Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon

Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟ
  ଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠ
  ƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯ
  ƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫ
  ȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠ
  ƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪ
  ƜƢऀǕƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷ
  Ҿ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧ
  ᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳ
  ƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎
  ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻Ʒ
  Ҿ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇ
  ƴƳǓLJƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅ ί׋
  1
  ȕǣȫǿȸƶơ
  ȕ
  ǩȸ
  ǫǹȪȳǰ
  ᙀяႎុᩉႸႮ
  ਦ೅ዴ
  ᘮϙမขࡇႸႮ
  ȞǦȳȈ
  ɤᏩࡈ
  ȕ
  ǩȸ
  ǫǹȢ
  ȸ
  ȉ
  Џ੭ƑǹǤȃȁ
  ȬȳǺȕȸȉ
  ǻȸȕȆǣǹȈȃȗ
  ǹǯȪȥȸᲢ2 ஜᲣ
  ρᚌȬȳȁ
  ȗȭȆǯȆǣȖǫȐȸ
  Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E
  ǿǤȗȬȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳ
  ǕLJƢŵᲢŬҮƷೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗ
  ȇȸȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡ
  ȩƷᛟଢ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ
  ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹAFưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃ
  ȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹMFưજࢨƢǔئӳ
  ƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MFᲢ׋ 3ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹ
  ȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯ
  ƘƩƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎
  ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳ
  ȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  Ŧǽȋȸ' ȞǦȳȈဇƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƴǑƬƯƸѣဒજࢨ଺Ʒȕǩȸǫǹ
  Ȣȸȉƕ /( ƷLjƱƳǓLJƢŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴMF ưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞᏡǛ઀
  ᠍ƠƯƍLJƢŵAF ưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƨLJLJȕǩ
  ȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯƘƩƞƍŵᲢǽȋȸE ȞǦȳȈဇƸǫȡ
  ȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛžDMFſƴᚨܭƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴAF ƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƢƱ MF
  ƴЏǓஆǘǔžMF ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳƑƯƍLJ
  ƢᲢǽȋȸE ȞǦȳȈဇǛᨊƘᲣŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴMF ЏǓஆƑೞᏡ
  ƷஊјᲩ໯јƷИ஖ᚨܭƕီƳǓLJƢŵ
  ȞǦȳȈӸ MF ЏǓஆƑೞᏡ ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
  Ƿ
  ǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
  ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
  dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
  ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
  MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
  ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗ
  ǛƝᚁƘƩƞƍŵ
  ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉ
  ưƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/
  ㄒ㻌
  ᜩԓ
  දॖ
  ᘮϙမขࡇႸႮ
  ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊Უ
  ǛჷǔƜƱƕưƖLJƢŵ̊ƑƹᲢ׋ 4ᲣƸŴ዁ǓǛ F16 ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမ
  ขࡇǛᅆƠƯƍLJƢŵ
  ɤᏩࡈ
  ɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್
  ƷᛦራƕቇҥƴưƖLJƢᲢ׋ 5ŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴɤᏩࡈƷӕǓٳƠƕӧᏡưƢŵ৖ਤƪưƷજࢨǍઃ࠘଺ƴ̝М
  ưƢŵ
  1.ɤᏩࡈƷ׍ܭȎȖǛǏǔNJŴɤᏩࡈƷਦ೅Ǜ REMOVE ƷˮፗƴӳǘƤLJƢ
  Ტ׋ 6ŵ
  2.Ტ׋ 7ᲣƷಮƴŴჵҮƷ૾ӼƴɤᏩࡈǛLJƬƢƙࡽƖ৷ƍƯƘƩƞƍŵ
  ŦӕǓ˄ƚ૾ƸɤᏩࡈƷӕǓٳƠ૾ƱᡞƷ৖᪯ưᘍƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦბᏮƷ଺ˌٳƸɤᏩࡈƷਦ೅Ǜ REMOVE ƷˮፗƴӳǘƤƳƍưƘƩƞƍŵɤ
  ᏩࡈƔǒȬȳǺƕٳǕᓳɦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵLJƨŴɧဇॖƴɤᏩࡈƕׅ᠃
  ƠƳƍǑƏƴŴᡫࠝƸ׍ܭȎȖǛƠƬƔǓዸNJƯƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  ŦǫȡȩƴᘺბƠƨLJLJưŴɤᏩࡈƷӕǓٳƠƸưƖLJƤǜŵ
  Ŧ
  ƜƷɤᏩࡈƸ
  Ŵ
  ƶơᡂLjࡸƷǢȫǫǹǤǹǿǤȗƷǯȩȳȗƴݣࣖƠƯƍLJƢ
  ŵ
  ̅ဇЭƴƸҗЎƴዸNJᡂLjŴƠƬƔǓƱ׍ܭƞǕƯƍǔƔǛ࣏ƣᄩᛐƠƯƘ
  ƩƞƍŵȬȐȸࡸƷǯȩȳȗƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵȬȐȸࡸƷǯȩȳȗ
  ƷɶƴƸನᡯɥŴƠƬƔǓƱ׍ܭưƖƳƍᙌԼƕᄩᛐƞǕƯƍLJƢŵᲢ׋ 8
  ŦǢȫǫǹǤǹǿǤȗƷǯȩȳȗǛ̅ဇƢǔᨥƸŴᏮᓳ᧸ഥƷƨNJƴ࣏ƣ˄ޓ
  ƷǻȸȕȆǣǹȈȃȗǹǯȪȥȸǛӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 9ᲣƷǑƏƴρ
  ᚌȬȳȁǛဇƍƯŴᲬƔ৑ƷǻȸȕȆǣǹȈȃȗǹǯȪȥȸӕǓ˄ƚƶơᆭ
  ƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
  ἉἹἽἒὊἋἚἻἕἩ
  ƜƷȬȳǺƸŴઃ࠘଺ƴ̝МƳǷȧȫȀȸǹȈȩȃȗǛӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖ
  LJƢŵɤᏩࡈƷǹȈȩȃȗӕǓ˄ƚ᣿φƴᲢ׋ 10ᲣƷಮƴǹȈȩȃȗǛᡫƠŴ
  ᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
  ἩἿἘἁἘỵἨỽἢὊ
  ɤᏩࡈǛٳƠƯ̅ဇƢǔᨥŴɤᏩࡈӕ˄ᢿƷ̬ᜱǍțȸȫȇǣȳǰ଺Ʒज़ᚑǛ
  ӼɥƞƤǔȗȭȆǯȆǣȖǫȐȸǛ˄ޓƠƯƍLJƢŵɤᏩࡈǛٳƠƨࢸŴᲢ׋
  11ᲣƷǑƏƴȬȳǺƱȗȭȆǯȆǣȖǫȐȸƷਦ೅ǛӳǘƤŴLJƬƢƙƴ਀Ơ
  ᡂLjLJƢŵ
  ӕǓٳƢᨥƸŴᡞ૾ӼƴLJƬƢƙƴࡽƖ৷ƍƯƘƩƞƍŵ
  ŦȗȭȆǯȆǣȖǫȐȸᢿǛਤƬƯƷᆆѣƸŴȬȳǺƕٳǕŴᓳɦƢǔऀǕƕ
  ƋǔƷưƓǍNJƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέ
  ᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴȭȃǯȍǸưᄩܱƴ׍ܭƠƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 12
  ŦDZȸǹƴӓኛƢǔᨥƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴɥᚡƱӷơᙲ᪸
  ư׍ܭƠƯƘƩƞƍŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅
  ဇƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደ
  ƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋ
  ǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴ
  ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳ
  ǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳ
  ǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴ᧸ػȷ᧸๟ನᡯƱƳƬƯƓǓŴݱᩋƳƲưƷ̅ဇƸӧᏡưƢ
  ƕŴ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵ൦ᡀƳƲưƷ̅ဇưƸŴٻ᣽Ʒ൦ƕੑǒƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆
  ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދ
  ٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภ
  ࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷ̬ᚰ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭-௏Უ 12 - 17 இٻજࢨ̿ྙ 1:8.3
  ဒ 23.3° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 105mm
  இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X μᧈ 115.9 x 131.5mm
  இჺજࢨុᩉ 1m ᣻ 1645g
  ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ࿢ؾݣሊǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please
  read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
  ŦDo not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause
  damage to the eye or loss of eyesight.
  ŦDo not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
  whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent
  the lens from concentrating the suns rays, which may cause a re.
  ŦThe shape of the mount is very complex. Please be careful when
  handling it so as not to cause injury.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (g.1)
  ձ Filter Attachment
  Thread
  ղ Focus Ring
  ճ Distance Scale
  մ Focus Index Line
  յ Depth of Field Read
  Out Index
  ն Mount
  շ Tripod Socket
  ո FocusModeSwitch
  չ Lens Hood
  պ Safety stopper
  screws (2 pieces)
  ջ Hex key
  ռ Protective Cover
  FOR NIKON MOUNT
  This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
  specications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
  compatible with the cameras listed in Table (A). (The models with the
  Ŭ mark require the latest version of the camera rmware to ensure
  compatibility.)
  ŦIt is not compatible with lm single-lens reex cameras.
  ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
  ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the
  cameras instruction manual to check for compatibility of E-type lenses
  .
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  Please refer to the cameras instruction manual for details on how to
  attach it to or detach it from the camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are electrical contacts. Please be
  careful with their handling as scratches or dirt on them could cause
  malfunctions or damage.
  FOCUSING
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the
  AF position (g.2). If you wish to focus manually, set the focus mode
  switchonthelenstothe“MF” position (g.3). You can adjust the focus
  by turning the focus ring.
  ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing
  the cameras focusing mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended
  that correct focus be conrmed visually in the viewnder rather than
  relying on the distance scale.
  ŦFor the Sony E-mount lens, only MF is available during video shooting,
  depending on the camera.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode.
  While half pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust
  the point of focus. (For the Sony E-mount lens, please set the focus
  mode of the camera to [DMF].)
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by
  rotating the focus ring of the lens while auto focusing is in operation
  (except for the Sony E-mount lens). The default setting of Full-time MF
  function varies for each mount.
  Mount Full-time MF function Available AF Mode
  SIGMA, NIKON ON
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
  ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software,
  “SIGMA
  Optimization Pro,it is possible to select Full-time MF function
  ON/OFF,You can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-
  time MF function. For further information, please refer to the SIGMA
  Optimization Pro “Help menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
  following website: http://www.sigma-global.com/download/
  DEPTH OF FIELD SCALE
  The depth of eld scale helps you to check the depth of eld (the zone
  of sharpness) of your composition. For example in gure (4), the depth
  of eld zone is shown when the aperture F16 is used.
  TRIPOD SOCKET AND COLLAR
  This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking
  ENGLISH
  knob on the collar, the lens and camera can rotate freely to easily
  position the camera horizontally or vertically (g.5).
  It is possible to remove the lens tripod socket, for more convenient
  hand-held photography, if desired.
  1.To do so, rst loosen the tripod collar locking knob, and, align the
  index mark of the collar, with the REMOVE position (g.6).
  2.Then, pull the tripod collar straight back, as shown in Fig.7, removing
  the collar.
  ŦWhen you wish to re-attach the tripod collar to the lens, please
  reverse the procedure above.
  ŦPlease, do not set the tripod collar to the REMOVE position, except
  when you are removing, or attaching, the tripod collar, as the lens may
  inadvertently
  detach from the collar and fall. Also,please remember to
  tighten the locking knobtoprevent the lens from rotating unintentionally.
  ŦWhen the lens is mounted on the camera, the tripod collar cannot be
  removed from the lens.
  ŦThis product is compatible with the Arca Swiss screw knob clamp.
  Please ensure that it is screwed and xed tightly. This product is not
  designed for lever type clamps. There are some lever clamps available
  that do not x rmly and safely. (g.8)
  ŦPlease ensure that 2 Safety Stopper Screws (supplied) are always xed
  so
  that the Arca Swiss clamp will not fall off. As shown in (g.9),please
  attach them to the safety stopper screw holes using the small hex key.
  SHOULDER STRAP
  Please attach the shoulder strap to the sling as described in g.10.
  PROTECTIVE COVER
  As an accessory, [Protective Cover] comes with this lens for the purpose
  of protecting the attaching portion for tripod socket, and improving the
  touch when the lens is held by hand. In order to attach [Protective
  Cover] to the lens, rst, the tripod socket must be removed. Then, as
  shown in Fig.11, position the mark on [Protective Cover] to the same
  mark on the lens. After that, push the cover straight to the lens until it
  is attached.
  In order to remove the cover off the lens, pull it straight in the opposite
  direction.
  ŦPlease do not carry the lens holding the Protective Cover part while
  the cover is attached. It might cause a drop of the lens.
  LENS HOOD
  A detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps to
  prevent are and ghosted images caused by bright illumination from
  outside the picture area. Attach the hood and lock the knob to x the
  hood in place. (g.12)
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must rst
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position.
  FILTER
  Ŧ
  When using a polarizing lter with an AF camera,use thecircular”type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or
  to humidity. For extended storage, choose a cool and dry place,
  preferably with good ventilation. To avoid damage to the lens coating,
  keep away from mothballs or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
  dirt or nger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
  moistened lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens benets from a dust and splash proof construction. Although
  this construction enables the lens to be used under light rain, it is not
  the same as being water proof. Please pay attention to prevent a large
  amount of water from splashing on the lens, especially when using it
  by a waterside.It is often impractical to repair the internal mechanism,
  lens elements and electric components if damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to
  appear on the surface of the lens. When entering a warm room from
  the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the
  temperature of the lens approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 12 - 17 Filter Size 105mm
  Angle of View 23.3°
  Dimensions
  Dia. x Length
  115.9x131.5mm
  (4.56 x 5.18in)
  Minimum Aperture 16
  Minimum Focusing Distance
  1m(3.28ft)
  Weight
  1645g
  (58.03oz)
  Magnication 1:8.3
  ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
  ŦThe glass materials used in the lens do not contain environmentally
  hazardous lead and arsenic.
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der
  ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  ACHTUNG!!:VORSICHTSMAßNAHMEN
  ŦSchauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
  Verletzungen amAugeoder gar zum Verlust desSehvermögens führen kann.
  ŦUnabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder
  nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten
  Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der
  durch das Objektiv einfallende und gebündelte Strahlen ausgelöst werden
  könnte.
  ŦDer Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
  Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ձ Filtergewinde
  ղ Entfernungsring
  ճ Entfernungsskala
  մ Einstellindex
  յ Schärfentiefenindex
  ն Anschluß
  շ Stativanschluß
  ո Fokussierschalter
  չ Streulichtblende
  պ Sicherungsschrauben
  (2 Stück)
  ջ Sechskantschlüssel
  ռ Gummiabdeckung
  NIKON ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus
  mit den gleichen Spezikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-
  Objektive.Das Objektiv ist mit den in der Tabelle
  (A)
  genannten Kameramodellen
  kompatibel. (Die Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die aktuelle
  Kamera- Firmwareversion, um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
  ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreexkameras.
  ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
  Kameramodellen zu verwenden.
  ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet
  sind, entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-
  Objektiven bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  Einzelheiten zum Ansetzen an das Kameragehäuse und auch zum Abnehmen
  vom Kameragehäuse nden Sie in der Bedienungsanleitungder Kamera.
  ŦAm Objektivanschluss benden sich elektrische Kontakte. Behandeln Sie
  diese bitte vorsichtig und halten Sie sie sauber, da Kratzer oder Schmutz
  zu Fehlfunktionen oder Schäden führen können.
  FOKUSSIEREN
  Um die Autofokus-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am
  Objektiv auf die AF-Position (Abb.2). Wenn Sie manuell fokussieren möchten,
  stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf die MF-Position (Abb.3). Sie
  können die Schärfe nun durch Drehen am Fokusring einstellen.
  ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen
  Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  Ŧ
  Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
  werden.
  ŦFür das Objektiv mit Sony-E-Mount ist je nach Kameramodell bei
  Videoaufnahmen nur MF möglich.
  Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert
  werden. Drehen Sie dazu bei halb-gedrücktem Auslöser am Fokusring, um
  die Schärfe einzustellen. (Beim Objektiv mit Sony-E-Mount stellen Sie die
  Fokussierbetriebsart der Kamera bitte auf [DMF].)
  Zudem bietet dieses Objektiv auch eine [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual-
  Override) durch Drehen am Fokusring während des Autofokus-Betriebs (Mit
  Ausnahme des Objektivs mit Sony-E-Mount). Die Standardeinstellung der
  Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
  Anschluss Jederzeit-MF-Funktion Verfügbare AF-Betriebsarten
  SIGMA,
  NIKON
  AN
  Single AF (AF-S, S)
  Schärfenachführun
  g
  AF (AF-C, C)
  CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
  ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
  Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
  zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung
  am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert
  werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der
  SIGMA Optimization Pro.
  ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
  heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
  SCHÄRFENTIEFESKALA
  Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter
  Bereich) Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (4) wird der
  Schärfentiefebereich angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
  STATIVANSCHLUß
  DasObjektivist miteinem Stativsockelversehen.WennSie den Feststellknopf
  lösen, läßt sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch
  ist es möglich, die Kamera exakt für Hoch-oder Querformataufnahmen
  auszurichten. (Abb.5)
  Falls gewünscht kann die Stativschelle vom Objektiv gelöst werden, um eine
  DEUTSCH
  bequemereHandhabung beimFotograerenausder freienHand zuerreichen.
  1.Hierzu lösen Sie bitte zuerst die Arretierschraube der Stativschelle und
  bringen die Index-Markierung der Schelle mit der„REMOVE“Position zur
  Deckung (Abb.6).
  2.
  Danach ziehen Sie die Schelle gerade nach hinten (Richtung Kameraanschluss)
  vom Objektiv ab, wie in Abbildung 7 dargestellt.
  ŦWenn Sie die Stativschelle wieder anbringen möchten, gehen Sie bitte in
  der umgekehrten Reihenfolge wie oben beschrieben vor.
  ŦBitte stellen Sie die Stativschelle ausschließlich zur De- und Montage auf
  die REMOVE“Position, da sich andernfalls das Objektiv versehentlich von
  der Schelle lösen und stürzen könnte. Bitte denken Sie immer daran, die
  Arretierschraube der Stativschelle wieder anzuziehen,um ein unbeabsichtigtes
  Verdrehen des Objektives zu verhindern.
  ŦWährend das Objektiv an der Kamera montiert ist, lässt sich die
  Stativschelle nicht vom Objektiv abnehmen.
  ŦDieses Produkt ist mit der Arca Swiss Schnellspannvorrichtung mit
  Feststellschraube kompatibel. Achten Sie bitte darauf, dass es fest
  angeschraubt und sicher befestigt ist. Dieses Produkt ist nicht für
  Schnellspannvorrichtungen mit Hebel geeignet. Bei einigen auf dem Markt
  erhältlichen Schnellspannvorrichtungen mit Hebel lässt sich die Stativschelle
  nicht ausreichend sicher befestigen. (Abb.8)
  ŦAchten Sie bitte darauf,dass die beiden beiliegenden Sicherungsschrauben
  immer angezogen sind, sodass die Arca Swiss Schnellspannvorrichtung
  nicht herunterfällt. Benutzen Sie den Sechskantschlüssel, um die
  Sicherungsschrauben wie in Abb.9 gezeigt,in die Sicherungsschraubengewinde
  einzudrehen.
  TRAGERIEMEN
  Bitte befestigen Sie den Trageriemen so an den Ösen des Objektivs, wie es in
  Abb.10 gezeigt wird.
  GUMMIABDECKUNG
  Für dieses Objektiv gibt es ein Zubehörteil [Gummiabdeckung], um die nach
  dem Abnehmen der Stativschelle erscheinende Nut abzudecken und das
  Objektiv dadurch komfortabler für die Freihandfotograe zu gestalten.
  Entfernen Sie zunächst die Stativschelle,um die Gummiabdeckung am Objektiv
  anzubringen.Dann positionieren Sie die Markierung der Gummiabdeckunginder
  Flucht der Markierung auf dem Objektiv,wie in der Abbildung (11) gezeigt. Dann
  schieben Sie die Abdeckung gerade auf das Objektiv, bis sie in der Nut sitzt.
  Um die Abdeckung vom Objektiv zu entfernen, ziehen Sie diese in
  entgegengesetzter Richtung herunter.
  ŦBitte transportieren Sie das Objektiv nicht, indem Sie es lediglich an der
  Gummiabdeckung tragen, da sich die Abdeckung dadurch lösen und das
  Objektiv herunterfallen könnte.
  STREULICHTBLENDE
  Eine abnehmbare Gegenlichtblende gehört zum Lieferumfang des Objektivs.
  Diese Gegenlichtblende hilft, Streulicht und Geisterbilder zu vermeiden, die
  durchstarke Lichtquellenaußerhalb des Bildbereichsverursachtwerden können.
  BringenSie dieGegenlichtblendean derdafür vorgesehenenFassung vorn am
  Objektiv an und xieren Sie diese mithilfe der Feststellschraube. (Abb.12)
  ŦUm das Objektiv und die Streulichtblende im Köcher unterzubringen, muß
  die Streulichtblende abgenommen, umgedreht und wieder auf das Objektiv
  gesetzt weden.
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Pollter.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst
  gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
  deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDiese Objektiv protiert von einer staub- und spritzwassergeschützten
  Konstruktion.Eskann bei leichtem Regenverwendet werden,was allerdings
  nicht mit Wasserdichtigkeit gleichzustellen ist. Achten Sie daher bitte
  darauf, dass das Objektiv nicht mit einer größeren Menge Wasser überschüttet
  werden. Es ist oftmals unmöglich,innere Mechaniken,Linsenelementen und
  elektrischen Komponenten zu reparieren,die durch Wasser beschädigt wurden.
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder - Linsen 12 - 17
  G
  r
  ößter Abbildungsmaßstab
  1:8.3
  Diagonaler Bildwinkel
  23.3° Filterdurchmesser 105mm
  Kleinste Blende 16
  AbmessungenØ
  x
  Baulänge
  115.9x131.5mm
  g5461thciweGm1eznerglletsniehaN
  ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  Ŧ
  Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird,enthält kein umweltschädliches
  Blei und Arsen.
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur prot et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
  ŦNe regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait entraîner
  une cécité dénitive.
  ŦNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil
  sans son bouchon de protection avant. La concentration des rayons
  du soleil pourrait provoquer un incendie.
  ŦLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
  manipulation an d’éviter toute blessure.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (g.1)
  Filetage pour ltre
  Bague des distances
  Echelle des distances
  Repère de distance
  Echelle de profondeur de champ
  Baïonnette
  Attache pour trépied
  Sélecteur de mise au point
  Pare-Soleil
  Vis debutéedesécurité (2 pièces)
  Clé BTR
  Collier de Protection
  EN MONTURE NIKON
  Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique,
  aux caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques
  Nikon AF de type E. L’objectif est compatible avec les appareils indiqués
  dans le tableau (A). (Les modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la
  dernière version du rmware de l’appareil pour assurer la compatibilité.)
  ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
  ŦIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans
  le tableau (B).
  ŦPour les modèles qui ne gurent pas dans le tableau (A) ou dans le
  tableau (B), veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil
  pour vérier la compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Veuillezconsulter le moded’emploidel’appareil pour plusd’informations
  sur la façon d’attacher ou de retirer l’objectif de l’appareil photo.
  ŦLa monture de l’objectif est pourvue de contacts électriques. Veuillez
  manipuler l’objectif avec toutes les précautions nécessaires, des
  rayures ou poussières sur les contacts électriques pouvant provoquer
  des dommages ou dysfonctionnements.
  MISE AU POINT
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au
  point en position “AF” (g.2). Pour une mise au point manuelle, placez le
  sélecteur en position MF position (g.3), et ajustez le point en
  tournant la bague de mise au point.
  ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le
  mode de mise au point de l'appareil.
  ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
  ŦEn monture Sony E, seul le mode de mise au point manuel MF est
  disponible en mode vidéo avec certains boîtiers.
  Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode
  autofocus. Tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la
  bague de mise au point pour l'ajuster. (En monture Sony E, réglez le
  mode de mise au point de l’appareil sur [DMF].)
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
  Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus
  (sauf en monture Sony E).
  Le réglage par défaut
  Monture Activation par défaut Mode AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ON (activé)
  AF spot (AF-S, S)
  AF continu (AF-C, C)
  CANON OFF(désactivé) AF spot (ONE SHOT)
  ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche
  manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication
  de la bague de mise au point en retouche manuelle. Pour plus
  d'information,veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement
  à l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
  L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérier la profondeur de
  champ (zone de netteté) de votre image. L'exemple de la gure (4)
  indique la profondeur de champ à l'ouverture F16.
  ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
  Cetobjectifestéquipé d'une attachepourtrépied. Lorsquevousrelâchez
  le serrage du collier,l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour
  FRAN
  Ç
  AIS
  positionner aisément le boîtier en position verticale ou horizontale.(g.5)
  Il est possible de détacher le collier de pied pour faciliter le cas échéant
  la prise de vue à main levée.
  1.Pour ce faire, dévissez le bouton de serrage et alignez le trait du
  collier sur le repère REMOVE (Fig.6).
  2.Tirez ensuite le collier vers l’arrière, comme indiqué sur la Fig.7, an
  de le retirer.
  ŦPour replacer le collier de pied sur l’objectif, procédez de la même
  façon en sens inverse.
  Ŧ
  Ne mettez jamais le collier sur la position
  REMOVE
  saufpourle détacher
  ou le replacer, car l’objectif pourrait de détacher accidentellement et
  tomber. Veillez également à bien resserrer l’écrou de serrage pour
  éviter toute rotation intempestive.
  ŦLe collier de pied ne peut être retiré lorsque l’objectif est monté sur
  un boîtier.
  ŦCe produit est conçu pour le système Arca Swiss avec vis de serrage.
  Veuillez-vous assurer quil soit vissé et xé solidement. Ce produit
  n’est pas adapté au système à pince de serrage. Ces pinces de
  serrage n'assurent pas une xation ferme et sécurisée. (Fig.8)
  ŦVeuillez vous assurer que les 2 vis de butée de sécurité (fournies) sont
  toujours en place de sorte que la plaque de standard Arca Swiss reste
  bien en place. Comme illustré (Fig.9), veuillez les attacher par les
  trous de vis de butée sécurité à l'aide de la clé BTR fournie.
  BANDOULIERE
  Veuillez attacher Ia bandoulière comme indiqué à la gure 10.
  COLLIER DE PROTECTION
  Cet accessoire, [collier de protection] est livré avec l'objectif dans le
  but de couvrir l'emplacement du collier de pied lorsque celui-ci est
  retiré et également améliorer la prise en main. Pour placer le [collier de
  protection] sur l’objectif, enlevez d'abord le collier de pied. Puis placez
  le repère du collier de protection] en face du repère correspondant sur
  l’objectif comme indiqué sur l’illustration (Fig.11). Enn, poussez le
  collier de protection en le faisant glisser jusqu'à son maintien total.
  Pour retirer le collier de protection de l'objectif, tirez-le tout droit dans
  la direction opposée.
  ŦNe tenez pas l'objectif par le collier de protection lors du transport,
  car il pourrait se désolidariser, entraînant la chute de l’objectif.
  PARE-SOLEIL
  Unpare-soleilamovibleest fourni avec l'objectif.Ce pare-soleilcontribue
  à prévenir le are et les images fantômes, causés par une forte lumière
  émanant de l'extérieur de la zone cadrage. Positionnez le pare soleil et
  verrouillez le bouton pour le mettre en place (Fig.12).
  ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport,
  veillez à dètacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en
  position inversée.
  FILTRES
  ŦSi voussouhaitezutiliserunltre polarisant surunzoomAF,choisissez-
  le de type “circulaire.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes,
  ou à l’humidité.
  Ŧ
  Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps,choisir un endroit frais,
  sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des
  produits anti-mites an de ne pas détériorer le revêtement multicouche
  des lentilles.
  Ŧ
  Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletésoud’empreintes dedoigtssurles éléments optiques.
  ŦCet objectif bénécie d’une construction résistant aux poussières et
  aux projections d'eau. Bien que cette construction permette de les
  utiliser sous une pluie légère, elle n’est pas étanche. Veillez à éviter
  les grandes quantités d'eau, en particulier si vous l’utilisez près de
  l’eau. Il est souvent difcile de réparer les mécanismes internes et les
  éléments optiques et/ou électriques endommagés par l'eau.
  Ŧ
  Des écarts soudains de température peuvent causer de la condensation
  ou
  de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous
  pénétrez dans
  un local chauffé en venant dun extérieur froid, il est
  recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa
  température avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de l’objectif
  12 - 17
  Rapport dereproduction
  1:8.3
  Angle de champ 23.3° Diamétre de ltre 105mm
  Ouverture minimale 16
  Dimension:
  Diamentre x longueur
  115.9x
  131.5mm
  Distance minimale de
  mise au point
  1m
  Poids 1645g
  ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
  Om maximaal projt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
  adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het
  objectief gaat gebruiken.
  WAARSCHUWING!!:VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
  ŦKijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
  veroorzaken of gezichtsverlies.
  Ŧ
  Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon,of het nu wel of
  nietis bevestigdopdecamera.Hierdoorvoorkomtudatzonnestralenzich
  in het objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
  ŦDe vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig
  te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (g.1)
  Filterschroefdraad
  Scherpstelring
  Afstandschaal
  Index teken
  Scherptediepteschaal
  Vatting
  Statief aansluiting
  Scherpstelkeuze
  schakelaar
  Zonnekap
  Veiligheidsstop
  schroeven (2 stuks)
  Inbussleutel
  Protective Cover
  VOOR NIKON VATTING
  Dit objectief beschikt over een electromagnetisch diafragma mechanisme
  met dezelfde specicaties als het E
  -
  type mechanisme in Nikon AF
  objectieven. Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in
  onderstaande Tabel (A) aangegeven (voor modellen met ۻ markering is
  hiervoor de nieuwste versie van de camera rmware vereist)
  ŦHet is niet bruikbaar met lm single-lens reex camera’s.
  ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruikenmetcameras in Tabel (B).
  Ŧ
  Voor modellen die niet in Tabel
  (A)
  of Tabel
  (B)
  zijn genoemd: raadpleeg de
  gebruiksaanwijzingvande camera opbruikbaarheidmet E-type objectieven.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Raadpleeg de instructiehandleiding van uw camerabody voor meer
  informatie betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.
  ŦEr bevinden zich diverse elektronische contacten op de vatting van
  het objectief, spring hier zorgvuldig mee om. Krassen of vuil kunnen
  storingen of beschadigingen veroorzaken.
  SCHERPSTELLEN
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief
  op de AF postitie te zetten (g.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet
  dan het schuifje op het objectief op de MF positie (g.3). Vervolgens
  kunt u scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  Ŧ
  Raadpleega
  .
  u
  .
  b
  .
  degebruiksaanwijzingvan uwcameraombovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u
  aan de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit
  vanwege een mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van
  extreme
  temperatuurswijzigingen,waardoor meerdere lenscomponenten
  kunnen
  uitzetten. In het bijzonder bij instelling op oneindig dient hierop te
  worden gelet.
  ŦAfhankelijk van het type Sony E-mount camera, is uitsluitend de MF
  beschikbaar in de video modus.
  Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de
  autofocus stand. Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop
  half te worden ingedrukt en de focusring verdraait te worden. (Bij
  gebruik van dit objectief op een Sony E-mount camera, dient de focus
  modus van de camera op [DMF] te worden gezet.)
  Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door
  aan de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De
  instelling van de full-time MF-functie verschilt per vatting (behalve voor
  Sony E-mount objectieven).
  Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
  SIGMA, NIKON AAN
  Enkelvoudige AF (AF-S, S)
  Continue AF (AF-C, C)
  CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
  Ŧ
  Bij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) ende bijbehorende software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te
  selecteren AAN/ UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
  focusring bijte stellenom de Full-timeMFfunctie tebedienen. Voor meer
  informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
  De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte
  (de scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (4) de
  scherpte zone aangegeven bij diafragma F16.
  STATIEF AANSLUITING
  NEDERLANDS
  Dit objectief is uitgerust met een afneembare statiefring. Wanneer u de
  blokkeerknop op de statiefring losdraait, kunnen objectief en camera
  vrij ronddraaien waardoor de camera op eenvoudige wijze zowel
  horizontaal als verticaal gebruikt kan worden (g.5).
  Het mogelijk de statiefgondel te demonteren indien gewenst.
  1.
  Draai de knop los en plaats het merkteken op de
  REMOVE
  positie (g.6)
  2.Trek de knop naar buiten en verwijder de statiefgondel (g.7)
  ŦIndien u de statiefgondel weer wilt monteren werkt u in omgekeerde
  volgorde.
  Ŧ
  Zorg er voor dat tijdens normaal gebruikvan het objectiefmetstatiefgondel
  het merkteken nooit tegenover “REMOVE staat aangezien anders het
  objectief zou kunnen losraken van de statiefgondel en kunnen vallen.
  Denk er ook aan om na de montage van de statiefgondel de knop weer
  vast te draaien om ongewenste rotatie te voorkomen.
  ŦIndien het objectief op de camera is gemonteerd is het niet mogelijk
  de statiefgondel te demonteren.
  Ŧ
  Dit product is compatible met de Arca Swiss schroefknop klem. Zorgt u
  er alstublieft voor dat schroefknop voldoende stevig is vastgeschroefd.
  Er zijn een aantal klemmen met een hendel in omloop, welke niet voor
  de juiste xering zorgen. Daarom kunnen dit type klemmen niet worden
  gebruikt i.c.m. dit product. (g.8)
  ŦZorg ervoor dat 2 veiligheidsschroeven (meegeleverd) te allen tijde zijn
  gemonteerd,hierdoor blijft de Arca Swiss klem goed vastzitten.Bevestig
  ze in de veiligheids schroefgaten zoals in (g.9) wordt aangegeven.
  DRAAGRIEM
  Bevestig de draagriem aan de lus zoals afgebeeld in g.10.
  PROTECTIVE COVER
  De SIGMA 105mm F1.4 DG HSM Art wordt geleverd met een Protective
  Cover. Deze dient ter bescherming van de lege statiefhouder en verbetert
  de handling van het objectief als u uit de hand fotografeert. Om de
  Protective Cover te bevestigen dient u eerst de statiefhouder te verwijderen
  van het objectief. Zorg er vervolgens voor dat de markering van de
  Protective Cover overeenkomt met de markering van het objectief, zoals
  getoond op afbeelding 11. Vervolgens drukt u de Protective Cover direct
  op het objectief, totdat deze vast zit.
  Trek de Protective Cover naar u toe om deze los te maken.
  ŦDe Protective Cover is niet geschikt om uw objectief mee vast te
  houden, aangezien dit kan leiden tot de valschade aan uw objectief!
  ZONNEKAP
  Het objectief wordt geleverd met een afneembare zonnekap.Deze voorkomt
  are en ghosting door een heldere externe lichtbron vanaf buiten het beeld.
  Bevestig de zonnekap en draai aan de knop om deze vast te zetten (g.12).
  Ŧ
  Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer,moet u eerst
  de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen.
  FILTERS
  ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatielter in combinatie met
  een autofocus camera.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem
  hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor
  een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het
  objectief, om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van
  mottenballen of naftalinegas.
  Ŧ
  Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
  Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  Ŧ
  Dit objectief heeft een stof- en spatwaterdichte constructie. Hoewel dit
  ervoor zorgt dat het kan worden gebruikt in lichte regen is de constructie
  niet waterdicht.Voorkom daarom dat er grote hoeveelheden water op het
  objectief terecht kan komen. Let vooral op bij gebruik aan de waterkant.
  Het is vaak zeer kostbaar om het interne mechanisme, lens elementen
  en electronische componenten te repareren.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op
  het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer
  vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te
  houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan
  die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (
  g
  roe
  p
  en - elementen)
  12 - 17
  Maximale vergrotings
  maatstaf
  1:8.3
  Beeldhoek 23.3° Filtermaat 105mm
  Kleinste diafra
  g
  ma 16
  Afmetingen
  (diam.glengte)
  115.9 x
  131.5mm
  Kortste instelafstand 1m
  Gewicht 1645
  ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.
  ŦDe glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
  lood of a rsenicum.
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  ¡¡
  ADVERTENCIA!! :MEDIDAS DE SEGURIDAD
  ŦNo mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede
  dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
  ŦTanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin
  la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el
  objetivo, lo que podría provocar un incendio.
  ŦLa forma de la montura es muy compleja. Por favor, manipulela
  cuidadosamente para no dañarse.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (Fig.1)
  ձ Rosca para ltros
  ղ Aro de enfoque
  ճ
  Escala de distancias
  մ Línea de índice
  յ
  Indice de profundidad
  de campo
  ն Montura
  շ Zapata para trípode
  ո Selector de enfoque
  չ Parasol
  պ Tornillos de
  seguridad (2 piezas)
  ջ Llave hexagonal
  ռ Tapa protectora
  PARA MONTURA NIKON
  Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las
  mismas especicaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos
  Nikon AF. El objetivo es compatible con las cámaras señaladas en la
  tabla (A). (Los modelos con la marca Ŭ requieren la última versión del
  rmware en la cámara para asegurar la compatibilidad.)
  ŦNo es compatible con cámaras réex de película de 35mm.
  ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
  ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) oenlatabla(B),por
  favor consulte el manual de instrucciones de la cámara para comprobar
  la compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Por favor, mire el manual de instrucciones de la cámara para más
  detalles sobre cómo acoplar o desacoplarlo del cuerpo de la cámara.
  ŦLos contactos eléctricos se encuentran en la supercie de la montura
  del objetivo. Por favor, sea cuidadoso al manejarlo ya que la suciedad
  o cualquier arañazo puede causar daños o errores.
  ENFOQUE
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición AF”(g.2).Si
  quiereenfocarmanualmentepongaelselector enlaposiciónMF”(g.3).
  Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
  ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual
  de instrucciones de la cámara.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio
  de enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan
  que distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo
  que no coincida con la escala de distancias con la medición efectiva).
  Este efecto puede ser más ostensible en ajuste innito.
  ŦPara los objetivos con montura Sony-E, en modo de grabación de
  vídeo solo está disponible el MF, dependiendo de la cámara.
  Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de
  enfoque automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del
  obturador, gire el anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque
  (Para los objetivos con montura Sony-E, por favor seleccione el modo
  de enfoque [DMF]enlacámara).
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override)
  girando el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque
  automático está en funcionamiento (excepto paraobjetivosconmontura
  Sony-E).Laconguración por defecto de la función MF Total varía para
  cada montura.
  Montura Función MF Total Modo AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ENCENDIDO
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
  ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado
  "SIGMA Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total
  Encendida / Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación
  del anillo para operar la función MF completa. Para más información,
  por favor consulte el menú Ayuda” de “SIGMA Optimization Pro.
  Ŧ
  Puede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita
  desde el siguiente sitio web:
  http://www.sigma-global.com/download/
  ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
  La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de
  campo (zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la gura (4),se
  muestra la zona de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
  ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
  ESPAÑOL
  Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando aoje
  el
  cierre del aro,el objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle
  el encuadre vertical u horizontal (g.5).
  Existe la posibilidad de sacar el aro del trípode para utilizar el objetivo
  en fotografía a mano sin él.
  1.Para efectuarlo, primero desenrosque el botón de bloqueo y alinee la
  señal del aro con la posición REMOVE (g.6).
  2.Después
  tiredelarohaciaatrás,talcomose indicaenla g.7,ysáquelo.
  ŦCuando desee volver a colocarlo, siga los pasos descritos en forma
  inversa.
  ŦPor favor, no coloque el aro en la posición REMOVE excepto cuando
  quiera sacarlo o ponerlo, en caso contrario el aro podría desplazarse
  de su posición inadvertidamente. Recuerde bloquear el aro con el
  botón de bloqueo para evitar que gire.
  ŦCuando el objetivo está montado en la cámara no se quede sacar el
  aro.
  ŦEste producto es compatible con la pinza de tornillo Arca Swiss. Por
  favor, asegúrese que queda bien atornillado y rmemente jado. Este
  producto no se ha diseñado para pinzas de tipo palanca. En el
  Mercado existen algunas pinzas de palanca que no lo sujetan de
  forma rme ni segura. (g.8)
  ŦPor favor, asegúrese que los dos tornillos bloqueadores de seguridad
  (Safety Stopper Screws) que vienen incluidos están siempre jados
  para que la pinza Arca Swiss no se caiga. Como muestra la (g.9), por
  favor, únalos en los agujeros de seguridad usando la llave hexagonal.
  CORREA
  Coloque la correa por los pasadores tal como se muestra en la gura 10.
  TAPA PROTECTORA
  Como accesorio la tapa protectora viene con ese objetivo con el n de
  proteger la sección de soporte para el trípode y además mejorar el
  manejo cuando se utiliza a mano. Para poner la tapa protectora en el
  objetivo, en primer lugar, hay que quitar el soporte de trípode. Tal como
  se muestra en la imagen (11), alinee la marca en la tapa protectora para
  que coincida con la misma marca en el objetivo. Después, presione la
  tapa directamente sobre el objetivo hasta que se bloquee.
  Para de retirar la tapa del objetivo, gírela en la dirección opuesta
  ŦPor favor, no transporte el objetivo sujetándolo por la tapa protectora
  ya que puede desprenderse causando la caída del objetivo.
  PARASOL
  El objetivo está provisto de un parasol desmontable. Este parasol
  ayuda a evitar los reejos y las imágenes parásitas causadas por la
  entrada de luz desde fuera del área de la imagen. Coloque el parasol y
  bloquee la rosca para jarlo en su lugar (g.12).
  ŦPara guarder el objetivo y el parasol en su caja primero debe sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo.
  FILTROS
  Cuando utilice un ltro polarizador en una cámara AF, observe que sea
  de tipo circular.
  CUIDADOS BASICOSY ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o
  bajas, y/o humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco
  y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para
  limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de
  tela suave o limpia objetivos.
  ŦEste objetivo se benecia de una construcción a prueba de polvo y
  salpicaduras. Aunque esta construcción permite utilizar el objetivo
  bajo un alluvia ligera, no es lo mismo que ser un objetivo a prueba de
  agua. Por favor, preste atención y evite salpicarlo con una gran
  cantidad de agua, especialmente cuando se utiliza por una orilla. A
  menudo no es práctico reparar el mecanismo interno, elementos de
  lente y componentes eléctricos si están dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o
  velo
  enlasuperciedel objetivo.Cuandoentreenuna habitación cálida,
  viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su
  caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo
  12 - 17 Ampliación 1:8.3
  Á
  n
  g
  ulo de visión 23.3° Diámetro ltro 105mm
  Apertura mínima 16
  Dimensiones
  (diám x long)
  115.9x
  131.5mm
  Distancia mínima
  enfoque
  1m
  Peso 1645
  g
  ŦDimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ŦLos materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
  para la salud ni el medio ambiente.
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ATTENZIONE!! :PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
  ŦNon guardare il sole attraverso l’obiettivo. Si corre il rischio di gravi danni
  all’occhio o una diminuzione della vista.
  ŦChe si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo al
  sole senza il coperchietto frontale. Ciò per evitare il pericolo d’incendio,
  causato dai raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
  ŦLa costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non danneggiarla
  mentre maneggiate l’obiettivo.
  ELEMENTI PRINCIPALI(g.1)
  ձ Portaltri frontale a vite
  ղ Ghiera di messa a fuoco
  ճ Scala delle distanze
  մ Indice di collimazione
  յ Scala delle profondia di campo
  ն Innesto
  շ Passo a vite per treppiede
  ո Selettore di messa a fuoco
  չ Paraluce
  պ Viti di sicurezza (2 pezzi)
  ջ Brugola
  ռ Fascia di protezione
  PER INNESTO NIKON
  L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le stesse
  caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi Nikon AF.
  L’obiettivo è compatibile con le fotocamere elencate nella Tabella (A).(I
  modelli contrassegnati con il simboloۻ devono avere il rmware aggiornato
  all’ultima versione per poter funzionare correttamente).
  ŦNon è compatibile con le fotocamere reex a pellicola.
  ŦNon è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella
  Tabella (B).
  Ŧ
  Per vericare la compatibilità congliobiettiviTipo-E dei modelli non elencati
  né nella Tavola
  (B)
  né nella tavola
  (A)
  , consultate I relative libretti d’istruzione.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Leggere il manuale d’istruzioni della fotocamera per maggiori informazioni
  su come inserire l’obiettivo nel corpo macchina.
  Ŧ
  Sull’innesto dell’obiettivo troviamodeicontatti elettrici. Nel maneggiarlo, fate
  attenzione a non sporcarli o grafarli. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
  MESSA A FUOCO
  Per attivarel’Autofocus, impostare lamessa a fuoco scegliendo,sull’obiettivo,
  la posizione AF (g.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione MF (g.3). In questo caso si mette a
  fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità
  di messa a fuoco.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
  del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
  mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
  scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso
  di tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
  dell’obiettivo possono dilatarsi no a entrare in contatto reciproco. Per la
  regolazione sull’innito è prevista una compensazione speciale.
  ŦCon l’obiettivo dotato d’innesto Sony-E, secondo il modello di fotocamera,
  durante la ripresa video può essere disponibile solamente la messa a
  fuoco manuale MF.
  L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è
  impostato l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa
  il pulsante di scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco. (Con gli obiettivi
  dotati d’innesto Sony-E impostate la modalità di messa a fuoco dalla
  opzione DMF della fotocamera.)
  Inoltre, l’obiettivo consente la funzione di messa a fuoco continua [MF Full
  Time] (Manual Override) ruotando l’anello di messa a fuoco anche quando è
  impostata la messa a fuoco automatica (eccetto gli obiettivi Sony-E). Le
  impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano secondo il
  tipo d’innesto.
  Innesto Funzione MF continuo Modalità AF disponibili
  SIGMA, NIKON ON
  AF singolo (AF-S, S)
  AF continuo (AF-C, C)
  CANON OFF AF Sin
  g
  olo (ONE SHOT)
  ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato,
  “Sigma Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a
  fuoco manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche
  possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per
  maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto” nel menu di Sigma
  Optimization Pro.
  ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
  questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
  La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a
  fuoco
  della fotograa che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (4) è
  visualizzata la zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a
  F16.
  PASSO A VITE PER TREPPIEDE E COLLARE ROTANTE
  ITALIANO
  L'obiettivo presenta nel barilotto un passo a vite per I'attacco su treppiede.
  Previo sblocco della manopola di fissaggio del collare, si può far ruotare
  liberamente la fotocamera in modo che assuma senza difcoltà, secondo il
  caso, la posizione orizzontale o verticale (g.5).
  Se si vuole, per dare una manovrabilità più conveniente all’obiettivo usato a
  mano libera, si può rimuovere il particolare collare per treppiedi,
  indispensabile nelle situazioni che richiedono un appoggio stabile e sicuro.
  1.Prima di tutto, bisogna ruotare il collare nel proprio alloggiamento, no ad
  allineare i riferimenti della posizione di“REMOVE”(rimozione, g.6).
  2.Quindi si deve spingere verso l’esterno il collare, no alla sua rimozione
  dalla posizione operativa, come visualizzato nella gura 7.
  ŦPer rimettere il collare sull’obiettivo si deve ripetere in senso opposto la
  procedura descritta.
  ŦAttenzione: il collare va portato/ruotato no alla posizione REMOVE
  soltanto quando si desidera rimuoverlo dall’obiettivo o lo si ricolloca in
  posizione operativa sullo stesso obiettivo. Nelle altre condizioni e
  situazioni, è pericoloso raggiungere la posizione REMOVE”: si rischia la
  caduta involontaria dell’obiettivo. Allo stesso tempo ci si ricordi di ssare
  il collare nella posizione desiderata mediante l’apposita manopola di
  blocco, che impedisce la rotazione involontaria.
  ŦQuando l’obiettivo è montato su un apparecchio fotograco, il collare non
  può essere rimosso.
  ŦIl prodotto è compatibile con l’attacco a vite Arca Swiss. Assicurarsi che
  sia avvitato e ssato saldamente. Il prodotto non è costruito per gli
  attacchi di ssaggio a leva. Infatti esistono alcuni attacchi a leva che non
  assirazione un ssaggio saldo e sicuro. (g.8)
  ŦAssicuratevi che le Due Viti di Fissaggio (di serie) siano ssate in modo
  che la slitta innesto per Arca Swiss non si sli. Come indicato in (g.9)
  avvitarle usando la brugola.
  CINGHIA A TRACOLLA
  La cinghia a tracolla va agganciata agli appositi attacchi come illustrato in
  g.10.
  FASCIA DI PROTEZIONE
  L’accessorio [Fascia di protezione] è fornito con questo obiettivo per
  proteggere la parte del barilotto quando non è coperta dalla slitta per
  l’attacco al treppiede e per migliorarne la trasportabilità. Per inserire la
  [Fascia di protezione], prima di tutto togliere la slitta per l’attacco al
  treppiede. Poi, come si vede nell’illustrazione (11), allineare la linea di fede
  della [Fascia protettiva] con la corrispondente linea di fede presente sul
  barilotto dell’obiettivo. Poi, spingere con decisione lungo l’obiettivo no in
  fondo.
  Per togliere la Fascia spingerla con decisione nel senso opposto.
  ŦAttenzione: Non impugnare l’obiettivo prendendolo per la Fascia di
  protezione, questa potrebbe staccarsi e far cadere l’obiettivo.
  PARALUCE
  Per questo obiettivo è previsto di serie il paraluce. Il paraluce serve a ridurre
  il are e le immagini fantasma causate dai raggi di luce laterali. Inserire il
  paraluce e ruotare la vite per ssarlo. (g.12)
  ŦPer sistemare l'obiettivo completo di paraluce nell'apposita scatola,
  prima si deve staccare il paraluce e poi riapplicarlo in posizione invertita.
  FILTRI
  Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo
  del tipo “circolare”.
  CURA E CONSERVAZIONE
  Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo
  in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di
  esporlo a vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i
  delicati rivestimenti antiriessi.
  Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  Questo obiettivo è costruito per essere anti polvere e anti spruzzi. Lo si
  può usare sotto la pioggia, ma non è a prova d’acqua. Badate che non sia
  colpito da forti scrosci d’acqua. Non sempre è possibile riparare i meccanismi
  interni o i circuiti elettrici di un obiettivo danneggiato dall’acqua.
  Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
  condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in
  un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
  l’obiettivo nella relativa custodia nché la sua temperatura non si sarà
  adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costruzione ottica
  (Gruppi-El.)
  12- 17
  Rapporto d’ingrandim
  .
  1:8.3
  Diamentro ltri
  105mm
  Angoli di campo
  23.3°
  Dimensioni
  (diametroxlunghezza)
  115.9 x
  131.5mm
  Apertura minima
  16
  Distanza min. messa fuoco
  1m
  Peso
  1645g
  ŦDimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ŦLe materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
  piombo arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il prolo
  ecologico.
Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9.8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese. Hai domande sul Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon

Generale
Marca Sigma
Modello 105mm f/1.4 DG HSM Art Nikon
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese
Tipo di file PDF

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più