
Pour un séchage précis, xez le concentrateur d’air ( ) sur le
sèche-cheveux. Le concentrateur d’air vous permet de diriger
le ux d’air vers la brosse ou le peigne que vous utilisez pour
modeler vos cheveux.
Pour donner du volume à vos boucles et de la souplesse à
vos cheveux, xez le diffuseur ( ) sur le sèche-cheveux. Le
diffuseur de volume permet de sécher en douceur les cheveux
lisses, bouclés et ondulés. Pour donner du volume aux racines,
introduisez les pointes du diffuseur dans vos cheveux jusqu’à
ce qu’elles touchent le cuir chevelu. Effectuez des mouvements
circulaires avec l’appareil pour diffuser l’air chaud dans vos
cheveux.
Pour retirer l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèche-
cheveux.
2 Réglez le bouton de ux d’air ( ) et le bouton de réglage de la
température ( ) sur la position voulue.
Bouton Réglages Fonction
Température
Séchage rapide
Permet de sécher rapidement
vos cheveux à la sortie de la
douche.
Thermoprotect
Permet d’obtenir la température
de séchage optimale et
vous garantit une protection
supplémentaire contre la
surchauffe des cheveux.
Permet de sécher vos cheveux
en douceur.
Débit d’air Flux d’air puissant pour un
séchage rapide.
Flux d’air doux modéré pour la
mise en forme.
Permet d’arrêter l’appareil.
3 Appuyez sur le bouton du ux d’air froid ( ) pour xer votre
mise en forme.
4 L’appareil est doté d’une fonction ionique, qui garantit plus de
brillance et contribue à réduire les frisottis.
»
Lorsque la fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire
sentir. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d’ions.
Pour activer ou désactiver la fonction ionique, réglez le bouton
IONIC ( ) sur ou .
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3 Retirez le concentrateur d’air ou le diffuseur de l’appareil avant de le
nettoyer.
4 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.

4 Garantie et service

Si vous avez besoin d’informations, par exemple à propos du
remplacement d’une pièce jointe, ou si vous avez un problème,
consultez le site de Philips sur www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le
numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale. S’il n’y
a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-
vous à votre revendeur Philips.

5 Dépannage

Problème Cause Solution
L’appareil ne
fonctionne pas.
La prise sur laquelle
l’appareil a été
branché n’est peut-
être pas alimentée.
Assurez-vous que la prise est
alimentée.
L’appareil était peut-
être en surchauffe
et s’est arrêté
automatiquement.
Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, vériez
que les grilles ne sont pas
obstruées par des cheveux, de
la poussière, etc.
L’appareil n’a peut-être
pas été connecté sur
la tension correcte.
Assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.

Indonesia

1 Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
Pengering rambut Philips ProCare didesain
dengan Philips EHD (Even Heat Distribution)
Technology ™ tingkat lanjut. Pengering
menggunakan lubang keluaran udara dengan
desain unik (menggunakan kisi berbentuk
kipas EHD, lihat gambar di bawah) untuk
memastikan panas selalu didistribusikan
secara merata , bahkan pada suhu tinggi, dan
mencegah terbentuknya titik-titik panas yang
merusak. Berkat teknologi ini, kondisi terlalu
panas di rambut Anda akan berkurang hingga 20%.* Ini memberikan
perlindungan lanjutan pada rambut Anda dari kondisi terlalu panas dan
membantu menjaga rambut Anda tetap sehat dan kemilau.
*dibandingkan pengering rambut lain

2 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.

PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini

dekat air.

Bila alat digunakan di kamar mandi,

cabutlah stekernya setelah digunakan

karena dekat dengan air dapat

menimbulkan risiko, sekalipun alat telah

dimatikan.

PERINGATAN: Jangan gunakan

alat ini bak mandi, pancuran,

bak atau tempat berisi

air lainnya.

Selalu cabut steker setiap kali selesai

menggunakan alat.

Jika terlalu panas, alat akan mati

secara otomatis. Cabut steker alat

lalu biarkan dingin selama beberapa

menit. Sebelum Anda menghidupkan

kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk

memastikan tidak tersumbat bulu,

rambut, dll.

Jika kabel listrik rusak, maka harus

diganti oleh Philips, pusat layanan resmi

Philips atau orang yang mempunyai

keahlian sejenis agar terhindar dari

bahaya.

Alat ini dapat digunakan oleh anak-

anak di atas 8 tahun dan orang dengan

cacat sik, indera atau kecakapan

mental yang kurang atau kurang

pengalaman dan pengetahuan jika

Manuale

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Philips ProCare HP8260. Il manuale rientra nella categoria Asciugacapelli ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Philips ProCare HP8260 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Philips ProCare HP8260 e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Philips ProCare HP8260 fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Specifiche Philips ProCare HP8260

Di seguito troverai le specifiche del prodotto e le specifiche del manuale di Philips ProCare HP8260.

Generale
Marca Philips
Modello ProCare HP8260 | HP8260/03
Prodotto Asciugacapelli
EAN 8710103554882, 8710103559313, 871010359828, 8710103597957
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file Manuale d'uso (PDF)
Design
Colore del prodotto Porpora
Lunghezza cavo 2.5 m
2
Tipo di attaccatura Gancio per appendere
Appendibile
Prestazione
Getto d'aria fredda
Sistema riscaldamento in ceramica
Funzione ionica
Numero di impostazioni 6
Gestione energetica
Potenza 2300 W
Doppio voltaggio No
Contenuto dell'imballo
Concentratore d'aria
Diffusore professionale
Mostra di più

Domande frequenti

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Philips ProCare HP8260 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato