Philips SWV4134S manuale

Philips SWV4134S
(1)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
26

Česky

Vítejte1

Blahopřejeme vám ke koupi a vítejte ve společnosti Philips! Pokud
chcete získat úplnou podporu, kterou společnost Philips nabízí, navštivte
naši webovou stránku, kde najdete informace o podpoře, uživatelské pří-
ručky, software ke stažení, informace o záruce a další. www.philips.com.
Nejdůležitější údaje o výrobku1.1
Nahrávka v populárním formátu MP3•
Rychlý přenos nahrávek a dat prostřednictvím vysokorychlostního •
připojení USB 2.0
Systém zaměření mikrofonu se zaměřuje na zvuk před přístrojem Voice •
Tracer a omezuje zachytávání zvuku ze strany a zezadu
Hlasová aktivace nahrávání pro vytváření poznámek bez použití rukou•
Velkokapacitní paměťové zařízení USB zaručuje maximální kompatibilitu•
Okamžité nahrávání stiskem jediného tlačítka – od vypnutí k nahrávání•
Vychutnejte si přehrávání hudby ve formátech MP3 a WMA•

Důležité2

Bezpečnost2.1
Abyste zabránili zkratu, nevystavujte produkt dešti nebo vodě.•
Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu způsobenému vytápěcím •
zařízením nebo přímým slunečním světlem.
Chraňte kabely před sevřením, zvláště u zásuvek a místa, kde vycházejí •
ze zařízení.
Zálohujte soubory. Společnost Philips není zodpovědná za jakoukoliv •
ztrátu dat.
Ochrana sluchu2.1.1
Při používání sluchátek dodržujte následující zásady:
Poslouchejte při přiměřených úrovních hlasitosti po přiměřená časová •
období.
Dbejte na to, abyste nenastavili hlasitost na vyšší úroveň, než na kterou •
se přizpůsobí váš sluch.
Nezesilujte hlasitost tak, abyste neslyšeli okolní zvuk.•
Při používání přístroje byste měli být opatrní, případně přerušit jeho •
používání v potenciálně nebezpečných situacích.
Nepoužívejte sluchátka během provozu motorového vozidla, při •
cyklistice nebo jízdě na skateboardu, atd. Může dojít k vytvoření
dopravního rizika a je to v mnoha oblastech nelegální.
Důležité (pro modely dodávané se sluchátky):
Philips zaručuje shodu s maximálním akustickým výkonem audio
přehrávačů tak, jak je to stanoveno příslušnými regulačními orgány, ale
pouze při použití originálního modelu dodaných sluchátek. Pokud je
třeba tato sluchátka vyměnit, doporučujeme, abyste kontaktovali vašeho
prodejce a objednali sluchátka, která jsou shodná s originálními.
Likvidace vašeho starého výrobku2.2
Váš výrobek je navržený a vyrobený z materiálů vysoké kvality a ze •
součástek, které lze recyklovat a znovu použít.
Pokud je k výrobku připojen tento symbol s přeškrtnutou •
popelnicí, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice EU
2002/96/ES.
Informujte se o vašem místním systému sběru odpadu pro elektrické a •
elektronické výrobky.
Postupujte ve shodě s místními zákony a nelikvidujte staré výrobky •
společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých
výrobků pomáhá zabraňovat potencionálním negativním vlivům na
prostředí a lidské zdraví.
Baterie (včetně vestavěných akumulátorových baterií) obsahují látky, •
které mohou znečišťovat životní prostředí. Všechny baterie by se měly
likvidovat v oficiálním sběrném místě.

Váš Digital Voice Tracer3

1
Zásuvka sluchátek, zásuvka
dálkového ovládání
2
Zásuvka mikrofonu, zásuvka
linkového vstupu
3
Vestavěný mikrofon
4
Zvýšení hlasitosti
5
Záznam, pauza, napájení
6
Rychlé přetáčení, výběr
souborů, volba nabídky
7
Zastavení, displej, odstranění
8
Snížení hlasitosti
9
Reproduktor
10
Zásuvka USB
11
Přihrádka na baterie
12
Zapnutí/vypnutí, přehrávání/
pauza, rychlost přehrávání
13
Nabídka, FM rádio, funkce
zaměření
14
Rychlé přetáčení vpřed, výběr
souborů, volba nabídky
15
Seznam, složka, opakování
16
Displej
17
Přepínač Hold
18
Kontrolka záznamu/přehrávání

Začínáme 4

Vložte baterie 4.1
Přístroj Voice Tracer může být provozován s dobíjitelnými bateriemi
Philips LFH9154 nebo alkalickými bateriemi AAA.
Vysunutím otevřete kryt baterie. 1
19
Umístěte baterie se správnou polaritou podle podle popisu a 2
uzavřete kryt.
20
D Poznámky
Nepoužívejte současně baterie různých typů nebo značek.•
Pokud nebudete zařízení Voice Tracer používat po delší období, vyjmě-•
te baterie. Prosakující baterie mohou poškodit zařízení Voice Tracer.
Pokud dojde k poruše zařízení Voice Tracer, vyjměte baterie a znovu •
je vložte.
Před výměnou baterií záznamník zastavte. Výměna baterií během •
používání záznamníku může způsobit narušení souboru.
Když jsou baterie téměř vybité, indikátor baterie začne blikat.•
Pokud výměna baterie trvá déle než 2 minuty, budete možná muset •
znovu nastavit čas.
Nabití baterií4.2
Dobíjitelné baterie Philips LFH1954 mohou být nabíjeny v přístroji Voice
Tracer. Pokud je Voice Tracer připojen k počítači, dobíjitelné baterie se
automaticky nabíjí. Úplný cyklus nabití trvá asi 2,5 hodiny.
D Poznámky
Jiné baterie než dodané Philips LFH1954 nemohou být dobíjeny.•
Před prvním použitím baterie plně nabijte.•
Při nabíjení baterií musí být počítač zapnutý.•
Pokud USB port počítače nedodává dostatečný příkon, vypněte funkci •
nabíjení (další informace viz kapitola 9) a použijte externí nabíječku baterií.
Zapnutí/vypnutí napájení4.3
Chcete-li zapnout napájení, stiskněte tlačítko 1 k, dokud displej
nezobrazí zprávu
HELLO.
Pokud chcete vypnout napájení, stiskněte tlačítko 2 k zatímco je
záznamník zastaven, dokud displej nezobrazí zprávu
BYE.
Funkce Podržení 4.4
Pokud je spínač
HOLD
17
v poloze Hold, budou všechna tlačítka na
zařízení neaktivní. Na displeji se krátce objeví zpráva On Hold a displej se
vypne. Odemkněte přístroj Voice Tracer přesunutím přepínače
HOLD
do polohy O.
Nastavení data a času4.5
Pokud baterie instalujete poprvé, budete vyzváni k nastavení data a času.
Na displeji se objeví 1
„CLOCK“
21
. Stiskněte tlačítko k. Začne
blikat indikátor roku
22
.
Pro nastavení roku stiskněte tlačítko 2 h nebo b.
Pro přesun na nastavení měsíce stiskněte tlačítko 3 k.
Opakujte kroky 4 2 a 3 a pokračujte stejným způsobem v nastavení
měsíce, dne, systému 12/24 hodin a času.
D Poznámky
Datum a čas lze kdykoliv změnit pomocí nabídky. Další informace viz
kapitola 9.
Informace na displeji4.6
Pokud chcete změnit typ informací zobrazený na displeji, stiskněte •
tlačítko j
/ DEL v průběhu zastavení záznamníku: celkový čas přehrávání
aktuálního souboru > čas > datum > zbývající čas záznamu > čas
záznamu aktuálního souboru > datum záznamu aktuálního souboru.
Pro zobrazení zbývajícího času záznamu podržte v průběhu záznamu •
stisknuté tlačítko k.
Použití přístroje Voice Tracer s počítačem4.7
Jako velkokapacitní paměťové zařízení nabízí přístroj Voice Tracer
pohodlný způsob ukládání, zálohování a přesouvání souborů. Přístroj
Voice Tracer se připojuje k počítači pomocí připojení USB a nevyžaduje
instalaci speciálního softwaru. Přístroj Voice Tracer se automaticky
zobrazí jako vyměnitelný disk, což umožňuje snadné přesunování
souborů do zařízení a z něj.
23
D Poznámky
Neodpojujte Voice Tracer během přenosu souborů ze zařízení nebo •
do něj. Dokud kontrolka záznamu/přehrávání
18
bliká nebo svítí
oranžově, znamená to, že přenos dat probíhá.
Neformátujte paměť přístroje Voice Tracer na počítači.•
Připojení dálkového ovládání (pouze LFH0885)4.8
Dálkové ovládání může být použito pro spuštění a zastavení nahrávání,
pro přidání nového souboru a pro přidání indexové značky.
Připojte dálkové ovládání ke konektoru 1
EAR na přístroji Voice
Tracer
24
.
Použití stolní stanice (jen LFH0868/LFH0888)4.9
Stolní stanici lze použít pro nahrání souborů z Voice Tracer do počítače
a pro nabití baterií.
25
Připojte stolní stanici k počítači pomocí dodaného USB kabelu. 1
Vložte Voice Tracer do slotu stolní stanice.2

Záznam5

Záznam s vestavěným mikrofonem5.1
Stiskněte tlačítko1
INDEX / a během zastavení záznamníku a vyberte
požadovanou složku.
26
Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko 2 g. Kontrolka záznam/
přehrávání
18
se rozsvítí červeně. Zaměřte vestavěný mikrofon
3
směrem ke zdroji zvuku.
Chcete-li pozastavit záznam, stiskněte tlačítko 3 g. Kontrolka záznam/
přehrávání se rozbliká a na displeji bude blikat nápis
PAUSE
27
. Pro
pokračování v záznamu stiskněte tlačítko g.
Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko 4 j
/ DEL.
D Poznámky
Před zahájením záznamu nastavte požadovanou funkci hlasové aktivace •
a režim záznamu (další informace viz kapitola 9).
Abyste se ujistili, že jsou nastavení zařízení Voice Tracer správná, •
proveďte testovací záznam.
Podržte stisknuté tlačítko • k v průběhu záznamu, abyste zobrazili
zbývající čas záznamu.
Stisknutím tlačítka • b během záznamu vytvoříte nový soubor.
Maximální počet souborů v každé složce je 99, celková kapacita je 396 •
souborů (99 souborů x 4 složky).
Pokud čas záznamu překročí dostupnou kapacitu nebo počet souborů •
dosáhne 396, záznam se zastaví a na displeji se zobrazí zpráva „FULL“.
Odstraňte několik záznamů nebo je přemístěte do počítače.
Během záznamu nevyjímejte baterie. Mohlo by to způsobit poruchu •
záznamníku.
Pokud provádíte záznam po delší časové období, vyměňte před •
zahájením baterie.
Přístroj Voice Tracer může provádět záznam, pokud je připojený •
pomocí kabelu USB, aniž by se vybíjely baterie. Chcete-li spustit
záznam, připojte záznamník k počítači pomocí kabelu USB a stiskněte
tlačítko g po dobu delší než 1 sekundu.
Záznam s vnějším mikrofonem 5.2
Chcete-li provádět záznam s vnějším mikrofonem, připojte mikrofon
k mikrofonnímu konektoru a postupujte stejně jako u vestavěného
mikrofonu.
28
Úprava dříve nahraného souboru5.3
Můžete upravovat dříve nahraný soubor přepsáním části nahrávky nebo
připojením záznamu na konec souboru.
Nastavte požadovaný režim úprav (přepsání nebo přidání) před 1
začátkem nahrávání (více informací viz kapitola 9).
Stiskněte tlačítko2
INDEX / a v průběhu zastavení záznamníku, a
vyberte požadovanou složku.
Stisknutím tlačítka 3 h nebo b vyberte soubor, ke kterému
chcete přidat dodatečnou část (podrobnosti o výběru souboru jsou
uvedeny v kapitole 6.1.1).
Přehrávejte nebo se přesuňte na pozici, kde chcete přidat záznam a 4
stiskněte tlačítko k pozastavení přehrávání.
Stiskněte tlačítko 5 g. Kontrolka záznamu/přehrávání bliká a na displeji
se zobrazí nápis
OVER (přepsání) nebo APPEND (přidání).
Pro pokračování v záznamu stiskněte tlačítko 6 g. Existující záznamy
budou upraveny.
Stisknutím tlačítka 7 j
/ DEL zastavíte záznam.
D Poznámky
Při úpravě záznamu se použije režim záznamu původního souboru.•
Úprava záznamu není k dispozici ve složce •
M (hudba).
Přidejte značky záznamu5.4
Značky záznamu lze použít k označení určitých bodů v průběhu záznamu
jako referencí.
Stiskněte tlačítko1
INDEX / a během záznamu a přidejte novou
značku záznamu. Značka záznamu se zobrazí po dobu jedné sekundy.
29
D Poznámky
Ikona •
indikuje, že záznam obsahuje značky záznamu.
Pro jeden soubor lze nastavit až 32 značek záznamu.•
Použití funkce zaměření5.5
Když je systém zaměření mikrofonu aktivní, mikrofon se zaměřuje na
zvuk před přístrojem Voice Tracer a omezuje zachytávání zvuku ze
strany a zezadu. Je doporučeno pro zaznamenávání přednášek, proslovů
a ostatních situací, kdy řečník je vzdálen od místa, kde nahráváte. Abyste
dosáhli maximální požadované účinnosti, funkce zaměření má dvě
nastavení zvuku/vzdálenosti.
Pro změnu režimu zaměření stiskněte tlačítko 1 l
/ MENU v průběhu
nahrávání (Vyp. > Zoom 1 > Zoom 2 > Vyp.)
30
.
D Poznámka
Funkce zaměření je optimalizována pro interní mikrofon a pro exter
zaměřovací mikrofon (dodaný s LFH0885).

Přehrávání6

Stiskněte tlačítko1 INDEX / a v průběhu zastavení záznamníku a
vyberte požadovanou složku.
Pro volbu souboru k přehrávání stiskněte tlačítko 2 h nebo b
(podrobnosti o výběru souboru jsou uvedeny v kapitole 6.1.1).
Stiskněte tlačítko 3 k. Čas přehrávání se zobrazí na displeji a rozsvítí
se zelená kontrolka LED
18
.
Nastavte hlasitost pomocí tlačítek 4 + a .
Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko 5 j
/ DEL. Na displeji se
zobrazí celkový čas přehrávání pro aktuální soubor.
Pokud chcete pokračovat, stiskněte tlačítko 6 k, abyste mohli
pokračovat v přehrávání od předchozího místa.
19 20

Digital Voice Tracer

LFH0862
LFH0867
LFH0868
LFH0882
LFH0885
LFH0888
LFH0895
For product information and support, visit
www.philips.com
CZ Uživatelská příručka
FI Käyttöopas
HU Használati útmutató
IT Manuale di istruzioni
TR Kullanım kılavuzu
D Poznámky
Funkce automatického zpětného přehrávání automaticky přehraje •
poslední 3 sekundy záznamu kdykoliv chcete v záznamu pokračovat.
Pokud jsou sluchátka připojena ke konektoru •
EAR
1
, budou
reproduktory záznamníku vypnuty.
D Poznámky k použití přístroje Voice Tracer jako hudebního
přehrávače
Záznamník podporuje hudební soubory ve formátu .wma a .mp3, které •
lze převést z počítače do hudební složky záznamníku. Soubory s ochra-
nou proti kopírování (správa digitálních práv) nejsou podporovány.
Přístroj Voice Tracer podporuje až dvě úrovně složek v rámci složky •
hudby. Každá složka může obsahovat až 199 položek (souborů a
složek).
Stisknutím tlačítka • k otevřete vybranou složku/soubor. Stisknutím
tlačítka
INDEX / a se vrátíte o jednu úroveň ve složce výše.
Stisknutím tlačítka • g během přehrávání změníte režim ekvalizéru
(Normální > Classic > Jazz > Rock > Pop > Normální).
Funkce přehrávání6.1
Výběr souboru / vyhledání značky indexu6.1.1
Pro přeskok na konec souboru když je nahrávání zastaveno stiskněte •
tlačítko b jednou. Dalším stisknutím tlačítka bejdete na začátek
dalšího souboru.
Pro přeskočení na začátek souboru když je nahrávání zastaveno •
stiskněte tlačítko h jednou. Dalším stiskem tlačítka h přejdete na
konec předchozího souboru.
Pokud soubor obsahuje indexové značky, stiskem tlačítek • h nebo
b přejdete na předchozí nebo následující indexovou značku.
Pomalé, rychlé a normální přehrávání6.1.2
Podržením stisknutého tlačítka k po dobu 1 sekundy nebo déle se
přepnete mezi normálním, pomalým a rychlým přehráváním.
31
Vyhledávání6.1.3
Podržte stisknuté tlačítko h nebo b během přehrávání pro rychlé
prohledávání aktuálního souboru směrem vpřed nebo vzad. Chcete-li
obnovit přehrávání při zvolené rychlosti, uvolněte tlačítko.
etáčení směrem zpět a dopředu6.1.4
Stisknutím tlačítka h nebo b během přehrávání se přesunete zpět
na začátek přehrávaného souboru nebo na následující soubor. Pokud
soubor obsahuje značky záznamů, přehrávání začne v těchto místech.
Režimy přehrávání6.2
Přístroj Voice Tracer můžete nastavit tak, aby přehrával soubory
opakovaně nebo náhodně.
Opakování sekvence6.2.1
Pokud chcete opakovat sekvenci v rámci stopy, stiskněte ve 1
zvoleném počátečním bodě tlačítko
INDEX / a. Na displeji
zabliká
REP. A – B
32
.
Ve zvoleném bodě stiskněte znovu tlačítko 2 INDEX / a. Spustí se
opakování sekvence.
Stiskněte tlačítko 3 j
/ DEL pro zastavení přehrávání nebo stiskněte
tlačítko
INDEX / a pro návrat k normálnímu přehrávání.
Režim opakování souboru nebo složky / náhodný výběr6.2.2
Podržením stisknutého tlačítka 1
INDEX / a po dobu 1 sekundy nebo
déle se přepnete mezi režimy (opakovat soubor, opakovat složku,
náhodný výběr složky nebo normální přehrávání).
33
Ikona Význam
REP. FILE
Opakované přehrávání jednoho souboru
REP. FOLDER
Opakované přehrávání všech souborů ve složce
FOLDER SHUF
Náhodné přehrávání všech souborů ve složce
D Poznámka
Režim náhodného výběru je k dispozici pouze ve složce
M (hudba).

Odstranění7

Pokud chcete vybrat požadovanou složku, stiskněte v zastaveném 1
stavu záznamníku tlačítko
INDEX / a.
Podržte stisknuté tlačítko 2 j
/ DEL po dobu 1 sekundy nebo delší. Na
displeji se objeví nápis
DELETE
34
.
Pro výběr volby odstranění stiskněte tlačítko 3 h nebo b:
35
Ikona Význam
FILE
Odstranění jednotlivého souboru
FOLDER
Odstranění všech souborů ve složce
Odstranění všech značek záznamu v souboru.
Stiskněte tlačítko 4 k.
Stisknutím tlačítka 5 h nebo b vyberte soubor nebo složku, nebo
soubor, který obsahuje značky záznamu, které mají být odstraněny
36
.
Stiskněte znovu tlačítko 6 k. Zobrazí se zpráva
N (Ne)
37
.
Stisknutím tlačítka 7 h nebo b vyberte
Y (Ano)
38
.
Pro potvrzení stiskněte tlačítko 8 k.
D Poznámka
Pořadová čísla souborů se znovu přiřadí automaticky.

Režim rádia (pouze model LFH0882)8

Připojte sluchátka. Dodávaná sluchátka slouží jako anténa pro příjem 1
rozhlasu.
Podržením stisknutého tlačítka 2 l
/ MENU po dobu nejméně 1
sekundy vstoupíte do režimu poslechu rádia.
Automatické naladění rozhlasových stanic8.1
Stisknutím tlačítka 1 l
/ MENU, zatímco je záznamník v režimu rádia
otevřete nabídku.
Stisknutím tlačítka 2 h nebo b vyberte volbu
AUTO.
Stiskněte znovu tlačítko 3 k. Zobrazí se zpráva
N (Ne).
Stisknutím tlačítka 4 h nebo b vyberte volbu
Y (Ano).
Pro potvrzení stiskněte tlačítko 5 k. Rádio automaticky nala
rozhlasové stanice a uloží je do předvoleb. Rádio může do předvoleb
uložit až 20 stanic.
Manuální naladění rozhlasové stanice8.2
Chcete-li jemně doladit frekvenci, krátce stiskněte tlačítko 1 h nebo
b.
Pro vyhledání následujícího silného signálu podržte stisknuté tlačítko 2
h nebo b.
Stisknutím tlačítka 3 k uložíte frekvenci pod předvolbu.
Nastavte hlasitost pomocí tlačítek 4 + a .
K opuštění režimu rádia podržte stisknuté tlačítko 5 l
/ MENU po
dobu 1 sekundy nebo delší.
D Poznámka
Stisknutím tlačítka j
/ DEL v průběhu doby, kdy je záznamník
v rozhlasovém režimu, přepnete mezi příjmem v režimu mono a stereo.
ehrávání přednastavené rozhlasové stanice8.3
Stisknutím tlačítka1
INDEX / a, zatímco je záznamník v režimu příjmu
rozhlasu přepnete mezi režimem frekvence a předvolby.
V režimu předvolby se stisknutím tlačítka 2 h nebo b přepněte na
další přednastavenou rozhlasovou stanici.
Nastavte hlasitost pomocí tlačítek 3 + a .
K opuštění režimu rádia podržte stisknuté tlačítko 4 l
/ MENU po
dobu 1 sekundy nebo delší.
Odstranění přednastavené rozhlasové stanice8.4
Stisknutím tlačítka1
INDEX / a, zatímco je záznamník v režimu příjmu
rozhlasu, přepnete mezi režimem frekvence a předvolby.
V režimu předvolby stisknutím tlačítka 2 h nebo b vyberte
přednastavenou rozhlasovou stanici, která se má odstranit.
Podržte stisknuté tlačítko 3 j
/ DEL po dobu 1 sekundy nebo delší a
odstraňte přednastavenou rozhlasovou stanici.
Záznam z FM rádia8.5
Ručně nalaďte rozhlasovou stanici nebo přehrávejte přednastavenou 1
rozhlasovou stanici.
Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko 2 g.
Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko 3 j
/ DEL.

Uživatelská nastavení9

Nabídka je k dispozici, zatímco je záznamník zastavený a během příjmu
rádia. Dostupné položky nabídky se liší v závislosti na tom, jestli jste
v hlasové složce, hudební složce nebo rozhlasové složce.
Stisknutím tlačítka 1 l
/ MENU, zatímco je záznamník zastavený nebo
během příjmu rádia otevřete nabídku.
Stisknutím tlačítka 2 h nebo b vyberte položku nabídky
39
.
Stisknutím tlačítka 3 k vstoupíte do podnabídky.
Stisknutím tlačítka 4 h nebo b změňte nastavení.
Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko 5 k.
Stisknutím tlačítka 6 l
/ MENU opustíte aktuální obrazovku nastavení.
Nabídka Nastavení Popis
REC* PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
Vyberte si mezi několika režimy záznamu, od
nekomprimovaného záznamu ve formátu PCM
stereo pro kvalitu srovnatelnou s CD (LFH0882),
dvěma stereofonními režimy ve formátech
SHQ a HQ nebo třemi monofonními režimy ve
formátech SP, LP a SLP pro rozšířené časy záznamu.
Podrobnosti o režimech nahrávání, kte jsou k
dispozici, jsou uvedeny v kapitole 12.
SENSE* HI
LO
Nastavení citlivosti záznamu pro potlačení hluku
z pozadí a přizpůsobení prostředí záznamu.
VA* On
O
Hlasem aktivovaný záznam je usnadňující funkce pro
záznam bez použití rukou. Je-li povolen záznam s
aktivací hlasem, záznam se spustí poté, co začnete
hovořit. Když hovor ukončíte, záznamník automa-
ticky pozastaví záznam poech sekundách ticha a
obnoví činnost až poté, co začnete znovu hovořit.
EDIT* APPND
OVER
OFF
Úprava dříve nahraného souboru přepsáním části
nahrávky nebo připojením záznamu na konec
souboru. Nastavte požadovaný režim úpravy
(přepsání [=OVER] nebo přidání [=APPND])
před zahájením úprav záznamu. Další informace
viz kapitola 5.3.
INPUT V (voice/
hlas)
L (line-in/
linko
vstup)
Nastavení L (line-in) použijte při záznamu
z vnějších zvukových zdrojů pomocí konektoru
pro vnější vstup záznamníku.
DIVIDE* O
30 min.
60 min.
Funkce automatického rozdělení automaticky
provádí záznam do nového souboru každých
30 nebo 60 minut. To značně zjednodušuje
vyhledávání, úpravu a archivaci dlouhých záznamů,
jako jsou například schůzky nebo přednášky.
LIGHT On
O
Po stisknutí tlačítka se displej na několik sekund
rozsvítí.
BEEP On
O
Záznamník vydává zvukovou zpětnou vazbu, která
se týká operací tlačítek nebo chyb.
CLOCK DD:MM:YY
12/24 H
HH:MM:SS
Pokud je nastaveno datum a čas, budou s každým
souborem automaticky ukládány informace o čase
záznamu souboru.
TIMER O
V
CH
Nastavte automatické spuštění záznamu pomocí
mikrofonu (vyberte V) nebo rozhlasový kanál
(vyberte CH / pouze model LFH0882). Zadejte
čas spuštění, dobu trvání záznamu (30/60/120
minut / neomezeně), složku a rozhlasový kanál,
který se má zaznamenat.
ALARM O
b
F
Používejte přístroj Voice Tracer jako mobilní
budík. Vyberte režim budíku (b = beep/pípnutí, F
= file playback/přehrávání souboru) a zadejte čas
spuštění a soubor, který se má přehrávat.
AUTO OF 5
15
Přístroj Voice Tracer se automaticky vypne po 5
nebo 15 minutách nečinnosti.
CHARGE On
O
Pokud je aktivováno nabíjení, dobíjecí baterie jsou
automaticky nabíjeny, když je Voice Tracer připojen
k počítači. Další informace viz kapitola 4.2.
FORMAT Yes
No
Odstraní všechny soubory v záznamníku včetně
naprogramovaných rádiových stanic. Před
zformátováním záznamníku přeneste všechny
důležité soubory do počítače.
VER Zobrazí verzi firmwaru a datum vydání.
SPLIT* Yes
No
Rozdělení velkého souboru na dva samostatné
soubory tak, aby je bylo možné snadno archivovat
nebo přenášet e-mailem, nebo aby bylo možné
část souboru odstranit. Pro rozdělení souboru jej
začněte přehrávat a zastavte v poloze, kde chcete
rozdělení provést a otevřete nabídku
SPLIT.
AUTO** Yes
No
Automatické naladění rozhlasových stanic a
uložení až 20 stanic do předvoleb.
OUTPUT
**
EP
SP
Přepnutí mezi výstupem do sluchátek (EP) a
reproduktoru (SP) v režimu rádia.
* Tato funkce není k dispozici ve složce
M (hudba).
** Tato funkce je k dispozici pouze v režimu rádia.

Aktualizace firmwaru10

Váš přístroj Voice Tracer je řízený vnitřním programem, který se nazývá
firmware. Je možné, že poté, co jste přístroj Voice Tracer zakoupili, byly
vydány nové verze firmwaru.
Pomocí dodaného kabelu USB připojte přístroj Voice Tracer k 1
počítači.
Aktualizaci firmwaru pro váš přístroj si stáhněte ze stránek 2
www.philips.com a uložte soubor v kořenovém adresáři přístroje
Voice Tracer.
Odpojte přístroj Voice Tracer od počítače. Aktualizace firmwaru 3
proběhne automaticky a po jejím dokončení se přístroj Voice Tracer
vypne.

Řešení potíží 11

Záznamník se nezapne
Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte •
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
Záznamník nic nezaznamenává
Záznamník může být v režimu •
HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy O.
Byl dosažen maximální počet záznamů nebo je zaplněna kapacita •
záznamu. Odstraňte některé záznamy nebo je přesuňte na vnější
zařízení.
Z reproduktoru není nic slyšet
Možná jsou zapojena sluchátka. Odpojte je.•
Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.•
Záznamník nemůže přehrávat záznamy.
Záznamník může být v režimu •
HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy O.
Baterie mohou být vybité nebo jsou nesprávně vložené. Vyměňte •
baterie za nové a ověřte, že jsou správně vložené.
Zatím nebylo nic zaznamenáno. Zkontrolujte počet záznamů.•
Záznamník nemůže zastavit, pozastavit, přehrávat nebo
zaznamenávat
Záznamník může být v režimu •
HOLD. Posuňte přepínač HOLD do
polohy O.
Ze sluchátek není nic slyšet
Sluchátka nemusí být správně zapojena. Zapojte sluchátka správně.•
Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. Nastavte hlasitost.•

Technické parametry12

USB: • Vysokorychlostní mini-USB 2.0
Mikrofon:• 3,5mm•impedance2,2kΩ
Sluchátka:• 3,5mm•impedance16Ωnebovyšší
Displej: • LCD/segmentový•velikostúhlopříčkydispleje:39mm
Mikrofon: • Vestavěný:stereofonní•Vnější:stereofonní
Kapacita zabudované paměti: • 4 GB
Typ zabudované paměti:• NAND Flash
Formáty nahrávání:• MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Režimy nahrávání: • PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ
(MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Datový tok: • 1411 kbit/s (režim PCM), 192 kbit/s (režim SHQ), 64
kb/s (režim HQ), 48 kbit/s (režim SP), 32 kbit/s (režim LP), 16 kbit/s
(režim SLP)
Doba nahrávání: • 572 hodin (režim SLP), 286 hodin (režim LP), 190
hodin (režim SP), 143 hodin (režim HQ), 47 hodin (režim SHQ), 6,4
hodin (režim PCM)
Vzorkovací frekvence:• 44,1 kHz (režim PCM/SHQ), 22 kHz (režim
HQ), 16 kHz (režim SP/LP/SLP)
ehrávání hudby:• Kompresníformát:.mp3,.wma•Datovýtok
MP3:8–320kbit/s•DatovýtokWMA:48–320kbit/s(44kHz),64–
192kbit/s(48kHz),stereo•NepodporujeDRM
Tuner/příjem (LFH0882): • Pásmatuneru:FMstereo•Frekvenční
rozsah:87,5–108MHz•Početpřednastavenýchkanálů:20•
Automatické digitální ladění
Vestavěný kruhový dynamický reproduktor s průměrem 30 •
mm•výstupnívýkon:110mW
Provozní podmínky: • Teplota:5–45°C•Vlhkost:10%–90%
Typ baterií:• dvě alkalické baterie Philips AAA (LR03 nebo R03) nebo
dobíjecí baterie Philips LFH9154
Životnost baterie (režim LP):• 50 hodin
Rozměry výrobku (Š × H × V): • 40 × 18,4 × 108 mm
Hmotnost: • 80 g vč. baterií
Systémové požadavky:• Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux•volnýportUSB

Suomi

Tervetuloa1

Kiitos, että ostit Philips-tuotteen! Jotta saisit mahdollisimman suuren
hyödyn Philipsin tuotetuesta, vieraile Internet-sivuillamme, joilta löydät
käyttöohjeita, ladattavia ohjelmistoja, takuutietoja ja paljon muuta:
www.philips.com.
Tuotteen ominaisuudet1.1
Tallenna suosittuun MP3-muotoon.•
Siirrä tallenteita ja tietoja nopealla USB 2.0 -yhteydellä.•
Zoom-mikrofonijärjestelmä keskittyy Voice Tracerin edestä tulevaan •
ääneen ja tallentaa vähemmän sivusta ja takaa tulevia ääniä.
Ääniaktivoitava tallennus mahdollistaa tallennuksen käyttämättä käsiä.•
USB-massamuisti takaa erinomaisen yhteensopivuuden.•
Yhden painikkeen pikatallennus - virrankatkaisutilasta tallennustilaan.•
Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta.•

Tärkeää2

Turvallisuus2.1
Oikosulun välttämiseksi älä jätä laitetta sateeseen tai anna sen muuten •
kastua.
Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle (lämmityslaite tai suora •
auringonvalo).
Suojaa kaapelit litistymiseltä (etenkin pistokkeet ja kaapelien •
kiinnityskohdat).
Ota tiedostoista varmuuskopio. Philips ei vastaa mistään tietojen •
menetyksestä.
Kuuloturvallisuus2.1.1
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita:
Kuuntele riittävän hiljaisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.•
Älä säädä äänenvoimakkuutta heti kovalle vaan anna kuulosi sopeutua •
ääneenvoimakkuuteen.
Älä käännä äänenvoimakkuutta niin kovalle, ettet kuule ympäristösi ääniä.•
Älä käytä laitetta tai lopeta sen käyttö tilapäisesti mahdollisesti •
vaarallisissa tilanteissa.
Älä käytä kuulokkeita, kun ajat moottoriajoneuvolla, pyöräilet, •
rullalautailet jne., koska se voi aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta
monilla alueilla.
Tärkeää (mallit, jotka toimitetaan kuulokkeilla):
Philips takaa, että sen audiosoittimien maksimiäänenvoimakkuus vastaa
asianomaisten sääntelyelinten vaatimuksia. Tämä koskee kuitenkin
vain pakkauksen mukana toimitettuja, alkuperäisiä kuulokemalleja. Jos
kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että tilaat jälleenmyyjältäsi
alkuperäistä vastaavan Philips-mallin.
Vanhan tuotteen hävittäminen2.2
Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia •
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kun tuotteessa on ylirastittu, pyörillä varustettu •
roskakorisymboli, tuote vastaa eurooppalaisen direktiivin
2002/96/EY vaatimuksia.
Ota selvää paikkakuntasi sähkö- ja elektroniikkatuotteiden erillisestä •
keruujärjestelmästä.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti, äläkä hävitä vanhoja •
tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Kun vanhat tuotteet
hävitetään oikein, se vähentää niiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia
ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
Paristot (myös sisäänrakennetut uudelleenladattavat paristot) •
sisältävät aineita, jotka voivat saastuttaa ympäristöä. Kaikki paristot on
hävitettävä virallisessa keruupisteessä.

Digital Voice Tracer3

1
Kuulokepistoke, kauko-
ohjainpistoke
2
Mikrofonipistoke, line-in-pistoke
3
Sisäänrakennettu mikrofoni
4
Lisää äänenvoimakkuutta
5
Äänitä, Tauko, Virta päälle
6
Nopea eteenpäinkelaus,
Tiedoston valinta, Valikon valinta
7
Pysäytä, Näyttö, Poista
8
Vähennä äänenvoimakkuutta
9
Kaiutin
10
USB-pistoke
11
Paristolokero
12
Virtakytkin, Toisto/Tauko,
Toistonopeus
13
Valikko, FM-radio, zoom-
toiminto
14
Nopea taaksepäinkelaus,
Tiedoston valinta, Valikon valinta
15
Indeksi, Kansio,
Uudelleenkuuntelu
16
Näyttö
17
Pitokytkin
18
Äänityksen/Toiston merkkivalo

Valmistelut 4

Paristojen asettaminen 4.1
Voice Trackeria voidaan käyttää Philipsin ladattavilla LFH9154-akuilla tai
AAA-alkaliparistoilla.
Liu’uta paristokansi auki. 1
19
Aseta paristot napaisuusmerkintöjen suuntaisesti ja sulje kansi. 2
20
D Huomautukset
Älä yhdistä erityyppisiä ja/tai erimerkkisiä paristoja ja akkuja.•
Poista paristot, kun et käytä Voice Traceria pitkään aikaan. Vuotavat •
paristot voivat vahingoittaa Voice Traceria.
Jos Voice Tracerissa on toimintahäiriö, poista paristot ja aseta ne •
uudelleen paikalleen.
Pysäytä äänityslaite ennen paristojen vaihtamista. Jos poistat paristot •
äänityslaitteen käydessä, tiedosto voi korruptoitua.
Kun paristot ovat lähes tyhjät, paristojen merkkivalo vilkkuu.•
Jos paristojen vaihto kestää yli 2 minuuttia, aika on ehkä asetettava •
uudelleen.
Akkujen lataaminen4.2
Philipsin ladattavat LFH9154-akut voidaan ladata Voice Trackerissa.
Ladattavat akut latautuvat automaattisesti, kun Voice Tracker on
kytkettynä tietokoneeseen. Täydessä latauskierrossa kestää 2,5 tuntia.
D Huomautukset
Muita kuin mukana toimitettuja Philipsin LFH9154-akkuja ei voi ladata.•
Lataa akut täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.•
Tietokoneen virran on oltava kytkettynä, kun lataat akkuja.•
Jos tietokoneen USB-liitännän teho ei riitä, ota lataustoiminto pois •
käytöstä (katso lisätietoja kappaleesta 9) ja käytä ulkoista akkulaturia.
Virtakytkin4.3
Kytke laitteeseen virta painamalla 1 k-painiketta, kunnes näyttöön
tulee
HELLO.
Sammuta laite painamalla 2 k-painiketta äänityslaitteen ollessa
pysähtyneenä, kunnes näyttöön tulee
BYE.
Pitotoiminto 4.4
Kun
HOLD-painike
17
on pitoasennossa, kaikki laitteen painikkeet on
kytketty pois päältä. On Hold näkyy lyhyesti näytössä, ja näyttö kytkeytyy
pois päältä. Vapauta Voice Tracer lukituksesta siirtämällä
HOLD-kytkin
O -asentoon.
Päivän ja ajan asettaminen4.5
Kun asetat paristoja paikalleen ensimmäistä kertaa, sinua kehotetaan
asettamaan päivä ja aika.
’CLOCK’ 1 näkyy näytössä
21
. Paina k-painiketta. Vuosiosoitin
vilkkuu
22
.
Paina 2 h- tai b-painiketta vuoden asettamiseksi.
Paina 3 k-painiketta siirtääksesi asetuksia eteenpäin kuukautta varten.
Toista vaiheet 4 2 ja 3 ja aseta kuukausi, päivä, 12/24-tunnin
järjestelmä ja aika samalla tavoin.
D Huomautus
Päivä ja aika voidaan muuttaa milloin tahansa käyttämällä valikkoa. Katso
lisätietoja kappaleesta 9.
Näytön tiedot4.6
Paina • j
/ DEL-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä, jotta voit
asettaa näytön tiedot: nykyisen tiedoston kokonaistoistoaika > aika
> päivä > jäljellä oleva äänitysaika > nykyisen tiedoston äänitysaika >
nykyisen tiedoston äänityspäivä.
Paina • k-painiketta ja pidä sitä painettuna äänityksen aikana jäljellä
olevan äänitysajan näyttämiseksi.
Voice Tracerin käyttö tietokoneen kanssa4.7
Voice Tracer on USB-massamuistilaite, ja tiedostojen tallennus, varmuus-
kopiointi ja siirto tapahtuvat siten vaivattomasti. Voice Tracer kytketään
tietokoneeseen USB-kaapelilla ilman erityisten ohjelmistojen asentamis-
ta. Voice Tracer näkyy automaattisesti irrotettavana asemana, joten voit
siirtää tiedostoja laitteesta ja laitteeseen vedä- ja pudota-toiminnolla.
23
D Huomautukset
Älä kytke Voice Traceria irti, kun tiedostoja siirretään laitteesta •
tai laitteeseen. Tietojensiirto on käynnissä, kun äänityksen/toiston
merkkivalo
18
vilkkuu oranssina.
Älä käytä tietokonetta Voice Tracerin levyaseman alustamiseen.•
Kauko-ohjaimen kytkeminen (vain LFH0885)4.8
Kauko-ohjaimella voidaan käynnistää ja keskeyttää äänitys, lisätä uusi
tiedosto ja lisätä indeksimerkki.
Kytke kauko-ohjain Voice Trackerin 1
EAR-liitäntään
24
.
Telakointiaseman käyttö (vain LFH0868/LFH0888)4.9
Telakointiaseman avulla voit ladata tiedostoja Voice Trackerista
tietokoneeseen ja ladata akkuja.
25
Kytke telakointiasema tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-1
kaapelilla.
Kytke Voice Tracker telakointiaseman telakointiliitäntään.2

Äänitys5

Äänitys sisäänrakennetulla mikrofonilla5.1
Paina 1
INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion
26
.
Paina 2 g-painiketta äänityksen aloittamiseksi. Äänityksen/toiston
merkkivalo
18
palaa punaisena. Suuntaa sisäänrakennettu mikrofoni
3
kohti äänilähdettä.
Keskeytä äänitys painamalla 3 g-painiketta. Äänityksen/toiston
merkkivalo vilkkuu ja
PAUSE vilkkuu näytössä
27
. Paina g-painiketta
uudelleen äänityksen jatkamiseksi.
Lopeta äänitys painamalla 4 j
/ DEL-painiketta.
D Huomautukset
Aseta haluttu ääniaktivointitoiminto ja äänitystila ennen äänityksen •
aloittamista (katso lisätietoja kappaleesta 9).
Suorita testiäänitys varmistaaksesi, että Voice Tracerin asetukset ovat •
oikein.
Paina • k-painiketta ja pidä sitä painettuna äänityksen aikana jäljellä
olevan äänitysajan näyttämiseksi.
Paina • b-painiketta äänityksen aikana uuden tiedoston luomiseksi.
Kuhunkin kansioon mahtuu enintään 99 tiedostoa, joten •
kokonaiskapasiteetti on 396 tiedostoa (99 tiedostoa x 4 kansiota).
Jos äänitysaika ylittää käytettävissä olevan kapasiteetin tai tiedostoja on •
396, äänitys pysähtyy ja näyttöön tulee ’FULL. Poista muutama äänitys
tai siirrä ne tietokoneeseen.
Älä poista paristoja äänityksen aikana, sillä se voi aiheuttaa •
äänityslaitteen toimintahäiriön.
Voice Tracerilla voi äänittää, kun se saa virransyötön tietokoneesta •
USB-kaapelin kautta, jolloin paristot eivät kulu.
Voice Tracer voi äänittää USB-kaapelin kautta paristoja kuluttamatta. •
Kytke äänityslaite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja paina g-painiketta
vähintään sekunti äänityksen aloittamiseksi.
Äänitys ulkoisella mikrofonilla 5.2
Kun äänität ulkoisella mikrofonilla, kytke mikrofoni mikrofonipistokkee-
seen ja toimi samoin kuin sisäänrakennetun mikrofonin tapauksessa.
28
Aiemmin äänitetyn tiedoston muokkaaminen5.3
Voit muokata aiemmin äänitettyä tiedostoa kirjoittamalla päälle osaan
äänitteestä tai lisäämällä äänityksen tiedoston loppuun.
Aseta haluamasi muokkaustila (päällekirjoitus [overwrite] tai 1
loppuun lisäys [append]) ennen kuin aloitat äänityksen (katso
lisätietoja kappaleesta 9).
Paina 2
INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion.
Paina 3 h- tai b-painiketta valitaksesi tiedoston, johon haluat lisätä
osia (katso lisätietoja tiedoston valitsemisesta kappaleesta 6.1.1).
Soita tai kelaa eteenpäin kohtaan, johon haluat lisätä osan, ja paina 4
k-painiketta toiston keskeyttämiseksi.
Paina 5 g-painiketta. Äänityksen/toiston merkkivalo vilkkuu, ja
näyttöön ilmestyy teksti
OVER tai APPEND.
Aloita äänittäminen painamalla uudelleen 6 g-painiketta. Vanhaa
äänitystä muokataan.
Paina 7 j
/ DEL-painiketta äänityksen lopettamiseksi.
D Huomautukset
Alkuperäisen tiedoston äänitystila on voimassa äänityksen •
muokkauksen aikana.
Äänityksen muokkaus ei ole käytettävissä •
M (musiikki) -kansiossa.
Indeksimerkkien lisääminen5.4
Indeksimerkeillä voidaan merkitä joitain äänityksen kohtia viitekohdiksi.
Paina 1
INDEX / a-painiketta äänityksen aikana indeksimerkin
lisäämiseksi. Indeksinumero näkyy näytössä sekunnin
29
.
D Huomautukset
• -kuvake ilmoittaa, että äänityksessä on indeksimerkkejä.
Yhteen tiedostoon voi lisätä korkeintaan 32 indeksimerkkiä.•
Zoom-toiminnon käyttäminen5.5
Kun zoom-toiminto on käytössä, mikrofonit keskittyvät Voice Tracerin
edestä tulevaan ääneen ja tallentavat vähemmän sivusta ja takaa tulevia
ääniä. Toimintoa suositellaan luentojen ja puheiden äänittämiseen ja
muihin tilanteisiin, joissa puhuja on kaukana äänityspaikasta. Zoom-
toiminnossa on kaksi ääni/etäisyysasetusta, joiden avulla saat parhaan
mahdollisen äänitystehon.
Voit vaihtaa zoom-tilaa painamalla 1 l
/ MENU-painiketta äänityksen
aikana (pois > Zoom 1 > Zoom 2 > pois)
30
.
D Huomautus
Zoom-toiminto on optimoitu käytettäväksi sisäisen mikrofonin ja
ulkoisen mikrofonin (sisältyy LFH0885:n toimitukseen) kanssa.

Toisto6

Paina 1 INDEX / a -painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion.
Paina 2 h- tai b-painiketta tiedoston valitsemiseksi toistoa varten
(katso lisätietoja tiedoston valitsemisesta kappaleesta 6.1.1).
Paina 3 k-painiketta. Toistoaika tulee näyttöön, ja vihreä LED-valo
18
syttyy palamaan.
Säädä äänenvoimakkuutta 4 + ja painikkeilla.
Pysäytä toisto painamalla 5 j
/ DEL-painiketta. Nykyisen tiedoston
kokonaistoistoaika tulee näyttöön.
Paina 6 k-painiketta uudelleen toiston jatkamiseksi edellisestä
kohdasta.
D Huomautukset
Automaattiperuutustoiminto toistaa automaattisesti äänityksen 3 •
viimeistä sekuntia, kun toistoa jatketaan tauon jälkeen.
Kun kuulokkeet on kytketty •
EAR-pistokkeeseen
1
, äänityslaitteen
kaiutin kytkeytyy pois päältä.
D Huomautukset Voice Tracerin käytöstä musiikkisoittimena
Äänityslaite tukee musiikkitiedostoja, joiden muoto on .wma ja .mp3. •
Ne voidaan siirtää tietokoneelta äänityslaitteen musiikkikansioon. Laite
ei tue tiedostoja, joissa on kopiointisuoja (digitaalisten oikeuksien
hallinta).
Voice Tracerissa voi olla kaksi kansiotasoa yhdessä musiikkikansiossa. •
Jokaisessa kansiossa voi olla enintään 199 tiedostoa tai kansiota.
Paina • k-painiketta valitun kansion/tiedoston avaamiseksi. Paina
INDEX / a-painiketta palataksesi tasoa korkeampaan kansioon.
Paina • g-painiketta musiikin toiston aikana vaihtaaksesi
taajuuskorjaimen asetusta (Normal > Classic > Jazz > Rock > Pop >
Normal).
Toistotoiminnot6.1
Tiedoston valitseminen / indeksimerkinnän etsiminen6.1.1
Paina • b-painiketta kerran, kun äänityslaite on pysäytettynä, niin
siirryt tiedoston loppuun. Jos painat b-painiketta uudelleen, siirryt
seuraavan tiedoston alkuun.
Paina • h-painiketta kerran, kun äänityslaite on pysäytettynä, niin
siirryt tiedoston loppuun. Jos painat h-painiketta uudelleen, siirryt
edellisen tiedoston alkuun.
Jos tiedostossa on indeksimerkintöjä, äänityslaite siirtyy edelliseen tai •
seuraavaan indeksimerkintään, kun h- or b-painiketta painetaan.
Hidas, nopea ja normaali toisto6.1.2
Paina ja pidä painettuna k-painiketta vähintään 1 sekunti normaalin,
hitaan ja nopean toiston vaihtamiseksi.
31
Haku6.1.3
Paina h- tai b-painiketta ja pidä sitä alhaalla toiston aikana nykyisen
tiedoston nopeaksi kelaamiseksi taakse- tai eteenpäin. Vapauta painike
toiston jatkamiseksi valitulla nopeudella.
Taakse- ja eteenpäinkelaus6.1.4
Paina h- tai b-painiketta toiston aikana soitettavan tiedoston
kelaamiseksi alkuun tai kelaa vastaavasti eteenpäin seuraavaan
tiedostoon. Jos tiedostossa on indeksimerkkejä, toisto alkaa tästä
kohdasta.
Soitto-ominaisuudet6.2
Voit asettaa Voice Tracerin soittamaan tiedostoja peräkkäin tai satunnaisesti.
Jakson toistaminen6.2.1
Voit kuunnella uudelleen tai toistaa jatkuvasti laulusta halutun jakson 1
painamalla
INDEX / a-painiketta valitussa aloituskohdassa. REP. A – B
vilkkuu näytössä
32
.
Paina 2
INDEX / a-painiketta uudestaan valitussa loppukohdassa.
Toistojakso alkaa.
Paina 3 j
/ DEL-painiketta toiston pysäyttämiseksi tai paina
INDEX / a-painiketta palataksesi normaaliin toistoon.
Tiedoston tai kansion toisto / sekoitustila 6.2.2
Paina 1
INDEX / a-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
toiston aikana vaihtaaksesi soittotilan (tiedoston tai kansion jatkuva
toisto, sekoituskansio tai normaali toisto).
33
Ikon Merkitys
REP. FILE
Soittaa yhden tiedoston toistuvasti uudelleen
REP. FOLDER
Soittaa kaikki kansion tiedostot toistuvasti uudelleen
FOLDER SHUF
Soittaa kaikki kansion musiikkitiedostot
satunnaisjärjestyksessä
D Huomautus
Sekoitustila on käytettävissä vain
M (musiikki)-kansiossa.

Poista7

Paina 1 INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa pysähtyneenä,
jotta voit valita haluamasi kansion.
Paina 2 j
/ DEL-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti.
DELETE tulee näyttöön
34
.
Paina 3 h- tai b-painiketta poistotoiminnon valitsemiseksi:
35
Ikon Merkitys
FILE
Poista yksi tiedosto
FOLDER
Poista kaikki kansion tiedostot
Poista tiedoston kaikki indeksimerkit
Paina 4 k-painiketta.
Paina 5 h- tai b-painiketta tiedoston valitsemiseksi, ja
indeksimerkit sisältävä kansio tai tiedosto poistetaan
36
.
Paina uudelleen 6 k-painiketta.
N (Ei) tulee näyttöön
37
.
Paina 7 h- tai b-painiketta valitaksesi
Y (Kyllä)
38
.
Paina 8 k-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
D Huomautus
Peräkkäiset tiedostot numeroidaan uudelleen automaattisesti.

Radiotila (vain LFH0882)8

Kytke kuulokkeet. Toimitettuja kuulokkeita käytetään 1
radioantennina.
Paina 2 l
/ MENU-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
radiotilan asettamiseksi.
Radioasemien automaattinen virittäminen8.1
Paina 1 l
/ MENU -painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa valikon
avaamiseksi.
Paina 2 h- tai b-painiketta valitaksesi tilan
AUTO.
Paina uudelleen 3 k-painiketta.
N (Ei) tulee näyttöön.
Paina 4 h- tai b-painiketta valitaksesi
Y (Kyllä).
Paina 5 k-painiketta valinnan vahvistamiseksi. Radio virittää
automaattisesti radioasemia ja tallentaa taajuudet esiasetuksiksi.
Radio voi tallentaa korkeintaan 20 radioasemaa esivalintohin.
Radioaseman manuaalinen virittäminen8.2
Hienosäädä aseman viritys painamalla nopeasti 1 h- tai
b-painiketta.
Hae seuraavaksi voimakkaampi signaali painamalla 2 h- tai
b-painiketta ja pitämällä sitä alhaalla.
Paina 3 k-painiketta tallentaaksesi aajuuden esivalintoihin.
Säädä äänenvoimakkuutta 4 + ja painikkeilla.
Poistu radiotilasta painamalla 5 l
/ MENU-painiketta vähintään sekunti
ja pidä sitä alhaalla.
D Huomautus
Paina j
/ DEL-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa stereo- ja
monovastaanoton vaihtamiseksi.
Esiasetetun radioaseman soittaminen8.3
Paina 1
INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa
taajuuden ja esiasetetun tilan vaihtamiseksi.
Esiasetetussa tilassa paina 2 h- tai b-painiketta vaihtaaksesi
toiseen esiasetettuun radioasemaan.
Säädä äänenvoimakkuutta 3 + ja painikkeilla.
Poistu radiotilasta painamalla 4 l
/ MENU-painiketta vähintään sekunti
ja pidä sitä alhaalla.
Esiasetetun radioaseman poistaminen8.4
Paina 1
INDEX / a-painiketta äänityslaitteen ollessa radiotilassa
taajuuden ja esiasetetun tilan vaihtamiseksi.
Esiasetetussa tilassa paina 2 h- tai b-painiketta valitaksesi
poistettavan esiasetetun radioaseman.
Paina 3 j
/ DEL-painiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään sekunti
esiasetetun radioaseman poistamiseksi.
FM-radiosta äänittäminen8.5
Radioaseman manuaalinen virittäminen tai esiasetetun radioaseman 1
soittaminen.
Paina 2 g-painiketta äänityksen aloittamiseksi.
Lopeta äänitys painamalla 3 j
/ DEL-painiketta.

Henkilökohtaiset asetukset9

Tätä valikkoa voi käyttää, kun äänityslaite on pysähtynyt ja radion
vastaanoton aikana. Käytettävissä olevat valikkokohdat riippuvat siitä,
oletko valinnut äänikansion, musiikkikansion vai radiotilan.
Paina 1 l
/ MENU-painiketta, kun äänityslaite on pysähtynyt aikana
valikon avaamiseksi.
Paina 2 h- tai b-painiketta valikkokohdan valitsemiseksi
39
.
Paina 3 k-painiketta alavalikon valitsemiseksi.
Paina 4 h- tai b-painiketta asetuksen muuttamiseksi.
Paina 5 k-painiketta valintasi vahvistamiseksi.
Paina 6 l
/ MENU-painiketta poistuaksesi nykyisestä asetusnäytöstä.
Valikko Setting Merkitys
REC* PCM
SHQ
HQ
SP
LP
SLP
Valitse useista äänitystiloista: pakkaamaton
PCM-stereoäänitys (äänentoisto CD-audiolevyn
veroista) (LFH0882), kaksi stereotilaa (SHQ ja
HQ) tai kolme yksikanavaista tilaa (SP, LP ja SLP)
äänitysajan pidentämiseksi. Lisätietoja käytettävissä
olevista äänitystiloista ja äänitysajoista on
kappaleessa 12.
SENSE* HI
LO
Säätää äänitysherkkyyttä äänityksen taustamelun
poistamiseksi ja sen mukauttamiseksi
äänitysympäristöön.
VA* On
O
Äänellä aktivoitava äänitys soveltuu hyvin
handsfree-äänitykseen. Kun äänellä aktivoitava
äänitys on päällä, äänitys alkaa, kun alat puhua.
Kun lopetat puhumisen, laite lopettaa äänityksen
automaattisesti kolmen sekunnin hiljaisuuden
jälkeen ja äänitys jatkuu vasta, kun alat puhua
uudelleen.
EDIT* APPND
OVER
OFF
Voit muokata aiemmin äänitettyä tiedostoa
kirjoittamalla jonkin äänitteen osan päälle tai
lisäämällä äänitteen tiedoston loppuun. Aseta
haluamasi muokkaustila valitsemalla
OVER
(päällekirjoitus) tai
APPND (lisäys loppuun)
ennen äänitteen muokkausta. Katso lisätietoja
kappaleesta 5.3.
INPUT V (voice)
L (line-in)
Käytä L (line-in) -asetusta, kun äänität ulkoisesta
audiolähteestä äänityslaitteen line-in-pistokkeen
kautta.
DIVIDE* O
30 min.
60 min.
Automaattinen jako-ominaisuus jakaa tiedoston
automaattisesti uuteen tiedostoon 30 tai 60
minuutin välein. Siten kokousten tai luentojen
tapaisia pitkiä äänityksiä on paljon helpompi hakea,
muokata ja arkistoida.
LIGHT On
O
Näyttö valaistaan muutamaksi sekunniksi, kun
painiketta painetaan.
BEEP On
O
Äänityslaite antaa äänimerkin painiketoiminnoista
tai virheistä.
CLOCK DD:MM:YY
12/24 H
HH:MM:SS
Jos päivä ja aika on asetettu, tiedoston äänitysajan
tiedot tallentuvat automaattisesti kuhunkin
tiedostoon.
TIMER O
V
CH
Ohjelmoi äänityksen alkamaan automaattisesti
mikrofonilla (valitse V) tai radiokanavalla (valitse
CH / vain LFH0882). Määrittää äänityksen aloitus-
ajan, keston (30/60/120 minuuttia / rajoittamaton),
kansion ja äänitettävän radiokanavan.
ALARM O
b
F
Voice Tracerin käyttö kannettavana herätyskellona.
Valitse hälytystila (b = piippaus, F = tiedoston
toisto), ja määritä aloitusaika ja soitettava tiedosto.
AUTO OF 5
15
Voice Tracer sammuu automaattisesti, kun sitä ei
käytetä 5 tai 15 minuutin jälkeen.
CHARGE On
O
Kun lataustoiminto on poissa käytöstä, ladattavat
akut latautuvat automaattisesti, kun Voice Tracer
on kytkettynä tietokoneeseen. Katso lisätietoja
kappaleesta 4.2.
FORMAT Yes
No
Poistaa kaikki tiedostot äänityslaitteesta,
mukaan lukien ohjelmoidut radioasemat. Siirrä
kaikki tärkeät tiedostot tietokoneelle ennen
äänityslaitteen formatointia.
VER Näyttää valmisohjelmistoversion ja julkaisupäivän.
SPLIT* Yes
No
Jakaa ison tiedoston kahteen erilliseen tiedostoon,
jotta ne voidaan helposti arkistoida tai lähettää
sähköpostitse tai jotta tiedoston osa voidaan
poistaa. Jaa tiedosto soittamalla ja pysäyttämällä
kohtaan, jossa haluat tiedoston jakaa. Avaa sitten
SPLIT -valikko.
AUTO** Yes
No
Hakee automaattisesti radioasemat ja tallentaa
korkeintaan 20 asemaa esivalintoihin.
OUTPUT
**
EP
SP
Vaihtaa kuuloke- (EP) ja kaiutinulostulon (SP) välillä
radiotilassa.
* Tämä toiminto ei ole käytettävissä M (musiikki)-kansiossa.
** Tämä toiminto on käytettävissä vain radiotilassa.

Laiteohjelmiston päivittäminen10

Voice Traceria ohjataan sisäisellä ohjelmalla eli laiteohjelmistolla.
Uudempia versioita laiteohjelmistosta on saatettu julkaista sen jälkeen,
kun ostit Voice Tracerin.
Kytke Voice Tracer tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-1
kaapelilla.
Lataa laiteohjelmistolla päivitys Voice Tracer -malliisi Internet-sivuilta 2
www.philips.com ja tallenna tiedosto Voice Tracerin juurihakemistoon.
Kytke Voice Tracer irti tietokoneesta. Laiteohjelmisto päivittyy 3
automaattisesti. Voice Tracerin virta sammuu itsestään, kun päivitys
on valmis.

Vianmääritys 11

Äänityslaite ei kytkeydy päälle
Paristot voivat olla lopussa tai niitä ei ole asetettu oikein paikalleen. •
Vaihda paristot uusiin ja tarkista, että paristot on asetettu oikein
paikalleen.
Äänityslaite ei äänitä mitään
Äänityslaite voi olla •
HOLD -tilassa. Liu’uta HOLD-kytkin O-asentoon.
Äänitysten maksimimäärä on saavutettu tai äänityskapasiteetti on täyn-•
nä. Poista joitain äänityksiä tai siirrä äänityksiä ulkoiseen laitteeseen.
Kaiuttimesta ei kuulu mitään
Kuulokkeet voivat olla kytkettyinä laitteeseen. Poista kuulokkeet.•
Äänenvoimakkuus on kaikkein alhaisimmalla asetuksella. Säädä •
äänenvoimakkuutta.
Äänityslaite ei toista äänityksiä
Äänityslaite voi olla •
HOLD -tilassa. Liu’uta HOLD-kytkin O-asentoon.
Paristot voivat olla lopussa tai niitä ei ole asetettu oikein paikalleen. •
Vaihda paristot uusiin ja tarkista, että paristot on asetettu oikein
paikalleen.
Mitään ei ole vielä äänitetty. Tarkista äänitysten määrä.•
Äänityslaite ei pysähdy, keskeydy, soita tai äänitä
Äänityslaite voi olla •
HOLD-tilassa. Liu’uta HOLD-kytkin O-asentoon.
Kuulokkeista ei kuulu mitään
Kuulokkeita ei ole ehkä kytketty laitteeseen oikein. Kytke kuulokkeiden •
pistoke laitteeseen oikein.
Äänenvoimakkuus on kaikkein alhaisimmalla asetuksella. Säädä •
äänenvoimakkuutta.
23
27
28
29
31 32
33 34
35 36
37 38
39

Tekniset tiedot12

USB: • Erittäin nopea 2.0 mini-USB
Mikrofoni: • 3,5mm•impedanssi2,2kΩ
Kuulokkeet:• 3,5mm•impedanssivähintään16Ω
Kuva/näyttö:• LCD/segmentoitu•näytöndiagonaalinenkoko:39mm
Mikrofoni:• Sisäänrakennettu:stereo•Ulkoinen:stereo
Sisäinen muistikapasiteetti:• 4 Gt
Sisäisen muistin tyyppi: • NAND Flash -muisti
Tallennusformaatit:• MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (LFH0882)
Tallennustilat:• PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/
stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
Bittinopeus: • 1411 kbps (PCM-tila), 192 kbps (SHQ-tila), 64 kbps
(HQ-tila), 48 kbps (SP-tila), 32 kbps (LP-tila), 16 kbps (SLP-tila)
Tallennusaika:• 572 tuntia (SLP-tila), 286 tuntia (LP-tila), 190 tuntia (SP-
tila), 143 tuntia (HQ-tila), 47 tuntia (SHQ-tila), 6,4 tuntia (PCM-tila)
Näytenopeus: • 44.1 kHz (PCM/SHQ-tila), 22 kHz (HQ-tila), 16 kHz
(SP/LP/SLP-tila)
Musiikin toisto:• Pakkausmuoto:.mp3,.wma•MP3-bittisuhteet:8–
320kbps•WMA-bittisuhteet:48–320kbps(44kHz),64–192kbps
(48kHz),stereo•EiDRM-tukea
Viritin/vastaanotto (LFH0882):• Virittimen taajuusalueet: FM
stereo•Taajuusalue:87,5–108MHz•Esiasetettujenkanavienmäärä:
20•Automaattinendigitaaliviritys
Sisäänrakennettu30mm:npyöreädynaaminenkaiutin•Teho:110mW•
Käyttöolosuhteet: • Lämpötila:5°–45°C•Kosteus:10%–90%
Paristotyyppi: • kaksi Philipsin AAA-alkaliparistoa (LR03 tai R03) tai
Philipsin ladattavat LFH9154-akut
Pariston käyttöikä (LP-tila): • 50 tuntia
Tuotteen mitat (L × P × K):• 40 × 18,4 × 108 mm
Paino:• 80 g, mukaan lukien paristot
Järjestelmävaatimukset: • Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X,
Linux•VapaaUSB-portti

Magyar

Üdvözöljük!1

Köszönjük, hogy Philips termék mellett döntött! A Philips webhelyet
felkeresve további fontos tájékoztatást kaphat a készülék használatával
kapcsolatban pl. felhasználói kézikönyvek, szoftverletöltések, jótállási
feltételek és sok egyéb formában: www.philips.com.
A termék fő jellemzői1.1
Felvétel a népszerű MP3-formátumban•
Felvételek és adatok nagy sebességű átvitele USB 2.0 segítségével•
A zoom mikrofon rendszer a Voice Tracerrel szemben lévő hangokra •
fókuszál, miközben csökkenti az oldalról és hátulról érkező hangok
érzékelését
Hanggal indítható felvétel kéz nélküli jegyzetkészítéshez•
Az USB-háttértár eszköz maximális kompatibilitást biztosít•
Azonnali, egygombos felvétel - kikapcsolt állapotból felvétel módba•
Élvezze MP3- és WMA-felvételeit•

Fontos!2

Biztonság2.1
vidzárlat elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket eső vagy víz •
hatásának.
Ne tegye ki a készüléket túlzott hőhatásnak, amit fűtőberendezés vagy •
közvetlen napsugárzás okozhat.
Védje a kábeleket becsípődés ellen, különösen a dugaszoknál és ott, •
ahol a kábel kilép a készülékből.
Fájlok biztonsági tárolása. A Philips nem felel az adatok elvesztéséért.•
Hallásvédelem2.1.1
A fejhallgató használatakor kövesse a következő útmutatásokat
Ne hallgassa a műsort túl nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.•
Ügyeljen rá, hogy ne állítsa nagyobbra a hangerőt, mint amit a fül képes •
elviselni.
Ne állítsa olyan erősre a hangot, hogy ne hallja mellette a környezetet.•
A várhatóan veszélyes helyzetekben legyen óvatos, illetve átmenetileg •
ne használja a készüléket.
Gépjármű vezetése, kerékpározás vagy gördeszkázás közben ne •
használja a fejhallgatót. Ezzel veszélyeztetheti a forgalmat, ilyen esetben
a törvény is tiltja a használatot.
Fontos (a szállított fejhallgató modellekre vonatkozóan):
A Philips szavatolja, hogy audio lejátszó készülékének maximális
hangteljesítménye megfelel az illetékes hatóságok előírásainak, de csak a
készülékhez adott eredeti fejhallgató használatával. Ha ezt a fejhallgatót
ki kell cserélni, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba kereskedőjével, hogy
az eredetivel megegyező Philips modellt rendeljen meg.
A készülék eltávolítása2.2
Az Ön készülékét kiváló minőségű, újrahasznosítható és újrahasználható •
anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.
Ha a terméken ezt az áthúzott kerekes kukát ábrázoló rajzot •
látja, ez arra utal, hogy a termékre a 2002/96/EK Európai Uniós
Irányelv vonatkozik.
Tájékozódjon az Ön közelében elérhető hulladékeltávolító helyekről, •
hogy hol adhat le elektromos és elektronikus termékeket.
Kövesse az Önnél érvényes rendelkezéseket, és ne keverje a régi •
készüléket általános háztartási szemét közé. Ha gondoskodik a régi
készülék szakszerű eltávolításáról, ezzel elkerülheti egészsége és
környezet károsítását.
Az áramellátó telepek (így a beépített újratölthető akkumulátorok is) •
olyan anyagokat tartalmaznak, melyek szennyezhetik a környezetet.
Minden telepet hivatalos begyűjtőhelyen kell leadni.

Az Ön digitális Voice Tracere3

1
Fejhallgató aljzat, távvezérlés
aljzat
2
Mikrofon aljzat, vonali bemenet
aljzat
3
Beépített mikrofon
4
Hangerő növelése
5
Felvétel, szünet, bekapcsolás
6
Gyors előretekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
7
Leállítás, kijelzés, törlés
8
Hangerő csökkentése
9
Hangszóró
10
USB aljzat
11
Elemtar
12
Be-/kikapcsoló gomb, felvétel/
szünet, lejátszási seb.
13
Menü, FM rádió, zoom funkció
14
Gyors visszatekerés,
fájlkiválasztás, menükiválasztás
15
Index, mappa ismétlése
16
Kijelző
17
Tartás kapcsoló
18
Felvétel/lejátszás kijelző

Az első lépések 4

Helyezze be az elemeket4.1
A Voice Tracer újratölthető LFH9154 Philips akkumulátorral vagy AAA
lúgos elemmel működtethető.
Csúsztassa félre az elemtartó fedelét. 1
19
Helyezze be megfelelő polaritással, a feltüntetett módon az 2
elemeket, és zárja vissza a fedelet.
20
D Megjegyzések
Ne használjon vegyesen különböző típusú és/vagy márkájú elemeket. •
Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a Voice Tracert, vegye ki az •
elemeket. Az elemek szivárgása károsíthatja a Voice Tracert.
A Voice Tracer nem megfelelő működése esetén, vegye ki az elemeket, •
majd-helyezze be ismét őket.
Elemcsere előtt kapcsolja ki a készüléket. Ha az elemeket a készülék •
használata közben veszi ki, ezzel a fájl sérülését okozhatja.
Az elemcsere merülésére az elemjelző villogása hívja fel a figyelmet.•
Ha a telepcsere 2 percnél tovább tart, lehet, hogy vissza kell állítania •
az időt.
Az akkumulátorok töltése4.2
Az LFH9154 Philips akkumulátorok a Voice Tracerben tölthetők. Ha a
Voice Tracer számítógéphez csatlakozik, az akkumulátorok feltöltése au-
tomatikusan megtörténik. Egy teljes töltési ciklus kb. 2,5 órát vesz igénybe.
D Megjegyzések
A szállított Philips LFH9154 típusú akkumulátortól eltérő •
akkumulátorok nem tölthetők.
Töltse fel teljesen az akkumulátorokat az első használat előtt.•
Az akkumulátorok töltésekor a számítógépnek bekapcsolt állapotban •
kell lennie.
Ha a számítógép USB portja nem szolgáltat elegendő töltési •
teljesítményt, tiltsa a töltési funkciót (további információk a 9.
fejezetben találhatók), és alkalmazzon külső töltőt.
Bekapcsolás/kikapcsolás4.3
Bekapcsoláshoz nyomja meg a 1 k gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a
HELLO.
A kikapcsoláshoz nyomja meg a 2 k gombot, amíg a kijelzőn meg
felirat jelenik a
BYE.
Tartás funkció 4.4
Amikor a
TARTÁS kapcsoló
17
Hold helyzetben van, a készülék egyetlen
gombja sem kezelhető. On Hold látható rövid ideig a kijelzőn, majd a
kijelző kikapcsol. A Voice Tracer a
TARTÁS kapcsoló O (Ki) állásba
történő mozgatásával szabadítható fel.
Dátum és idő beállítása4.5
Amikor első ízben helyezi be az akkukat, a készülék felszólít a dátum és
az idő beállítására.
A 1
’CLOCK’ látható a kijelzőn
21
. Nyomja meg a k gombot.
Villogni kezd az év-indikátor
22
.
Nyomja meg a 2 h vagy a b gombot az év beállításához.
Nyomja meg a 3 k gombot a hónapok előre léptetéséhez.
Ismételje meg a 4 2 és 3 lépéseket a hónap, a nap, 12/24-órarendszer
és az idő hasonló módon történő beállításához.
D Megjegyzések
A menü segítségével a dátum és az idő bármikor megváltoztatható. Lásd
a 9. fejezetet további információkért.
Információk megjelenítése4.6
Nyomja meg a• j
/ DEL gombot a készülék leállított állapotában a
vetkező információk megjelenítéséhez: az aktuális fájl teljes lejátszási
ideje > idő > dátum > hátralévő rögzítési idő > az aktuális fájl
rögzítésének ideje > az aktuális fájl rögzítésének dátuma.
Tartsa nyomva az • k gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
A Voice Tracer használata számítógéppel4.7
A Voice Tracer USB tárolóként lehetőséget kínál fájlok mentésére,
biztonsági tárolására és mozgatására. A Voice Tracer USB csatlakozón
keresztül kapcsolható össze számítógéppel, és nem igényli különleges
szoftver telepítését. A Voice Tracer automatikusan eltávolítható
meghajtóként jelenik meg, így a készülékről és a készülékre egyszerűen
egérrel húzhatók át a fájlok.
23
D Megjegyzések
Ne válassza le a Voice Tracert a számítógépről, miközben fájlokat •
mozgat a készülékről vagy a készülékre. Amikor a felvétel/lejátszás
jelzőlámpa
18
narancs színű fénnyel villog, folyamatban van a fájlok
mozgatása.
Ne formázza számítógépen a Voice Tracer meghajtóját.•
A távvezérlő csatlakoztatása (csak LFH0885)4.8
A távvezérlő a felvétel elindítására és leállítására, új fájl és indexjel
hozzáadására használható.
Csatlakoztassa a távvezérlőt a Voice Tracer fejhallgató aljzatához 1
24
.
Használja a dokkoló állomást (csak LFH0868/LFH0888)4.9
A dokkoló állomás használható fájlok Voice Tracerről számítógépre való
feltöltéséhez, és az akkumulátorok feltöltéséhez.
25
Csatlakoztassa számítógépre a dokkoló állomást a szállított USB-1
kábellel.
Helyezze a Voice Tracert a dokkoló állomás nyílásába.2

Felvétel5

Felvétel a beépített mikrofonnal5.1
Nyomja meg az1
INDEX / a gombot a készülék leállított állapotában,
hogy kiválaszthassa a kívánt mappát.
26
Nyomja meg a 2 g gombot a felvétel elindításához. A felvétel/lejátszás
kijelző
18
piros fénnyel világít. Irányítsa a beépített mikrofont
3
a
hangforrás felé.
A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a 3 g gombot. A felvétel/
lejátszás kijelző villogni kezd, és a
PAUSE szaggatottan jelez a
kijelzőn
27
. Nyomja meg ismét a g gombot a felvétel folytatásához.
A felvétel leállításához nyomja meg a 4 j
/ DEL gombot.
D Megjegyzések
A felvétel elindítása előtt állítsa be a kívánt beszédhang működtető •
funkciót és a felvételi módot (lásd a 9. fejezetet további
információkért), ahol további részleteket tudhat meg.
Készítsen próbafelvételt, hogy meggyőződjön a Voice Tracer helyes •
beállításáról.
Tartsa nyomva a • k gombot felvétel közben a hátralévő felvételi idő
megjelenítéséhez.
Nyomja meg a • b gombot felvétel közben új fájl létrehozásához.
Egy mappában maximum 99 fájl tárolható, a teljes tárolási kapacitás •
396 fájl (egyenként 99 fájl 4 mappában).
Ha a felvételi idő meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást, vagy ha •
a fájlok száma eléri a 396-ot, a felvétel megáll, és megjelenik a ’FULL
felirat. Töröljön, vagy helyezzen át számítógépre néhány felvételt.
Felvétel közben ne vegye ki az elemeket. Ennek a készülék nem •
megfelelő működése lehet a következménye.
Ha hosszabb ideig kíván felvételt készíteni, a felvétel megkezdése előtt •
cserélje ki az elemeket.
A Voice Tracer USB táplálás mellett nem fogyaszt áramot az •
elemekből. Csatlakoztassa a készüléket a számítógépre USB kábel
segítségével és nyomja meg a g gombot 1 másodpercre vagy hosszabb
időre a felvétel elindításához.
Felvétel külső mikrofonnal 5.2
Ha külső mikrofonnal szeretne felvételt készíteni, csatlakoztassa azt
a mikrofon aljzatra, majd kövesse ugyanazt az eljárást, mint beépített
mikrofon esetén.
28
Korábban felvett fájl szerkesztése5.3
Lehetőség van korábban felvett fájl szerkesztésére a meglévő rész
felülírásával vagy a fájl végén a felvételhez történő hozzáfűzéssel.
Állítsa be a kívánt szerkesztési módot (felülírás vagy hozzáfűzés) a 1
felvétel elindítása előtt (további információkért lásd a 9. fejezetet).
Nyomja meg az 2
INDEX / a gombot, a felvevőkészülék leállított
állapotában, a kívánt mappa kiválasztása érdekében .
Nyomja meg a 3 h vagy a b gombot annak a fájlnak a kiválasztása
érdekében, melyet ki szeretne egészíteni (lásd a 6.1.1 fejezetet a fájl
kiválasztásával kapcsolatban).4
Lejátszással vagy előre léptetéssel keresse meg azt a helyet, ahova 5
a kiegészítést el kívánja készíteni, majd nyomja meg a k gombot a
lejátszás szüneteltetéséhez.
Nyomja meg a 6 g gombot. A felvétel/lejátszás jelző fog villogni, ekkor
az
OVER (FELÜLÍRÁS) vagy APPEND (HOZZÁFŰZÉS) jelenik meg
a kijelzőn.
Nyomja meg ismét a 7 g gombot a felvétel elindításához. Az elkészült
felvétel szerkesztése lehetséges.
Nyomja meg a 8 j
/ DEL gombot a felvétel leállításához.
D Megjegyzések
Felvétel szerkesztésekor először az eredeti fájl felvételi módja van •
érvényben.
A felvételek szerkesztése nem érhető el az •
M (zene) mappában.
Indexjelek hozzáadása5.4
Egy felvétel meghatározott pontjainál indexjeleket használhat referenciaként.
Nyomja meg az1
INDEX / a gombot felvétel közben indexjel
hozzáadásához. Az indexszám egy másodpercre megjelenik.
29
D Megjegyzések
Az •
ikon azt jelzi, hogy a felvételben indexjelek vannak.
Egy fájlhoz max. 32 indexjel rendelhető hozzá.•
A zoom funkció használata5.5
Ha aktív a zoom funkció, a Voice Tracer mikrofonja közvetlenül a készü-
lékkel szemben lévő hangokra fókuszál, miközben csökkenti az oldalsó és
a hátsó hangok érzékelését. A zoom funkció ajánlott előadások, beszé-
dek és olyan helyzetekben történő rögzítéshez, ahol a beszélő messzebb
van a felvétel helyétől. A zoom funkció két hang-/távolság-beállítással
rendelkezik az elérni kívánt hanghatás maximalizálása érdekében.
Nyomja meg az 1 l
/ MENU gombot felvétel közben a zoom mód
módosítása (Ki > Zoom 1 > Zoom 2 > Ki) érdekében
30
.
D Megjegyzés
A zoom funkció a belső mikrofonra és a külső zoom mikrofonra van
optimalizálva, amely a LFH0885 készülékhez van mellékelve.

Lejátszás6

Nyomja meg az 1 INDEX / a gombot, miközben a felvevő készülék
leállított állapotban van, a kívánt mappa kiválasztása érdekében .
Nyomja meg a 2 h vagy a b dombot a lejátszani kívánt fájl kivá-
lasztásához (lásd a 6.1.1 fejezetet a fájl kiválasztásával kapcsolatban).
Nyomja meg a 3 k gombot. A lejátszási idő leolvasható a kijelzőn, és
a zöld LED
18
világít.
Állítsa be a hangerőt a 4 + és a gombbal.
A felvétel leállításához nyomja meg a 5 j
/ DEL gombot. Az aktuális fájl
teljes lejátszási ideje leolvasható a kijelzőről.
Nyomja meg ismét az 6 k gombot, hogy a lejátszás az előző helyről
folytatódjon.
D Megjegyzések
Az automatikus visszalépés funkció automatikusan lejátssza a felvétel •
utolsó 3 másodpercét a lejátszás folytatásakor.
Amikor a fejhallgató az •
EAR
1
dugaljra csatlakozik, a felvevő készülék
hangszórója kikapcsolt állapotban van.
D Megjegyzések a Voice Tracer zenelejátszóként való
használatához
A készülék .wma és .mp3 formátumú zenefájlokat támogat, melyeket •
a számítógépről átvihet a készülék zene mappájába. Másolásvédett
fájlokkal ez nem lehetséges (digitális jogok védelme).
A Voice Tracer a zenemappán belül két mappaszintet támogat. •
Mindegyik mappában 199 bejegyzés (fájlok és mappák) tárolható.
Nyomja meg a • k gombot egy kiválasztott mappa, ill. fájl
megnyitásához. Nyomja meg az
INDEX / a gombot, ha vissza kíván
térni az eggyel magasabb szintű mappához.
21 22
30
25
24
5103 109 9730.1
1
2
13
9
5
7
16
17
11
15
10
4
8
14
12
6
18
3
Philips SWV4134S

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Philips SWV4134S o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Philips SWV4134S rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Philips SWV4134S. Il manuale rientra nella categoria Cavi coassiali ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano. Hai domande sul Philips SWV4134S o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Philips SWV4134S

Generale
Marca Philips
Modello SWV4134S
Prodotto Cavo coassiale
EAN 8712581517014
Lingua Italiano
Tipo di file PDF
Dati su imballaggio
Peso incluso imballo 0.3 kg
Altezza imballo 240 mm
Packaging peso netto 0.245 kg
Tara imballo 0.055 kg
Larghezza imballo 180 mm
Profondità imballo 49 mm
Caratteristiche
Lunghezza cavo 5 m
Colore del prodotto Bianco
Placcatura contatti Oro
Mostra di più

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Philips SWV4134S .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui