Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM Nikon

Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM Nikon manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
  ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
  ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
  ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢ
  ऀǕƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳ
  ǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱ
  ƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJ
  LJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆Ʊ
  ƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆
  ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳ
  ǓLJƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  ձȕȭȳȈǭȣȃȗ
  ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ճᙀяႎុᩉႸႮ
  մਦ೅ዴ
  յȕǩȸǫǹȢȸȉ
  Џ੭ƑǹǤȃȁ
  նǺȸȠȪȳǰ
  շȞǦȳȈ
  ἝἅὅဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E ǿ
  ǤȗȬȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳǕLJ
  ƢŵᲢŬҮƷೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗȇȸ
  ȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩ
  Ʒᛟଢ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
  ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ẎἉἂἰဇẆỿἶἠὅဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
  ƑǹǤȃȁǛ MᲢ׋ 3ᲣƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤ
  LJƢŵ
  ẎἝἅὅဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
  ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫ
  ưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MᲢ׋ 3ƴǻȃȈƠŴ
  ȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴ
  ȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛ
  ӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴ#( ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴȞȋȥǢȫưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞ
  ᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛ
  Ҟ਀ƠƠƨLJLJȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ǛׅƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔž/( ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤ
  ȉᲣǛͳƑƯƍLJƢŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴ/( ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯ј
  ƷИ஖ᚨܭƕီƳǓLJƢŵ
  ȞǦȳȈӸ MF ЏǓஆƑೞᏡ ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
  ǷǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
  ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
  dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
  ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
  MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
  ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛ
  ƝᚁƘƩƞƍŵ
  ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉư
  ƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/
  ẎἌὊἱὅἂẏ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ἧἻἕἉἷજࢨ
  ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴ
  Ɲ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ἧἾỴὊẆἆὊἋἚỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸဒᚌƕ࠼ƘŴƦƷࣱឋɥŴ˂ƷȬȳǺƴൔǂƯȕȬǢȸǍǴȸǹȈ
  ƕႆဃƠǍƢƘƳƬƯƍLJƢŵજࢨƷᨥƴƸȕǡǤȳȀȸǛᙼƖƳƕǒŴȕȬȤ
  ȸǍǴȸǹȈƷཞ७ǛҗЎᄩᛐƠƯɦƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
  ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
  ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
  ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
  ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
  ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
  Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
  ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭
  -
  ௏Უ 11 - 16 இٻજࢨ̿ྙ 1:4.9
  ဒ 122 - 84.1° இٻࢲ X ᧈƞ 102 x 131.5mm
  இݱ዁Ǔ 22 ᣻
  1150g
  இჺજࢨុᩉᲢW - T 24 - 25.8cm
  ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ㄒ㻌
  ᜩԓ
  දॖ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Front cap
  Focus Ring
  Distance Scale
  Focus Index Line
  Focus Mode Switch
  Zoom Ring
  Mount
  FOR NIKON MOUNT
  This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
  specifications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
  compatible with the cameras listed in Table
  (A).
  (The models with the Ŭ mark
  require the latest version of the camera firmware to ensure compatibility.)
  ŦIt is not compatible with film single-lens reflex cameras.
  ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
  ŦFor models not listed in Table
  (A) or Table (B), please refer to the camera’s
  instruction manual to check for compatibility of E-type lenses.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
  the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for
  your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
  down while changing the lens.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
  refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
  quick and quiet autofocusing.
  SIGMA and CANON
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
  position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
  the lens to the “M position (fig.3). You can adjust the focus by turning the
  focus ring.
  NIKON
  For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode
  switch on the lens to the “AF position (fig.2). If you wish to focus manually,
  set the focus mode switch on the lens to the “M position (fig.3). You can
  adjust the focus by turning the focus ring.
  ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
  cameras focusing mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
  the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
  changes in temperature which cause various components in the lens to
  expand and contract. Special allowance is made for this at the infinity
  setting.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. While half
  pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the point of focus.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
  the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. The default
  setting of Full-time MF function varies for each mount.
  Mount Full-time MF function Available AF Mode
  SIGMA, NIKON
  ON
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
  ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
  Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF,
  You can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF
  function. For further information, please refer to the SIGMA Optimization
  Pro “Help menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
  following website: http://www.sigma-global.com/download/
  żZoomingŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  FLASH PHOTOGRAPHY
  The cameras built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For
  best results, please only use an external flash unit.
  PREVENTION OF FLARE AND GHOST
  Because of the extremely wide angle of view of this lens, flare and ghosting
  may occur much more easily than with other lenses. When you take a picture
  with this lens, please pay special attention to flare and ghosting which can
  occur when shooting near or directly into the sun or other very bright lights.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
  or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
  or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
  lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
  keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
  mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
  the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
  it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 11 - 16 Magnification 1:4.9
  Angle of View 122 - 84.1°
  Dimensions
  Dia.gLength
  102 x 131.5mm
  (4.02 x 5.18 in)
  Minimum Aperture 22
  Minimum Focusing
  Distance [W - T]
  24 - 25.8cm
  (0.79 - 0.85ft)
  Weight
  1150g
  (40.57oz)
  Dimensions and weight include the SIGMA mount.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  Frontdeckel
  Entfernungsring
  Entfernungsskala
  Einstellindex
  Fokussierschalter
  Brennweitenring
  Anschluß
  NIKON ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus
  mit den gleichen Spezifikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-
  Objektive. Das Objektiv ist mit den in der Tabelle
  (A)
  genannten Kameramodellen
  kompatibel. (Die Modelle mit der Ŭ -Markierung benötigen die aktuelle
  Kamera-Firmwareversion, um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
  ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreflexkameras.
  ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
  Kameramodellen zu verwenden.
  ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet
  sind, entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-Objektiven
  bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie lhr
  Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
  unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
  Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor
  (HSM). Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische
  Scharfeinstellung.
  SIGMA und CANON
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter
  am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell
  einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  M”-Position (Abb.3). Sie können die Schärfe nun durch Drehen des
  Entfernungsrings einstellen.
  NIKON
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
  AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen,
  schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position (Abb.3).
  Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
  bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
  eingestellt werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von
  der Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die
  Unendlich- Einstellung.
  Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert
  werden. Während der Auslöser halb durchgedrückt wird, führt das Drehen am
  Fokusring zum Einstellen des Fokuspunktes.
  Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual Override)
  durch Drehen am Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs. Die
  Standardeinstellung der Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
  Anschluss Jederzeit-MF-Funktion Verfügbare AF-Betriebsarten
  SIGMA,
  NIKON
  AN
  Single AF (AF-S, S)
  Schärfenachführung AF (AF-C, C)
  CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
  ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
  Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
  zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung
  am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert
  werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der
  SIGMA Optimization Pro.
  ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
  heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  BLITZ FOTOGRAFIE
  Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen.
  Verwenden Sie nicht den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur
  externes Blitzgerät verwenden.
  VERMEIDUNG VON REFLEX UND NEBENBILDERN
  Aufgrund des extrem großen Bildwinkels dieses Weitwinkelobjektives, sind
  Reflexe und Nebenbilder sehr viel wahrscheinlicher als bei anderen
  Objektiven. Wenn Sie Aufnahmen mit diesem Objektiv anfertigen, achten Sie
  bitte darauf, daß kein direktes Sonnenlicht oder andere helle Lichtquellen ins
  Objektiv fallen. Kontrollieren Sie bereits das Sucherbild auf entsprechende
  Reflexe.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
  deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
  im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
  Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder - Linsen 11 - 16
  Größter
  Abbildungsmaßstab
  1:4.9
  Diagonaler Bildwinkel 122-84.1°
  Abmessungen Ø ×
  Baulänge
  102 x 131.5mm
  Kleinste Blende 22
  Naheinstellgrenze
  (W-T)
  24-25.8cm Gewicht 1150g
  Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  Bouchon avant
  Bague des distances
  Echelle des distances
  Repère de distance
  Sélecteur de mise au
  point
  Bague de zoom
  Baïonnette
  EN MONTURE NIKON
  Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique,
  aux caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques Nikon AF
  de type E. Lobjectif est compatible avec les appareils indiqués dans le
  tableau (A). (Les modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la dernière version
  du firmware de l’appareil pour assurer la compatibilité.)
  یIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
  یIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans le
  tableau (B).
  یPour les modèles qui ne figurent pas dans le tableau (A) ou dans le tableau
  (B), veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil pour vérifier la
  compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
  comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
  d’emploi de l’appareil.
  یSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
  boîtier. Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
  Sonic Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et
  silencieuse.
  SIGMA et CANON
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position “M position (fig.3), et ajustez le point en tournant la bague de mise
  au point.
  NIKON
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
  sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point
  manuelle, placez le sélecteur en position “M” position (fig.3), et ajustez le
  point en tournant la bague de mise au point.
  یVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
  mise au point de l'appareil.
  یEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
  effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
  modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
  au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
  Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode autofocus.
  Tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la bague de mise au
  point pour l'ajuster.
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
  Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Le
  réglage par défaut
  Monture Activation par défaut Mode AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ON (activé)
  AF spot (AF-S, S)
  AF continu (AF-C, C)
  CANON
  OFF (désactivé)
  AF spot (ONE SHOT)
  یEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche
  manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication de la
  bague de mise au point en retouche manuelle. Pour plus d'information,
  veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  یLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à
  l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  䛀㻌 Zooming
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  PHOTOGRAPHIE AU FLASH
  La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez
  le flash intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement
  un flash externe.
  PREVENTION DES LUMIERES PARASITES ET DES REFLETS
  Du fait de l’angle de vue extrèmement large de cet objectif, des lumières
  parasites et des reflets indésirables peuvent apparaître plus facilement
  qu’avec d’autres objectifs. Lors de la prise de vue, soyez attentif à ces
  lumières et reflets qui peuvent se produire en particulier lors des contre-jours,
  avec des lumières latérales ou lorsque la luminosite est importante.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  یNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  یSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
  et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites
  afin
  de
  ne
  pas
  détériorer
  le
  revêtement
  multicouche
  des
  lentilles.
  یNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  یCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près
  de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
  des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
  possibles en cas de dommages.
  یDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
  de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
  dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de
  placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle
  du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de
  l’objectif
  11 - 16
  Rapport de
  reproduction
  1:4.9
  Angle de champ 122 - 84.1°
  Dimension:
  Diamentre x longueur
  102
  x
  131.5mm
  Ouverture minimale 22
  Distance minimale de
  mise au
  p
  oint (L - T)
  24
  -
  25.8cm Poids 1150g
  Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
  Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
  adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het
  objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  Voorzijde dop
  Scherpstelring
  Afstandschaal
  Index teken
  Scherpstelkeuze
  schakelaar
  Zoomring
  Vatting
  VOOR NIKON VATTING
  Dit objectief beschikt over een electromagnetisch diafragma mechanisme met
  dezelfde specificaties als het E-type mechanisme in Nikon AF objectieven.
  Het objectief is te gebruiken met cameraÞs zoals in onderstaande Tabel (A)
  aangegeven (voor modellen met Ŭ markering is hiervoor de nieuwste versie
  van de camera firmware vereist)
  ŦHet is niet bruikbaar met film single-lens reflex cameras.
  ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruiken met cameras in Tabel (B).
  ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de camera op bruikbaarheid met E-type objectieven.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
  automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor de
  gebruiksaanwijzing van uw camera.
  Ŧ
  Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
  Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
  verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met
  de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van
  beschadiging.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De
  HSM maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
  Sigma en Canon
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
  de AF postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
  schuifje op het objectief op de M positie (fig.3). Vervolgens kunt u
  scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  Nikon
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en
  de camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet
  dan het schuifje op het objectief op de M positie (fig.3). Vervolgens kunt u
  scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  Ŧ
  Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke
  scherpte
  verschuiving
  als
  gevolg
  van
  extreme
  temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de autofocus
  stand. Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half te worden
  ingedrukt en de focusring verdraait te worden.
  Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan
  de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De instelling van de
  full-time MF-functie verschilt per vatting.
  Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
  SIGMA, NIKON AAN
  Enkelvoudige AF (AF-S, S)
  Continue AF (AF-C, C)
  CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
  ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te
  selecteren AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
  focusring bij te stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer
  informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
  FLITSOPNAMEN
  Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een
  schaduw veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom
  afgeraden. Een externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
  VOORKOMEN VAN REFLEXTIE EN ZWEEM
  Door de extreem brede beeldhoek van deze lens, kunnen reflextie en zweem
  gemakkelijker optreden dan bij ander lenzen. Bij het fotograferen met dit
  objectief moet U bijzonder op reflextie en zweem letten die op kunnen treden
  wanneer U in de richting van of rechtstreeks in de zon of een fel licht
  fotografeert.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
  lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
  koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
  om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
  daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
  water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
  delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
  meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
  koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat
  de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
  kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (
  g
  roe
  p
  en - elementen)
  11- 16
  Maximale vergrotings
  maatstaf
  1:4.9
  Beeldhoek 122 - 84.1°
  Afmetingen
  (diam.glengte)
  102
  x
  131.5mm
  Kleinste diafragma 22
  Kortste
  instelafstand
  (
  B
  -
  T
  )
  24
  -
  25.8
  cm
  Gewicht 1150g
  Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  Tapa frontal
  Aro de enfoque
  Escala de distancias
  Linea de indice
  Selector de enfoque
  Aro del zoom
  Montura
  PARA MONTURA NIKON
  Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las
  mismas especificaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos Nikon
  AF. El objetivo es compatible con las cámaras señaladas en la tabla (A). (Los
  modelos con la marca Ŭ requieren la última versión del firmware en la
  cámara para asegurar la compatibilidad.)
  ŦNo es compatible con cámaras réflex de película de 35mm.
  ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
  ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B), por favor
  consulte el manual de instrucciones de la cámara para comprobar la
  compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de optica.
  MODE AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM).
  Éste proporciona un enfoque rápido y silencioso.
  SIGMA y CANON
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (fig.2). Si quiere
  enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M (fig.3). Ajuste el
  foco moviendo el aro de enfoque.
  NIKON
  Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector
  de la óptica en la posición “AF (fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga
  el selector en la posición “M
  (fig.3). Ajuste el foco moviendo el aro de
  enfoque.
  ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
  enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
  distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
  coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
  puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de
  enfoque automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del
  obturador, gire el anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque.
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando
  el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en
  funcionamiento. La configuración por defecto de la función MF Total varía
  para cada montura.
  Montura Función MF Total Modo AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ENCENDIDO
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
  ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
  Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida /
  Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para
  operar la función MF completa. Para más información, por favor consulte el
  menú “Ayuda” de “SIGMA Optimization Pro.
  ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita
  desde el siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  FOTOGRAFÍA CON FLASH
  No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá
  sombras, solo utilice flash externo.
  PREVENIR LOS DESTELLOS Y LAS SOMBRAS
  Debido al extremo ángulo de visión de este objetivo, los destellos y las
  sombras pueden aparecer en la toma con mayor facilidad que en otro tipo de
  ópticas. Cuando efectúe las tomas tome especial cuidado con la luz directa
  del sol o luces brillantes.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
  seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
  cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
  imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
  componentes eléctricos dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
  la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
  de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
  su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del
  objetivo
  11 - 16 Ampliación 1:4.9
  Ángulo de visión 122 - 84.1°
  Dimensiones
  (diámglong)
  102 x 131.5mm
  Apertura mínima 22
  Distancia mínima
  enfoque (G - T)
  24 - 25.8cm Peso 1150g
  Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
  Coperchietto frontale
  Ghiera di messa a fuoco
  Scala delle distanze
  Indice di collimazione
  Selettore di fuoco
  Ghiera di variazione
  della focale (zoom)
  Innesto
  PER INNESTO NIKON
  L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le stesse
  caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi Nikon AF.
  L’obiettivo è compatibile con le fotocamere elencate nella Tabella (A). (I
  modelli contrassegnati con il simbolo Ŭ devono avere il firmware aggiornato
  allÞultima versione per poter funzionare correttamente).
  ŦNon è compatibile con le fotocamere reflex a pellicola.
  ŦNon è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella
  Tabella (B).
  ŦPer verificare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-E dei modelli non
  elencati né nella Tavola (B) né nella tavola (A), consultate I relative libretti
  d’istruzione.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
  istruzioni per l’uso della fotocamera).
  ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
  altri elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I
  contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
  appoggiate l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù la
  parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una
  più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
  SIGMA e CANON
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo,
  la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M (fig.3). In questo caso si mette a
  fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  NIKON
  Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a
  fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M (fig.3). In questo
  caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
  del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
  mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
  scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
  tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
  dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
  regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
  L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è
  impostato l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa il
  pulsante di scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco.
  L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua.
  Basta ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual
  Override). Le impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano
  secondo il tipo d’innesto.
  Innesto Funzione MF continuo Modalità AF disponibili
  SIGMA, NIKON ON
  AF singolo (AF-S, S)
  AF continuo (AF-C, C)
  CANON OFF AF Singolo (ONE SHOT)
  ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato,
  “Sigma Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a fuoco
  manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche possibile
  impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per maggiori
  informazioni consultare la voce Aiuto” nel menu di Sigma Optimization Pro.
  ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
  questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  MANOVRA DELLO ZOOM
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  FOTOGRAFIA CON IL FLASH
  Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo
  obiettivo non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
  PREVENZIONE DI RIFLESSI PARASSITI E FALSE IMMAGINI
  A causa dell’estrema ampiezza dell’angolo di campo di questo obiettivo, riflessi
  parassiti e false immagini possono verificarsi più facilmente rispetto ad altri
  obiettivi. Quando fotografate con questo obiettivo, prestate particolare
  attenzione a riflessi parassiti e false immagini che possono presentarsi
  quando puntate vicino o direttamente verso iI sole o altre luci molto chiare.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
  un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
  canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
  la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici
  e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua,
  tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
  condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un
  vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
  l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
  adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione ottica
  (Gruppi-El.)
  11- 16
  Rapporto
  d’ingrandim.
  1:4.9
  An
  g
  oli di campo 122 - 84.1°
  Dimensioni
  (diametro
  x
  lunghezza)
  102 x 131.5mm
  Apertura minima 22
  Distanza min. messa
  fuoco (G - T)
  24
  -
  25.8cm Peso 1150g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ITALIANO
Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM Nikon

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM Nikon rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il . Il manuale rientra nella categoria ed è stato valutato da persone con una media di . Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: . Hai domande sul o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM Nikon

Marca Sigma
Modello 12-24mm f/4.5-5.6 II DG HSM Nikon
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Danese, Cinese
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

Lenti Sigma

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più