Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon manuale

Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon
(1)
  • Numero di pagine: 2
  • Tipo di file: PDF
Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ
OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ 1 ƴƠLJƢᲢ׋ 7ŵǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ
਀ƠƠŴȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
ᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ්ƠજǓǛƢǔ଺Ƹ
OS ǹǤȃȁǛ 2 ƴƠLJƢŵᲢɥɦ૾ӼƷ৖ƿǕƷLjᙀദƠLJƢŵ
ˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅
ဇƠƨئӳƴൔǂŴજࢨӧᏡ௏ૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇ
ƠƳƍƱƖƸŴᩓ൷Ʒෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ
৖ƿǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ
൷ǛӕǓЈƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
જࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕ
ǔƜƱƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬ
ȳǺǛਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
ǭȤȎȳဇƸ EOS-1V ˌٳƷȕǣȫȠǫȡȩƴƓƍƯŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƕദ
ࠝƴ΁ƖLJƤǜŵOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ

ỽἋἑἲἴὊἛỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization Proſ
ǛဇƍƯŴAF ƷᡮࡇŴOS ƷјƖφӳŴȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸƷር׊ƳƲǛڤ
LjƷཞ७ƴǫǹǿȞǤǺƠƯŴǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁƴႇ᥵ƢǔƜƱƕưƖ
LJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ᡫࠝƸǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁǛ OFF ƴǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵǫǹǿȠȢȸ
ȉƕ ONC1ŴC2ᲣƴǻȃȈƞǕƯƍǔƱŴȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǹǤȃȁ
ƕ໯јƱƳǓLJƢᲢ׋ 8ŵ
USB DOCK ƸӲȞǦȳȈݦဇưƢŵƝ̅ဇƷȬȳǺƴݣࣖƠƨ USB DOCK
ǛƝဇॖƘƩƞƍŵီƳǔȞǦȳȈဇƷ USB DOCK ƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ư
ȀǦȳȭȸȉưƖLJƢŵ http://ww w.sigma-global.com/dow nload/
ƜƷȬȳǺưƸ
Ŵ
ž
AF ᡮࡇƷᛦૢ
ſ
Ʒ
ž
ԼˮΟέ
ſ
Ʊ
ž
೅แ
ſ
ƷࠀီƸࣇݱưƢŵ

ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷȆȬdzȳȐȸǿȸTC-1401 ƱƷኵӳƤư 1.4 ̿
140-560mm F7-9 ŴȆȬdzȳȐȸǿȸTC-2001 ƱƷኵӳƤư 2 ̿
200-800mm F10-12.6ᲣƷǺȸȠȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵᲢƍƣǕNjȞȋ
ȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢᲣ
ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦAF ƕ F8 ݣࣖƷǫȡȩưƝ̅ဇƷئӳŴȆȬdzȳȐȸǿȸTC-1401 ưƸ AF
જࢨƕӧᏡưƢŵᛇƠƘƸǫȡȩƷ̅ဇᛟଢ୿ǛƝᚁƘƩƞƍŵᲢ໰ໜុᩉႸ
Ⴎƕ 200mm ǑǓஓᢒͨƷӳ໰ችࡇƸ̬ᚰƞǕLJƤǜŵ

ἾὅἌἧὊἛ

ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺ
έᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚ
ƯƘƩƞƍᲢ׋ 9ŵ
Ŧઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕư
ƖLJƢŵ

ἧỵἽἑὊ

͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLᲣǛƝ̅
ဇƘƩƞƍŵ

̬ሥẆӕৢɥỉදॖ

฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደ
ƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋ
ǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴ
ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳ
ǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳ
ǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳ
ƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ
׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދ
ٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภ
ࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ

Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề

Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷ̬ᚰ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭-௏Უ 15 – 21 இٻજࢨ̿ྙ 1:3.8
ဒ
24.4 – 6.2°
ȕǣȫǿȸǵǤǺ
67mm
இݱ዁Ǔ 22 இٻࢲ X μᧈ 86.4 x 182.3mm
இჺજࢨុᩉ 1.6m ᣻ 1160g
ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟ
ଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠ
ƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯ
ƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫ
ȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠ
ƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕ
ƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્
ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳ
ƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳ
ǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJ
ƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ

ӲᢿỉӸᆅ ί׋

1
ȕǣȫǿȸƶơ
Ǻ
ȸ
ȠȪȳǰ
Ǻ
ȸ
Ƞȭ
ȃ
ǯǹǤ
ȃ
ȁ
ȕ
ǩȸ
ǫǹȪȳǰ
ᙀяႎុᩉႸႮ
ਦ೅ዴ
ȞǦȳȈ
ȕ
ǩȸ
ǫǹȢ
ȸ
ȉЏ੭
ƑǹǤȃȁ
ȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǹ
Ǥȃȁ
OS ǹǤȃȁ
ǫǹǿȠȢ
ȸ
ȉǹǤ
ȃ
ȁ
ȬȳǺȕȸȉ
Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E
ǿǤȗȬȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳ
ǕLJƢŵᲢŬҮƷೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗ
ȇȸȈƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡ
ȩƷᛟଢ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ

ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ

ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ

ᩧЈỆếẟề

ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯŴ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇ
ሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ

ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ

ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ
੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯ
ƘƩƞƍŵ
ȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳ
ȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNj
ӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜ
ǿȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳ
ǰǛׅƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔžMF ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸ
ȩǤȉᲣǛͳƑƯƍLJƢŵȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MO
ƴǻȃȈƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 3ŵ
ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗ
ǛƝᚁƘƩƞƍŵ
żǺ
ȸ
ȟȳǰŽ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
ŦȬȳǺȕȸȉᘺბ଺ƸȬȳǺȕȸȉǛ੟ǜưЭࢸƞƤŴǺȸȟȳǰƢǔƜƱ
NjӧᏡưƢᲢ׋ 4ŵ
żǺ
ȸ
ȠȭȃǯǹǤȃȁŽ
ƜƷȬȳǺƸŴઃ࠘଺ƴᐯ᣻ưȬȳǺƕ˦ƼƯƠLJƏྵᝋǛ᧸ƙƜƱƕưƖǔŴ
ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛͳƑƯƍLJƢŵǺȸȠȪȳǰƷႸႮǛ 100 ƴӳǘƤŴ
ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛ LOCK ͨƴǹȩǤȉƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 5ŵ

ἧỻὊỽἋἼἱἕἑὊỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƷ˺ѣር׊ǛСᨂưƖǔȕǩȸǫǹȪȟȃǿ
ȸǛͳƑƯƍLJƢᲢ׋ 6ŵˌɦƷɤെ᨞ƴЏ੭ƑӧᏡưƢŵ
ƔFULL1.6m ᳸ĐƔ6m ᳸Đ Ɣ1.6m 6m

৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
දॖ
ԓ
ㄒ㻌
ŦOptical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is
attached to your camera and activated, shooting capacity of your camera
will be lower than with conventional lenses used with the same camera. If
you are not using Optical Stabilizer, please turn OFF the OS switch, in order
to prevent consumption of a battery.
ŦBe sure to turn of OS switch to OFF position, before attaching or detaching
the lens to the camera.
ŦThe Optical Stabilizer continues to operate after you release your nger
from the shutter button, as long as the exposure meter displays the
exposure value. Never remove the lens or remove the cameras battery
while the image stabilizer is operating, you could damage the lens.
ŦAlthough the viewnder image may appear to shake immediately after
shooting and at the start of the ash charge cycle of the built-in ash of
the camera etc., it will not cause any effect on pictures.
ŦIf the camera power is turned off or lens is detached while the Optical
Stabilizer function is in operation, the lens may emit a chattering noise,
but this is not a malfunction.
ŦFor Canon mount, the Optical Stabilizer (OS) function will not work with
lm SLR cameras except the Canon EOS-1V.

CUSTOM MODE SWITCH

By using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, SIGMA
Optimization Pro, it is possible to customize the AF speed, OS effect and
range of Focus Limiter of the lens, and the setting can be saved with the
Custom Mode Switch. For further information, please refer to the SIGMA
Optimization Pro “Help” menu.
ŦFor your regular use, please turn off the Custom Mode Switch. The Focus
Limiter Switch does not function when the custom mode is ON and set as
C1 or C2 (g.8).
ŦUSB DOCK is dedicated for each mount. Please use a USB DOCK which
corresponds to your lens mount. USB DOCK for different mounts cannot be
used.
ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
following website: http://www.sigma-global.com/download/
ŦWith this lens, the difference between [Smooth AF Priority] and [Standard
AF]in[AF SPEED SETTING] is small.

ABOUT TELE CONVERTERS

This lens can be used as a 1.4x (140-560mm F7-9) or a 2x (200-800mm
F10-12.6) hyper-telephoto zoom lens by attaching SIGMA TELE CONVERTER
TC-1401 or SIGMA TELE CONVERTER TC-2001 respectively. (Both can be
used in manual focus only.)
ŦDo not use other manufacturers teleconverters, only those listed above
are compatible.
ŦWhen SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 is attached to cameras that are
compatible with AF at F8, it is possible to shoot with AF. (Focus accuracy is
not ensured when the focal length scale is more than 200mm.)

LENS HOOD

A bayonet type detachable `hood is provided with the lens. This lens hood
helps to prevent are and ghosted images caused by extraneous light.
Attach the hood and turn clockwise until it stops rotating. (g.9)
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must rst
remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position.

FILTER

ŦWhen using a polarizing lter with an AF camera, use the circular” type.

BASIC CARE AND STORAGE

ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
humidity. For extended storage, choose a cool and dry place, preferably
with good ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
mothballs or naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
or nger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
lens cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When using the lens in the rain or near water,
prevent it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
the surface of the lens. When entering a warm room from the cold
outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the temperature
of the lens approaches room temperature.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lens construction 15 – 21 Filter Size 67mm
Angle of View 24.4 – 6.2°
Dimensions
Dia.gLength
86.4 x 182.3mm
(3.4g7.18in)
Minimum Aperture 22
Minimum Focusing Distance
1.6m(5.25ft)
Weight
1160g
(40.92oz)
Magnication 1:3.8
ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
ŦThe glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.

DESCRIPTION OF THE PARTS (g.1)

ձ Filter Attachment Thread
ղ Zoom Ring
ճ Zoom Lock Switch
մ Focus Ring
յ Distance Scale
ն Focus Index Line
շ Mount
ո Focus Mode Switch
չ Focus Limiter Switch
պ OS Switch
ջ Custom Mode Switch
ռ Lens Hood

FOR NIKON MOUNT

This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
specications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
compatible with the cameras listed in Table (A). (The models with the Ŭ
mark require the latest version of the camera rmware to ensure
compatibility.)
ŦIt is not compatible with lm single-lens reex cameras.
ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the cameras
instruction manual to check for compatibility of E-type lenses.

ATTACHING TO THE CAMERA BODY

When this lens is attached to the camera body it will automatically function
in the same way as the camera manufacturers lens. Please refer to the
instruction booklet for your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. While
changing the lens, be sure to place it front end down to avoid damaging
the rear mount.

SETTING THE EXPOSURE MODE

The Sigma lens functions automatically once attached to the camera.
Please refer to the camera instruction book.

FOCUSING AND ZOOMING

For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the AF
position (g.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
the lens to the M position. You can adjust the focus by turning the focus
ring.
ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
camera’s focusing mode.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
correct focus be conrmed visually in the viewnder rather than relying on
the distance scale.
This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. For For Full-
time MF, set the focus mode switch on the lens to the MO” position (g.3).
ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software,
“SIGMA Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON
/ OFF, You can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time
MF function. For further information, please refer to the SIGMA
Optimization Pro “Help” menu.
ZOOMING
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
ŦIt is possible to operate the push/pull zoom by holding the lens hood when
it is attached (g.4).
ZOOM LOCK SWITCH
This lens is also equipped with Zoom Lock Switch to eliminate the zoom
creep when the lens is tilted down. Please set zooming ring to 100mm and
set the zoom lock switch to the LOCK” position. (g.5)

FOCUS LIMITER SWITCH

This lens is equipped with the focus limiter switch, which enables a limit of
the AF range (g.6). It is possible to switch to the following three modes.
ƔFULL (1.6m~҄) (5.25ft~҄) Ɣ6m~҄(19.7ft~҄) Ɣ1.6~6m (5.25~19.7ft)

ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES

This OS (Optical Stabilizer) lens effectively compensates for image blurring
caused by camera shake.
Set the OS (Optical Stabilizer) switch to Mode 1 (g.7). Press the shutter
button halfway down, conrm the image in the viewnder is stable then
take the picture. (It takes approximately 1 second to produce a stable image,
after pressing the shutter button halfway). Mode 2, detects the vertical
camera shake, and overcomes blurring. It is effective on subjects moving
horizontal to the camera.
ŦPlease do not use Optical Stabilizer in the following situations.
ƔWhen the lens is mounted on a tripod. ƔBulb (long time exposure).

ENGLISH

Ɣ bei Bulb-Aufnahmen (Langzeitbelichtung).
ŦDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom
versorgt. Wenn das OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und
aktiviert ist, verringert sich die Aufnahmekapazität der Kamera im
Vergleich zu dem Einsatz mit konventionellen Objektiven. Sofern Sie den
Optical Stabilizer nicht benötigen, stellen Sie den OS Schalter bitte auf
OFF, um den Batterieverbrauch zu reduzieren.
ŦVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr
Objektiv an die Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem
Auslöser genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser
die Belichtungsdaten anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der
Kamera oder entfernen Sie die Batterien der Kamera, während der Optical
Stabilizer noch aktiviert ist, Sie könnendas Objektiv hierdurch beschädigen.
ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des
Auadens des eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen
Einuß auf Ihre Bilder.
ŦFalls die Kamera ausgeschaltet wird, während die Optical Stabilizer
Funktion noch aktiv ist, kann das Objektiv ein schnatterndes Geräusch
verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
ŦBei demObjektiv mit Canon
-
Anschluss funktioniert deroptischeStabilisator
(OS) nicht mit analogen SLR-Kameras mit Ausnahme der Canon EOS-1V.

BENUTZERMODUS-SCHALTER

Mithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
Software SIGMA Optimization Pro, können die AF-Geschwindigkeit, OS-
Arbeitsweise und Fokussierbereichsbegrenzungen individualisiert werden und
auf dem Benutzermodus-Schalter hinterlegt werden. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro.
ŦFür den normalen Gebrauch schalten Sie den Benutzermodus-Schalter
bitte aus. Der Fokussierbereichsbegrenzer-Schalter hat keine Funktion,
solange der Individualisierungs-Modus aktiviert ist undder Benutzermodus-
Schalter auf C1 oder C2 steht (Abb.8).
ŦDer USB-Dock ist für jeden Kameraanschluss speziell konzipiert. Bitte
verwenden Sie den für Ihren Objektivanschluss vorgesehenen USB-Dock.
Der USB-Dock anderer Anschlüsse kann nicht verwendet werden.
ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
ŦBei diesem Objektiv ist der Unterschied zwischen [Fokuspräzisions-
Priorität] und [Standard]unter[AF-Geschwindigkeits-Einstellung] klein.

ÜBER TELEKONVERTER

In Kombination mit dem SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 erhält man ein
140-560mm F7-9 Super-Tele-Zoom-Objektiv, in Kombination mit dem TELE
KONVERTER TC-2001 ein 200-800mm F10-12,6. (Beide Kombinationen
können nur manuell fokussiert werden.)
ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
ŦSofern der SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 an Kameras verwendet wird,
die AF bis Blende F8 gewährleisten, sind weiterhin Aufnahmen mit
Autofokus möglich. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Anleitung
Ihrer Kamera. (Ab 200mm Brennweiteneinstellung laut Scala kann eine
genauer AF nicht mehr gewährleistet werden.)

STREULICHTBLENDE

Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende
geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reexe zu vermeiden, wie sie durch
starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich
beim Anbringen der Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen
und achten Sie darauf, daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.9)
Ŧ
Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden.

FILTER

ŦBei Einsatz von Polltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich Zirkular-Pollter.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst
gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häug nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasächen führen. Beim Wechsel aus der lte in ein geheiztes Zimmer
empehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.

TECHNISCHE DATEN

Glieder - Linsen 15 - 21
G
r
ößter Abbildun
g
smaßstab
1:3.8
Dia
g
onaler Bildwinkel
24.4-6.2° Filterdurchmesser 67mm
Kleinste Blende 22
Abmessun
g
enØ
x
Baulän
g
e
86.4x182.3mm
Naheinstell
g
0611thciweGm6.1ezner
ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
Ŧ
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird,enthält kein umweltschädliches
Blei und Arsen.
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der
ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.

BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)

ձ Filtergewinde
ղ Brennweitenring
ճ
Zoom Lock
-
Schieber
մ Entfernun
g
srin
g
յ
Entfernungsskala
ն Einstellindex
շ Anschluß
ո
Fokussierschalter
չ
Fokussierbereichsbegrenzer
պ OS Schalter
ջ Benutzermodus-Schalter
ռ Streulichtblende

NIKON ANSCHLUSS

Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus
mit den gleichen Spezikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-
Objektive. Das Objektiv ist mit den in der Tabelle (A) genannten
Kameramodellen kompatibel. (Die Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen
die aktuelle Kamera- Firmwareversion, um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreexkameras.
ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
Kameramodellen zu verwenden.
ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet
sind, entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-
Objektiven bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.

ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE

An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber nden Sie in der Bedienungsanleitung
zur Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß
stets sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel
grundsätzlich nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der
Kupplungselemente zu vermeiden.

EINSTELLEN DER BETRIEBSART

Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle
Funktionen automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
der Gebrauchsanleitung der Kamera.

EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE

Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter
am Objektiv auf die AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell
einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
M
”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings
einstellen.
ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Ŧ
Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden.
Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt
ist,können Sie,nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde
und zum Stillstand gekommen ist,die Schärfe durch Drehen am Fokussierring
manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion](Manual Override)
durch Drehen am Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs.
Um die Jederzeit-MF-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am
Objektiv auf die MO-Position (Abb.3).
ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung
am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert
werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der
SIGMA Optimization Pro.
żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
ŦWenn Sie das Objektive an der angesetzten Gegenlichtblende vor- und
zurückziehen, können Sie es als Schiebe-Zoom nutzen (Abb.4).
żZOOM LOCK-SCHIEBERŽ
Das Objektiv ist mit einem Zoom Lock-Schieber ausgestattet, um das
„Kriechen“, die selbständige Bewegung des Zoomrings bei nach unten
gehaltenem Objektiv, zu verhindern. Stellen Sie den Zoomring auf 100 mm
und bringen Sie den Zoom Lock-Schieber in die Position „LOCK“ (Abb.5).

FOKUSSIERBEREICHSBEGRENZER

Das Objektiv ist mit einem Bereichsbegrenzer ausgestattet, der den zu
durchlaufenden AF-Bereich limitiert (Abb.6). Folgende 3 Bereiche stehen zur
Auswahl.
ƔFULL (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄Ɣ1.6m ~ 6m

ÜBER OS (OPTICAL STABILIZER) MERKMALE

Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die
Unschärfe in Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der
Aufnahme entsteht. Stellen Sie den OS (Optical Stabilizer) Schalter auf
Modus 1 (Abb.7). Drücken Sie den Auslöser halb durch, vergewissern Sie sich,
daß das Bild im Sucher stabil steht und drücken den Auslöser zur
Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1 Sekunde, um nach
dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen). Modus 2
erkennt die vertikale Bewegung der Kamera und verhindert diese
Verwacklung. Dieser Modus empehlt sich bei sich bewegenden Motiven.
Ŧ
Bitte benutzen Sie in den folgenden Situationen den Optical Stabilizer nicht:
Ɣ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist

DEUTSCH

le boîtier. Si l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique
OS activée, l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une
utilisation avec une optique classique. Pour éviter une consommation
d'énergie inutile, nous vous recommandons de placer le curseur OS sur
OFF lorsque vous n'utilisez pas la fonction de stabilisation.
ŦAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position
OFF) avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
Ŧ
Lestabilisateur optique OS demeure activéaprès avoirrelâché le déclencheur
aussi longtemps que le posemètre afche les valeurs d'exposition. Il ne
faut jamais détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier
tant que le stabilisateur est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
ŦMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la
prise de vue ou au démarrage de la charge du ash intégré du boîtier, ceci
n'affecte en rien les images.
ŦSi l'appareil est éteint ou si l'objectif est détaché alors que le stabilisateur
optique est activé, l'objectif peut émettre un bruit de frottement sans qu'il
y ait dysfonctionnement.
ŦPour la monture Canon, la fonction de stabilisation optique (OS) ne
fonctionnera pas avec les boîtiers argentiques à objectifs interchangeables
excepté le Canon EOS-1V.

SELECTEUR DE MODE PERSONNALISÉ

En utilisant le dock USB (vendu séparément) et son logiciel dédié, SIGMA
Optimization Pro, il est possible de personnaliser la vitesse de l'autofocus,
l'effet de la stabilisation OS et la course du limiteur de mise au point. Ces
réglages peuvent être enregistrés avec le sélecteur de Mode personnalisé.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le menu «Aide» du logiciel
SIGMA Optimization Pro.
Ŧ
Pour un usage normal veuillez désactiver le sélecteur de Mode personnalisé.
Le sélecteur de mise au point est inactif si le mode personnalisé est activé
et réglé sur C1 ou C2 (g.8).
ŦUn dock USB est dédié à chaque monture. Veuillez utiliser le dock USB
correspondant à votre monture. Un dock USB dédié à une monture est
inutilisable sur une monture différente
ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à
l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
ŦAvec cet objectif, la différence entre [Priorité à la précision]et[Standard]
dans [Réglage Vitesse AF] est faible.

A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS

L'objectif se transforme en 140-560mm F7-9 (x1,4) ou en 200-800mm F10-
12,6 (x2) en ajoutant respectivement le téléconvertisseur SIGMA TC-1401 ou
le téléconvertisseur SIGMA TC-2001. (Usage uniquement en mise au point
manuelle).
ŦIl est recommandé de ne pas utiliser un autre téléconvertisseur que ceux
mentionnés ci-dessus.
ŦLorsque le téléconvertisseur SIGMA TC-1401 est utilisé avec des appareils
compatibles en mise au point AF jusqu’à F8, le mode de mise au point AF
est possible. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au mode d’emploi
de l’appareil. (La précision de la mise au point n’est pas certaine lorsque la
longueur focale est supérieure à 200mm.)

PARE-SOLEIL

Un pare-soleil démontable avec xation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
Assurez-vous qu’il se xe convenablement jusqu’à la position de blocage (g.9).
Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.

FILTRES

ŦSi vous souhaitez utiliser un ltre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
de type “circulaire. Avec un ltre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
d’exposition pourraient être incorrects.

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT

ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
Ŧ
Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
et bien ventilé. Ne pas placer lobjectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites an de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près
de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme
interne, des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont
pas toujours possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans
un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.

CARACTERISTIQUES

Constructionde
l
’objectif
15 - 21
Rapport de reproduction
1:3.8
An
g
le de champ 24.4-6.2° Diamétre de ltre 67mm
Ouverture minimale 22
Dimension:
diamentreglongueur
86.4x182.3mm
Distance minimale de
mise au point
1.6m
0611sdioP
ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
meilleur prot et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.

DESCRIPTION DES ELEMENTS (g.1)

Filetage pour ltre
Bague de zoom
Curseur de vérouillage du zoom
Bague des distances
Echelle des distances
Repère de distance
Baïonnette
Sélecteur de mise au point
Limiteur de recherche
Curseur OS
Sélecteur de Mode personnalisé
Pare-Soleil

EN MONTURE NIKON

Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique,
aux caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques Nikon
AF de type E. L’objectif est compatible avec les appareils indiqués dans le
tableau (A). (Les modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la dernière
version du rmware de l’appareil pour assurer la compatibilité.)
ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
ŦIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans le
tableau (B).
ŦPour les modèles qui ne gurent pas dans le tableau (A) ou dans le tableau
(B), veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil pour vérier
la compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.

FIXATION SUR L’APPAREIL

Lorsque l’objectif est xé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
d’emploi de l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.

REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION

Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
boîtier. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.

MISE AU POINT ET ZOOMING

Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF” (g.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position
M
position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
mise au point de l'appareil.
ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
recommandé de vérier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise
aupointautomatiquementen maintenantledéclencheurenclenchéàmi
-
course.
Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Pour
une utilisation en mode de priorité manuelle du point,placez le commutateur
de mode de mise au point de l'objectif sur la position « MO » (Fig.3).
ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
Optimization Pro, il est possible d’activer ou de désactiver la retouche
manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication de
la bague de mise au point en retouche manuelle. Pour plus d'information,
veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
ZOOMING
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
ŦLorsque le pare-soleil est positionné sur loptique, il est possible de
zoomer en le tenant et en le déplaçant d’avant en arrière (g.4).
CURSEUR DE VÉROUILLAGE DU ZOOM
Cet objectif est équipé d’un curseur de vérouillage du zoom en position
18mm pour éviter que le bloc avant ne se déplace lorsque le zoom est
orienté vers le bas. Placez la bague de zoom sur 100mm et placez alors le
curseur de vérouillage en position « LOCK » (g.5).

LIMITEUR DE RECHERCHE

Cet objectif dispose d’un limiteur de recherche de mise au point capable de
réduire la plage de distance de mise au point (g.6). Il est possible de
sélectionner 3 plages de distances.
ƔFULL (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄Ɣ1.6m ~ 6m

FONCTIONNEMENTDUSTABILISATEUROPTIQUEOS

(OPTICALSTABILIZER)
Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
Stabilizer) qui évite les risques de ou liés aux mouvements du boîtier lors
de la prise de vue. Placez le curseur OS sur le Mode 1 (g.7). Appuyez à
mi-course sur le déclencheur, vériez la stabilité de l'image dans le viseur et
prenez la photo. (la stabilisation de l'image est obtenue environ 1 seconde
après que le déclencheur a été activé). Le Mode 2, qui détecte et corrige
exclusivement les mouvements verticaux, est utile pour photographier des
sujets en déplacement.
ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
Ɣ si l'objectif est monté sur un trépied
Ɣ en pose B (longue durée d'exposition)
ŦLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par
FRAN
Ç
AIS
camera sneller dient te vervangen als bij het gebruik van een objectief
zonder OS functie. Indien u de OS functie voor langere tijd niet gebruikt is
het aan te bevelen de OS schakelaar op OFF te zetten om hiermee het
batterijgebruik te verlagen.
ŦHet is belangrijk dat de OS schakelaar op OFF staat als u het objectief op
uw camera zet.
ŦHet OS systeem blijft geactiveerd ook als uw vinger de ontspanknop los
laat. Het OS systeem blijft net zo lang geactiveerd als de camera de
meetwaarden toont. Belangrijk: Verwijder nooit het objectief, of de
batterijen van de camera, zolang het OS systeem is geactiveerd. Dit kan tot
beschadiging van het objectief leiden.
ŦAlhoewel het mogelijk is dat direct na de opname het onderwerp in de
zoeker lijkt te bewegen heeft dit geen negatieve invloed op de scherpte
van de opname. Dit zelfde effect kan optreden indien de ingebouwde
itser begint op te laden maar ook dit heeft geen invloed op de opname.
ŦIndien de camera wordt uitgezet wanneer het OS systeem in werking is kan
het objectief een ratelend geluid maken. Dit is geen defect.
ŦDe optische stabilisatie (OS) functioneert niet in combinatie met lm SLR
cameras, behalve de Canon EOS-1V.

CUSTOM MODE SCHAKELAAR

Door het USB DOCK (separaat verkocht) en de speciale software, SIGMA
Optimization Pro, te gebruiken is het mogelijk om de AF-snelheid, Optische
Stabilisatie (OS) en focus afstand naar eigen wens in te stellen en deze
instelling te bewaren via de Custom Mode Schakelaar. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
ŦZet bij standaard gebruik van het objectief de Custom Mode Schakelaar
uit. De Focus Berperkings Schakelaar werkt niet indien de Custom Mode
aan staat en is ingested als C1 of C2 (g.8).
ŦHet USB DOCK kan slechts voor één type lensvatting gebruikt worden,
namelijk die van het objectief.
ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
website: http://www.sigma-global.com/download/
ŦHet verschil tussen [Smooth AF Priority]en[Standard AF] bij [AF SPEED
SETTING] is minimaal.

TELE CONVERTERS

Dit objectief kan worden gebruikt als een 1.4x (140-560mm F7-9) of een 2x
(200-800mm F10-12.6) hyper-telephoto zoomobjectief door respectievelijk
een SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 of SIGMA TELE CONVERTER TC-2001
te gebruiken (beiden kunnen alleen in manual focus worden gebruikt).
ŦGebruik geen andere converters als boven vermeld.
ŦHet is mogelijk de AF functie te gebruiken wanneer de SIGMA TELE
CONVERTER TC-1401 is bevestigd op cameraÞs die compatibel zijn met AF
op F8. Voor meer details raadpleeg de handleiding van de camera body.
(De nauwkeurigheid van de focus wordt niet gegarandeerd zodra de
brandpuntsafstand meer dan 200mm bedraagt.)

ZONNEKAP

Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en
nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter
het onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van
de zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (g.9)
ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst
de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen.

FILTERS

ŦGebruik uitsluitend een circulair” polarisatielter in combinatie met een
autofocus camera.

ONDERHOUD EN OPSLAG

ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge
of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen
of naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden
totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
kamertemperatuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lensconstructie
(
g
roe
p
en
-
elementen
)
15 - 21
Maximale vergrotings
maatstaf
1:3.8
Beeldhoek 24.4 - 6.2° Filtermaat 67mm
Kleinste diafra
g
ma 22 Afmetin
g
en
(
diam.
g
len
g
te
)
86.4 x 182.3mm
Kortste instelafstand
0611thciweGm6.1
g
ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
ŦDe glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
lood of a rsenicum.
Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
Om maximaal projt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren
wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het objectief gaat
gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (g.1)

Filterschroefdraad
Zoomring
Zoomblokkering
Scherpstelring
Afstandschaal
Index teken
Vatting
Scherpstelkeuze schakelaar
Focus Limiter schakelaar
OS Schakelaar
Custom Mode Schakelaar
Zonnekap

VOOR NIKON VATTING

Dit objectief beschikt over een electromagnetisch diafragma mechanisme
metdezelfdespecicaties alshet E
-
typemechanismein NikonAFobjectieven.
Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in onderstaande Tabel (A)
aangegeven (voor modellen met ۻ markering is hiervoor de nieuwste versie
van de camera rmware vereist)
ŦHet is niet bruikbaar met lm single-lens reex cameras.
ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruiken met cameras in Tabel (B).
ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg de
gebruiksaanwijzingvan de cameraopbruikbaarheid met E
-
typeobjectieven.

BEVESTIGING OP DE CAMERABODY

Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
automatisch net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor
de gebruiksaanwijzing van uw camera.
Ŧ
Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed
contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze
altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming
van beschadiging.

BELICHTINGSINSTELLING

Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert
dit geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.

SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
de AF postitie te zetten (g.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen
door aan de focusring te draaien.
Ŧ
Raadpleeg a.u.b.de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Ŧ
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als
de camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan
de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. Voor gebruik van
Full-time MF, zet de focus switch op het objectief in de MO positie (g.3).
Ŧ
Bij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
“SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF- functie te
selecteren AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
focusring bij te stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer
informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help menu.
żZOOMENŽ
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
ŦHet push/pull zoommechanisme kan worden bediend met behulp van de
zonnekap (g.4).
żZOOMBLOKKERINGŽ
Dit objectief is ook uitgevoerd met een zoomblokkering (zoom lock switch)
om te voorkomen dat de zoom verschuift als het objectief wordt gekanteld.
Om de zoom in de LOCK positie te plaatsen dient u de zoomring in de 100
mm stand te zetten, (g.5).

FOCUS LIMITER SCHAKELAAR

Dit objectief is voorzien van een Focus Limiter om het AF bereik te beperken
indien gewenst (g.6). De Focus Limiter is in 3 stappen instelbaar.
ƔFULL (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄ Ɣ1.6m ~ 6m
DE MOGELIJKHEDEN VANHETOS (
OPTICALSTABILIZER
) SYSTEEM
Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte
te voorkomen. Zet de OS schakelaar op 1 (g.7). Druk de ontspanknop half in
en controleer de opname / compositie in de zoeker en controleer tevens of
het onderwerp zonder beweging wordt weergegeven. Het kan na het half
indrukken van de ontspanknop tot ongeveer 1 seconde duren voor dat het
OS systeem het beeld heeft gestabiliseerd. Indien de OS schakelaar op 2
wordt gezet worden vooral de verticale bewegingen gecorrigeerd. Deze stand
is vooral geschikt voor bewegende onderwerpen.
ŦU dient het OS systeem uit te schakelen (Off) als u de camera met een
statief gebruikt of indien u lange tijdopnamen (bulb) maakt.
ŦHet OS systeem maakt gebruik van de batterijen van de camera. Als u het
OS systeem activeert kan het dus mogelijk zijn dat u de batterijen van de

NEDERLANDS

estabilizador óptico está activado la capacidad de disparo será menor de
lo habitual. Si no se desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el
excesivo consumo de baterías, debe ponerse en OFF.
ŦDebe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
desmontar el objetivo.
ŦEl Estabilizador Óptico funciona a pesar de elevar el dedo del disparador
durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso
ya que podría causar defectos en el objetivo.
ŦA pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del
ash esto no provocará defectos en la fotografía.
ŦSi se apaga la cámara o se desmonta el objetivo con la función de
Estabilizador óptico operativo, el objetivo puede emitir un ruido extraño,
que no es síntoma de un mal funcionamiento.
ŦPara monturas Canon, la función de estabilización óptica (OS) no funciona
con cámaras SLR de película, excepto con la Canon EOS-1V.

INTERRUPTOR DEL MODO PERSONALIZADO

Con el uso del USB DOCK (se vende por separado) y el software dedicado,
SIGMA Optimization Pro, puede personalizar la velocidad del AF, el efecto OS
y el limitador de foco del objetivo, y guardar la conguración con el
interruptor de modo personalizado. Para más información, por favor
consulte el menú Ayuda del SIGMA Optimization Pro.
ŦPara un uso regular, por favor apague el interruptor de modo
personalizado. El interruptor limitador de foco no funciona cuando el
modo personalizado está activado y congurado como C1 o C2 (Fig.8).
ŦEl USB Dock está dedicado para cada montura. Por favor use una conexión
USB DOCK que corresponda a la montura de su objetivo. No podrá usar el
USB DOCK para diferentes monturas.
ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita
desde el siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
ŦCon este objetivo, la diferencia entre [Prioridad precisión de enfoque]y
[Estandar]en[AJUSTE DE VELOCIDAD AF] es pequeña.

TELE CONVERTIDORES

Este objetivo se puede usar como un Teleobjetivo zoom 1.4x (140-560mm
F7-9) o un 2x (200-800mm F10-12.6) uniendo el TELECONVERTIDOR SIGMA
TC-1401 o TELECONVERTIDOR SIGMA TC-2001, respectivamente. (Ambos
únicamente se pueden usar con enfoque manual.)
ŦNo utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados
anteriormente.
ŦCuando el TELECONVERTIDOR SIGMA TC-1401 se une a las cámaras que
son compatibles con AF a F8, es posible disparar con AF. Para obtener más
detalles, consulte el manual de usuario del cuerpo de la cámara. (La
precisión del enfoque no se garantiza cuando la escala de longitud focal
es superior a 200mm.)

PARASOL

Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
parasol ayuda a prevenir los destellos y reejos producidos por la
iluminación ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente
sujeto. (g.9).
ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
parasol y después invertirlo en el objetivo.

FILTROS

Cuando utilice un ltro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
tipo circular.

CUIDADOS BASICOSY ALMACENAJE

ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas,
y/o humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
limpia objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
componentes eléctricos dañados por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo
en la supercie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida,
viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja
hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.

CARACTERISTCAS

Construcción del objetivo 15 - 21 Ampliación 1:3.8
Ángulo de visión 24.4-6.2° Diámetro ltro 67mm
Apertura mínima 22
Dimensiones
(diám x lon
g
)
86.4x182.3mm
Distancia mínima enfoque 1.6m Peso 1160g
ŦDimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ŦLos materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
para la salud ni el medio ambiente.
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (Fig.1)

ձ Rosca para ltros
ղ Aro del zoom
ճ Interruptor de bloqueo del zoom
մ Aro de enfoque
յ Escala de distancias
ն Línea de índice
շ Montura
ո Selector de enfoque
չ Limitador de enfoque
պ OS botón
ջ Interruptor de modo personalizado
ռ Parasol

PARA MONTURA NIKON

Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las
mismas especicaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos Nikon
AF. El objetivo es compatible con las cámaras señaladas en la tabla (A).(Los
modelos con la marca Ŭ requieren la última versión del rmware en la
cámara para asegurar la compatibilidad.)
ŦNo es compatible con cámaras réex de película de 35mm.
ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B),por
favor consulte el manual de instrucciones de la cámara para comprobar la
compatibilidad entre los objetivos de tipo E.

CONEXION AL CUERPO DE CAMERA

Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la supercie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
cuando cambie de óptica.

MODO AJUSTE DE EXPOSICION

Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
Por favor, consulte el manual de su cámara.

INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM

Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición AF”(Fig.2).Si
quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición M. Ajuste el
foco moviendo el aro de enfoque.
ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
Ŧ
Cuando utiliceestos objetivos en modo de enfoquemanual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar el
enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado automáticamente
(y se pare) mientras mantenga el botón disparador suavemente presionado.
Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando
el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está
en funcionamiento. Para MF a tiempo completo, ajuste el interruptor de
modo de enfoque del objetivo a la posición "MO"(Fig.3).
ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado
"SIGMA Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total
Encendida / Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación del
anillo para operar la función MF completa. Para más información, por
favor consulte el menú Ayuda de “SIGMA Optimization Pro.
OPERACION ZOOM
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
ŦSe puede operar el zoom (extensión directa) sujetando el parasol cuando
está colocado (g.4).
INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM䛁㻌
Este objetivo está equipado con un interruptor de bloqueo del zoom que
elimina el desplazamiento del zoom cuando el objetivo mira hacia abajo.
Coloque el aro de zoom en la posición de 100 mm y ajuste el bloqueo del
zoom a la posición LOCK”(g.5).

INTERRUPTOR LÍMITE DE ENFOQUE

Este objetivo viene equipado con un interruptor de enfoque que permite
limitar el rango AF (Fig.6). El interruptor tiene los tres modos siguientes.
ƔFULL (LLENO) (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄Ɣ1.6m ~ 6m
ACERCA DELOS (EL ESTABILIZADOR ÓPTICO) CARACTERÍSTICAS
Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado
por el movimiento o temblor. Fijar OS (Estabilizador Óptico) cambiar a modo 1
(Fig.7). Presionar el disparador a medio camino, conrmar que la imagen en
el visor aparece estable y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente
1 segundo en producir una imagen estable tras haber presionado el
disparador. El modo 2, detecta el temblor vertical de la cámara y soluciona
el consiguiente desenfoque Es efectivo en objetos en movimiento.
ŦNo debe usarse el Estabilizador de Imagen en las siguientes situaciones.
ƔCuando el objetivo/cámara esté montado sobre un trípode
ƔModo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
ŦLa alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el

ESPAÑOL

Non usare lo Stabilizzatore Ottico nelle seguenti riprese:
z Quando la fotocamera è montata su treppiede.
z Quando si usa la posa B (tempo lungo)
L’alimentazione necessaria allo stabilizzatore è data dalla fotocamera.
Con l’obiettivo OS montato, la durata delle batterie della fotocamera
diminuirà, rispetto alla durata che avrebbero se non usaste l’obiettivo
stabilizzato. Quindi, se non usate la funzione Stabilizzatore Ottico, per
risparmiare le batterie, spostate l’interruttore su OFF.
Prima di togliere o mettere l’obiettivo assicuratevi che l’interruttore sia su OFF.
Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo
dell’esposizione, dopo che voi avete sollevato il dito dal pulsante di scatto.
Non staccate mai l’obiettivo dalla fotocamera quando lo Stabilizzatore
Ottico è in funzione: potreste danneggiarlo.
Può accade che, nel mirino, l’immagine appaia mossa, appena dopo che si
è scattato, oppure quando il ash incorporato alla fotocamera inizia a
caricarsi. Ciò non causa immagini mosse.
Se la fotocamera viene spenta, o l’obiettivo tolto, quando è in funzione lo
stabilizzatore ottico, l’obiettivo potrà emettere un suono, ciò non va
considerato un difetto.
Negli obiettivi con innesto Canon lo stabilizzatore ottico OS non è attivo
con i corpi macchina delle reex a pellicola.

MODALITÀ PERSONALIZZATA

Con il DOCK USB (venduto a parte) e il software dedicato, SIGMA
Optimization Pro, è possibile personalizzare la velocità AF, la stabilizzazione
OS, il limitatore di messa a fuoco e salvare i relativi settaggi nella Modalità
Personalizzata. Per maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto” nel
menu si SIGMA Optimization Pro.
Per l’uso normale, chiudere il cursore della Modalità Personalizzata. Il
cursore del Limitatore di Messa a Fuoco non è attivo se la modalità
Personalizzata è su ON e il settaggio è su C1 o C2 (g.8).
Il DOCK USB è specico per ciascun innesto. Usare sempre il DOCK USB
adatto all’innesto del vostro obiettivo. Non possono essere usati obiettivi
con diverso innesto sul medesimo DOCK USB.
Il software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
Con questo obiettivo la differenza tra [Priorità alla messa a fuoco]e
[Standard]in[Settaggio Velocità AF] è piccola.

CIRCA I TELE CONVERTER

Inserendo, rispettivamente, il SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 o il SIGMA
TELE CONVERTER TC-2001, l’obiettivo si trasformerà in un super tele zoom
da (140-560mm F7-9) con il 1.4x e da (200-800mm F10-12.6) con il 2x.
(Entrambi possono essere usati solamente nella modalità manuale).
Non usare altri teleconverter che non siano quelli indicati.
Quando il SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 è inserito in una fotocamera
compatibile AF a F8, potremo scattare in AF. Per maggiori dettagli
consultare il manuale della fotocamera. (Non è garantita una messa a
fuoco accurata quando la lunghezza focale è inferiore ai 200mm)

PARALUCE

Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
baionetta. Il paraluce previene efcacemente i riessi interni e le immagini
fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(g.9)
Quando si ripone l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche
all’incontrario.

FILTRI

Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo
del tipo “circolare”.

CURA E CONSERVAZIONE

Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
temperature o umidità eccessiva.
In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo
in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di
esporlo a vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i
delicati rivestimenti antiriessi.
Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate
sotto la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi
ottici e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente
dall’acqua, tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in
un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
l’obiettivo nella relativa custodia nché la sua temperatura non si sarà
adattata alla temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione ottica
(Gruppi-El.)
15- 21
Rapporto d’ingrandim
.
1:3.8
Diamentro ltri
67mm
Angoli di campo
24.4-6.2°
Dimensioni
(diametroxlunghezza)
86.4x182.3
mm
Apertura minima
22
Distanza min. messa fuoco
1.6m
Peso
1160g
Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
piombo arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il prolo
ecologico.
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.

ELEMENTI PRINCIPALI(g.1)

ձ Portaltri frontale a vite
ղ Ghiera di variazione della focale (zoom)
ճ Comando di LOCK sullo zoom
մ Ghiera di messa a fuoco
յ Scala delle distanze
ն Indice di collimazione
շ Innesto
ո Selettore di messa a fuoco
չ Limitatore della messa a fuoco
պ Interruttore OS
ջ Modalità personalizzata
ռ Paraluce

PER INNESTO NIKON

L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le stesse
caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi Nikon AF.
L’obiettivo è compatibile con le fotocamere elencate nella Tabella (A).(I
modelli contrassegnati con il simboloۻ devono avere il rmware aggiornato
all’ultima versione per poter funzionare correttamente).
ŦNon è compatibile con le fotocamere reex a pellicola.
ŦNon è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella
Tabella (B).
Ŧ
Per vericare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-Edei modelli non elencati
né nella Tavola
(B)
né nella tavola
(A)
, consultate I relative libretti d’istruzione.

APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA

Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera,
funzionerà automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo
(v. istruzioni per l’uso della fotocamera).
ŦLa supercie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
altri elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo
di curarne la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di
cambio di ottica, appoggiate l’obiettivo su una supercie piana badando a
rivolgerne in giù la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i
contatti in questione.

IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE

Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona
automaticamente. Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.

MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM

Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo,
sull’obiettivo, la posizione AF (g.2). Quando si desidera mettere a fuoco
manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione M”. In questo caso si
mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità
di messa a fuoco.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della
nitidezza del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si
forma nel mirino.
Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino
ad autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua.
Basta ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual
Override). Per la modalità MF-Full-Time impostare, sull’obiettivo, la
modalità di messa a fuoco nella posizione “MO”(g.3)
ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato,
“Sigma Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a
fuoco manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’anche
possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per
maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto” nel menu di Sigma
Optimization Pro.
MANOVRA DELLO ZOOM
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere
la posizione desiderata.
ŦE’ possibile azionare lo zoom a pompa anche con il paraluce inserito (g.4).
COMANDO DI LOCK SULLO ZOOM
Anche questo macrozoom è dotato di un comando di blocco [LOCK] della
focale variabile per evitarne il rilascio proprio nel momento in cui l’obiettivo
è abbassato. Vi preghiamo pertanto di regolare la focale sul minimo di 100
mm e di aspettare che il comando di blocco [LOCK] dello zoom non assuma
la posizione LOCK (g.5).

LIMITATORE DI MESSA A FUOCO

L’obiettivo è dotato di limitatore che accorcia la distanza AF di messa a
fuoco automatica (g.6). Si possono impostare le seguenti tre distanze.
ƔFULL (1.6m ~ ҄) Ɣ6m ~ ҄Ɣ1.6m ~ 6m
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OS(STABILIZZATORE OTTICO)
Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal
tremolio impresso accidentalmente alla macchina fotograca.
Impostare lo Stabilizzatore Ottico spostando il cursore sulla Modalità 1
(g.7). Premere il pusante di scatto a metà corsa, accertarsi che l’immagine
nel mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto. (Bisogna attendere circa un
secondo prima che l’immagine, visibile nel mirino, si stabilizzi dopo aver
premuto il pulsante a metà corsa). La modalità 2 rileva gli spostamenti
verticali ed elimina i tremolii, è utile per riprendere soggetti in movimento.

ITALIANO

Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese. Hai domande sul Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon

Generale
Marca Sigma
Modello 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Inglese
Tipo di file PDF

Domande frequenti

Di seguito, troverai le domande più frequenti riguardo Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM C Nikon .

La tua domanda non è elencata? Fai la tua domanda qui