Sigma 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM

Sigma 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
  ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
  ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
  ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋
  1
  Ĭȕǣȫǿȸƶơ
  ĭᙀяႎុᩉႸႮ
  ĮȕǩȸǫǹȪȳǰ
  įਦ೅ዴ
  İǺȸȠȪȳǰ
  ıOS ǹǤȃȁ
  ᲢǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇǛᨊƘᲣ
  IJ
  ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  ij
  ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁ
  ĴȞǦȳȈ
  ĵȬȳǺȕȸȉ
  DC ἾὅἌỆếẟề
  ǤȡȸǸǵȸǯȫǛȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƷજ΂እ܇ƷٻƖƞ (APS-C Ⴛ࢘)
  ƴӳǘƤƯᚨᚘƞǕƨŴȇǸǿȫɟაȬȕݦဇȬȳǺưƢŵƞǒƴŴȇǸǿȫƷ
  ཎࣱƴӳǘƤƨήܖᚨᚘǛᘍƏƜƱưŴ᭗ဒឋ҄ǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  ŦAPS-C Ⴛ࢘ƷٻƖƞǑǓNjٻƖƳજ΂እ܇ǛਤƬƨȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴ
  ƓǑƼ 35mm ɟაȬȕǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵƝ̅ဇƴƳǔƱŴဒ᩿ƴDZ
  ȩȬƕဃơLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD1 ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ27-300 mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ŦǷǰȞ SD9 / 10 / 14 / 15ƴƝ̅ဇƷئӳƸŴ30-340mm Ⴛ࢘ƷဒᚌƴƳǓLJƢŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
  ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ắදॖᴾ ίἏἝὊẆἬὅἑἕἁἋဇửᨊẪὸ
  ƜƷȬȳǺƸŴOS ǹǤȃȁƷ ON/OFF ƴ᧙ǒƣŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƴǑǓŴ
  ৖ਰǕᙀദȬȳǺȦȋȃȈƕ৑ܭƷˮፗƴ׍ܭƞǕજࢨưƖǔཞ७ƱƳǓLJƢ
  ᲢજࢨǹǿȳȐǤཞ७ᲣŵજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƸŴǫȡȩƷᩓเǛλǕƯƔǒᲢNj
  ƠƘƸҞ਀ƠƠƨǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯƔǒᲣኖ 1 Ў᧓ዒዓƠLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷᩓเǛλǕǔŴNjƠƘƸЏǔᨥƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕٻƖƘѣƖLJƢ
  ƕီࠝưƸƋǓLJƤǜŵ
  ŦǫȡȩǛɤᏩሁƴ׍ܭƠƯજࢨƢǔئӳŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƷஊ໯ƴǑǓ
  ನ׋ƕٻƖƘ٭҄ƠLJƢƷưŴ࣏ƣજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƴƠƯನ׋ǛൿNJƯƘ
  Ʃƞƍŵኖ 1 Ў᧓ኺᢅƠŴજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƕᚐᨊƞǕƨئӳƸŴǷȣȃǿ
  ȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƯƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃ
  ȁǛ AF ƷˮፗƴǻȃȈƠLJƢŵ
  ȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M
  ƷˮፗƴǻȃȈƠƯŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ŦǪȸȈȕǩȸǫǹȢȸȉƷ଺ƴŴȕǩȸǫǹȪȳǰƷѣƖǛڳƛƨǓŴ໯ྸƴ
  ৖ưׅƞƳƍưƘƩƞƍŵǫȡȩǍȬȳǺϋᢿǛᄊ੷ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴȕǩȸǫǹȪȳǰƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮ
  ፗưNjŴᢒ୎ƴȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠ
  ƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ŦᙀяႎុᩉႸႮƸŴƓƓǑƦƷႸܤǛᅆƢNjƷưŴܱᨥƷុᩉƱƸီƳǔئӳ
  ƕƋǓLJƢŵ
  ẎἌὊἱὅἂẏ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ẎἌὊἲἿἕἁἋỶἕἓẏᴾ
  ƜƷȬȳǺƸŴઃ࠘଺ƴᐯ᣻ưȬȳǺƕ˦ƼƯƠLJƏྵᝋǛ᧸ƙƜƱƕưƖǔŴ
  ǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛͳƑƯƍLJƢŵǺȸȠȪȳǰƷႸႮǛ 18 ƴӳǘƤŴǺ
  ȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛ LOCK ͨƴǹȩǤȉƠƯɦƞƍᲢ׋ 2ŵ
  જࢨ଺ƸǺȸȠȭȃǯǹǤȃȁǛɥͨLOCK ƱӒݣͨᲣƴǹȩǤȉƠƯɦƞƍŵ
  જࢨ̿ྙ
  ȬȳǺᦟለƴ 1ŨŨƱЦLJǕƯƍǔૠ܌ƸŴƦƷុᩉƴƓƚǔ੗ϙ̿ྙǛᘙƠ
  ƯƍLJƢŵƜǕƸŴᲢજ΂እ܇ɥƴϙƠᡂLJǕǔ΂ƷٻƖƞᲣᲢᘮϙ˳ƷܱݡᲣ
  ƷൔྙǛᘙƠLJƢŵ̊Ƒƹ 1:3.8 ƸŴܱݡƕ 3.8cm Ʒᘮϙ˳ƕŴજ΂እ܇ɥƴ 1cm
  ưϙƠᡂLJǕǔƜƱǛᘙƠLJƢŵᲢ׋ 3
  ৖ốủᙀദೞᏡỆếẟềᴾ ίἏἝ
  ẆἬὅἑἕἁἋဇửᨊẪὸ
  ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
  Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔƱŴǷȣȃǿȸᡮࡇኖ 4
  െƷᙀദјௐǛࢽǔƜƱƕưƖLJƢŵᲢǽȋȸဇŴȚȳǿȃǯǹဇƸ৖ƿǕᙀദ
  ೞᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵǫȡȩͨƷ৖ƿǕᙀദೞನǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ ON ƴƠLJƢŵᲢ׋ 4ᲣǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ
  ਀ƠƠŴȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
  ᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ
  ŦǽȋȸဇŴȚȳǿȃǯǹဇƸ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵǫȡȩͨƷ
  ৖ƿǕᙀദೞᏡǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅ဇ
  ƠƨئӳƴൔǂŴજࢨӧᏡஜૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƠƳ
  ƍƱƖƸŴᩓ൷Ʒෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ
  ৖ƿǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷
  ǛӕǓЈƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔ
  ƜƱƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳ
  ǺǛਰǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέ
  ᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘ
  ƩƞƍŵᲢ׋ 5
  ŦǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸŴήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛٳƠƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕư
  ƖLJƢᲢ׋ 6ŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯ
  ƘƩƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴᕓ׹Ʒό͞ήǿǤȗᲢȯǤȉǵȸǭȥȩȸ
  PLᲣǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
  ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
  ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
  ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
  ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
  ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
  Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
  ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱ
  Ŵ
  ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔ
  Ŵ
  ཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼή
  ྵᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Š
  ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ᵈᗧ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋ
  ǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ⼊๔
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
  performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
  booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Ĭ Filter Attachment Thread
  ĭ Distance Scale
  Į Focus Ring
  į Focus Index Line
  İ Zoom Ring
  ı OS Switch (Except Sony / Pentax)
  IJ Focus Mode Switch
  ij Zoom Lock Switch
  Ĵ Mount
  ĵ Lens Hood
  DC LENS
  These are special lenses that are designated for digital cameras because the
  lens image circle is designated to correspond to the size of the image sensors of
  most digital SLR cameras. The specialized design gives these lenses the ideal
  properties for digital cameras.
  ŦAn image sensor element larger than those corresponding to APS-C cannot be
  used in digital cameras or 35mm SLR cameras. If such an element is used
  vignetting will occur on the picture surface.
  ŦIf you use SD1 digital camera, corresponding angle of view will be 27-300 mm.
  ŦIf you use SD15, SD14, SD10 or SD9 digital camera, corresponding angle of
  view will be 30-340 mm.
  ATTACHING TO CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
  same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
  camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
  while changing the lens.
  NOTICE (Except Sony / Pentax)
  This lens is powered from the camera. The stabilizer unit will be placed to a
  specific position in the lens body and then shooting will be possible (stabilizer
  unit will switch to active status) regardless of the OS Switch position. The active
  status will take approximately a minute from turning the camera on or depressing
  the shutter button “half-way”.
  ŦThe image in the viewfinder looks like it is vibrating after the camera is turned
  on or turned off. This is not a malfunction.
  ŦIf you fix the camera with the tripod or another method, please determine the
  composition when the stabilize unit is in the active status. The composition
  seen through the viewfinder will be different depending on the power status of
  the camera. If the active status is cancelled, please press the shutter button
  “half-way”.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
  refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to “AF” position.
  If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the “MF”
  position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  ŦTo avoid damaging AF mechanism, please do not turn the focus ring manually
  while in the autofocus mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the
  distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
  changes in temperature which cause various components in the lens to
  expand and contact. Special allowance is made for this at the infinity setting.
  żZoomingŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  żZoom Lock SwitchŽ
  This lens is also equipped with Zoom Lock Switch to eliminate the zoom creep
  when the lens is tilted down. Please set zooming ring to 18mm and set the zoom
  lock switch to the “LOCK” position. (fig.2)
  MAGNIFICATION
  The indication of the lens as “1:xx” on a focusing distance scale represent the
  magnification (commonly called the reproduction ratio). For example when you
  are in focus at the 1:3.8” position on the scale, a subject with an actual size of
  3.8cm will have an image size of 1cm on the firm. (fig.3)
  ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
  (Except Sony / Pentax)
  This OS lens effectively compensates for image blurring caused by camera
  shake. Using the Optical Stabilizer function it is possible to get sharp results at
  shutter speeds approximately 4 stops slower than you could without using the
  OS function.
  Set the OS switch to ON (fig.4). Press the shutter button halfway down, confirm
  the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes approximately
  1 second to produce a stable image from the time of depressing the shutter
  button halfway).
  ŦSony and Pentax fittings are not equipped with the Optical Stabilizer (OS)
  function.
  ŦDo not use the Optical Stabilizer in the following situations:
  ƒWhen the lens is mounted on a tripod. ƒWhen using the camera in Bulb mode.
  ŦThe Optical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is
  attached to your camera and activated, shooting capacity of your camera will
  be lower than with conventional lenses used with the same camera. If you are
  not using OS, please turn OFF the OS switch, in order to prevent unnecessary
  battery consumption.
  ŦBe sure to turn the OS switch to the OFF position before attaching or
  detaching the lens to the camera.
  ŦThe OS continues to operate after you release your finger from the shutter
  button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
  remove the lens or remove the camera’s battery while the image stabilizer is
  operating as this could damage the lens.
  ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after shooting
  and/or at the start of the flash charge cycle of the camera’s built-in flash, it will
  not cause any effect to the pictures.
  ŦIf the lens is detached from camera or the camera power is turned off while the
  OS function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but this is not
  a malfunction.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps
  to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside
  the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.5)
  ŦWhen taking photographs using the built-in flash, it is advisable to remove the
  lens hood so as to avoid cutting off any of the flash output, which could cause
  a shadow in the picture.
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.6)
  FILTER
  ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
  thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
  ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
  naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
  finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens
  cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
  keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism,
  lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
  surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
  advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ĬFiltergewinde
  ĭEntfernungsskala
  ĮEntfernungsring
  įEinstellindex
  İBrennweitenring
  ıOS Schalter
  (Ausser Sony / Pentax)
  IJFokussierschalter
  ijZoom Lock-Schieber
  ĴAnschluß
  ĵGegenlichtblende
  DC OBJEKTIVE
  Der Bildkreis dieser Objektive ist speziell für Digitalkameras mit Aufnahmesensoren
  bis zum APS-C Format berechnet. Dieses Design verleiht den Objektiven die
  optimalen Eigenschaften für den Einsatz an digitalen Kameras, zudem ermöglicht
  es die kompakte und leichte Bauweise.
  ٟWerden Objektive der DC-Serie an Digital-Kameras, deren Aufnahmesensoren
  größer als das APS-C Format sind oder an 35mm SLR Kameras eingesetzt,
  treten Vignettierungen im Bild auf.
  ٟDer sogenannte „Verlängerungsfaktor“ der Brennweite, der den optischen
  Eindruck äquivalent zum KB-Format ausdrückt, ergibt sich aus der Größe des
  Aufnahmesensors Ihrer Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
  lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ٟHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich nicht
  auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente zu
  vermeiden.
  ٟVieles zur Verwendung zwischen Kameragehäuse und Objektiv bestimmtes
  Zubehör wie Telekonverter, Zwischenringe usw., ist baulich auf bestimmte
  Objektive abgestimmt. Prüfen Sie deshalb vor der Anschaffung derartigen
  Zubehörs, ob lhr Sigma Objektiv damit kompatibel und einwandfreies
  Funktionieren des Zubehörs gewährleistet ist.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung
  der Kamera.
  HINWEIS (Ausser Sony / Pentax)
  Dieses Objektiv wird durch die Kamera angetrieben. Die Stabilisierungseinheit
  wird in eine spezifische Position im Objektiv gebracht und Aufnahmen werden
  möglich, (der Stabilisator wird aktiviert) unabhängig von der OS Schalter Position.
  Der Aktivstatus dauert ca. eine Minute vom Einschalten der Kamera oder vom
  “Halb-Drücken” des Auslösers an.
  ٟDas Sucherbild scheint zu vibrieren, wenn Sie die Kamera ein oder
  ausschalten. Das ist keine Fehlfunktion.
  ٟWenn Sie die Kamera an einem Stativ oder anders befestigen, bestimmen bitte
  Sie Ihren Bildaufbau, wenn der Stabilisator aktiv ist. Der Bildaufbau durch den
  Sucher sieht abhängig vom Stabilisator-Status unterschiedlich aus. Ist der
  Stabilisator nicht aktiv, drücken Sie den Auslöser der Kamera ”halb-durch”, um
  ihn zu aktivieren.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Für die Arbeit im AF-Betrieb stellen Sie den AF/M Schalter am Objektiv auf „AF“.
  Wenn Sie manuell scharfstellen möchten, stellen Sie den entsprechenden
  Schalter auf „M“. Die Einstellung der Schärfe erfolgt durch Drehen am
  Fokussierring des Objektives.
  ٟ
  Zur Vermeidung einer Beschädigung des AF-Mechanismus darf Entternungsring
  nicht von Hand gedreht werden, solange die Aufnahmeeinheit auf Autofokus
  geschaltet ist.
  ٟ
  Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
  werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
  auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  żZOOM LOCK-SCHIEBERŽ
  Das Objektiv ist mit einem Zoom Lock-Schieber ausgestattet, um das „Kriechen“,
  die selbständige Bewegung des Zoomrings bei nach unten gehaltenem Objektiv,
  zu verhindern. Stellen Sie den Zoomring auf 18 mm und bringen Sie den Zoom
  Lock-Schieber in die Position „LOCK“ (Abb.2).
  MAKRO-AUFNAHMEN
  Bei der Gravur „
  1:xx
  “ auf dem Objektivtubus handelt es sich um Abbildungsmaßstäbe.
  So wird zum Beispiel in der Einstellung „1:3.8“ ein 3.8cm großes Objekt 1cm
  groß (d.h.in halber natürlicher Größe) auf dem Firm abgebildet.(Abb.3)
  ÜBER DIE OS (OPTICAL STABILIZER) FUNKTION
  (Ausser Sony / Pentax)
  Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in
  Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme
  entsteht. Mit diesem Objektiv können Sie Aufnahmen mit bis zu 4 Stufen
  längeren Verschlußzeiten, als ohne den Einsatz der OS Funktion möglich,
  anfertigen und erhalten dennoch scharfe Ergebnisse.
  Stellen Sie den OS Schalter auf ON (Abb.4). Drücken Sie den Auslöser halb
  durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und drücken
  den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1
  Sekunde, um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen).
  ٟSony- und Pentax-Anschlüsse sind nicht mit der Optical Stabilizer (OS)
  Funktion ausgestattet.
  ٟBitte benutzen Sie den Optical Stabilizer nicht in den folgenden Situationen:
  ƒ
  wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
  ƒ
  bei Langzeitbelichtungen (Bulb)
  ٟDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom versorgt.
  Wenn das OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und aktiviert ist,
  verringert sich die Aufnahmekapazität der Kamera im Vergleich zu dem
  Einsatz mit konventionellen Objektiven. Sofern Sie den Optical Stabilizer nicht
  benötigen, stellen Sie den
  OS
  Schalter bitte auf
  OFF
  , um den Batterieverbrauch
  zu reduzieren.
  ٟVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr
  Objektiv an die Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
  ٟDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser
  genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die
  Belichtungsdaten
  anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der Kamera
  oder entfernen Sie die Batterien der Kamera, während der Optical Stabilizer
  noch aktiviert ist, Sie können das Objektiv hierdurch beschädigen.
  ٟObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des
  Aufladens des eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen
  Einfluss auf Ihre Bilder.
  ٟ
  Falls das Objektiv von der Kamera abgenommen wird oder diese ausgeschaltet
  wird, während die Optical Stabilizer Funktion noch aktiv ist, kann das Objektiv ein
  schnatterndes Geräusch von sich geben, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
  daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.5)
  ٟ
  Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte die Gegenlichtblende
  zur Vermeidung einer Abschattung des Lichtkegels abgenommen werden.
  ٟ
  Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
  abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.6)
  FILTER
  ٟBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können
  sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
  ٟVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig
  bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders
  hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ٟSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ٟWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
  deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ٟ
  Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
  keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern
  ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  ٟDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
  Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
  eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ٟTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
  profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
  d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  ĬFiletage pour filtre
  ĭEchelle des distances
  ĮBague des distances
  įRepère de distance
  İBague de zoom
  ıCurseur OS
  (Sauf Sony / Pentax)
  IJSélecteur de mise au point
  ijCurseur de
  vérouillage du zoom
  ĴBaïonnette
  ĵPare-Soleil
  OBJECTIF DC
  Ces objectifs sont spécialement étudiés pour une utilisation sur les boîtiers reflex
  numériques, leur cercle image correspondant à la taille des capteurs des
  appareils les plus courants. Leur conception spécifique les fait bénéficier de
  caractéristiques idéales pour les appareils numériques.
  ٟCet objectif ne doit pas être utilisé avec un appareil numérique dont le capteur
  est d'une taille supérieure au format APS-C ou sur un boîtier reflex 135mm.
  Sinon un vignettage important apparaîtrait en périphérie de l'image.
  ٟEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD1 l'angle de champ
  est équivalent à celui d'un zoom 27
  -
  300 mm.
  ٟEn cas d'utilisation avec les boîtiers numériques Sigma SD15 / SD14 / SD10 /
  SD9, l'angle de champ est équivalent à celui d'un zoom 30-340mm.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme
  avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de
  l’appareil.
  ٟSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  NOTE (Sauf Sony / Pentax)
  L’objectif est alimenté électriquement par le boîtier. A la mise en route de
  l'appareil, le mécanisme de stabilisation est placé en position permettant la prise
  de vue (il passe en statut actif) quelle que soit la position du curseur OS de
  l'objectif. Il garde cette position pendant approximativement une minute à partir
  de la mise en route ou de l'activation du déclencheur.
  ٟIl est normal que l’image dans le viseur semble vibrer au changement d’état du
  boîtier (allumage ou extinction). Ceci ne correspond pas à un dysfonctionnement.
  ٟLors de l’utilisation d’un trépied ou méthode équivalente, veuillez cadrer votre
  photo lorsque le module de stabilisation est à l’état actif. Le cadrage de l’image
  dans le viseur peut être différent selon l’état d’alimentation du boîtier. Si l’état
  du module de stabilisation est inactif, veuillez appuyer à mi-course sur le
  déclencheur afin de rendre celui-ci actif.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
  Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Pour la mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF”. Pour faire la mise au point manuellement, placez le sélecteur en
  position “M”. La mise au point se fait alors en tournant la bague de distance.
  ٟPour èviter d’endommager le mécanisme AF, la bague de mise au point ne doit
  pas être tournée à la main si le boîtier et l’objectif sont en position AF.
  ٟEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
  effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
  modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise au
  point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
  ZOOMING
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  CURSEUR DE VÉROUILLAGE DU ZOOM
  Cet objectif est équipé d’un curseur de vérouillage du zoom en position 18mm
  pour éviter que le bloc avant ne se déplace lorsque le zoom est orienté vers le
  bas. Placez la bague de zoom sur 18mm et placez alors le curseur de
  vérouillage en position « LOCK » (fig.2).
  PHOTOGRAPHIE MACRO
  La mention “1:xx” sur l’échelle de distance de l’objectif représente le
  grossissement maximum (appelé aussi rapport de reproduction). Si vous avez
  fait la mise au point et l’échelle donne “1:3.8” un sujet dont la taille réelle est de
  3.8cm aura la taille de 1cm sur le film.(fig.3)
  FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
  (OPTICAL STABILIZER) (Sauf Sony / Pentax)
  Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
  Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la
  prise de vue. Vous pouvez, avec cet objectif, prendre des photos à des
  vitesses plus lentes d'environ quatre valeurs que celles utilisables sans le
  stabilisateur, tout en obtenant des images parfaitement nettes.
  Placez le curseur OS sur ON (Fig.4). Appuyez à mi-course sur le déclencheur,
  vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la stabilisation
  de l'image est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a été
  activé).
  ٟLes versions Sony et Pentax ne sont pas équipées de la fonction de
  stabilisation d'image OS (Optical Stabilizer).
  ٟLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
  ƒ si l'objectif est monté sur un trépied. ƒ en pose B (longue durée d'exposition)
  ٟLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par le
  boîtier. Si l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique OS
  activée, l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une utilisation
  avec une optique classique. Pour éviter une consommation d'énergie inutile,
  nous vous recommandons de placer le curseur OS sur OFF lorsque vous
  n'utilisez pas la fonction de stabilisation.
  ٟAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position
  OFF) avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
  ٟLe stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur
  aussi longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut
  jamais détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant que le
  stabilisateur est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
  ٟMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de
  vue ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en
  rien les images.
  ٟSi l'objectif est détaché du boîtier ou si le boîtier est mis hors tension pendant
  que le stabilisateur est activé, l'objectif peut émettre un claquement qui n'est
  en rien un dysfonctionnement.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
  pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.5).
  ٟLors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à retirer le
  pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ d’éclairement ne
  provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
  ٟPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
  (fig.6)
  FILTRES
  ٟN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un
  filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un
  vignettage.
  ٟSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
  type “circulaire” . Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
  d’exposition pourraient être incorrects.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ٟNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  ٟSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
  bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ٟNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ٟCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de
  l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
  éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
  possibles en cas de dommages.
  ٟDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de
  la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un
  local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
  l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  FRANÇAIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
  gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ĬFilterschroefdraad
  ĭAfstandschaal
  ĮScherpstelring
  įIndex teken
  İZoomring
  ıOS Schakelaar
  (Niet voor Sony / Pentax)
  IJ
  Scherpstelkeuze schakelaar
  ijZoomblokkering
  ĴVatting
  ĵZonnekap
  DC OBJECTIEVEN
  DC objectieven zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik op digitale camera’s.
  De beeldcircel van de DC objectieven correspondeert met de afmetingen van de
  digitale sensor van de meeste digitale camera’s.
  ٟDe DC objectieven zijn niet geschikt voor camera’s met een beeldsensor groter
  dan het APS-C formaat en 35mm SLR camera’s. In dit geval zal er vignettering
  optreden.
  ٟBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD1 zal de corresponderen
  beeldhoek 27
  -
  300mm zijn.
  ٟBij gebruik van de DC objectieven met de Sigma SD15 / SD14 / SD10 / SD9 zal
  de corresponderen beeldhoek 30-340mm zijn.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch
  net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de
  gebruiksaanwijzing van uw camera.
  ٟOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
  Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
  verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
  voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
  LET OP! (Niet voor Sony / Pentax)
  Dit objectief wordt vanuit de camera aangestuurd. Nadat de camera is
  ingeschakeld of nadat de ontspanknop half is ingedrukt is de stabilisatie functie in
  werking.
  ٟHet beeld in de zoeker lijkt even te bewegen als de camera wordt in- of
  uitgeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel en heeft te maken met het
  activeren van de OS functie.
  ٟIndien u de camera in een stabiele positie brengt of monteert op een statief kan
  alleen een juiste compositie gemaakt worden als de camera aan staat of de
  ontspanknop half is ingedrukt.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Zet voor een autofocus de schakelaar op de “AF-stand”. Wanneer U met de hand
  scherp wilt stellen zet U de focus standschakelaar op “MF”. U kunt manueel de
  scherpstelling bijsturen door aan de scherpstelring te draaien.
  ٟTeneinde beschadiging van het AF mechanisme te voorkomen, moet de
  afstandsring niet met de hand worden verdraaid, als de autofocus functie is
  ingesteld.
  ٟWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
  żZOOMBLOKKERINGŽ
  Dit objectief is ook uitgevoerd met een zoomblokkering (zoom lock switch) om te
  voorkomen dat de zoom verschuift als het objectief wordt gekanteld. Om de zoom
  in de “LOCK” positie te plaatsen dient u de zoomring in de 18 mm stand te zetten,
  (fig.2).
  MACROFOTOGRAFIE
  De aanduiding in de vorm van “1:xx” in de afstandschaal van het objectief geeft de
  vergrotingsmaatstaf aan. Geeft de schaal, als op een onderwerp is scherpgesteld,
  1:3.8” aan, dan wordt de afmeting van dit onderwerp als het in werkelijikheid
  3.8cm groot is, op de firm 1cm.(fig.3)
  FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN DE OPTICAL STABILIZER (OS)
  (Niet voor Sony / Pentax)
  Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te
  voorkomen. Met dit objectief is het mogelijk om tot 4 stops langere sluitertijden te
  werken als met een objectief zonder OS en toch een optimale scherpte te
  behouden.
  Schuif OS-schakelaar naar ON (fig.4). Druk de ontspanknop van uw camera half
  in. Controleer of het zoekerbeeld stabiel is en maak dan de opname (nadat u de
  ontspanknop half hebt ingedrukt, duurt het ongeveer 1 seconde voordat het
  zoekerbeeld stabiel is).
  ٟDe Sony en Pentax uitvoering is niet voorzien van de Optical Stabilizer (OS)
  functie.
  ٟGebruik de Optical Stabilizer in de volgende gevallen niet:
  ƒ wanneer het objectief op een statief staat. ƒ met de sluitertijd op 'B' (bulb).
  ٟDe Optical Stabilizer maakt gebruik van de camerabatterij. Wanneer u een
  OS-objectief gebruikt, zal de levensduur van de batterij minder zijn dan bij het
  gebruik van objectieven zonder deze functie. Wanneer u geen gebruik wilt
  maken van de OS-functie, schuif de OS-schakelaar dan naar OFF om te
  voorkomen dat u de batterij belast.
  ٟSchuif de OS-schakelaar naar OFF voordat u het objectief op de camera zet of
  het er van af haalt.
  ٟHet OS-systeem blijft werken wanneer u uw vinger van de ontspanknop neemt
  zolang de lichtermeter actief is. Haal het objectief niet van de camera en neem
  de batterij niet uit de camera wanneer de beeldstabilisator actief is. U zou het
  objectief kunnen beschadigen.
  ٟOok al lijkt het zoekerbeeld te dansen nadat u de opname hebt gemaakt of
  tijdens het laden van de ingebouwde flitser, heeft dit geen enkel effect op de
  opnamen.
  ٟWanneer u het objectief van de camera haalt of wanneer u de camera uitzet
  terwijl het OS-systeem actief is, kan het objectief een ratelend geluid
  produceren. Dit betekent echter niet dat het objectief defect is.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd.
  De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die
  worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
  objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
  geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.5)
  ٟBij het maken van flitsfoto’s met de ingebouwde flitser, is het raadzaam de
  zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het flitslicht gedeeltelijk afschermt.
  ٟOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.6)
  FILTERS
  ٟGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
  filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  ٟGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
  autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s wordt
  gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling
  niet correct functioneren.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ٟVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
  temperaturen of hoge vochtigheid.
  ٟIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
  droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om
  beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  ٟGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
  vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor
  een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ٟDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
  voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
  electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
  gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ٟPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
  buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
  temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
  resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
  utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ĬRosca para filtros
  ĭEscala de distancias
  ĮAro de enfoque
  įLínea de índice
  İAro del Zoom
  ıOS Botón
  (Excepto Sony / Pentax)
  IJSelector de enfoque
  ijInterruptor de bloqueo
  del zoom
  ĴMontura
  ĵParasol
  OBJETIVO DC
  Estos objetivos han sido específicamente diseñados para cámaras digitales ya
  que su círculo de imagen coincide con el de los sensores de la mayoría de
  cámaras digitales
  réflex. Su diseño especializado los convierte en objetivos
  ideales para cámaras digitales.
  ŦLos sensores de imagen mayores que los que correspondan a APS-C no son
  aptos para las cámaras digitales de 35mm. Si se emplean provocarán un
  efecto de viñeteo sobre la superficie de la imagen.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD1 de Sigma, el ángulo de visión del objetivo
  será de 27-300mm.
  ŦSi emplea las cámaras digitales SD15 / SD14 /SD10/SD9 de Sigma, el ángulo
  de visión del objetivo será de 30-340mm.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
  prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando
  cambie de óptica.
  AVISO (Excepto Sony / Pentax)
  Este objetivo está conectado con la cámara. La unidad del estabilizador se
  colocará en una posición específica en el cuerpo del objetivo y el disparo será
  posible (el estabilizador se activará), independientemente de la posición del
  interruptor OS. El estado activo tomará aproximadamente un minuto desde que
  encienda la cámara o presione el botón del obturador "a medio camino".
  ŦLa imagen en el visor se ve como si vibrara cuando se enciende la cámara o
  se apaga. Esto no es una anomalía.
  ŦSi fija la cámara con el trípode o con otro método, por favor, determine la
  composición cuando el estabilizador es en estado activo. La composición,
  vista través del visor, será diferente dependiendo de la situación de energía de
  la cámara. Si el estado activo es cancelado, presione el botón del obturador "a
  medio camino".
  MODO AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Para efectuar el autoenfoque ajuste el modo del objetivo a la posición AF. Si
  desea enfocar manualmente ajuste el modo MF en el objetivo y podrá enfocar
  accionando el aro de enfoque.
  ŦPara prevenir daños en el mecanismo AF, no gire manualmente el aro de
  enfoque cuando esté en modo autofocus.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
  comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es
  debido a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos
  internos se expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de
  distancias con la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en
  ajuste infinito.
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  żINTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOMŽ
  Este objetivo está equipado con un interruptor de bloqueo del zoom que elimina
  el desplazamiento del zoom cuando el objetivo mira hacia abajo. Coloque el aro
  de zoom en la posición de 18mm y ajuste el bloqueo del zoom a la posición
  LOCK” (fig.2).
  FOTOGRAFIA MACRO
  La indicación “1:xx” en la escala de distancias representa la ampliación o factor
  de reproducción. Por ejemplo cuando usted enfoca a un factor 1:3.8, el rema
  fotografiado se reproduce en el negativo a la mitad de su tamaño real.(fig.3)
  CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZADOR ÓPTICO
  (Excepto Sony / Pentax)
  Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado por
  el movimiento o temblor. Con dicha lente, se pueden tomar fotografías a una
  velocidad del obturador 4 veces más lenta de lo habitual si no se usará el
  estabilizador OS y aun así conseguir resultados nítidos.
  Fijar OSEstabilizador Óptico) en la posición encendido (Fig.4). Presionar el
  disparador a medio camino, confirmar que la imagen en el visor aparece estable
  y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo en producir
  una imagen estable tras haber presionado el disparador)
  ŦLos apropiados para Sony y Pentax no están equipados con la función de
  Estabilizador de Imagen (OS).
  ŦNo utilice el estabilizador óptico en las siguientes situaciones:
  x Cuando el objetivo este montado en un trípode
  x Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
  ŦLa alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el
  estabilizador óptico está activado la capacidad de disparo será menor de lo
  habitual. Si no se desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el excesivo
  consumo de baterías, debe ponerse en OFF.
  ŦDebe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
  desmontar el objetivo.
  ŦEl Estabilizador Óptico funciona a pesar de quitar el dedo del disparador
  durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
  objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya
  que podría causar defectos en el objetivo.
  ŦA pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
  inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del flash
  esto no provocará defectos en la fotografía.
  ŦSí el objetivo se desmonta o se apaga la cámara mientras el Estabilizador
  óptico está en funcionamiento este puede emitir chasquidos, aunque esto no
  es un defecto.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este parasol
  ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación ambiental.
  Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.5).
  ŦCuando tome fotografias con el flash incorporado de la cámara, retire el
  parasol para evitar viñeteados en la imagen.
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.6).
  FILTROS
  ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
  especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
  ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
  circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y la
  exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
  preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de
  los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
  del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar
  los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos
  dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
  la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de
  un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
  temperatura se asemeje a la de la habitación.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
  prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
  migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
  ĬPortafiltri frontale a vite
  ĭScala delle distanze
  ĮGhiera di messa a fuoco
  įIndice di collimazione
  İ
  Ghiera di variazione della focale
  (zoom)
  ı
  Interruttore OS
  (Esclusa la Sony / Pentax)
  IJSelettore di messa a fuoco
  ijComando di LOCK sullo zoom
  ĴInnesto
  ĵParaluce
  OBIETTIVI DC
  Sono obiettivi costruiti apposta per le fotocamere digitali. Il loro cerchio di
  copertura corrisponde alle dimensioni dei sensori digitali usati nella maggior
  parte delle reflex digitali. Il loro schema ottico li rende particolarmente adatti alle
  macchine fotografiche digitali.
  ٟSensori d’immagine più grandi di quelli corrispondenti allo APS-C non possono
  essere usati nelle reflex digitali o nelle reflex 35mm. Se ciò avviene l’immagine
  risulta “vignettata” ai bordi.
  ٟ
  Nelle fotocamere digitali SD1, il corrispondente campo visuale sarà di 27-300mm.
  ٟNelle fotocamere digitali SD15 / SD14 / SD10 / SD9, il corrispondente campo
  visuale sarà di 30-340mm.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera, funzionerà
  automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per
  l’uso della fotocamera).
  ٟLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
  elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne
  la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
  appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in giù la
  parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  ATTENZIONE (Esclusa la Sony / Pentax)
  Questo obiettivo è alimentato dalla fotocamera. Il dispositivo stabilizzatore si
  trova all’interno del barilotto dell’obiettivo. La ripresa è possibile secondo la
  posizione dell’interruttore OS (lo stabilizzatore, infatti, deve essere attivato). Il
  dispositivo si attiva circa un minuto dopo l’accensione della fotocamera o dopo
  aver premuto a metà corsa il pulsante di scatto.
  ٟDopo l’accensione e lo spegnimento della fotocamera l’immagine nel mirino si
  mette a vibrare. Questo non è un difetto, ma la normalità.
  ٟQuando si fotografa con l’apparecchio fissato a un treppiede, comporre
  l’inquadratura con lo stabilizzatore attivo. L’inquadratura, infatti, può variare a
  seconda che la fotocamera sia accesa oppure spenta. Se lo stabilizzatore non
  è attivo, premere a metà corsa il pulsante di scatto.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Per l’ operazione di messa a fuoco automatica, posizionare la levetta della funzione di
  messa a fuoco, posta sull’obiettivo, sulla posizione “AF”. Se desiderate la messa a
  fuoco manuale, posizionare la levetta della funzione di messa a fuoco, sulla posizione
  “MF”. Potete regolare la messa a fuoco facendo ruotare la ghiera di messa a fuoco.
  ٟ
  Per non rischiare di danneggiare il meccanismo dell’autofocus, eviate di manvrare
  direttamente la ghiera di messa a fuoco mentre vi trovate nel modo autofocus.
  ٟ
  Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
  quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
  L’operazione è
  vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti
  ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
  temperatura, par effetto
  dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
  dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
  prevista una compensazione speciale.
  żMANOVRA DELLO ZOOMŽ
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  żCOMANDO DI LOCK SULLO ZOOMŽ
  Anche questo macrozoom è dotato di un comando di blocco [LOCK] della focale
  variabile per evitarne il rilascio proprio nel momento in cui l’obiettivo è abbassato.
  Vi preghiamo pertanto di regolare la focale sul minimo di 18 mm e di aspettare che
  il comando di blocco [LOCK] dello zoom non assuma la posizione LOCK (fig.2).
  INGRANDIMENTO
  Un’indicazione del tipo “1:xx” sulla scala delle disranze sta a indicare il fattore di
  ingrandimento dell’immagine (o,come si dice più comunemente, il rapporto di
  riproduzione equivalente). Supponendo che la messa a fuoco sia avvenuta nella
  posizione “1:3.8” della scala, un soggetto misurante in realtà 3.8cm sarà
  riprodotto sulla pelllcola con una dimensione dimezzata, quindi di 1cm.(fig.3)
  PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
  (Esclusa la Sony / Pentax)
  Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal
  tremolio impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Così è possibile
  riprendere a mano libera con un tempo di scatto di 4 volte più lento, rispetto a
  quello che si dovrebbe usare senza il dispositivo OS, e ottenere foto ugualmente
  ricche di dettagli visibili. Impostare il cursore OS su ON (fig.4). Premere il
  pulsante di scatto a metà corsa, accertarsi che l’immagine nel mirino sia ferma e,
  quindi, scattare la foto. (Bisogna attendere circa un secondo prima che l’immagine,
  visibile nel mirino, si stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà corsa).
  ٟ
  Gli obiettivi per Sony e Pentax non offrono la funzione OS, di stabilizzazione ottica.
  ٟLo Stabilizzatore Ottico non si può usare quando la fotocamera è montata su
  cavalletto, oppure quando l’otturatore è impostato sulla posa B.
  ٟ
  Il meccanismo di stabilizzazione è alimentato dalla batteria della fotocamera.
  Quando un obiettivo OS è fissato alla fotocamera, la durata della batteria sarà
  minore rispetto a
  quando la fotocamera monta un obiettivo senza stabilizzatore.
  Perciò, quando non
  usate lo stabilizzatore OS, spostate l’interruttore
  OS
  su
  OFF
  ,
  per risparmiare la batteria.
  ٟAssicuratevi che l’interruttore OS sia su OFF prima di fissare o staccare
  l’obiettivo dalla fotocamera.
  ٟ
  Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo dell’esposizione,
  dopo
  che avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non staccate mai
  l’obiettivo dalla
  fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è in funzione: potreste
  danneggiare l’obiettivo.
  ٟPuò accade che, appena dopo lo scatto, nel mirino l’immagine appaia mossa,
  oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi e in altre
  situazioni simili. Ciò non causa affatto immagini mosse.
  ٟSe l’obiettivo è staccato dalla fotocamera, oppure l’alimentazione della stessa
  è spenta mentre lo Stabilizzatore Ottico è in funzione, l’obiettivo potrebbe
  emettere un rumore di cicalino; non preoccupatevi, non è un difetto.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta.
  Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
  possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il
  paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.5)
  ٟPrima di fotografare con il flash incorporato, vi suggeriamo di staccare il
  paraluce per evitare qualsiasi interferenza che vada a discapito della potenza
  luminosa disponibile.
  ٟ
  Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario (fig.6).
  FILTRI
  ٟSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri
  molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  ٟSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del
  tipo “circolare”. Un polarizzatore “lineare”, infatti, può compromettere il regolare
  funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ٟProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  ٟIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
  posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
  canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  ٟNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ٟL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
  pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
  componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto
  da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ٟImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
  provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
  mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
  custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
  ITALIANO
Sigma 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese, Arabo. Hai domande sul Sigma 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM

Generale
Marca Sigma
Modello 18-200mm f3.5-6.3 II DC OS HSM
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese, Arabo
Tipo di file PDF
Sistema di lente
Tipo di lente Obiettivi con zoom standard
Componente per SLR
Struttura lente 18/14
Regolazione messa a fuoco Auto/Manuale
Lunghezza focale 18 - 200
Numero di lamelle diaframma 7
Apertura massima 22
Distanza minima di focus 0.45
Numero minimo di aperture 3.5
Stabilizzatore immagine
Tipo di zoom Svolta
Formato sensore d'immagine APS-C
Angolo di campo diagonale (min) 8.1
Angolo di campo diagonale (max) 76.5
Dimensioni e peso
Diametro 75.3
Lunghezza 87.7
Dimensione filtro 62
Prestazione
Compatibilità -
Marche compatibili Sigma
Ingrandimento massimo 3.8
Focus manuale
Messa a fuoco automatica
Paraluce
Design
Colore del prodotto Nero

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più