Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon

Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon manuale

(1)
 • Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ
  OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ 1 ƴƠLJƢᲢ׋ 7ŵǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ
  ਀ƠƠŴȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
  ᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ්ƠજǓǛƢǔ଺Ƹ
  OS ǹǤȃȁǛ 2 ƴƠLJƢŵᲢɥɦ૾ӼƷ৖ƿǕƷLjᙀദƠLJƢŵ
  ˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
  ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅
  ဇƠƨئӳƴൔǂŴજࢨӧᏡ௏ૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇ
  ƠƳƍƱƖƸŴᩓ൷Ʒෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  ȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
  ǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ
  ৖ƿǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ
  ൷ǛӕǓЈƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  જࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕ
  ǔƜƱƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
  ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬ
  ȳǺǛਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
  ǭȤȎȳဇƸ EOS-1V ˌٳƷȕǣȫȠǫȡȩƴƓƍƯŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƕദ
  ࠝƴ΁ƖLJƤǜŵOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ỽἋἑἲἴὊἛỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization Proſ
  ǛဇƍƯŴAF ƷᡮࡇŴOS ƷјƖφӳŴȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸƷር׊ƳƲǛڤ
  LjƷཞ७ƴǫǹǿȞǤǺƠƯŴǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁƴႇ᥵ƢǔƜƱƕưƖ
  LJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
  ᡫࠝƸǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁǛ OFF ƴǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵǫǹǿȠȢȸ
  ȉƕ ONC1ŴC2ᲣƴǻȃȈƞǕƯƍǔƱŴȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǹǤȃȁ
  ƕ໯јƱƳǓLJƢᲢ׋ 8ŵ
  USB DOCK ƸӲȞǦȳȈݦဇưƢŵƝ̅ဇƷȬȳǺƴݣࣖƠƨ USB DOCK
  ǛƝဇॖƘƩƞƍŵီƳǔȞǦȳȈဇƷ USB DOCK ƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ư
  ȀǦȳȭȸȉưƖLJƢŵ http://ww w.sigma-global.com/dow nload/
  ƜƷȬȳǺưƸ
  Ŵ
  ž
  AF ᡮࡇƷᛦૢ
  ſ
  Ʒ
  ž
  ԼˮΟέ
  ſ
  Ʊ
  ž
  ೅แ
  ſ
  ƷࠀီƸࣇݱưƢŵ
  ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷȆȬdzȳȐȸǿȸTC-1401 ƱƷኵӳƤư 1.4 ̿
  140-560mm F7-9 ŴȆȬdzȳȐȸǿȸTC-2001 ƱƷኵӳƤư 2 ̿
  200-800mm F10-12.6ᲣƷǺȸȠȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵᲢƍƣǕNjȞȋ
  ȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢᲣ
  ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦAF ƕ F8 ݣࣖƷǫȡȩưƝ̅ဇƷئӳŴȆȬdzȳȐȸǿȸTC-1401 ưƸ AF
  જࢨƕӧᏡưƢŵᛇƠƘƸǫȡȩƷ̅ဇᛟଢ୿ǛƝᚁƘƩƞƍŵᲢ໰ໜុᩉႸ
  Ⴎƕ 200mm ǑǓஓᢒͨƷӳ໰ችࡇƸ̬ᚰƞǕLJƤǜŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺ
  έᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚ
  ƯƘƩƞƍᲢ׋ 9ŵ
  Ŧઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕư
  ƖLJƢŵ
  ἧỵἽἑὊ
  ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLᲣǛƝ̅
  ဇƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደ
  ƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋ
  ǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴ
  ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳ
  ǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳ
  ǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳ
  ƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ
  ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދ
  ٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภ
  ࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷ̬ᚰ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭-௏Უ 15 – 21 இٻજࢨ̿ྙ 1:3.8
  ဒ
  24.4 – 6.2°
  ȕǣȫǿȸǵǤǺ
  67mm
  இݱ዁Ǔ 22 இٻࢲ X μᧈ 86.4 x 182.3mm
  இჺજࢨុᩉ 1.6m ᣻ 1160g
  ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟ
  ଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠ
  ƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯ
  ƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫ
  ȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠ
  ƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕ
  ƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્
  ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳ
  ƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳ
  ǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJ
  ƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅ ί׋
  1
  ȕǣȫǿȸƶơ
  Ǻ
  ȸ
  ȠȪȳǰ
  Ǻ
  ȸ
  Ƞȭ
  ȃ
  ǯǹǤ
  ȃ
  ȁ
  ȕ
  ǩȸ
  ǫǹȪȳǰ
  ᙀяႎុᩉႸႮ
  ਦ೅ዴ
  ȞǦȳȈ
  ȕ
  ǩȸ
  ǫǹȢ
  ȸ
  ȉЏ੭
  ƑǹǤȃȁ
  ȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǹ
  Ǥȃȁ
  OS ǹǤȃȁ
  ǫǹǿȠȢ
  ȸ
  ȉǹǤ
  ȃ
  ȁ
  ȬȳǺȕȸȉ
  Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E
  ǿǤȗȬȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳ
  ǕLJƢŵᲢŬҮƷೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗ
  ȇȸȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡ
  ȩƷᛟଢ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
  ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯŴ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇ
  ሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ
  ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯ
  ƘƩƞƍŵ
  ȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
  ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳ
  ȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNj
  ӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜ
  ǿȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳ
  ǰǛׅƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔžMF ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸ
  ȩǤȉᲣǛͳƑƯƍLJƢŵȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MO
  ƴǻȃȈƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 3ŵ
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
  MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
  ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗ
  ǛƝᚁƘƩƞƍŵ
  żǺ
  ȸ
  ȟȳǰŽ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ŦȬȳǺȕȸȉᘺბ଺ƸȬȳǺȕȸȉǛ੟ǜưЭࢸƞƤŴǺȸȟȳǰƢǔƜƱ
  NjӧᏡưƢᲢ׋ 4ŵ
  żǺ
  ȸ
  ȠȭȃǯǹǤȃȁŽ
  ƜƷȬȳǺƸŴઃ࠘଺ƴᐯ᣻ưȬȳǺƕ˦ƼƯƠLJƏྵᝋǛ᧸ƙƜƱƕưƖǔŴ
  ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛͳƑƯƍLJƢŵǺȸȠȪȳǰƷႸႮǛ 100 ƴӳǘƤŴ
  ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛ LOCK ͨƴǹȩǤȉƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 5ŵ
  ἧỻὊỽἋἼἱἕἑὊỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƷ˺ѣር׊ǛСᨂưƖǔȕǩȸǫǹȪȟȃǿ
  ȸǛͳƑƯƍLJƢᲢ׋ 6ŵˌɦƷɤെ᨞ƴЏ੭ƑӧᏡưƢŵ
  ƔFULL1.6m ᳸ĐƔ6m ᳸Đ Ɣ1.6m 6m
  ৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
  දॖ
  ԓ
  ㄒ㻌
  ŦOptical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is
  attached to your camera and activated, shooting capacity of your camera
  will be lower than with conventional lenses used with the same camera. If
  you are not using Optical Stabilizer, please turn OFF the OS switch, in order
  to prevent consumption of a battery.
  ŦBe sure to turn of OS switch to OFF position, before attaching or detaching
  the lens to the camera.
  ŦThe Optical Stabilizer continues to operate after you release your nger
  from the shutter button, as long as the exposure meter displays the
  exposure value. Never remove the lens or remove the cameras battery
  while the image stabilizer is operating, you could damage the lens.
  ŦAlthough the viewnder image may appear to shake immediately after
  shooting and at the start of the ash charge cycle of the built-in ash of
  the camera etc., it will not cause any effect on pictures.
  ŦIf the camera power is turned off or lens is detached while the Optical
  Stabilizer function is in operation, the lens may emit a chattering noise,
  but this is not a malfunction.
  ŦFor Canon mount, the Optical Stabilizer (OS) function will not work with
  lm SLR cameras except the Canon EOS-1V.
  CUSTOM MODE SWITCH
  By using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, SIGMA
  Optimization Pro, it is possible to customize the AF speed, OS effect and
  range of Focus Limiter of the lens, and the setting can be saved with the
  Custom Mode Switch. For further information, please refer to the SIGMA
  Optimization Pro “Help” menu.
  ŦFor your regular use, please turn off the Custom Mode Switch. The Focus
  Limiter Switch does not function when the custom mode is ON and set as
  C1 or C2 (g.8).
  ŦUSB DOCK is dedicated for each mount. Please use a USB DOCK which
  corresponds to your lens mount. USB DOCK for different mounts cannot be
  used.
  ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
  following website: http://www.sigma-global.com/download/
  ŦWith this lens, the difference between [Smooth AF Priority] and [Standard
  AF]in[AF SPEED SETTING] is small.
  ABOUT TELE CONVERTERS
  This lens can be used as a 1.4x (140-560mm F7-9) or a 2x (200-800mm
  F10-12.6) hyper-telephoto zoom lens by attaching SIGMA TELE CONVERTER
  TC-1401 or SIGMA TELE CONVERTER TC-2001 respectively. (Both can be
  used in manual focus only.)
  ŦDo not use other manufacturers teleconverters, only those listed above
  are compatible.
  ŦWhen SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 is attached to cameras that are
  compatible with AF at F8, it is possible to shoot with AF. (Focus accuracy is
  not ensured when the focal length scale is more than 200mm.)
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable `hood is provided with the lens. This lens hood
  helps to prevent are and ghosted images caused by extraneous light.
  Attach the hood and turn clockwise until it stops rotating. (g.9)
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must rst
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position.
  FILTER
  ŦWhen using a polarizing lter with an AF camera, use the circular” type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity. For extended storage, choose a cool and dry place, preferably
  with good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
  mothballs or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
  or nger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
  lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When using the lens in the rain or near water,
  prevent it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
  mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
  the surface of the lens. When entering a warm room from the cold
  outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the temperature
  of the lens approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 15 – 21 Filter Size 67mm
  Angle of View 24.4 – 6.2°
  Dimensions
  Dia.gLength
  86.4 x 182.3mm
  (3.4g7.18in)
  Minimum Aperture 22
  Minimum Focusing Distance
  1.6m(5.25ft)
  Weight
  1160g
  (40.92oz)
  Magnication 1:3.8
  ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
  ŦThe glass materials used in the lens do not contain environmentally
  hazardous lead and arsenic.
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (g.1)
  ձ Filter Attachment Thread
  ղ Zoom Ring
  ճ Zoom Lock Switch
  մ Focus Ring
  յ Distance Scale
  ն Focus Index Line
  շ Mount
  ո Focus Mode Switch
  չ Focus Limiter Switch
  պ OS Switch
  ջ Custom Mode Switch
  ռ Lens Hood
  FOR NIKON MOUNT
  This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
  specications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
  compatible with the cameras listed in Table (A). (The models with the Ŭ
  mark require the latest version of the camera rmware to ensure
  compatibility.)
  ŦIt is not compatible with lm single-lens reex cameras.
  ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
  ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the cameras
  instruction manual to check for compatibility of E-type lenses.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function
  in the same way as the camera manufacturers lens. Please refer to the
  instruction booklet for your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. While
  changing the lens, be sure to place it front end down to avoid damaging
  the rear mount.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The Sigma lens functions automatically once attached to the camera.
  Please refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the AF
  position (g.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
  the lens to the M position. You can adjust the focus by turning the focus
  ring.
  ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
  camera’s focusing mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be conrmed visually in the viewnder rather than relying on
  the distance scale.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
  camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
  override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
  the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. For For Full-
  time MF, set the focus mode switch on the lens to the MO” position (g.3).
  ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software,
  “SIGMA Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON
  / OFF, You can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time
  MF function. For further information, please refer to the SIGMA
  Optimization Pro “Help” menu.
  ZOOMING
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  ŦIt is possible to operate the push/pull zoom by holding the lens hood when
  it is attached (g.4).
  ZOOM LOCK SWITCH
  This lens is also equipped with Zoom Lock Switch to eliminate the zoom
  creep when the lens is tilted down. Please set zooming ring to 100mm and
  set the zoom lock switch to the LOCK” position. (g.5)
  FOCUS LIMITER SWITCH
  This lens is equipped with the focus limiter switch, which enables a limit of
  the AF range (g.6). It is possible to switch to the following three modes.
  ƔFULL (1.6m~҄) (5.25ft~҄) Ɣ6m~҄(19.7ft~҄) Ɣ1.6~6m (5.25~19.7ft)
  ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
  This OS (Optical Stabilizer) lens effectively compensates for image blurring
  caused by camera shake.
  Set the OS (Optical Stabilizer) switch to Mode 1 (g.7). Press the shutter
  button halfway down, conrm the image in the viewnder is stable then
  take the picture. (It takes approximately 1 second to produce a stable image,
  after pressing the shutter button halfway). Mode 2, detects the vertical
  camera shake, and overcomes blurring. It is effective on subjects moving
  horizontal to the camera.
  ŦPlease do not use Optical Stabilizer in the following situations.
  ƔWhen the lens is mounted on a tripod. ƔBulb (long time exposure).
  ENGLISH
  Ɣ bei Bulb-Aufnahmen (Langzeitbelichtung).
  ŦDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom
  versorgt. Wenn das OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und
  aktiviert ist, verringert sich die Aufnahmekapazität der Kamera im
  Vergleich zu dem Einsatz mit konventionellen Objektiven. Sofern Sie den
  Optical Stabilizer nicht benötigen, stellen Sie den OS Schalter bitte auf
  OFF, um den Batterieverbrauch zu reduzieren.
  ŦVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr
  Objektiv an die Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
  ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem
  Auslöser genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser
  die Belichtungsdaten anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der
  Kamera oder entfernen Sie die Batterien der Kamera, während der Optical
  Stabilizer noch aktiviert ist, Sie könnendas Objektiv hierdurch beschädigen.
  ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des
  Auadens des eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen
  Einuß auf Ihre Bilder.
  ŦFalls die Kamera ausgeschaltet wird, während die Optical Stabilizer
  Funktion noch aktiv ist, kann das Objektiv ein schnatterndes Geräusch
  verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  ŦBei demObjektiv mit Canon
  -
  Anschluss funktioniert deroptischeStabilisator
  (OS) nicht mit analogen SLR-Kameras mit Ausnahme der Canon EOS-1V.
  BENUTZERMODUS-SCHALTER
  Mithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
  Software SIGMA Optimization Pro, können die AF-Geschwindigkeit, OS-
  Arbeitsweise und Fokussierbereichsbegrenzungen individualisiert werden und
  auf dem Benutzermodus-Schalter hinterlegt werden. Weitere Informationen
  entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro.
  ŦFür den normalen Gebrauch schalten Sie den Benutzermodus-Schalter
  bitte aus. Der Fokussierbereichsbegrenzer-Schalter hat keine Funktion,
  solange der Individualisierungs-Modus aktiviert ist undder Benutzermodus-
  Schalter auf C1 oder C2 steht (Abb.8).
  ŦDer USB-Dock ist für jeden Kameraanschluss speziell konzipiert. Bitte
  verwenden Sie den für Ihren Objektivanschluss vorgesehenen USB-Dock.
  Der USB-Dock anderer Anschlüsse kann nicht verwendet werden.
  ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
  heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
  ŦBei diesem Objektiv ist der Unterschied zwischen [Fokuspräzisions-
  Priorität] und [Standard]unter[AF-Geschwindigkeits-Einstellung] klein.
  ÜBER TELEKONVERTER
  In Kombination mit dem SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 erhält man ein
  140-560mm F7-9 Super-Tele-Zoom-Objektiv, in Kombination mit dem TELE
  KONVERTER TC-2001 ein 200-800mm F10-12,6. (Beide Kombinationen
  können nur manuell fokussiert werden.)
  ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
  ŦSofern der SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 an Kameras verwendet wird,
  die AF bis Blende F8 gewährleisten, sind weiterhin Aufnahmen mit
  Autofokus möglich. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Anleitung
  Ihrer Kamera. (Ab 200mm Brennweiteneinstellung laut Scala kann eine
  genauer AF nicht mehr gewährleistet werden.)
  STREULICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende
  geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reexe zu vermeiden, wie sie durch
  starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich
  beim Anbringen der Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen
  und achten Sie darauf, daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.9)
  Ŧ
  Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
  abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden.
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Pollter.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst
  gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
  deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
  im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
  Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häug nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasächen führen. Beim Wechsel aus der lte in ein geheiztes Zimmer
  empehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder - Linsen 15 - 21
  G
  r
  ößter Abbildun
  g
  smaßstab
  1:3.8
  Dia
  g
  onaler Bildwinkel
  24.4-6.2° Filterdurchmesser 67mm
  Kleinste Blende 22
  Abmessun
  g
  enØ
  x
  Baulän
  g
  e
  86.4x182.3mm
  Naheinstell
  g
  0611thciweGm6.1ezner
  ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  Ŧ
  Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird,enthält kein umweltschädliches
  Blei und Arsen.
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der
  ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ձ Filtergewinde
  ղ Brennweitenring
  ճ
  Zoom Lock
  -
  Schieber
  մ Entfernun
  g
  srin
  g
  յ
  Entfernungsskala
  ն Einstellindex
  շ Anschluß
  ո
  Fokussierschalter
  չ
  Fokussierbereichsbegrenzer
  պ OS Schalter
  ջ Benutzermodus-Schalter
  ռ Streulichtblende
  NIKON ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus
  mit den gleichen Spezikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-
  Objektive. Das Objektiv ist mit den in der Tabelle (A) genannten
  Kameramodellen kompatibel. (Die Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen
  die aktuelle Kamera- Firmwareversion, um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
  ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreexkameras.
  ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
  Kameramodellen zu verwenden.
  ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet
  sind, entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-
  Objektiven bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
  lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber nden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß
  stets sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel
  grundsätzlich nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der
  Kupplungselemente zu vermeiden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle
  Funktionen automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
  der Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter
  am Objektiv auf die AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell
  einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  M
  ”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings
  einstellen.
  ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen
  Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  Ŧ
  Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
  werden.
  Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
  AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt
  ist,können Sie,nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde
  und zum Stillstand gekommen ist,die Schärfe durch Drehen am Fokussierring
  manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
  Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion](Manual Override)
  durch Drehen am Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs.
  Um die Jederzeit-MF-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am
  Objektiv auf die MO-Position (Abb.3).
  ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
  Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
  zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung
  am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert
  werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der
  SIGMA Optimization Pro.
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  ŦWenn Sie das Objektive an der angesetzten Gegenlichtblende vor- und
  zurückziehen, können Sie es als Schiebe-Zoom nutzen (Abb.4).
  żZOOM LOCK-SCHIEBERŽ
  Das Objektiv ist mit einem Zoom Lock-Schieber ausgestattet, um das
  „Kriechen“, die selbständige Bewegung des Zoomrings bei nach unten
  gehaltenem Objektiv, zu verhindern. Stellen Sie den Zoomring auf 100 mm
  und bringen Sie den Zoom Lock-Schieber in die Position „LOCK“ (Abb.5).
  FOKUSSIERBEREICHSBEGRENZER
  Das Objektiv ist mit einem Bereichsbegrenzer ausgestattet, der den zu
  durchlaufenden AF-Bereich limitiert (Abb.6). Folgende 3 Bereiche stehen zur
  Auswahl.
  ƔFULL (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄Ɣ1.6m ~ 6m
  ÜBER OS (OPTICAL STABILIZER) MERKMALE
  Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die
  Unschärfe in Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der
  Aufnahme entsteht. Stellen Sie den OS (Optical Stabilizer) Schalter auf
  Modus 1 (Abb.7). Drücken Sie den Auslöser halb durch, vergewissern Sie sich,
  daß das Bild im Sucher stabil steht und drücken den Auslöser zur
  Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1 Sekunde, um nach
  dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen). Modus 2
  erkennt die vertikale Bewegung der Kamera und verhindert diese
  Verwacklung. Dieser Modus empehlt sich bei sich bewegenden Motiven.
  Ŧ
  Bitte benutzen Sie in den folgenden Situationen den Optical Stabilizer nicht:
  Ɣ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
  DEUTSCH
  le boîtier. Si l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique
  OS activée, l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une
  utilisation avec une optique classique. Pour éviter une consommation
  d'énergie inutile, nous vous recommandons de placer le curseur OS sur
  OFF lorsque vous n'utilisez pas la fonction de stabilisation.
  ŦAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position
  OFF) avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
  Ŧ
  Lestabilisateur optique OS demeure activéaprès avoirrelâché le déclencheur
  aussi longtemps que le posemètre afche les valeurs d'exposition. Il ne
  faut jamais détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier
  tant que le stabilisateur est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
  ŦMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la
  prise de vue ou au démarrage de la charge du ash intégré du boîtier, ceci
  n'affecte en rien les images.
  ŦSi l'appareil est éteint ou si l'objectif est détaché alors que le stabilisateur
  optique est activé, l'objectif peut émettre un bruit de frottement sans qu'il
  y ait dysfonctionnement.
  ŦPour la monture Canon, la fonction de stabilisation optique (OS) ne
  fonctionnera pas avec les boîtiers argentiques à objectifs interchangeables
  excepté le Canon EOS-1V.
  SELECTEUR DE MODE PERSONNALISÉ
  En utilisant le dock USB (vendu séparément) et son logiciel dédié, SIGMA
  Optimization Pro, il est possible de personnaliser la vitesse de l'autofocus,
  l'effet de la stabilisation OS et la course du limiteur de mise au point. Ces
  réglages peuvent être enregistrés avec le sélecteur de Mode personnalisé.
  Pour plus de renseignements, veuillez consulter le menu «Aide» du logiciel
  SIGMA Optimization Pro.
  Ŧ
  Pour un usage normal veuillez désactiver le sélecteur de Mode personnalisé.
  Le sélecteur de mise au point est inactif si le mode personnalisé est activé
  et réglé sur C1 ou C2 (g.8).
  ŦUn dock USB est dédié à chaque monture. Veuillez utiliser le dock USB
  correspondant à votre monture. Un dock USB dédié à une monture est
  inutilisable sur une monture différente
  ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à
  l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  ŦAvec cet objectif, la différence entre [Priorité à la précision]et[Standard]
  dans [Réglage Vitesse AF] est faible.
  A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
  L'objectif se transforme en 140-560mm F7-9 (x1,4) ou en 200-800mm F10-
  12,6 (x2) en ajoutant respectivement le téléconvertisseur SIGMA TC-1401 ou
  le téléconvertisseur SIGMA TC-2001. (Usage uniquement en mise au point
  manuelle).
  ŦIl est recommandé de ne pas utiliser un autre téléconvertisseur que ceux
  mentionnés ci-dessus.
  ŦLorsque le téléconvertisseur SIGMA TC-1401 est utilisé avec des appareils
  compatibles en mise au point AF jusqu’à F8, le mode de mise au point AF
  est possible. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au mode d’emploi
  de l’appareil. (La précision de la mise au point n’est pas certaine lorsque la
  longueur focale est supérieure à 200mm.)
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec xation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
  pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se xe convenablement jusqu’à la position de blocage (g.9).
  Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
  FILTRES
  ŦSi vous souhaitez utiliser un ltre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
  de type “circulaire. Avec un ltre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
  d’exposition pourraient être incorrects.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  Ŧ
  Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
  et bien ventilé. Ne pas placer lobjectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites an de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près
  de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme
  interne, des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont
  pas toujours possibles en cas de dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
  de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans
  un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
  l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  Constructionde
  l
  ’objectif
  15 - 21
  Rapport de reproduction
  1:3.8
  An
  g
  le de champ 24.4-6.2° Diamétre de ltre 67mm
  Ouverture minimale 22
  Dimension:
  diamentreglongueur
  86.4x182.3mm
  Distance minimale de
  mise au point
  1.6m
  0611sdioP
  ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur prot et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (g.1)
  Filetage pour ltre
  Bague de zoom
  Curseur de vérouillage du zoom
  Bague des distances
  Echelle des distances
  Repère de distance
  Baïonnette
  Sélecteur de mise au point
  Limiteur de recherche
  Curseur OS
  Sélecteur de Mode personnalisé
  Pare-Soleil
  EN MONTURE NIKON
  Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique,
  aux caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques Nikon
  AF de type E. L’objectif est compatible avec les appareils indiqués dans le
  tableau (A). (Les modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la dernière
  version du rmware de l’appareil pour assurer la compatibilité.)
  ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
  ŦIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans le
  tableau (B).
  ŦPour les modèles qui ne gurent pas dans le tableau (A) ou dans le tableau
  (B), veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil pour vérier
  la compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est xé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
  comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
  d’emploi de l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
  boîtier. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF” (g.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position
  M
  position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
  ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
  mise au point de l'appareil.
  ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
  Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
  l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
  retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise
  aupointautomatiquementen maintenantledéclencheurenclenchéàmi
  -
  course.
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
  Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Pour
  une utilisation en mode de priorité manuelle du point,placez le commutateur
  de mode de mise au point de l'objectif sur la position « MO » (Fig.3).
  ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d’activer ou de désactiver la retouche
  manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication de
  la bague de mise au point en retouche manuelle. Pour plus d'information,
  veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  ZOOMING
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  ŦLorsque le pare-soleil est positionné sur loptique, il est possible de
  zoomer en le tenant et en le déplaçant d’avant en arrière (g.4).
  CURSEUR DE VÉROUILLAGE DU ZOOM
  Cet objectif est équipé d’un curseur de vérouillage du zoom en position
  18mm pour éviter que le bloc avant ne se déplace lorsque le zoom est
  orienté vers le bas. Placez la bague de zoom sur 100mm et placez alors le
  curseur de vérouillage en position « LOCK » (g.5).
  LIMITEUR DE RECHERCHE
  Cet objectif dispose d’un limiteur de recherche de mise au point capable de
  réduire la plage de distance de mise au point (g.6). Il est possible de
  sélectionner 3 plages de distances.
  ƔFULL (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄Ɣ1.6m ~ 6m
  FONCTIONNEMENTDUSTABILISATEUROPTIQUEOS
  (OPTICALSTABILIZER)
  Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
  Stabilizer) qui évite les risques de ou liés aux mouvements du boîtier lors
  de la prise de vue. Placez le curseur OS sur le Mode 1 (g.7). Appuyez à
  mi-course sur le déclencheur, vériez la stabilité de l'image dans le viseur et
  prenez la photo. (la stabilisation de l'image est obtenue environ 1 seconde
  après que le déclencheur a été activé). Le Mode 2, qui détecte et corrige
  exclusivement les mouvements verticaux, est utile pour photographier des
  sujets en déplacement.
  ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
  Ɣ si l'objectif est monté sur un trépied
  Ɣ en pose B (longue durée d'exposition)
  ŦLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par
  FRAN
  Ç
  AIS
  camera sneller dient te vervangen als bij het gebruik van een objectief
  zonder OS functie. Indien u de OS functie voor langere tijd niet gebruikt is
  het aan te bevelen de OS schakelaar op OFF te zetten om hiermee het
  batterijgebruik te verlagen.
  ŦHet is belangrijk dat de OS schakelaar op OFF staat als u het objectief op
  uw camera zet.
  ŦHet OS systeem blijft geactiveerd ook als uw vinger de ontspanknop los
  laat. Het OS systeem blijft net zo lang geactiveerd als de camera de
  meetwaarden toont. Belangrijk: Verwijder nooit het objectief, of de
  batterijen van de camera, zolang het OS systeem is geactiveerd. Dit kan tot
  beschadiging van het objectief leiden.
  ŦAlhoewel het mogelijk is dat direct na de opname het onderwerp in de
  zoeker lijkt te bewegen heeft dit geen negatieve invloed op de scherpte
  van de opname. Dit zelfde effect kan optreden indien de ingebouwde
  itser begint op te laden maar ook dit heeft geen invloed op de opname.
  ŦIndien de camera wordt uitgezet wanneer het OS systeem in werking is kan
  het objectief een ratelend geluid maken. Dit is geen defect.
  ŦDe optische stabilisatie (OS) functioneert niet in combinatie met lm SLR
  cameras, behalve de Canon EOS-1V.
  CUSTOM MODE SCHAKELAAR
  Door het USB DOCK (separaat verkocht) en de speciale software, SIGMA
  Optimization Pro, te gebruiken is het mogelijk om de AF-snelheid, Optische
  Stabilisatie (OS) en focus afstand naar eigen wens in te stellen en deze
  instelling te bewaren via de Custom Mode Schakelaar. Voor meer informatie
  verwijzen wij u naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ŦZet bij standaard gebruik van het objectief de Custom Mode Schakelaar
  uit. De Focus Berperkings Schakelaar werkt niet indien de Custom Mode
  aan staat en is ingested als C1 of C2 (g.8).
  ŦHet USB DOCK kan slechts voor één type lensvatting gebruikt worden,
  namelijk die van het objectief.
  ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  ŦHet verschil tussen [Smooth AF Priority]en[Standard AF] bij [AF SPEED
  SETTING] is minimaal.
  TELE CONVERTERS
  Dit objectief kan worden gebruikt als een 1.4x (140-560mm F7-9) of een 2x
  (200-800mm F10-12.6) hyper-telephoto zoomobjectief door respectievelijk
  een SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 of SIGMA TELE CONVERTER TC-2001
  te gebruiken (beiden kunnen alleen in manual focus worden gebruikt).
  ŦGebruik geen andere converters als boven vermeld.
  ŦHet is mogelijk de AF functie te gebruiken wanneer de SIGMA TELE
  CONVERTER TC-1401 is bevestigd op cameraÞs die compatibel zijn met AF
  op F8. Voor meer details raadpleeg de handleiding van de camera body.
  (De nauwkeurigheid van de focus wordt niet gegarandeerd zodra de
  brandpuntsafstand meer dan 200mm bedraagt.)
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
  meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en
  nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter
  het onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van
  de zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (g.9)
  ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst
  de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen.
  FILTERS
  ŦGebruik uitsluitend een circulair” polarisatielter in combinatie met een
  autofocus camera.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge
  of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
  koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
  om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen
  of naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
  daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
  water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
  delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
  meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
  koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden
  totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
  kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (
  g
  roe
  p
  en
  -
  elementen
  )
  15 - 21
  Maximale vergrotings
  maatstaf
  1:3.8
  Beeldhoek 24.4 - 6.2° Filtermaat 67mm
  Kleinste diafra
  g
  ma 22 Afmetin
  g
  en
  (
  diam.
  g
  len
  g
  te
  )
  86.4 x 182.3mm
  Kortste instelafstand
  0611thciweGm6.1
  g
  ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
  ŦDe glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
  lood of a rsenicum.
  Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
  Om maximaal projt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren
  wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het objectief gaat
  gebruiken.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (g.1)
  Filterschroefdraad
  Zoomring
  Zoomblokkering
  Scherpstelring
  Afstandschaal
  Index teken
  Vatting
  Scherpstelkeuze schakelaar
  Focus Limiter schakelaar
  OS Schakelaar
  Custom Mode Schakelaar
  Zonnekap
  VOOR NIKON VATTING
  Dit objectief beschikt over een electromagnetisch diafragma mechanisme
  metdezelfdespecicaties alshet E
  -
  typemechanismein NikonAFobjectieven.
  Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in onderstaande Tabel (A)
  aangegeven (voor modellen met ۻ markering is hiervoor de nieuwste versie
  van de camera rmware vereist)
  ŦHet is niet bruikbaar met lm single-lens reex cameras.
  ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruiken met cameras in Tabel (B).
  ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg de
  gebruiksaanwijzingvan de cameraopbruikbaarheid met E
  -
  typeobjectieven.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
  automatisch net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor
  de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  Ŧ
  Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
  Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed
  contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze
  altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming
  van beschadiging.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert
  dit geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
  de AF postitie te zetten (g.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
  schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen
  door aan de focusring te draaien.
  Ŧ
  Raadpleeg a.u.b.de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  Ŧ
  Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen.
  Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als
  de camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
  eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
  heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
  Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan
  de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. Voor gebruik van
  Full-time MF, zet de focus switch op het objectief in de MO positie (g.3).
  Ŧ
  Bij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF- functie te
  selecteren AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
  focusring bij te stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer
  informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help menu.
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
  ŦHet push/pull zoommechanisme kan worden bediend met behulp van de
  zonnekap (g.4).
  żZOOMBLOKKERINGŽ
  Dit objectief is ook uitgevoerd met een zoomblokkering (zoom lock switch)
  om te voorkomen dat de zoom verschuift als het objectief wordt gekanteld.
  Om de zoom in de LOCK positie te plaatsen dient u de zoomring in de 100
  mm stand te zetten, (g.5).
  FOCUS LIMITER SCHAKELAAR
  Dit objectief is voorzien van een Focus Limiter om het AF bereik te beperken
  indien gewenst (g.6). De Focus Limiter is in 3 stappen instelbaar.
  ƔFULL (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄ Ɣ1.6m ~ 6m
  DE MOGELIJKHEDEN VANHETOS (
  OPTICALSTABILIZER
  ) SYSTEEM
  Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte
  te voorkomen. Zet de OS schakelaar op 1 (g.7). Druk de ontspanknop half in
  en controleer de opname / compositie in de zoeker en controleer tevens of
  het onderwerp zonder beweging wordt weergegeven. Het kan na het half
  indrukken van de ontspanknop tot ongeveer 1 seconde duren voor dat het
  OS systeem het beeld heeft gestabiliseerd. Indien de OS schakelaar op 2
  wordt gezet worden vooral de verticale bewegingen gecorrigeerd. Deze stand
  is vooral geschikt voor bewegende onderwerpen.
  ŦU dient het OS systeem uit te schakelen (Off) als u de camera met een
  statief gebruikt of indien u lange tijdopnamen (bulb) maakt.
  ŦHet OS systeem maakt gebruik van de batterijen van de camera. Als u het
  OS systeem activeert kan het dus mogelijk zijn dat u de batterijen van de
  NEDERLANDS
  estabilizador óptico está activado la capacidad de disparo será menor de
  lo habitual. Si no se desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el
  excesivo consumo de baterías, debe ponerse en OFF.
  ŦDebe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
  desmontar el objetivo.
  ŦEl Estabilizador Óptico funciona a pesar de elevar el dedo del disparador
  durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
  objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso
  ya que podría causar defectos en el objetivo.
  ŦA pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
  inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del
  ash esto no provocará defectos en la fotografía.
  ŦSi se apaga la cámara o se desmonta el objetivo con la función de
  Estabilizador óptico operativo, el objetivo puede emitir un ruido extraño,
  que no es síntoma de un mal funcionamiento.
  ŦPara monturas Canon, la función de estabilización óptica (OS) no funciona
  con cámaras SLR de película, excepto con la Canon EOS-1V.
  INTERRUPTOR DEL MODO PERSONALIZADO
  Con el uso del USB DOCK (se vende por separado) y el software dedicado,
  SIGMA Optimization Pro, puede personalizar la velocidad del AF, el efecto OS
  y el limitador de foco del objetivo, y guardar la conguración con el
  interruptor de modo personalizado. Para más información, por favor
  consulte el menú Ayuda del SIGMA Optimization Pro.
  ŦPara un uso regular, por favor apague el interruptor de modo
  personalizado. El interruptor limitador de foco no funciona cuando el
  modo personalizado está activado y congurado como C1 o C2 (Fig.8).
  ŦEl USB Dock está dedicado para cada montura. Por favor use una conexión
  USB DOCK que corresponda a la montura de su objetivo. No podrá usar el
  USB DOCK para diferentes monturas.
  ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita
  desde el siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
  ŦCon este objetivo, la diferencia entre [Prioridad precisión de enfoque]y
  [Estandar]en[AJUSTE DE VELOCIDAD AF] es pequeña.
  TELE CONVERTIDORES
  Este objetivo se puede usar como un Teleobjetivo zoom 1.4x (140-560mm
  F7-9) o un 2x (200-800mm F10-12.6) uniendo el TELECONVERTIDOR SIGMA
  TC-1401 o TELECONVERTIDOR SIGMA TC-2001, respectivamente. (Ambos
  únicamente se pueden usar con enfoque manual.)
  ŦNo utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados
  anteriormente.
  ŦCuando el TELECONVERTIDOR SIGMA TC-1401 se une a las cámaras que
  son compatibles con AF a F8, es posible disparar con AF. Para obtener más
  detalles, consulte el manual de usuario del cuerpo de la cámara. (La
  precisión del enfoque no se garantiza cuando la escala de longitud focal
  es superior a 200mm.)
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
  parasol ayuda a prevenir los destellos y reejos producidos por la
  iluminación ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente
  sujeto. (g.9).
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo.
  FILTROS
  Cuando utilice un ltro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
  tipo circular.
  CUIDADOS BASICOSY ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas,
  y/o humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
  seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
  cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
  imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
  componentes eléctricos dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo
  en la supercie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida,
  viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja
  hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo 15 - 21 Ampliación 1:3.8
  Ángulo de visión 24.4-6.2° Diámetro ltro 67mm
  Apertura mínima 22
  Dimensiones
  (diám x lon
  g
  )
  86.4x182.3mm
  Distancia mínima enfoque 1.6m Peso 1160g
  ŦDimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ŦLos materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
  para la salud ni el medio ambiente.
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (Fig.1)
  ձ Rosca para ltros
  ղ Aro del zoom
  ճ Interruptor de bloqueo del zoom
  մ Aro de enfoque
  յ Escala de distancias
  ն Línea de índice
  շ Montura
  ո Selector de enfoque
  չ Limitador de enfoque
  պ OS botón
  ջ Interruptor de modo personalizado
  ռ Parasol
  PARA MONTURA NIKON
  Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las
  mismas especicaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos Nikon
  AF. El objetivo es compatible con las cámaras señaladas en la tabla (A).(Los
  modelos con la marca Ŭ requieren la última versión del rmware en la
  cámara para asegurar la compatibilidad.)
  ŦNo es compatible con cámaras réex de película de 35mm.
  ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
  ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B),por
  favor consulte el manual de instrucciones de la cámara para comprobar la
  compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la supercie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de óptica.
  MODO AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición AF”(Fig.2).Si
  quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición M. Ajuste el
  foco moviendo el aro de enfoque.
  ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  Ŧ
  Cuando utiliceestos objetivos en modo de enfoquemanual es recomendable
  comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque.
  Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
  automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar el
  enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado automáticamente
  (y se pare) mientras mantenga el botón disparador suavemente presionado.
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando
  el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está
  en funcionamiento. Para MF a tiempo completo, ajuste el interruptor de
  modo de enfoque del objetivo a la posición "MO"(Fig.3).
  ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado
  "SIGMA Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total
  Encendida / Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación del
  anillo para operar la función MF completa. Para más información, por
  favor consulte el menú Ayuda de “SIGMA Optimization Pro.
  OPERACION ZOOM
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  ŦSe puede operar el zoom (extensión directa) sujetando el parasol cuando
  está colocado (g.4).
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM䛁㻌
  Este objetivo está equipado con un interruptor de bloqueo del zoom que
  elimina el desplazamiento del zoom cuando el objetivo mira hacia abajo.
  Coloque el aro de zoom en la posición de 100 mm y ajuste el bloqueo del
  zoom a la posición LOCK”(g.5).
  INTERRUPTOR LÍMITE DE ENFOQUE
  Este objetivo viene equipado con un interruptor de enfoque que permite
  limitar el rango AF (Fig.6). El interruptor tiene los tres modos siguientes.
  ƔFULL (LLENO) (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄Ɣ1.6m ~ 6m
  ACERCA DELOS (EL ESTABILIZADOR ÓPTICO) CARACTERÍSTICAS
  Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado
  por el movimiento o temblor. Fijar OS (Estabilizador Óptico) cambiar a modo 1
  (Fig.7). Presionar el disparador a medio camino, conrmar que la imagen en
  el visor aparece estable y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente
  1 segundo en producir una imagen estable tras haber presionado el
  disparador. El modo 2, detecta el temblor vertical de la cámara y soluciona
  el consiguiente desenfoque Es efectivo en objetos en movimiento.
  ŦNo debe usarse el Estabilizador de Imagen en las siguientes situaciones.
  ƔCuando el objetivo/cámara esté montado sobre un trípode
  ƔModo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
  ŦLa alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el
  ESPAÑOL
  Non usare lo Stabilizzatore Ottico nelle seguenti riprese:
  z Quando la fotocamera è montata su treppiede.
  z Quando si usa la posa B (tempo lungo)
  L’alimentazione necessaria allo stabilizzatore è data dalla fotocamera.
  Con l’obiettivo OS montato, la durata delle batterie della fotocamera
  diminuirà, rispetto alla durata che avrebbero se non usaste l’obiettivo
  stabilizzato. Quindi, se non usate la funzione Stabilizzatore Ottico, per
  risparmiare le batterie, spostate l’interruttore su OFF.
  Prima di togliere o mettere l’obiettivo assicuratevi che l’interruttore sia su OFF.
  Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo
  dell’esposizione, dopo che voi avete sollevato il dito dal pulsante di scatto.
  Non staccate mai l’obiettivo dalla fotocamera quando lo Stabilizzatore
  Ottico è in funzione: potreste danneggiarlo.
  Può accade che, nel mirino, l’immagine appaia mossa, appena dopo che si
  è scattato, oppure quando il ash incorporato alla fotocamera inizia a
  caricarsi. Ciò non causa immagini mosse.
  Se la fotocamera viene spenta, o l’obiettivo tolto, quando è in funzione lo
  stabilizzatore ottico, l’obiettivo potrà emettere un suono, ciò non va
  considerato un difetto.
  Negli obiettivi con innesto Canon lo stabilizzatore ottico OS non è attivo
  con i corpi macchina delle reex a pellicola.
  MODALITÀ PERSONALIZZATA
  Con il DOCK USB (venduto a parte) e il software dedicato, SIGMA
  Optimization Pro, è possibile personalizzare la velocità AF, la stabilizzazione
  OS, il limitatore di messa a fuoco e salvare i relativi settaggi nella Modalità
  Personalizzata. Per maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto” nel
  menu si SIGMA Optimization Pro.
  Per l’uso normale, chiudere il cursore della Modalità Personalizzata. Il
  cursore del Limitatore di Messa a Fuoco non è attivo se la modalità
  Personalizzata è su ON e il settaggio è su C1 o C2 (g.8).
  Il DOCK USB è specico per ciascun innesto. Usare sempre il DOCK USB
  adatto all’innesto del vostro obiettivo. Non possono essere usati obiettivi
  con diverso innesto sul medesimo DOCK USB.
  Il software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
  questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  Con questo obiettivo la differenza tra [Priorità alla messa a fuoco]e
  [Standard]in[Settaggio Velocità AF] è piccola.
  CIRCA I TELE CONVERTER
  Inserendo, rispettivamente, il SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 o il SIGMA
  TELE CONVERTER TC-2001, l’obiettivo si trasformerà in un super tele zoom
  da (140-560mm F7-9) con il 1.4x e da (200-800mm F10-12.6) con il 2x.
  (Entrambi possono essere usati solamente nella modalità manuale).
  Non usare altri teleconverter che non siano quelli indicati.
  Quando il SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 è inserito in una fotocamera
  compatibile AF a F8, potremo scattare in AF. Per maggiori dettagli
  consultare il manuale della fotocamera. (Non è garantita una messa a
  fuoco accurata quando la lunghezza focale è inferiore ai 200mm)
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
  baionetta. Il paraluce previene efcacemente i riessi interni e le immagini
  fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
  applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(g.9)
  Quando si ripone l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche
  all’incontrario.
  FILTRI
  Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo
  del tipo “circolare”.
  CURA E CONSERVAZIONE
  Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo
  in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di
  esporlo a vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i
  delicati rivestimenti antiriessi.
  Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate
  sotto la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi
  ottici e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente
  dall’acqua, tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
  condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in
  un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
  l’obiettivo nella relativa custodia nché la sua temperatura non si sarà
  adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costruzione ottica
  (Gruppi-El.)
  15- 21
  Rapporto d’ingrandim
  .
  1:3.8
  Diamentro ltri
  67mm
  Angoli di campo
  24.4-6.2°
  Dimensioni
  (diametroxlunghezza)
  86.4x182.3
  mm
  Apertura minima
  22
  Distanza min. messa fuoco
  1.6m
  Peso
  1160g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
  piombo arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il prolo
  ecologico.
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI PRINCIPALI(g.1)
  ձ Portaltri frontale a vite
  ղ Ghiera di variazione della focale (zoom)
  ճ Comando di LOCK sullo zoom
  մ Ghiera di messa a fuoco
  յ Scala delle distanze
  ն Indice di collimazione
  շ Innesto
  ո Selettore di messa a fuoco
  չ Limitatore della messa a fuoco
  պ Interruttore OS
  ջ Modalità personalizzata
  ռ Paraluce
  PER INNESTO NIKON
  L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le stesse
  caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi Nikon AF.
  L’obiettivo è compatibile con le fotocamere elencate nella Tabella (A).(I
  modelli contrassegnati con il simboloۻ devono avere il rmware aggiornato
  all’ultima versione per poter funzionare correttamente).
  ŦNon è compatibile con le fotocamere reex a pellicola.
  ŦNon è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella
  Tabella (B).
  Ŧ
  Per vericare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-Edei modelli non elencati
  né nella Tavola
  (B)
  né nella tavola
  (A)
  , consultate I relative libretti d’istruzione.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo
  (v. istruzioni per l’uso della fotocamera).
  ŦLa supercie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
  altri elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo
  di curarne la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di
  cambio di ottica, appoggiate l’obiettivo su una supercie piana badando a
  rivolgerne in giù la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i
  contatti in questione.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona
  automaticamente. Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo,
  sull’obiettivo, la posizione AF (g.2). Quando si desidera mettere a fuoco
  manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione M”. In questo caso si
  mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità
  di messa a fuoco.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della
  nitidezza del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si
  forma nel mirino.
  Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino
  ad autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
  funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
  pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
  automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
  messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
  L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua.
  Basta ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual
  Override). Per la modalità MF-Full-Time impostare, sull’obiettivo, la
  modalità di messa a fuoco nella posizione “MO”(g.3)
  ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato,
  “Sigma Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a
  fuoco manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’anche
  possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per
  maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto” nel menu di Sigma
  Optimization Pro.
  MANOVRA DELLO ZOOM
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere
  la posizione desiderata.
  ŦE’ possibile azionare lo zoom a pompa anche con il paraluce inserito (g.4).
  COMANDO DI LOCK SULLO ZOOM
  Anche questo macrozoom è dotato di un comando di blocco [LOCK] della
  focale variabile per evitarne il rilascio proprio nel momento in cui l’obiettivo
  è abbassato. Vi preghiamo pertanto di regolare la focale sul minimo di 100
  mm e di aspettare che il comando di blocco [LOCK] dello zoom non assuma
  la posizione LOCK (g.5).
  LIMITATORE DI MESSA A FUOCO
  L’obiettivo è dotato di limitatore che accorcia la distanza AF di messa a
  fuoco automatica (g.6). Si possono impostare le seguenti tre distanze.
  ƔFULL (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄Ɣ1.6m ~ 6m
  INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OS(STABILIZZATORE OTTICO)
  Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal
  tremolio impresso accidentalmente alla macchina fotograca.
  Impostare lo Stabilizzatore Ottico spostando il cursore sulla Modalità 1
  (g.7). Premere il pusante di scatto a metà corsa, accertarsi che l’immagine
  nel mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto. (Bisogna attendere circa un
  secondo prima che l’immagine, visibile nel mirino, si stabilizzi dopo aver
  premuto il pulsante a metà corsa). La modalità 2 rileva gli spostamenti
  verticali ed elimina i tremolii, è utile per riprendere soggetti in movimento.
  ITALIANO
Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.6. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Chinees. Hai domande sul Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon

Generale
Marca Sigma
Modello 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM C Canon
Prodotto Lenti
Lingua Italiaans, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Chinees
Tipo di file PDF

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2021 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più