Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E

Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
  ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
  ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
  ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢ
  ऀǕƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳ
  ǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋ
  ǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJ
  LJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆Ʊ
  ƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆
  ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳ
  ǓLJƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋
  1
  ձȕȭȳȈǭȣȃȗ
  ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ճᙀяႎុᩉႸႮ
  մਦ೅ዴ
  յȕǩȸǫǹȢȸȉ
  Џ੭ƑǹǤȃȁ
  նǺȸȠȪȳǰ
  շȞǦȳȈ
  ἝἅὅဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E ǿǤ
  ȗȬȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳǕLJƢŵ
  ᲢŬҮƷೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗȇȸȈƠ
  ƯƘƩƞƍŵ
  ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩ
  Ʒᛟଢ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
  ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
  ƑǹǤȃȁǛ MᲢ׋ 3ᲣƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤ
  LJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
  ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘ
  ƤƯƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴ#( ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴȞȋȥǢȫưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞ
  ᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛ
  Ҟ਀ƠƠƨLJLJȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ǛׅƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔž/( ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤ
  ȉᲣǛͳƑƯƍLJƢŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴ/( ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯ј
  ƷИ஖ᚨܭƕီƳǓLJƢŵ
  ȞǦȳȈӸ MF ЏǓஆƑೞᏡ ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
  Ƿ
  ǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
  ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
  dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
  ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
  MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
  ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛ
  ƝᚁƘƩƞƍŵ
  ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉư
  ƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/
  ż
  ἱὅἂŽ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ἧἻἕἉἷજࢨ
  ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵȬȳǺᦟለưȕȩȃǷȥήƕ
  ƞƑƗǒǕŴဒ᩿ɦᢿƴȬȳǺᦟለƷࢨƕϙǓƜLjLJƢŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ
  ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ἧἾỴὊẆἆὊἋἚỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸဒᚌƕ࠼ƘŴƦƷࣱឋɥŴ˂ƷȬȳǺƴൔǂƯȕȬǢȸǍǴȸǹȈ
  ƕႆဃƠǍƢƘƳƬƯƍLJƢŵજࢨƷᨥƴƸȕǡǤȳȀȸǛᙼƖƳƕǒŴȕȬȤ
  ȸǍǴȸǹȈƷཞ७ǛҗЎᄩᛐƠƯɦƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
  ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
  ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
  ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
  ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
  ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
  Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
  ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭-௏Უ 11 - 17 இٻજࢨ̿ྙ 1:5.4
  ဒ 114.2°- 84.1° இٻࢲ X ᧈƞ 96.4 x 135.1mm
  இݱ዁Ǔ 22 ᣻ 1,150g
  இჺજࢨុᩉ
  W
  -T 28 - 26cm
  ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  ᪥ᮏㄒ㻌
  ԓ
  දॖ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please
  read this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
  ŦDo not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause
  damage to the eye or loss of eyesight.
  ŦDo not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
  whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the
  lens from concentrating the suns rays, which may cause a fire.
  ŦThe shape of the mount is very complex. Please be careful when
  handling it so as not to cause injury.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  ձFront cap
  ղFocus Ring
  ճDistance Scale
  մFocus Index Line
  յFocus Mode Switch
  նZoom Ring
  շMount
  FOR NIKON MOUNT
  This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
  specifications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
  compatible with the cameras listed in Table (A). (The models with the Ŭ
  mark require the latest version of the camera firmware to ensure
  compatibility.)
  ŦIt is not compatible with film single-lens reflex cameras.
  ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
  ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the
  cameras instruction manual to check for compatibility of E-type
  lenses.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically
  function in the same way as your normal lens. Please refer to the
  instruction booklet for your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and
  electrical contacts. Please keep them clean to ensure proper
  connection. To avoid damaging the lens, be especially sure to place the
  lens with its front end down while changing the lens.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera.
  Please, refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the
  AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode
  switch on the lens to the “M” position (fig.3). You can adjust the focus by
  turning the focus ring.
  ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
  cameras focusing mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended
  that correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than
  relying on the distance scale.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode.
  While half pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the
  point of focus.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by
  rotating the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. The
  default setting of Full-time MF function varies for each mount.
  Mount Full-time MF function Available AF Mode
  SIGMA, NIKON
  ON
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
  ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software,
  “SIGMA Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function
  ON / OFF, You can also adjust the amount of ring rotation to operate
  Full-time MF function. For further information, please refer to the
  SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the
  following website: http://www.sigma-global.com/download/
  żZOOMINGŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  FLASH PHOTOGRAPHY
  The cameras built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For
  best results, please only use an external flash unit.
  PREVENTION OF FLARE AND GHOST
  Because of the extremely wide angle of view of this lens, flare and
  ghosting may occur much more easily than with other lenses. When you
  take a picture with this lens, please pay special attention to flare and
  ghosting which can occur when shooting near or directly into the sun or
  other very bright lights.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from
  mothballs or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove
  dirt or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft,
  moistened lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near
  water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair the
  internal mechanism, lens elements and electric components damaged
  by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear
  on the surface of the lens. When entering a warm room from the cold
  outdoors, it is advisable to keep the lens in the case until the
  temperature of the lens approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 11 - 17 Magnification 1:5.4
  Angle of View 114.2°-84.1°
  Dimensions
  Dia.gLength
  96.4 x 135.1mm
  (3.8 x 5.32in)
  Minimum Aperture 22
  Minimum Focusing
  Distance (W
  -
  T)
  28 - 26cm
  (0.92 -0.85 ft)
  Weight
  1,150g
  (40.57oz)
  ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
  ŦThe glass materials used in the lens do not contain environmentally
  hazardous lead and arsenic.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses
  SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung
  vor der ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
  ŦSchauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
  Verletzungen
  am
  Auge
  oder
  gar
  zum
  Verlust
  des
  Sehvermögens
  führen
  kann.
  ŦUnabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder
  nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten
  Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch
  das
  Objektiv
  einfallende
  und
  gebündelte
  Strahlen
  ausgelöst
  werden
  könnte.
  ŦDer Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im
  Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ձ
  Frontdeckel
  ղ
  Entfernungsring
  ճ
  Entfernungsskala
  մ
  Einstellindex
  յ
  Fokussierschalter
  ն
  Brennweitenring
  շ
  Anschluß
  NIKON ANSCHLUSS
  Dieses
  Objektiv
  besitzt
  einen
  elektromagnetischen
  Blendenmechanis-
  mus
  mit
  den
  gleichen
  Spezifikation
  wie
  der
  E-Typ-Mechanismus
  der
  Nikon-AF-
  Objektive.
  Das
  Objektiv
  ist
  mit
  den
  in
  der
  Tabelle
  (A)
  genannten
  Kameramodellen
  kompatibel. (Die Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die aktuelle
  Kamera- Firmwareversion, um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
  ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreflexkameras.
  ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
  Kameramodellen zu verwenden.
  ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B)
  aufgelistet sind, entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit
  E-Typ-Objektiven bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An
  die
  Kamera
  angesetzt,
  funktioniert
  das
  Objektiv
  genauso
  automatisch
  wie
  lhr
  Normalobjektiv.
  Einzelheiten
  hierüber
  finden
  Sie
  in
  der
  Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß
  stets sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der
  Vorderseite nach unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungs-
  elemente zu vermeiden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle
  Funktionen automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
  der Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Für
  die
  automatische
  Scharfeinstellung
  schalten
  Sie
  den
  Fokussierschalter
  am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe
  manuell einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am
  Objektiv auf die “M”-Position (Abb.3). Sie können die Schärfe nun durch
  Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  Ŧ
  Hinweise
  zum
  Wechsel
  der
  Fokussierbetriebsart
  der
  Kamera
  entnehmen
  Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
  eingestellt werden.
  Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert
  werden. Während der Auslöser halb durchgedrückt wird, führt das
  Drehen am Fokusring zum Einstellen des Fokuspunktes.
  Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual
  Override) durch Drehen am Fokusring des Objektivs während des
  Autofokus-Betriebs. Die Standardeinstellung der Jederzeit-MF-Funktion
  ist Abhängig vom Anschluss.
  Anschluss Jederzeit-MF-Funktion Ver
  g
  bare AF-Betriebsarten
  SIGMA,
  NIKON
  AN
  Single AF (AF-S, S)
  Schärfenachführun
  g
  AF (AF-C, C)
  CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
  Ŧ
  Mithilfe
  des
  USB-Docks
  (
  optional
  erhältlich
  )
  und
  der
  speziell
  konzipierten
  Software,
  "SIGMA
  Optimization
  Pro",
  kann
  bei
  der
  Jederzeit-MF-Funktion
  zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige
  Drehung am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion
  individualisiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
  dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro.
  ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
  heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  BLITZ FOTOGRAFIE
  Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen.
  Verwenden Sie nicht den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte
  nur externes Blitzgerät verwenden.
  VERMEIDUNG VON REFLEX UND NEBENBILDERN
  Aufgrund des extrem großen Bildwinkels dieses Weitwinkelobjektives,
  sind Reflexe und Nebenbilder sehr viel wahrscheinlicher als bei anderen
  Objektiven. Wenn Sie Aufnahmen mit diesem Objektiv anfertigen, achten
  Sie bitte darauf, daß kein direktes Sonnenlicht oder andere helle
  Lichtquellen ins Objektiv fallen. Kontrollieren Sie bereits das Sucherbild
  auf entsprechende Reflexe.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
  niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und
  möglichst gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe
  von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  Ŧ
  Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
  im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
  Reparatur
  eines
  Objektives
  mit
  Wasserschaden
  ist
  häufig
  nicht
  möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes
  Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der
  Fototasche
  zu
  belassen,
  bis
  es
  die
  Zimmertemperatur
  angenommen
  hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder – Linsen 11 - 17
  Größter
  Abbildun
  g
  smaßstab
  1:5.4
  Dia
  g
  onaler Bildwinkel
  114.2°
  -
  84.1°
  Abmessungen Ø ×
  Baulänge
  96.4 x
  135.1
  mm
  Kleinste Blende 22
  Naheinstell
  g
  renze (W
  -
  T) 28 - 26cm Gewicht 1,150
  g
  ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  Ŧ
  Das
  Glas,
  das
  für
  das
  Objektiv
  verwendet
  wird,
  enthält
  kein
  umweltschädliches
  Blei und Arsen.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
  ŦNe regardez jamais le soleil à travers lobjectif. Ceci pourrait entraîner
  une cécité définitive.
  ŦNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil sans
  son bouchon de protection avant. La concentration des rayons du soleil
  pourrait provoquer un incendie.
  ŦLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
  manipulation afin d’éviter toute blessure.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  ձBouchon avant
  ղBague des distances
  ճ
  Echelle des distances
  մRepère de distance
  յ
  Sélecteur de mise au point
  նBague de zoom
  շBaïonnette
  EN MONTURE NIKON
  Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique,
  aux caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques
  Nikon AF de type E. L’objectif est compatible avec les appareils indiqués
  dans le tableau (A). (Les modèles avec le symbole ۻ nécessitent la
  dernière version du firmware de l’appareil pour assurer la compatibilité.)
  ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
  ŦIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans
  le tableau (B).
  ŦPour les modèles qui ne figurent pas dans le tableau (A) ou dans le
  tableau (B), veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil
  pour vérifier la compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
  comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
  d’emploi de l’appareil.
  Ŧ
  Sur
  la
  monture
  se
  trouvent
  plusieurs
  contacts
  électriques
  et
  électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne
  posez jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager
  ces éléments.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur
  le boîtier. Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point
  en position “AF”(fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le
  sélecteur en position “M” position (fig.3), et ajustez le point en tournant
  la bague de mise au point.
  ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode
  de mise au point de l'appareil.
  ŦEn cas dÞutilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
  Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode
  autofocus. Tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la
  bague de mise au point pour l'ajuster.
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
  Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Le
  réglage par défaut
  Monture Activation par défaut Mode AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ON (activé)
  AF spot (AF-S, S)
  AF continu (AF-C, C)
  CANON OFF(désactivé) AF spot (ONE SHOT)
  ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche
  manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication
  de
  la
  bague
  de
  mise
  au
  point
  en
  retouche
  manuelle.
  Pour
  plus
  d'information,
  veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à
  l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  żZOOMINGŽ
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  PHOTOGRAPHIE AU FLASH
  La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez
  le flash intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement
  un flash externe.
  PREVENTION DES LUMIERES PARASITES ET DES REFLETS
  Du fait de l’angle de vue extrèmement large de cet objectif, des lumières
  parasites et des reflets indésirables peuvent apparaître plus facilement
  qu’avec
  d’autres
  objectifs.
  Lors
  de
  la
  prise
  de
  vue,
  soyez
  attentif
  à
  ces
  lumières
  et reflets qui peuvent se produire en particulier lors des contre-jours,
  avec des lumières latérales ou lorsque la luminosite est importante.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou
  à l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais,
  sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des
  produits
  anti-mites
  afin
  de
  ne
  pas
  détériorer
  le
  revêtement
  multicouche
  des lentilles.
  Ŧ
  Ne
  pas
  utiliser
  de
  dissolvant,
  d’essence
  ou
  autre
  matière
  organique
  pour
  le
  nettoyage
  de
  saletés
  ou
  d’empreintes
  de
  doigts
  sur
  les
  éléments
  optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou
  près
  de
  l’eau,
  veuillez
  à
  ne
  pas
  le
  mouiller.
  Les
  réparations
  du
  mécanisme
  interne, des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont
  pas toujours possibles en cas de dommages.
  ŦDes
  écarts
  soudains
  de
  température
  peuvent
  causer
  de
  la
  condensation
  ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous
  pénétrez dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est
  recommandé de placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa
  température avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de l objectif
  11 - 17
  Rapport de reproduction
  1:5.4
  An
  g
  le de champ
  114
  .
  2
  °
  -84
  .
  1
  °
  Dimension:
  diamentre×longueur
  96.4 x
  135
  .
  1
  mm
  Ouverture minimale 22
  Distance minimale de
  mise au point (
  -
  T)
  28 - 26cm Poids 1,150g
  ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft.
  Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben,
  adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u
  het objectief gaat gebruiken.
  WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
  ŦKijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
  veroorzaken of gezichtsverlies.
  ŦLaat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu wel
  of
  niet
  is
  bevestigd
  op
  de
  camera.
  Hierdoor
  voorkomt
  u
  dat
  zonnestralen
  zich
  in
  het
  objectief
  kunnen
  bundelen
  waardoor
  brand
  zou
  kunnen
  ontstaan.
  ŦDe vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig
  te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
  BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ձVoorzijde dop
  ղScherpstelring
  ճAfstandschaal
  մIndex teken
  յScherpstelkeuze
  schakelaar
  նZoomring
  շVatting
  VOOR NIKON VATTING
  Dit
  objectief
  beschikt
  over
  een
  electromagnetisch
  diafragma
  mechanisme
  met dezelfde specificaties als het E-type mechanisme in Nikon AF
  objectieven. Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in
  onderstaande Tabel (A) aangegeven (voor modellen met Ŭ markering is
  hiervoor de nieuwste versie van de camera firmware vereist)
  ŦHet is niet bruikbaar met film single-lens reflex cameras.
  ŦHet
  is
  niet
  mogelijk
  het
  objectief
  te
  gebruiken
  met
  cameras
  in
  Tabel
  (B).
  ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg
  de gebruiksaanwijzing van de camera op bruikbaarheid met E-type
  objectieven.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
  automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor
  de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
  koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde
  van een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
  objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel.
  Dit ter voorkoming van beschadiging.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert
  dit geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw
  camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief
  op de AF postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan
  het schuifje op het objectief op de M positie (fig.3). Vervolgens kunt u
  scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  Ŧ
  Raadpleeg
  a.u.b.
  de
  gebruiksaanwijzing
  van
  uw
  camera
  om
  bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u
  aan de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen.
  Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de
  autofocus stand. Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half
  te worden ingedrukt en de focusring verdraait te worden.
  Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door
  aan de focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De
  instelling van de full-time MF-functie verschilt per vatting.
  Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
  SIGMA, NIKON AAN
  Enkelvoudige AF (AF-S, S)
  Continue AF (AF-C, C)
  CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
  Ŧ
  Bij
  gebruik
  van
  het
  USB
  DOCK
  (los
  verkrijgbaar)
  en
  de
  bijbehorende
  software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te
  selecteren AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
  focusring
  bij
  te
  stellen
  om
  de
  Full-time
  MF
  functie
  te
  bedienen.
  Voor
  meer
  informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
  FLITSOPNAMEN
  Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een
  schaduw
  veroorzaken
  .
  Het
  gebruik
  van
  de
  ingebouwde
  flitser
  wordt
  daarom
  afgeraden. Een externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
  VOORKOMEN VAN REFLEXTIE EN ZWEEM
  Door de extreem brede beeldhoek van deze lens, kunnen reflextie en
  zweem gemakkelijker optreden dan bij ander lenzen. Bij het fotograferen
  met dit objectief moet U bijzonder op reflextie en zweem letten die op
  kunnen treden wanneer U in de richting van of rechtstreeks in de zon of
  een fel licht fotografeert.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem
  hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor
  een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het
  objectief, om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van
  mottenballen of naftalinegas.
  Ŧ
  Gebruik
  geen
  thinner,
  benzine
  of
  andere
  organische
  schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
  Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
  water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
  delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in
  de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op
  het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer
  vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te
  houden totdat de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan
  die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (
  g
  roepen
  -
  elementen)
  11 - 17
  Maximale vergrotings
  maatstaf
  1:5.4
  Beeldhoek
  114.2°-84.1°
  Afmetingen
  (diam.glengte)
  96.4 x
  135.1mm
  Kleinste diafra
  g
  ma 22
  Kortste instelafstand (B
  -
  T)
  28 - 26cm Gewicht 1,150
  g
  ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin.
  Ŧ
  De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
  lood of a rsenicum.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  ¡¡
  ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
  No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede
  dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
  Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin la
  tapa puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el
  objetivo, lo que podría provocar un incendio.
  La forma de la montura es muy compleja. Por favor, manipulela
  cuidadosamente para no dañarse.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ձTapa frontal
  ղAro de enfoque
  ճEscala de distancias
  մLinea de indice
  յSelector de enfoque
  նAro del zoom
  շMontura
  PARA MONTURA NIKON
  Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las
  mismas especificaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos
  Nikon AF. El objetivo es compatible con las cámaras señaladas en la
  tabla (A). (Los modelos con la marca Ŭ requieren la última versión del
  firmware en la cámara para asegurar la compatibilidad.)
  No es compatible con cámaras réflex de película de 35mm.
  No se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
  Para los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B), por
  favor
  consulte
  el
  manual
  de
  instrucciones
  de
  la
  cámara
  para
  comprobar
  la compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a lamara funciona del mismo modo que
  los
  objetivos
  originales.
  Consulte
  el
  manual
  de
  instrucciones
  de
  su
  cámara.
  En
  la
  superficie
  de
  la
  montura
  existen
  una
  serie
  de
  contactos
  eléctricos y
  acopladores.
  Manténgalos
  limpios
  para
  asegurar
  una
  correcta
  conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de optica.
  MODE AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su
  cámara. Por favor, consulte el manual de su cámara.
  ENFOQUE Y ZOOM
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posiciónAF (fig.2).Si
  quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M” (fig.3).
  Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
  enfoque.
  Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de
  enfoque automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del
  obturador, gire el anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque.
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override)
  girando el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque
  automático está en funcionamiento. La configuración por defecto de la
  función MF Total varía para cada montura.
  Montura Función MF Total Modo AF disponible
  SIGMA, NIKON ENCENDIDO
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON APAGADO Sin
  g
  le AF (ONE SHOT)
  Al usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado
  "SIGMA Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total
  Encendida / Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación
  del anillo para operar la función MF completa. Para más información,
  por favor consulte el menú Ayuda” de “SIGMA Optimization Pro.
  Puede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma
  gratuita desde el siguiente sitio web:
  http://www.sigma-global.com/download/
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  FOTOGRAFÍA CON FLASH
  No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le
  producirá sombras, solo utilice flash externo.
  PREVENIR LOS DESTELLOS Y LAS SOMBRAS
  Debido al extremo ángulo de visión de este objetivo, los destellos y las
  sombras pueden aparecer en la toma con mayor facilidad que en otro
  tipo de ópticas. Cuando efectúe las tomas tome especial cuidado con la
  luz directa del sol o luces brillantes.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas,
  y/o humedad.
  En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco
  y seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  No
  utilice
  diluyente,
  gasolina
  u
  otros
  limpiadores
  orgánicos
  para
  limpiar
  la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela
  suave o limpia objetivos.
  Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o
  cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente
  imposible reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y
  componentes eléctricos dañados por el agua.
  Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o
  velo en la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación
  cálida, viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo
  en su caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo 11 - 17 Ampliación 1:5.4
  Á
  n
  g
  ulo de visión 114.2°-84.1°
  Dimensiones
  (diámglong)
  96.4 x
  135.1mm
  Apertura mínima 22
  Distancia mínima enfoque (G
  -
  T)
  28 - 26cm Peso 1,150
  g
  Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  Los
  materiales
  empleados
  en
  el
  objetivo
  no
  contienen
  productos
  nocivos
  para la salud ni el medio ambiente.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro
  nuovo obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le
  presenti istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi
  sarà facile ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ATTENZIONE!! : PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
  Non guardare il sole attraverso lobiettivo. Si corre il rischio di gravi
  danni all’occhio o una diminuzione della vista.
  Che si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo al
  sole senza il coperchietto frontale. Ciò per evitare il pericolo d’incendio,
  causato dai raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
  La costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non danneggiarla
  mentre maneggiate l’obiettivo.
  ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
  ձCoperchietto frontale
  ղGhiera di messa a fuoco
  ճScala delle distanze
  մIndice di
  collimazione
  յSelettore di fuoco
  նGhiera di variazione
  della focale (zoom)
  շInnesto
  PER INNESTO NIKON
  L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le
  stesse caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi
  Nikon AF. L’obiettivo è compatibile con le fotocamere elencate nella
  Tabella (A). (I modelli contrassegnati con il simbolo Ŭ devono avere il
  firmware
  aggiornato
  all’ultima
  versione
  per
  poter
  funzionare
  correttamente
  ).
  Non è compatibile con le fotocamere reflex a pellicola.
  Non è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella
  Tabella (B).
  Per verificare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-E dei modelli non
  elencati né nella Tavola (B) né nella tavola (A), consultate I relative
  libretti d’istruzione.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
  istruzioni per luso della fotocamera).
  La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici
  e altri elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la
  pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio
  di ottica, appoggiate l’obiettivo su una superficie idonea badando a
  rivolgerne in giù la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i
  contatti in questione.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una
  volta
  montato
  sulla
  fotocamera,
  l'obiettivo
  Sigma
  funziona
  automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo,
  sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a
  fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M” (fig.3). In
  questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la
  modalità di messa a fuoco.
  Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della
  nitidezza del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che
  si forma nel mirino.
  L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è
  impostato l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà
  corsa il pulsante di scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco.
  L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF
  continua. Basta ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo
  l’autofocus (Manual Override). Le impostazioni di default della funzione
  MF continua, cambiano secondo il tipo d’innesto.
  Innesto Funzione MF continuo Modalità AF disponibili
  SIGMA, NIKON ON
  AF singolo (AF-S, S)
  AF continuo (AF-C, C)
  CANON OFF AF Sin
  g
  olo (ONE SHOT)
  Grazie
  al
  DOCK
  USB
  (venduto
  separatamente)
  e
  al
  suo
  software
  dedicato,
  “Sigma
  Optimization
  Pro
  è
  possibile
  impostare
  la
  Funzione
  di
  messa
  a
  fuoco
  manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E anche
  possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco.
  Per maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto nel menu di Sigma
  Optimization Pro.
  Il software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente
  da questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  MANOVRA DELLO ZOOM
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a
  raggiungere la posizione desiderata.
  FOTOGRAFIA CON IL FLASH
  Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con
  questo obiettivo non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma
  un flash esterno.
  PREVENZIONE DI RIFLESSI PARASSITI E FALSE IMMAGINI
  A causa dell’estrema ampiezza dell’angolo di campo di questo obiettivo,
  riflessi parassiti e false immagini possono verificarsi più facilmente
  rispetto ad altri obiettivi. Quando fotografate con questo obiettivo,
  prestate particolare attenzione a riflessi parassiti e false immagini che
  possono presentarsi quando puntate vicino o direttamente verso iI sole o
  altre luci molto chiare.
  CURA E CONSERVAZIONE
  Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  In
  previsione
  di
  un
  prolungato
  periodo
  di
  inutilizzo,
  conservate
  l’obiettivo
  in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di
  esporlo a vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i
  delicati rivestimenti antiriflessi.
  Non
  usate
  solventi,
  benzina
  o
  altri
  detergenti
  organici
  quando
  si
  tratta
  di
  eliminare
  dagli
  elementi
  ottici
  tracce
  di
  sporco
  o
  impronte
  digitali,
  Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate
  sotto
  la
  pioggia
  o
  vicino
  all’acqua.
  Spesso
  i
  meccanismi
  interni,
  gli
  elementi
  ottici e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente
  dall’acqua, tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
  condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in
  un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di
  tenere l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non
  si sarà adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione ottica
  (Gru
  pp
  i-El.)
  11 - 17
  Rapporto d’ingrandim.
  1:5.4
  An
  g
  oli di cam
  p
  o 114.2°-84.1°
  Dimensioni
  (diametro × lunghezza)
  96.4 x
  135.1mm
  A
  p
  ertura minima 22
  Distanza min. messa
  fuoco
  (G
  -
  T)
  28 - 26cm Peso 1,150g
  ŦDimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ŦLe
  materie
  vitree
  usate
  per
  la
  realizzazione
  dell’obiettivo
  non
  contengono
  piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo
  ecologico.
  ITALIANO

Vuoi sapere di Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E?

manual_questions_numberofquestions 0

Chiedi la domanda che hai sul Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E fornirti una buona risposta.

Visualizza qui il manuale gratuito del Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sigma 14-24mm f/2.8 ART DG DN Sony E

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più