Philips PTA436

Philips PTA436 manuale

(1)
 • 1
  EN - Start two player gaming
  Some games offer multi-player or split screen gaming. On
  the Philips Easy 3D TV, you can set the split screen as two full
  screen views. Ensure that the game console is connected to
  the HDMI connector on this TV.
  1 On the game console, start the game and select the
  mode for two player mode. Select the mode for split
  screen viewing.
  2 On the TV remote control, press
  SOURCE and
  select the game console on screen.
  3 Press
  ADJUST . Select [2 player gaming] , then press
  OK . If this option is not available, see the next section
  Update TV software’.
  4 Select the format in which the split screen game is
  shown on the screen: [Side by side] or [Top / bot-
  tom] and press OK . The TV displays the two screens
  as full screens.
  5 To watch the two different screens, each player puts
  on one of the glasses labeled Player 1 or Player 2.
  BG -    
         
    .  Philips Easy 3D 
         
  .  ,     HDMI
    
  1     -
      .   
     .
  2     
  
  SOURCE  
    .
  3 
  ADJUST  [ 
  ]  OK .    
  ,   
    “.
  4  ,    
      : [
   у “Side by side”]  [  у“Top
  / bottom”]  OK .  
      .
  5      ,  
     Player 1  Player 2.
  CS - Spuštění hry pro dva hráče
  Některé hry nabízí režim více hráů nebo režim rozdělené
  obrazovky. Televizor Philips Easy 3D můžete nastavit tak, aby
  rozdělenou obrazovku zobrazoval jako dvě plnohodnotné ob-
  razovky. Zkontrolujte, zda je herní konzola připojena k portu
  HDMI televizoru.
  1 Na herní konzole spusťte hru a vyberte režim dvou
  hráů. Nastavte režim rozděle obrazovky.
  2 Na dálkovém ovládání k televizoru stiskněte tlaítko
  SOURCE a na obrazovce vyberte herní konzolu.
  3 Stiskněte tlaítko
  ADJUST . Vyberte možnost [Hra
  dvou hráčů] a stiskněte tlaítko OK . Pokud není tato
  možnost k dispozici, přetěte si další ást „Aktualizace
  softwaru televizoru“.
  4 Vyberte fort, v jakém se má pro tuto hru obra-
  zovka rozdělit ( [Vedle sebe] nebo [Nad sebou] ) a
  stiskněte tlaítko OK. Na televizoru se obě obrazovky
  zobrazí v rimu celé obrazovky.
  5 Aby každý hrá viděl jen svou obrazovku, nasadí si
  brýle s popiskem Hrá 1 nebo Hrá 2.
  DA - Start spil for to personer
  Nogle spil indeholder mulighed for ere spillere eller spil med
  skærmopdeling. På Philips Easy 3D-tv kan du indstille den
  opdelte skærm som to fuldskærmsvisninger. Kontrollér, at spil-
  lekonsollen er tilsluttet HDMI-stikket på dette tv.
  1 Start spillet på spillekonsollen og vælg to-spiller-
  tilstanden. Vælg tilstanden for opdelt skærmvisning.
  2 På tv’ets fjernbetjening skal du trykke
  SOURCE
  og vælge spillekonsollen på skærmen.
  3 Tryk på
  ADJUST . Vælg [Spil for 2 spillere] , og tryk
  OK . Hvis denne mulighed ikke er tilngelig, se
  ste afsnit “Opdatér tv-software”.
  4 Vælg det format, som spillet med den opdelte skærm
  vises i: [Side om side] eller [Øverst/nederst] og tryk
  OK . Tv’et viser de to skærme som fuldskærme.
  5 For at se de to forskellige srme skal hver spiller
  iføre sig brillerne med mærket Spiller 1(Player 1) eller
  Spiller 2(Player 2).
  DE - Starten von Spielen für zwei Personen
  Manche Spiele bieten einen Mehrspielermodus oder einen
  Modus mit geteiltem Bildschirm an. Auf dem Fernsehgerät
  Philips Easy 3D können Sie den geteilten Bildschirm als zwei
  Vollbildansichten einstellen. Stellen Sie sicher, dass die Spiele-
  konsole über den HDMI-Anschluss mit dem Fernsehgerät
  verbunden ist.
  1 Starten Sie das Spiel auf der Spielekonsole und wäh-
  len Sie den Zwei-Spieler-Modus aus. Wählen Sie die
  geteilte Bildschirmansicht aus.
  2 Drücken Sie
  SOURCE auf der Fernbedienung des
  Fernsehgeräts und wählen Sie die Spielekonsole am
  Bildschirm aus.
  3 Drücken Sie die Taste
  ADJUST . Wählen
  Sie [2-Spieler-Spiel] und drücken Sie dann die
  Taste OK . Falls diese Option nicht verfügbar ist, lesen
  Sie im nächsten Abschnitt „Aktualisierung der TV-
  Software“ weiter.
  4 hlen Sie das Format, in dem der geteilte Bildschirm
  des Spiels angezeigt wird: [Side-by-Side] oder [Oben/
  unten] . Dcken Sie anschließend OK . Die beiden
  Bildschirme werden als Vollbild auf dem Fernsehgerät
  angezeigt.
  5 Um die beiden verschiedenen Bildschirme sehen
  zu können, muss jeder Spieler eine der beiden mit
  Player 1“ oder „Player 2“ gekennzeichneten Brillen
  tragen.
  EL - Ξ  αχ   α
  Κ   gaming   
    . Σ  Philips Easy 3D,
         
    .   
         HDMI
     .
  1 Σ  ,    
       . Ε
        .
  2 Σ , 
  SOURCE 
       .
  3 Π
  ADJUST . Ε [Παχ  2
  α]   OK . Ε   
   ,    
  Ε  ’.
  4 Ε       
        
  : [Δα-α] [Πάω / άω]  
  OK . Η      
   .
  5      
  ,       
       Player 1 Player 2.
  ES - Iniciar juegos para dos jugadores
  Algunos juegos ofrecen la modalidad de varios jugadores o
  de pantalla dividida. En el televisor Philips Easy 3D, puede
  con gurar la pantalla dividida como dos vistas de pantalla
  completa. Compruebe que la consola de juegos está conecta-
  da al conector HDMI del televisor.
  1 En la consola, inicie el juego y seleccione el modo para
  dos jugadores. Seleccione el modo para visualización
  en pantalla dividida.
  EN Before using your product, read all accompanying safety
  information
  BG     
    ,    .
  CS Před použitím produktu si přetěte doprovodné
  bezpenostní informace.
  DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du
  tager produktet i brug.
  DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleit-
  enden Sicherheitsinformationen.
  EL Π   ,   
    .
  ES Antes de usar el producto, lea toda la información de
  seguridad adjunta.
  EE Enne toote kasutamist lugege läbi kogu kaasasolev
  ohutusteave.
  FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
  FR Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des
  consignes de sécurité jointes.
  HR Prije korištenja proizvoda proitajte sve popratne sigurn-
  osne informacije.
  HU A termék használata előtt alaposan olvassa el a mellékelt
  biztonsági tudnivalókat.
  IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative
  informazioni sulla sicurezza.
  KK ұ  ұ қ 
  қ қ қ ғң.
  LT Prieš naudodami gamin perskaitykite visą pridėtą saugos
  informaciją.
  LV Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu sniegto
  drošības informāciju.
  NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle
  bijbehorende veiligheidsinformatie.
  NO Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker
  produktet.
  PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu
  należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
  bezpieczeństwa.
  PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de
  segurança que o acompanham.
  RO Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate informaţiile
  de siguranţă care îl însoţesc.
  RU      ,
   , 
  .
  SK Pred použitím produktu si preítajte všetky sprievodné
  bezpenostné informácie.
  SL Pred uporabo izdelka preberite vse priložene varnostne
  informacije.
  SR Pre nego što ponete da koristite proizvod, proitajte
  sve prateće informacije o bezbednosti.
  SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande
  säkerhetsinformation.
  TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini
  okuyun
  UK      
    .
  TH ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมด
  ที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์
  .     ﺃ ،   ء  AR
  .      ,   HE
  AR-ES Antes de usar el producto, lea la información de
  seguridad adjunta
  BR-PT Antes de usar o produto, leia todas as informações de
  segurança em anexo.
  2 En el mando a distancia del televisor, pulse
  SOURCE y seleccione la pantalla de consola de
  juegos.
  3 Pulse
  ADJUST . Seleccione [Juegos con dos juga-
  dores] y pulse OK . Si esta opción no está disponible,
  consulte la siguiente sección ‘Actualizar el software
  del televisor.
  4 Seleccione el formato en el que se mostrará el juego
  de pantalla dividida: [Simultáneamente] o [Superior/
  inferior] y pulse OK . El televisor muestra las dos
  pantallas como pantallas completas.
  5 Para ver las dos pantallas, los jugadores se pondrán
  las gafas marcadas como Jugador 1(Player 1) o Jugador
  2(Player 2).
  EE - Kahe mängijaga mängu alustamine
  Algunos juegos ofrecen la modalidad de varios jugadores o
  de pantalla dividida. En el televisor Philips Easy 3D, puede
  con gurar la pantalla dividida como dos vistas de pantalla
  completa. Compruebe que la consola de juegos está conecta-
  da al conector HDMI del televisor.
  1 Käivitage mängukonsoolil mäng ja valige kahe mängi-
  jaga riim. Valige jagatud kuvaga vaade.
  2 Vajutage teleri kaugjuhtimispuldil
  SOURCE ja
  valige ekraanilt mängukonsool.
  3 Vajutage
  ADJUST . Valige [2 mängijaga mängimine]
  ja vajutage OK . Kui seda suvandit ei saa valida, lugege
  lisajuhiseid järgmises jaotises “Teleri tarkvara uuenda-
  mine”.
  4 Valige jagatud kuvaga mängu ekraanil kuvamise
  vorming: [Kõrvuti] i [Ülevalt alla] ja vajutage OK .
  Teler kuvab kaks täisekraanikuva.
  5 Kahe eraldi kuva vaatamiseks panevad mängijad ette
  eraldi prillid tähistega Player 1 ja Player 2.
  FI - Kahden pelaajan pelin aloittaminen
  Joissakin peleissä on mahdollista pelata moninpeliä tai käyttää
  jaettua näyttöä. Philips Easy 3D TV:ssä voit käyttää jaettua
  näyttöä kahtena koko ruudun näyttönä. Varmista, että pelikon-
  soli on liitetty television HDMI-liitäntään.
  1 Aloita peli pelikonsolissa ja valitse tilaksi kahden
  pelaajan peli. Valitse jaetun näytön katselutila.
  2 Paina television kaukosäätimen
  SOURCE paini-
  ketta ja valitse näystä pelikonsoli.
  3 Paina
  ADJUST . painiketta. Valitse [2 pelaajan pelit]
  ja paina sitten OK -painiketta. Jos tätä vaihtoehtoa
  ei näy, katso seuraavaa Television ohjelmiston päivit-
  minen -osiota.
  4 Valitse muoto jaetun näyn peliä varten: [Rinnak-
  kain] tai [Ylös / alas] ja paina OK -painiketta. Televisio
  näytä kaksi näytä koko ruudun koossa.
  5 Voidakseen katsella eri näyttöä kummankin pelaajan
  on puettava lasit, jotka on nimetty Player 1 ja Player 2.
  FR - Lancement d’un jeu pour deux joueurs
  Certains jeux offrent la possibilité d’af cher un écran multi-
  joueur ou un écran partagé. Les téléviseurs Philips Easy 3D
  permettent à chaque joueur de voir en mode plein écran sa
  section de l’écran partagé. Véri ez que la console de jeu est
  connectée au port HDMI du téléviseur.
  1 Lancez le jeu à partir de la console, puis sélectionnez
  le mode deux joueurs. Sélectionnez le mode écran
  partagé.
  2 Appuyez sur la touche
  SOURCE de la télécom-
  mande du téléviseur, puis sélectionnez la console de
  jeu à l’écran.
  3 Appuyez sur la touche
  ADJUST . Sélectionnez
  [Jeu à deux] , puis appuyez sur la touche OK . Si cette
  option n’est pas disponible, consultez la section Mise à
  jour du logiciel du téléviseur.
  4 Sélectionnez le format d’af chage du jeu en mode
  écran partagé : [Côte à côte] ou [Superposition] . Ap-
  puyez ensuite sur la touche OK . Le téléviseur af che
  les deux écrans en mode plein écran.
  5 Pour voir en mode plein écran sa section de l’écran
  partagé, chaque joueur doit chausser la paire de
  lunettes qui lui correspond (Player 1 ou Player 2).
  HR - Pokrenite igru za dva igrača
  Neke igre nude mogućnost igranja više igraa ili igranje na
  zaslonu podijeljenom na dva dijela. Televizor Philips Easy 3D
  TV omogućuje da prikaz na podijeljenom zaslonu postavite
  kao dva prikaza preko cijelog zaslona. Provjerite je li igraća
  konzola povezana s HDMI prikljukom na TV-u.
  1 Pokrenite igru na igraćoj konzoli i odaberite nain
  igranja za dva igraa. Odaberite nain rada za prikaz
  preko podijeljenog zaslona.
  2 Pritisnite
  SOURCE na daljinskom upravljau TV-a
  i odaberite igraću konzolu na zaslonu.
  3 Pritisnite
  ADJUST . Odaberite [Ig. za 2 igrača] i
  pritisnite OK . Ako ta mogućnost nije dostupna, pogle-
  dajte sljedeći odjeljak, “Ažuriranje softvera TV-a”.
  4 Odaberite format za prikaz igre preko podijeljenog
  zaslona na zaslonu: [Jedan uz drugi] ili [Vrh/dno] i
  pritisnite OK . TV prikazuje dva zaslona kao cijele
  zaslone.
  5 Svaki igra stavlja naoale s oznakom Player 1 ili Player
  2 za prikaz jednog od dva razliita zaslona.
  HU - Két játékossal való játék indítása
  Egyes játékok lehetővé teszik a több játékossal való vagy osz-
  tott képernyős játékot. A Philips Easy 3D TV-n beállíthatja az
  osztott képernyőt két teljes képernyős nézetre. Gondoskod-
  jon róla, hogy a játékkonzol a TV HDMI-csatlakozóaljzatához
  csatlakozzon
  1 A jákkonzolon indítsa el a jákot és válassza a két-
  kos-módot. Válassza az osztott képernyős nézetet.
  2 A TV távirányítóján nyomja meg a
  SOURCE
  gombot, és válassza a képernyőn a játékkonzolt.
  3 Nyomja meg a
  ADJUST . gombot. Válassza az [Két-
  szereplős játék] lehetőget, majd nyomja meg az OK
  gombot. Ha ez a lehetőg nem érhető el, olvassa el
  A TV szoftverének frissítése” részt.
  4 Válassza ki, hogy milyen formátumban látható az
  osztott képernyő: [Egymás melletti] vagy [Felső /
  alsó] , majd nyomja meg az OK gombot. A TV a két
  képernyőt teljes képernyőként jeleníti meg.
  5 A két különbözőpernyő a Player 1 és a Player 2
  jelzésű szeveggel látha.
  IT - Modalità di gioco a giocatori
  Alcuni giochi offrono modalità di gioco a più giocatori o con
  schermo condiviso. Nel televisore Philips Easy 3D è possibile
  impostare lo schermo condiviso come una doppia visualizza-
  zione a schermo intero. Accertarsi che la console di gioco sia
  collegata al connettore HDMI del televisore.
  1 Avviare il gioco dalla console e selezionare la modalità
  a due giocatori. Selezionare la visualizzazione a scher-
  mo condiviso.
  2 Premere
  SOURCE sul telecomando del televiso-
  re e selezionare la console di gioco visualizzata sullo
  schermo.
  3 Premere
  ADJUST .Selezionare [Gioco in due] e
  premere OK . Se questa opzione non è disponibile,
  consultare la sezione successiva ‘Aggiornamento del
  software del televisore’.
  4 Selezionare il formato per la visualizzazione del gioco
  in modalità a schermo condiviso: [Fianco a anco]
  o [Parte superiore/inferiore] e premere OK . Sul
  televisore verranno visualizzate due schermate intere.
  5 Per vedere le due differenti schermate, ciascun
  giocatore dovrà indossare rispettivamente gli occhiali
  denominati Giocatore 1 o Giocatore 2.
  KK - і ыы  ыы у
  К  ө   ө 
    ұ. Philips Easy 3D 
  ө   қ  ө 
  ғ .    ғ HDMI
  қққ қғ ң.
  1    ,   
   ңң. ө  ү ө
   ңң.
  2  ққ қ құғ
  SOURCE
  ү ,    ңң.
  3
  ADJUST . ү ң. [і ыы
  у]  ң, OK ү
  ң. ұ  қ  , «
  ғ ң»   ө
  қң.
  Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
  All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
  Speci cations are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
  Philips Electronics N.V. or their respective owners. 2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved. www.philips.com
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  PTA436
  Quick start guide
  PTA436_QSG_20110704.indd 1PTA436_QSG_20110704.indd 1 7/4/2011 11:42:49 AM7/4/2011 11:42:49 AM
Philips PTA436

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Philips PTA436 o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Philips PTA436 rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il . Il manuale rientra nella categoria ed è stato valutato da persone con una media di . Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: . Hai domande sul o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Philips PTA436

Marca Philips
Modello PTA436
Prodotto Occhiali 3d
EAN 8712581603977, 5053460663112, 5053460250336
Lingua Italiano, Olandese, Finlandese, Sloveno, Ungherese, Slovacco, Turco, Rumeno, Polacco, Norvegese, Inglese, Portoghese, Svedese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Croato
Tipo di file PDF
Dettagli tecnici
Prodotti compatibili Philips PDL7906, PFL76X6, PFL79X6, PFL8606D, PFL8956D
Custodia per il trasporto
Dimensioni e peso
Peso 170
Dimensioni (LxPxA) 145 x 50 x 265
Colore
Colore del prodotto Nero
Dati su imballaggio
Quantità per pacco 2

Manuali dei prodotti correlati

Occhiali 3d Philips

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più