Schneider DTH-16 manuale

Schneider DTH-16
8 · 1
PDF manuale
 · 4 pagine
Inglese
manualeSchneider DTH-16
S1A78727
Termostat touchdisplay, DTH-16WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891, WDE003891, WDE004889© Merten2009V5775-851-0009/10
- WDE002495 golvsensor
Sensor för temperaturavkänning i golv.Termostaten skall
sättas i mode Golv eller dubbel.
¼
FARA
Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk
ström
Allt arbete på apparaten ska utföras av utbildade
elektriker. Följ nationella lagar och bestämmelser.
Med Termostat touchdisplay (i fortsättningen kallad ter-
mostat), kan rums- eller golvtemperaturen regleras. En-
heten manövreras med hjälp av en pekskärm.
Termostaten kan styra; Golvärme-, radiator- och luftvär-
mesystem
Driftlägen
Termostaten kan arbeta i tre olika lägen:
Rumstermostatläge (Air):
Den interna temperatursensorn registrerar rumstem-
peraturen. Termostaten styr förbrukaren i förhållande
till rumstemperaturen.
Golvtermostatläge (Floor):
Golvsensorn registrerar golvtemperaturen. Termosta-
ten styr förbrukaren i förhållande till golvtemperaturen.
Dubbelläge (Dual):
Den interna temperatursensorn övervakar rumstem-
peraturen och styr förbrukaren i förhållande till rums-
temperaturen.
Samtidigt övervakar golvsensorn golvtemperaturen
och begränsar denna till ett fördefinierat max. tempe-
raturvärde ("max temp").
Detta läge rekommenderas särskilt för parkett- och la-
minatgolv.
I alla driftlägen kan en extern timer anslutas för tempera-
turreducering (TR).
Installation av termostat
För att termostaten ska fungera på bästa sätt i rums eller
dubbelläge måste den installeras så att den skyddas
från yttre påverkan och temperaturändringar i så hög
grad som möjligt. Detta garanterar tillförlitlig övervakning
av rumstemperaturen.
Termostat touchdisplay, DTH-16
Bruksanvisning
WDE002491, WDE003491, WDE004489, WDE002891,
WDE003891, WDE004889
TillbehörFör din säkerhetTermostatens FunktionerInstallation av termostaten
sv
Ta därför hänsyn till följande, när du väljer monterings-
plats:
Min. monteringshöjd: 1,5 m över golvet.
Installera inte för nära fönster, dörrar eller ventilations-
öppningar.
Installera inte över radiatorer eller andra värmekällor.
Enheten får inte täckas över eller installeras bakom
gardiner.
Undvik direkt solljus och belysning.
Installation av golvsensor
För att kunna garantera stabil drift i golv- och dubbelläge
måste sensorn skyddas från yttre påverkan och tempe-
raturändringar.
Ta därför hänsyn till följande, när du väljer monterings-
plats:
Om möjligt, håll ett avstånd på 1,0 m till väggar och
dörrar.
Installera sensorn i mitten av slingorna (se bilden ned-
an).
Placera golvsensorn i ett plaströr med en invändig di-
ameter på 16 mm.
Kopplingsschema
Montering av termostatinsats och täcklock
1 Installera termostaten i en infälld dosa.
2 Placera ramen på insatsen.
3 Tryck in snäppringen tills den trycker mot ramen.
A Extern timer (TR)
B Värmeförbrukare/termoelektrisk ställmotor
C Golvsensor
1,5 m
L
N
NN
L
-t
A
B
C
4 Tryck på centrumplattan tills den hakar i på plats.
Borttagning av skydden
1 Tryck på de markerade punkterna med en lämplig
skruvmejsel för att lossa centrumplattan.
2 Fäll centrumplattan framåt och ta av den.
3 Lyft ut snäppringen med hjälp av en skruvmejsel
och ta av den.
4 Ta bort ramen.
Tillkoppling av termostaten för första gången
Termostaten kan kopplas till och från med hjälp av mjuk-
varuavstängning och även med brytaren.
Frånkoppling med mjukvaruavstängning,
1 tryck "+" och "-" samtidigt,
2 håll intryckta i 3 sekunder,
3 håll intryckta när "COdE" begärs,
4 termostaten stängs av.
Start
S
Termostaten återställs från mjukvaruavstängning
genom att "+" eller "-" trycks.
|
Alla fabriksinställningar som visas när enheten
tillkopplas för första gången kan justeras senare i
inställningsmenyn (se "Manövrering av termosta-
ten").
Språk-PIN-kod
När enheten inkopplas för första gången, begär display-
en språk-PIN-koden. Detta gör att meddelandena visas
på rätt språk.
Tryck "+" tills korrekt språk-PIN-kod visas.
Språk-PIN-koderna är:
Bekräfta ditt val genom att trycka på "+" och "-" samtidigt.
Display för driftläge
Termostaten registrerar automatiskt när en golvsensor är
ansluten och går då till golvläget ("FLoor"). Om golv-
sensorn inte är ansluten, går termostaten till rumsläge
("Air").
Även övriga fabriksinställningar visas nu.
|
Om en golvsensor är ansluten, kan du byta från
golvläge till dubbelläge vid ett senare tillfälle (se
"Manövrering av termostaten").
Inställning av temperaturen
|
Det kan ta flera timmar att värma upp golvet eller
rummet till önskad temperatur. Vänta därför med
att höja temperaturen.
Välj önskad rumstemperatur genom att trycka på "+"
eller "-".
Önskad rumstemperatur visas på displayen.
Den blå punkten A indikerar att värmeförbrukaren är
under uppvärmning.
Display Betydelse Symbol
Ange språk-PIN-kod
Språk PIN Språk PIN
EN 11 NL 14
DE 12 ES 15
FR 13 PT 16
Symbol 17
Manövrering av termostaten
Code
CODe
A
Ändring av grundinställningarna
|
Termostaten återgår automatiskt till normaldis-
playen om ingen inmatning görs i inställningsme-
nyn under en minut.
|
Inställningarna visas en efter en när inställnings-
menyn är vald.
Välj önskat värde genom att trycka på "+" eller
"-".
Bekräfta ditt val genom att trycka på "+" and "-"
samtidigt.
1 Håll nere "+" och "-" samtidigt i tre sekunder för att
aktivera Inställningsmenyn.
2 Ange språk-PIN-kod och bekräfta.
|
PIN-koderna för språk finns i kapitlet "Start".
3 Välj önskat driftläge och bekräfta.
4 Ställ in max. temperatur och bekräfta.
|
Max. temperaturen kan ställas in i omgivningsluft-
och golvläge. I dubbelläge begränsar detta värde
golvtemperaturen, för att skydda material som är
känsliga mot extrema temperaturer.
Fabriksinställning för max. temperatur är
35 °C i rumsläge
40 °C i golvläge och
27 °C i dubbelläge (golvmax.).
5 Ställ in reducerad temperatur och bekräfta.
|
Temperaturreduktion (TR) förekommer endast
om en extern timer är ansluten.
Fabriksinställningen för temperaturreduktion är -4 °C.
Display Betydelse Symbol
Ange språk-PIN-kod
Display Betydelse Symbol
Välj driftläge
Display Betydelse Symbol
Ställ in max.temperatu-
ren i °C.
Display Betydelse Symbol
Ställ in reducerad
temperatur i °C.
Code
CODe
Floor
F1
Air
F2
duaL
F3
Safe
safe
35
35
SetbaC
SE
-5
-5
Felmeddelanden på displayen
Ansluten värmekella värmer inte
Observera meddelandet på displayen:
Om "Error HEAt" eller "Error FLoor" visas, är värme-
kellan inte ansluten.
Undersök orsaken till felet.
Kontrollera strömförsörjningen.
Stäng av termostaten och sätt på den igen.
Kontrollera inställningen av "SAFE"-värdet. Värdet
kan vara för lågt.
Kontrollera värmekellan.
Om en extern tidsövervakningsenhet används, kon-
trollera styrspänningen.
Displayen är svart eller blank:
Kontrollera strömförsörjningen.
Stäng av termostaten och sätt på den igen.
Vid tekniska frågor ska du kontakta kundservicecentret i
ditt land.
www.schneider-electric.com
Den här produkten ska monteras, anslutas och använ-
das i enlighet med rådande standarder och/eller installa-
tionsföreskrifter. Eftersom standarder, specifikationer
och konstruktioner ändras ibland ska du alltid kontrollera
att informationen i denna publikation stämmer.
Vad ska jag göra om ett problem uppstår?
Display Betydelse Symbol
Felaktig indata, allmänt
fel
Intern överhettning i ter-
mostat
Golvsensor registreras
inte
Tekniska data
Märkspänning: 230 V AC, 50 Hz
Nominell last (resistiv): 16 A
Nominell last (induktiv): 1 A, cos φ = 0,6
Driftsätt: 1 C
Standard: DIN 60730-2-9
Kapslingsklass med hölje: IP 20
Överspänning/
överhettningsskydd:
Elektroniskt
Nominell stötspänning: 4 kV
Driftstemperatur: -10 °C till +35°C
Inställningsområde
Rumstemperatur: +5°C till +35°C
Golvtemperatur: +5°C till +50 °C
Reduktion: +/- 0...9 °C från inställ-
ningstemperaturen
Displayprecision: 1 °C
Schneider Electric Industries SAS
Error
EE
Error Heat
E1
Error FLoor
E2

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Schneider DTH-16. Il manuale rientra nella categoria Termostato ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese. Hai domande sul Schneider DTH-16 o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Ho bisogno di aiuto?

Hai una domanda relativa a Schneider e la risposta non è nel manuale? Fai qui la tua domanda Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della tua domanda. Migliore sarà la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Schneider fornirti una buona risposta.

Numero di domande: 0

Generale
Schneider
DTH-16
Termostati
Inglese
Manuale d'uso (PDF), Scheda tecnica (PDF)

Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda nel manuale? Puoi trovare la risposta alla tua domanda nelle FAQ sul Schneider DTH-16 che trovi di seguito.

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui

Nessun risultato