Rehband RX Elbow Sleeve manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Rehband RX Elbow Sleeve. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Rehband RX Elbow Sleeve

How to use your new Rehband Elbow Support -102*, 7081*, 7720*, 7921*
*different colors, sizes, thicknesses, sides
RX_Elbow_647G1116_10_1809
2018-09-18
Otto Bock Estonia AS
Punane 72, 13619 Tallinn, Estonia
info@rehband.com, www.rehband.com
Otto Bock Estonia AS has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485 and ISO 9001.
Fonction
Support, compression et réchauffement de l’articulation du
coude. Stimulation de la circulation sanguine, soulagement
de la pression et amélioration de la coordination musculaire
dans la zone. Soulagement de la douleur
Indications
Foulures et surcharges des tissus mous au niveau du coude.
Douleurs du coude, inflammations, blessures d’usure.
Utilisation
1) Relevez le support jusqu’au coude.
2) La courbe de la couture latérale doit être alignée avec
l’articulation du coude.
Informations importantes
1) Utilisez ce produit avec précaution et uniquement pour
l’usage prévu. N’apportez aucune modification indue au
produit.
2) Si vous avez des questions concernant l’utilisation, veuillez
consulter votre revendeur local ou votre prescripteur.
3) Ne portez pas de produits en SBR/néoprène plus de 3 à 4
heures sans interruption.
4) Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits
contenant du SBR/néoprène si vous avez tendance à être
allergique à la chaleur.
5) Gardez le produit à l’écart des flammes nues, braises
et autres sources de chaleur.
Évitez des températures
supérieures à 120 °C
.
6) N’utilisez plus un produit qui ne fonctionne plus, ou qui est
usé ou endommagé.
Instructions de lavage
1) Lavez à l’eau chaude à 40 °C avec des couleurs
similaires.
2) Utilisez un sac à linge ou un filet.
3) Étirez le produit pendant qu’il est mouillé et laissez-le
sécher à l’air.
4) Nettoyez régulièrement le produit conformément aux
consignes de son étiquette d’entretien.
Choix de la taille
1) Effectuez les mesures indiquées sur l’emballage.
2) Déterminez la taille du support (consultez la grille des
tailles).
Déclaration de conformité
Ce produit répond aux exigences de la directive européenne
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.
Élimination
Éliminez le produit conformément aux réglementations
nationales.
Matériau
Mousse: SBR/Néoprène ou néoprène (consulter l’étiquette
textile)
Housse: polyamide et/ou polyester (consulter l’étiquette
textile)
Function
Gives support, compression and warmth to the elbow joint.
Increases blood circulation, relieves pressure and improves
muscle coordination in the area. Provides pain relief.
Indications
Over-exertion and soft tissue overload in the elbow area.
Elbow pain, inflammation, wear and tear injuries.
Application
1) Pull the support up to the elbow.
2) The curve of the lateral seam must be aligned with the
elbow joint.
Important Information
1) Use this product with care and only for its intended
purpose. Do not make any improper changes to the product.
2) If you have questions regarding application, please contact
your local dealer or the prescriber.
3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than
3-4 hours without interruption.
4) We advise you to not use the product that contains
SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
5) Keep the product away from open flame, embers and
others sources of heat. Avoid temperature above
120 °C/248 °F.
6) Do not continue using a product that is no longer
functional, or that is worn or damaged.
Washing Instructions
1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar
colours.
2) Use laundry bag or net.
3) Stretch product while wet and allow to air dry.
4) Clean the product regularly according to care instructions
on the product care label.
Size selection
1) Do the measurements as instructed on the packaging.
2) Determine the size of the support (see size chart).
Conformity declaration
This product meets the requirements of European Directive
93/42/EEC for medical devices.
Disposal
Dispose the product in accordance with national regulations.
Material
Foam: SBR/neoprene or neoprene (see textile label)
Cover: polyamide and/or polyester (see textile label)
Funktion
Giver støtte, kompression og varme til albueleddet. Øger
blodcirkulationen, lindrer og forbedrer muskulaturens
koordination i området. Giver smertelindring.
Indikationer
Overanstrengelse og overbelastning af bløddele i
albueområdet Albuesmerter, inflammation, slitage og
overrivningsskader.
Anvendelse
1) Træk støtten op til albuen.
2) Kurven på den laterale søm skal flugte med albueleddet.
Vigtige oplysninger
1) Brug dette produkt med forsigtighed og kun til dets
beregnede formål. Foretag ikke nogen uretmæssige
ændringer i produktet.
2) Hvis du har spørgsmål om anvendelsen, bedes du kontakte
din lokale forhandler eller ordinerende læge.
3) Undlad at bruge produkter med SBR/neopren i mere end
3-4 timer i træk.
4) Vi anbefaler, at du ikke bruger produktet, som indeholder
SBR/neopren i forbindelse med tendens til varmeallergi.
5) Hold produktet væk fra åben ild, gløder og andre
varmekilder. Undgå temperaturer over 120 °C/248 °F.
6) Undlad fortsat brug af et produkt, som ikke længere virker,
eller er slidt eller beskadiget.
Vaskeanvisninger
1) Vask i varmt vand ved 40 °C (104 °F) med andet af
lignende farver.
2) Brug en vaskepose eller -net.
3) Stræk produktet, mens det er vådt, og lad det lufttørre.
4) Rengør produktet regelmæssigt i følge
pasningsvejledninger på produktets behandlingsmærkat.
Valg af størrelse
1) Udfør målingerne, som anført på emballagen.
2) Bestem størrelsen af støtten (se størrelsesskemaet).
Overensstemmelseserklæring
Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiv 93/42/EØF om
medicinsk udstyr.
Funktion
Verleiht dem Ellenbogengelenk Stützung, Druck und Wärme.
Regt den Blutkreislauf an, lindert Druck und verbessert die
Muskelkontrolle in dem Bereich. Lindert Schmerzen.
Anzeigen
Überanstrengung und Überlastung des Weichgewebes im
Bereich des Ellenbogens. Ellenbogenschmerzen, Entzündung,
Verschleißerkrankungen.
Anwendung
1) Ziehen Sie die Stütze bis über den Ellenbogen.
2) Die Biegung des seitlichen Saums muss mit dem
Ellenbogengelenk auf einer Linie liegen.
Wichtige Informationen
1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehen
Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen
am Produkt vor.
2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die
Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort
oder Ihren Hausarzt.
3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei
bis vier Stunden nicht übersteigen.
4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein
Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und
anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr
funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.
Waschanleitung
1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen
Farben.
2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen
Sie es an der Luft trocknen.
4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß
Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.
Auswahl der Größe
1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).
Konformitätserklärung
Dieses Produkt entspricht den Maßgaben der Europäischen
Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.
Entsorgung
Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.
Material
Schaum: SBR/Neopren oder Neopren (siehe Etikett)
Hülle: Polyamid und/oder Polyester (siehe Etikett)
Funktion
Ger stöd, kompression och värme till armbågsleden.
Ökar blodcirkulationen, lindrar trycket och förbättrar
muskelkoordinationen i området. Ger smärtlindring.
Användning
Överansträngning och överbelastning av mjukvävnad
i armbågsområdet. Smärta i armbåge, inflammation,
slitskador.
Applicering
1) Dra upp stödet över armbågen.
2) Kurvan av den laterala sömmen måste anpassas till
armbågsleden.
Viktig information
1) Använd denna produkt med försiktighet och endast för
det avsedda ändamålet. Gör inga felaktiga ändringar av
produkten.
2) Om du har frågor angående användningen, kontakta din
lokala återförsäljare eller läkaren som skrev ut receptet på
produkten.
3) Använd inte SBR-/neoprenprodukter i mer än 3-4 timmar
utan avbrott.
4) Vi rekommenderar att du som har tendens till värmeallergi
inte använder produkter som innehåller SBR/neopren.
5) Håll produkten borta från öppen eld, glöd och andra
värmekällor. Undvik temperaturer över 120 °C/ 248 °F.
6) Fortsätt inte att använda en produkt som inte längre
fungerar, eller som är sliten eller skadad.
Tvättråd
1) Tvätta i varmt vatten på 40 °C (104 °F) med liknande
färger.
2) Använd tvätt- eller nätpåse.
3) Sträck produkten medan den är våt och låt lufttorka.
4) Rengör produkten regelbundet enligt instruktionerna på
tvättrådsetiketten.
Storleksval
1) Gör mätningarna enligt instruktionerna på förpackningen.
2) Bestäm storleken på stödet (se storlekskartan).
Överensstämmelsesdeklaration
Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktivet 93/42/EEC för
medicinsk utrustning.
Kassering
Kassera produkten i enlighet med nationella bestämmelser.
Material
Skum: SBR/neopren eller neopren (se textiletikett)
Överdrag: polyamid och/eller polyester (se textiletikett)
Tehtävä
Tukee ja lämmittää kyynärniveltä. Vilkastuttaa verenkiertoa,
lievittää lihasjännitystä ja parantaa lihaskoordinaatiota.
Lievittää kipua.
Käyttöaiheet
Kyynärpään alueen liikarasitus ja pehmytkudosten
ylikuormitus. Kyynärpääkipu, tulehdus, kulumat.
Käyttö
1) Vedä tuki kyynärpään päälle.
2) Sivusauman kaarteen tulee sopia yhteen kyynärnivelen
kanssa.
Tärkeä tietää
1) Käytä tätä tuotetta huolella ainoastaan sille tarkoitettuun
käyttötarkoitukseen. Älä tee tuotteeseen sopimattomia
muutoksia.
Funksjon
Støtter albuen med kompresjon og varme. Øker
blodsirkulasjon, avlaster trykk og forbedrer
muskelkoordinasjonen i området. Lindrer smerter.
Indikasjoner
Overanstrengte og overbelastede bløtvev i albueregionen.
Albuesmerte, betennelse, slitasjeskader.
Administrering
1) Dra støtten opp til albuen.
2) Den laterale sømmens kurve skal innrettes med albuen.
Viktig informasjon
1) Bruk produktet forsiktig og hensiktsmessig. Ikke modifiser
produktet på upassende vis.
2) Ved spørsmål om bruk av produktet, ta kontakt med din
lokale leverandør eller tilsvarende.
3) Aldri ha på deg produkter med SBR/neopren i mer enn 3-4
timer om gangen.
4) Vi råder deg til å unngå produkter som inneholder
SBR/neopren dersom du lider av varmeallergi.
5) Oppbevar produktet unna åpne flammer, glød og andre
varmekilder. Unngå temperaturer over 120 °C.
6) Opphør all bruk av produkt som ikke lenger er funksjonell
eller som er slitt eller skadet.
Vaskeinstrukser
1) Vask i varmt vann (40 °C) med like farger.
2) Bruk et vaskenett.
3) Strekk ut produktet mens det er vått før du henger det til
tørk (kontra tørkemaskin).
4) Rengjør produktet jevnlig og i samsvar med instruksene du
finner på produktetiketten.
Størrelse
1) Ta mål slik som beskrevet på emballasjen.
2) Avgjør riktig størrelse for støtte (se størrelseskart).
Samsvarserklæring
Produktet tilfredsstiller kravene under Europadirektiv
93/42/EØF om medisinsk utstyr.
Avhending
Kasser produktet i samsvar med nasjonale forskrifter.
Materiale
Skumgummi: SBR/neopren eller neopren (les tekstiletikett)
Trekk: Polyamid og/eller polyester (les tekstiletikett)
Функция
Обеспечивает поддержку, компрессию, согревает
локтевой сустав. Улучшает кровообращение, снижает
напряжение и улучшает координацию мышц в зоне
воздействия. Снижает болевые симптомы.
Показания к применению
Повышенные нагрузки на мягкие ткани в области
локтевого сустава. Боль в локтевом суставе, воспаление,
растяжения и пр.
Способ применения
1) Натянуть бандаж на локоть.
2) Линия бокового шва должна проходить сбоку вдоль
локтевого сустава.
Важная информация
1) Используйте это изделие с осторожностью и в точном
соответствии с его предназначением. Не вносить в
изделие изменения по своему усмотрению.
2) Если у Вас есть вопросы по применению, обязательно
свяжитесь с местным продавцом или специалистом,
рекомендовавшим Вам это изделие.
3) Не носите изделия из SBR/неопрена дольше чем 3-4
часа без перерыва.
4) Мы не рекомендуем Вам использовать изделия,
содержащие SBR/неопрен, если Вы склонны к аллергии
на тепло.
5) Держите изделие вдали от открытого пламени, тлеющих
углей и прочих источников тепла. Избегайте температуры
выше 120 °C.
6) Прекратите использование изделия, которое утратило
свою функциональность, изношено или повреждено.
Инструкции по стирке
1) Стирать в теплой воде при 40 °C с похожими цветами.
2) Рекомендуется использовать мешок для стирки или
сетчатый мешок.
3) После стирки расправить изделие в мокром виде, дать
высохнуть на воздухе.
4) Регулярно стирать изделие в соответствии с указанными
на этикетке инструкциями по уходу.
Выбор размера
1) Осуществить замеры, как указано на упаковке.
2) Определите размер бандажа (см. таблицу размеров).
Утилизация
Утилизировать изделие в соответствии с местными
правовыми актами.
Материал
Вспененный слой: SBR/неопрен или 100% неопрен (см.
текстильную этикетку).
Тканевое покрытие: полиамид и/или полиэстер (см.
текстильную этикетку)
Functie
Biedt steun, druk en warmte aan ellebooggewricht. Verhoogt
bloedcirculatie, verlicht druk en verbetert spiercoördinatie in
de regio. Biedt pijnverlichting.
Indicaties
Overdreven inspanning en overbelasting zacht weefsel in
elleboogregio. Elleboogpijn, ontsteking, slijtageletsels.
Aanbrenging
1) Trek de steun omhoog tot de elleboog.
2) De ronding van de laterale naad moet op één lijn liggen
met het ellebooggewricht.
Belangrijke Informatie
1) Gebruik dit product met zorg en enkel voor het beoogde
gebruik. Breng geen onjuiste wijzigingen aan het product aan.
2) Contacteer uw lokale verdeler of de voorschrijver wanneer
u vragen heeft over het aanbrengen ervan.
3) Draag geen producten met SBR/neopreen gedurende
meer dan 3-4 uren zonder onderbreking.
4) We raden u aan het product dat SBR/neopreen bevat niet
te dragen, bij aanleg voor hitte-allergie.
5) Hou het product weg van open vlammen, stukjes gloeiend
hout en andere hittebronnen. Vermijd temperaturen boven
120 °C/248 °F.
6) Blijf geen product gebruiken dat niet langer functioneel is,
of versleten of beschadigd is.
Wasinstructies
1) Wassen in warm water op 40 °C (104 °F) met
gelijkaardige kleuren.
2) Gebruik waszak of net.
3) Rek het product uit terwijl het nat is en laat het drogen.
4) Reinig het product regelmatig volgens de
verzorgingsinstructies, vermeld op het verzorgingsetiket van
het product.
Selectie maat
1) Voer de metingen uit, zoals geïnstrueerd op de verpakking.
2) Bepaal de maat van de steun (zie maatgrafiek).
Gelijkvormigheidsverklaring
Deze producten voldoen aan de vereisten van de Europese
Richtlijn 93/42/EEC voor medische toestellen.
Wegwerken
Werk het product weg volgens de nationale
reglementeringen.
Materiaal
Schuim: SBR/neopreen of neopreen (zie op textieletiket)
Bekleding: polyamide en/of polyester (zie op textieletiket)
2) Jos sinulla on käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä
paikalliseen kauppiaaseen tai reseptin kirjoittajaan.
3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältäviä tuotteita
tauotta yli 3-4 tuntia.
4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä
sisältävää tuotetta, jos sinulla on taipumus lämpöallergiaan.
5) Pidä tuote pois avotulen, hiilloksen ja muiden
lämmönlähteiden lähettyviltä. Vältä yli 120 °C:n lämpötilaa.
6) Älä jatka tuotteen käyttöä, jos se ei ole enää
toimintakuntoinen tai se on kulunut tai vioittunut.
Pesuohjeet
1) Pese 40 °C samanväristen kanssa.
2) Käytä pesupussia tai -verkkoa.
3) Venytä tuotetta kosteana ja anna sen kuivua.
4) Puhdista tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.
Koon valinta
1) Suorita mittaukset pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Nämä tuotteet vastaavat lääkinnällisten laitteiden
EU-direktiiviä 93/42/ETY.
Hävittäminen
Hävitä tuote paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
Materiaali
Vaahto: SBR/neopreeni tai neopreeni (katso tekstiilietiketti)
Päällinen: polyamidi ja/tai polyesteri (katso tekstiilietiketti)
Bortskaffelse
Bortskaf produktet i overensstemmelse med nationale
regulativer.
Materiale
Skum: SBR/neopren eller neopren (se mærke på stoffet)
Betræk: polyamid og/eller polyester (se mærke på stoffet)
Как использовать новый Rehband Support -
102*, 7081*, 7720*, 7921*
* различные цвета, размеры, толщина, стороны
Bruksanvisning för ditt nya Rehband Support-
102*, 7081*, 7720*, 7921*
*olika färger, storlekar, tjocklek, sidor
Comment utiliser votre nouveau soutien
Rehband- 102*, 7081*, 7720*, 7921*
* choix de couleurs, tailles, épaisseurs, côté
Hvordan bruke din nye Rehband Support -
102*, 7081*, 7720*, 7921*
*ulike farger, størrelser, tykkelser, sider
Hoe gebruikt u uw nieuwe Rehband steunband -
102*, 7081*, 7720*, 7921*
*verschillende kleuren, maten, dikte, zijden
Sådan bruger du din nye Rehband Support -
102*, 7081*, 7720*, 7921*
*forskellige farver, størrelser, tykkelser, sider
Bedienungsanleitung für Ihre neue Rehband
Stütze - 102*, 7081*, 7720*, 7921*
*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder
Kuinka tulee käyttää uutta Rehband-tukea/
suojaa - 102*, 7081*, 7720*, 7921*
*erilaisia värejä, kokoja, paksuuksia, sivuja

Vuoi sapere di Rehband RX Elbow Sleeve?

Chiedi la domanda che hai sul Rehband RX Elbow Sleeve semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Rehband RX Elbow Sleeve fornirti una buona risposta.

Specifiche

Marca Rehband
Modello RX Elbow Sleeve
Prodotto Non classificato
EAN 7391813016030
Lingua Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Finlandese, Slovacco, Greco, Ungherese, Cinese, Croato, Indonesiano, Arabo, Bulgaro
Tipo di prodotto Non classificato
Tipo di file PDF
Caratteristiche
Valore taglia 1 XS
Agenzia taglia 1 SML
Colore principale del prodotto Black, White
Valore taglia 1 XS
Agenzia taglia 1 SML
Colore principale del prodotto Black, White
Tipo di genere Unisex
Età del consumatore Adulto
Uso appropriato Altro
Descrizione del materiale (nome, %) 100% Polymide
Età del consumatore Adulto
Materiali Polymide
Materiale
Descrizione del materiale (nome, %) 100% Polymide
Materiali Polymide
Dimensioni e peso
Peso -
Dati su imballaggio
Quantità 1