Rapoo 1070P manuale

Rapoo 1070P
(1)
 • Numero di pagine: 2
 • Tipo di file: PDF
 • Εγγύηση
  Η συσκευή παρέχεται με διετή περιορισμένη εγγύηση για το υλικό από
  την ημερομηνία αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη
  διεύθυνση www.rapoo.com.
  Ανατρέξτε στο www.rapoo.com για τις πιο πρόσφατες συχνές ερωτήσεις
  (FAQ), τα προγράμματα οδήγησης και τον οδηγό γρήγορης έναρξης.
  Για υπηρεσίες επισκευής, δηλώστε το προϊόν στο www.rapoo.com.
  Επίλυση προβλημάτων
  Μην ανοίγετε ή επισκευάζετε αυτή τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη
  συσκευή σε υγρό περιβάλλον. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.
  Οδηγίες ασφαλείας
  Πνευματικά δικαιώματα
  Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους αυτού του οδηγού
  γρήγορης χρήσης χωρίς την άδεια της Rapoo Technology Co., Ltd.

  Záruka

  Bezpečnostní pokyny

  Zařízení nedemontujte ani neopravujte. Nepoužívejte zaříze ve
  vlhkém prostředí. Zařízení čistěte suchým hadříkem.
  Pro zařízení je poskytována dvoule omezená záruka na hardware
  ode dne zakoupení. Další informace viz www.rapoo.com.

  Autorská práva

  Bez edchoho svolení společnosti Rapoo Technology Co., Ltd je
  zakázáno reprodukovat jakoukoli část tohoto stručného návodu.
  Nejaktuálnější odpovědi na časté dotazy, ovladače a stručná íručka
  viz www.rapoo.com. Pro rozšíření služby se zaregistrujte na www.rapoo.com.

  Odstraňování problémů

  Гарантия

  Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией
  на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки.
  Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.
  Ответы на актуальные вопросы, драйверы и краткое руководство
  пользователя можно получить на веб-сайте www.rapoo.com. Для
  эффективного обслуживания зарегистрируйтесь на вебайте
  www.rapoo.com.

  Устранение неполадок

  Не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
  Запрещается использовать устройство во влажных местах.
  Выполняйте очистку устройства сухой тканью.

  Инструкции по технике безопасности

  Авторское право

  Запрещается воспроизведение любой части настоящего краткого
  руководства без разрешения Rapoo Technology Co., Ltd.

  Warranty

  The device is provided with two-year limited hardware warranty from
  the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.
  See www.rapoo.com for latest FAQs, drivers and quick start guide. For
  extensive service,register at www.rapoo.com.

  Troubleshooting

  Do not open or repair this device. Do not use the device in a damp
  environment. Clean the device with a dry cloth.

  Safety instructions

  Copyright

  It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the
  permission of Rapoo Technology Co., Ltd.

  Instruções de segurança

  Não abra nem efectue reparações a este dispositivo. Não utilize o dis-
  positivo em ambientes húmidos. Utilize um pano seco para limpar o d-
  ispositivo.

  Garantia

  Este dispositivo é fornecido com uma garantia de hardware limitada
  de dois anos com início no dia da compra. Consulte www.rapoo.com
  para mais informações.

  Direitos de autor

  É proibido reproduzir qualquer parte deste guia de consulta rápida sem
  a permissão da Rapoo Technology Co., Ltd.
  Visite www.rapoo.com para consultar as perguntas frequentes, os mai-
  s recentes controladores e o guia de consulta rápida. Para obter assis-
  tênc ia mais extensa, registe-se em www.rapoo.com.

  Resolução de problemas

  Garanti

  Sikkerhetsinstrukser

  Ikke åpne eller reparer dette apparatet. Ikke bruk apparatet i et fuktig
  miljø. Rengjør apparatet med en tørr klut.
  Apparatet leveres med en to-års begrenset maskinvaregaranti fra kjøp-
  sdato. Se www.rapoo.com for nærmere informasjon.

  Opphavsrett

  Det er forbudt å gjenskape noen del av denne hurtigstartguiden uten
  tillatelse fra Rapoo Technology Co., Ltd.
  Se www.rapoo.com for for siste svar på spørsmål, drivere og hurtigsta-
  rtguider.Registrer deg på www.rapoo.com for utvidet service.

  Feilsøking

  Jótállás

  Biztonsági óvintézkedések

  Ne nyissa fel, és ne pbálja egyedül megjavítani a készüket. Ne
  használja az eszközt párás környezetben. Az eszközt száraz kendővel
  tisztítsa.
  Az eszközre két éves korlátozott hardvergarancia érvényes, amely a
  sárs napjál lép életbe. További inforckért keresse fel a
  következő címet: www.rapoo.com.

  Szerzői jog

  Tilos e gyors üzembe helyezési útmutató bármely részét sokszorosítani
  a Rapoo Technology Co., Ltd. engedélye nélkül.
  A legújabb GYIK, illesztőprogramok és gyors üzembe helyezési útmutató
  megtalálható a www.rapoo.com oldalon. Bővebb szolgáltatásokért
  regisztráljon a www.rapoo.com oldalon.

  Hibakeresés

  Garanti
  Güvenlik talimatları
  Bu aygıtı açmayın ya da onarmayın. Bu aygıtı nemli bir ortamda
  kullanmayın. Aygıtı kuru bir kumaş parçasıyla temizleyin.
  İşbu aygıt satın alındığı günden itibaren iki yıl ile sırlandılmış
  donanım garantisine sahiptir. Lütfen daha fazla bilgi için, www.rapoo.com
  adresine başvurun.
  Telif Hakkı
  Rapoo Technology Co., Ltd'in izni olmadan bu hızlı başlangıç kılavuzunun
  herhangi bir lümünü çoğaltmak yasaktır.
  En yeni SSS, sürücüler, zlı başlatma kılavuzu ile ilgili bilgi için:
  www.rapoo.com.Kapsamlı hizmet için, www.rapoo.com adresinden
  kaydolun.
  Sorun Giderme

  Garanţie

  Instrucţiuni de siguranţă

  Nu deschideţi şi nu reparaţi dispozitivul. Nu utilizaţi dispozitivul întrun
  mediu umed. Curăţaţi dispozitivul cu o cârpă uscată.
  Dispozitivul beneficiază de o garaie limita pentru hardware timp
  de doi ani de la data achiziţionării. Consultaţi www.rapoo.com pentru
  informaţii suplimentare.

  Drept de autor

  Se interzice reproducerea oricărei părţi din acest ghid de pornire rapidă
  fără permisiunea Rapoo Technology Co., Ltd.
  Consultaţi www.rapoo.com pentru cele mai recente Întrebări frecvente,
  drivere şi ghid de pornire rapidă. Pentru service extins, înregistraţivă
  la adresa www.rapoo.com.

  Depanarea

Rapoo 1070P

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Rapoo 1070P o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Rapoo 1070P rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Rapoo 1070P. Il manuale rientra nella categoria Mouse ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Rapoo 1070P o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Rapoo 1070P

Generale
Marca Rapoo
Modello 1070P
Prodotto Mouse
EAN 6943518919553, 6943518919560, 6943518919577, 6943518919584
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF
Mouse
Interfaccia dispositivo RF Wireless
Numero di tasti 3
Tecnologia di rilevamento del movimento Ottico
Utilizzo Ufficio
Utilizzo raccomandato Computer portatile
Rotella di scorrimento
Risoluzione movimento 1000 DPI
Numero di rotelle 1
Tipo di scorimmento Rotella
Tipo di pulsanti Tasti premuti
Direzioni di scorrimento Verticale
Banda di frequenza 5 GHz
Design
Colore del prodotto Blu
Fattore di forma Ambidestro
Dati su imballaggio
interfaccia ricevitore senza fili USB tipo A
tipo di ricevitore Ricevitore nano
Ricevitore incluso
Batterie incluse
Guida rapida
Larghezza imballo 100 mm
Profondità imballo 42 mm
Altezza imballo 134 mm
Peso dell'imballo 115.2 g
Tipo di imballo Scatola
Gestione energetica
Vita della batteria 9 mese(i)
Alimentazione Batterie
Tecnologia batteria Alcalino
Numero di batterie 2
Tipo batteria Stilo AA
Dimensioni e peso
Peso 80 g
Larghezza 58 mm
Profondità 98 mm
Altezza 42 mm
Ergonomia
Range wireless 10 m
Interrutore On/Off
null
Requisiti di sistema
Sistema operativo Windows supportato