Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art

Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
  ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
  ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
  ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋
  1
  Ĭȕǣȫǿȸƶơ
  ĭᙀяႎុᩉႸႮ
  Įਦ೅ዴ
  įǺȸȠȪȳǰ
  İȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ıOS ǹǤȃȁ
  ᲢǽȋȸဇǛᨊƘᲣ
  IJ
  ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  ijȞǦȳȈ
  ĴȬȳǺȕȸȉ
  Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤ
  ȗᲣƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕ
  ưǔئӳƕƋǓLJƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭ
  ǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ắදॖᴾ ίἏἝὊဇửᨊẪὸ
  ƜƷȬȳǺƸŴOS ǹǤȃȁƷ ON/OFF ƴ᧙ǒƣŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƴǑǓŴ
  ৖ਰǕᙀദȬȳǺȦȋȃȈƕ৑ܭƷˮፗƴ׍ܭƞǕજࢨưƖǔཞ७ƱƳǓLJƢ
  ᲢજࢨǹǿȳȐǤཞ७ᲣŵજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƸŴǫȡȩƷᩓเǛλǕƯƔǒᲢNj
  ƠƘƸҞ਀ƠƠƨǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯƔǒᲣኖ 1 Ў᧓ዒዓƠLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷᩓเǛλǕǔŴNjƠƘƸЏǔᨥƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕٻƖƘѣƖLJƢ
  ƕီࠝưƸƋǓLJƤǜŵ
  ŦǫȡȩǛɤᏩሁƴ׍ܭƠƯજࢨƢǔئӳŴǫȡȩƔǒƷᩓเ̓ዅƷஊ໯ƴǑǓ
  ನ׋ƕٻƖƘ٭҄ƠLJƢƷưŴ࣏ƣજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƴƠƯನ׋ǛൿNJƯƘ
  Ʃƞƍŵኖ 1 Ў᧓ኺᢅƠŴજࢨǹǿȳȐǤཞ७ƕᚐᨊƞǕƨئӳƸŴǷȣȃǿ
  ȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƯƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩȡȸǫȸᙌȬȳǺƱӷಮưƢŵǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿ƴࢼƬƯ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴᡆ
  ᡮƳǪȸȈȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
  ƑǹǤȃȁǛ MF ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ẎἝἅὅဇẆἏἝὊဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺ
  ƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫ
  ưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MF ƴǻȃȈƠŴȕǩ
  ȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  ŦȋdzȳŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪȸȈȕ
  ǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤ
  ưƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ AF ƴǻȃȈƠƨLJLJŴȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱƕ
  ӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜ
  ǿȳǛҞ਀ƠƠƨLJLJŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴ
  ȔȳȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛ
  ӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ẎἌὊἱὅἂẏ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ৖ốủᙀദೞᏡỆếẟềᴾ ίἏἝ
  ဇửᨊẪὸ
  ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
  Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵᲢǽȋȸဇƸ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵ
  ǫȡȩͨƷ৖ƿǕᙀദೞನǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ ON ƴƠLJƢŵᲢ׋ 3ᲣǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ
  ਀ƠƠŴȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵ
  ᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ
  ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
  ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ
  ৖ƿǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷
  ǛӕǓЈƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔ
  ƜƱƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
  Ŧȋdzȳ AF ဇƸŴɦᚡƷǫȡȩư৖ƿǕᙀദೞᏡƕ̅ဇưƖLJƢŵƦǕˌٳƷ
  ǫȡȩưƸ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇưƖLJƤǜŵ
  ȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴӏƼ F6
  ἧἻἕἉἷજࢨ
  ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴ
  Ɲ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵȬȳǺέ
  ᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘ
  ƩƞƍŵᲢ׋ 4
  Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚƕư
  ƖLJƢᲢ׋ 5ŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯ
  ƘƩƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴᕓ׹Ʒό͞ήǿǤȗᲢȯǤȉǵȸǭȥȩȸ
  PLᲣǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
  ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
  ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
  ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
  ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
  ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
  Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
  ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ᪥ᮏㄒ㻌
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱ
  Ŵ
  ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔ
  Ŵ
  ཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼή
  ྵᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Š
  ȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ὀព
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋ
  ǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ㆙࿌
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Ĭ
  Filter Attachment Thread
  ĭ Distance Scale
  Į Focus Index Line
  į Zoom Ring
  İ Focus Ring
  ı OS Switch
  (Except Sony)
  IJ
  Focus Mode Switch
  ij Mount
  Ĵ Lens Hood
  NIKON AF TYPE CAMERAS
  This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens
  (without an aperture ring). Functions may be restricted depending on the
  lens/camera combination. For more details, please refer to the cameras
  instruction manual.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
  the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for
  your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
  down while changing the lens.
  NOTICE (Except Sony)
  This lens is powered from the camera. The stabilizer unit will be placed to a
  specific position in the lens body and then shooting will be possible (stabilizer
  unit will switch to active status) regardless of the OS Switch position. The
  active status will take approximately a minute from turning the camera on or
  depressing the shutter button “half-way”.
  ŦThe image in the viewfinder looks like it is vibrating after the camera is
  turned on or turned off. This is not a malfunction.
  ŦIf you fix the camera with the tripod or another method, please determine
  the composition when the stabilize unit is in the active status. The
  composition seen through the viewfinder will be different depending on the
  power status of the camera. If the active status is cancelled, please press
  the shutter button “half-way”.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
  refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM
  enables quick and quiet autofocusing.
  SIGMA AF and CANON AF
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
  position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the
  lens to the MF” position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  NIKON AF and SONY
  For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode
  switch on the lens to the “AF position (fig.2). If you wish to focus manually,
  set the focus mode switch on the lens to the “MF position. You can adjust the
  focus by turning the focus ring.
  ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
  cameras focusing mode.
  ŦFor Nikon and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera bodies
  which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will not
  function if the camera body does not support this type of motor.
  ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With
  the camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
  override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
  the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from
  extreme changes in temperature which cause various components in the
  lens to expand and contract. Special allowance is made for this at the
  infinity setting.
  żZoomingŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES (Except Sony)
  This OS lens effectively compensates for image blurring caused by camera
  shake.
  Set the OS switch to ON (fig.3). Press the shutter button halfway down,
  confirm the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes
  approximately 1 second to produce a stable image from the time of
  depressing the shutter button halfway).
  ŦDo not use the Optical Stabilizer in the following situations:
  x When the lens is mounted on a tripod.
  x When using the camera in Bulb mode.
  ŦThe OS continues to operate after you release your finger from the shutter
  button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
  remove the lens or remove the camera’s battery while the image stabilizer is
  operating as this could damage the lens.
  ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after
  shooting and/or at the start of the flash charge cycle of the cameras
  built-in flash, it will not cause any effect to the pictures.
  ŦOptical Stabilizer feature can work with the Nikon AF cameras shown in the
  following table.
  Digital SLR Cameras and F6
  FLASH PHOTOGRAPHY
  The cameras built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For
  best results, please only use an external flash unit.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
  helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from
  outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops
  rotation. (fig.4)
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.5)
  FILTER
  ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
  thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
  ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the circular” type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
  or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
  or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
  lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
  keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
  mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
  the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
  it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ĬFiltergewinde
  ĭEntfernungsskala
  ĮEinstellindex
  įBrennweitenring
  İEntfernungsring
  ıOS Schalter (Ausser Sony)
  IJFokussierschalter
  ijAnschluß
  ĴGegenlichtblende
  KAMERAS VOM TYP NIKON AF
  Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G
  Typs (Typ ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit
  einer Kamera können einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere
  Informationen hierüber schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der
  verwendeten Kamera nach.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie
  lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  Halten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich
  nicht auf der Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente
  zu vermeiden.
  HINWEIS (Ausser Sony)
  Dieses Objektiv wird durch die Kamera angetrieben. Die Stabilisierungseinheit
  wird in eine spezifische Position im Objektiv gebracht und Aufnahmen werden
  möglich, (der Stabilisator wird aktiviert) unabhängig von der OS Schalter
  Position. Der Aktivstatus dauert ca. eine Minute vom Einschalten der Kamera
  oder vom “Halb-Drücken des Auslösers an.
  Das Sucherbild scheint zu vibrieren, wenn Sie die Kamera ein oder
  ausschalten. Das ist keine Fehlfunktion.
  Wenn Sie die Kamera an einem Stativ oder anders befestigen, bestimmen
  bitte Sie Ihren Bildaufbau, wenn der Stabilisator aktiv ist. Der Bildaufbau
  durch den Sucher sieht abhängig vom Stabilisator-Status unterschiedlich
  aus. Ist der Stabilisator nicht aktiv, drücken Sie den Auslöser der
  Kamera ”halb-durch, um ihn zu aktivieren.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
  Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor (HSM).
  Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
  SIGMA AF und CANON AF
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
  Objektiv auf die “
  AF
  ”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen
  wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “MF”-Position.
  Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  NIKON AF und SONY
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den
  AF-Betrieb und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen,
  schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf
  die “
  MF
  ”-Position. Sie
  können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
  bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  Bei Nikon und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras
  benutzt werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der
  Autofokus wird nicht funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren
  nicht unterstützt.
  Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die AF-
  Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt ist,
  können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und
  zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am Fokussierring
  manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
  Bei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
  eingestellt werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von
  der Entfernungsskala auftreten können. Dies gilt insbesondere für die
  Unendlich- Einstellung.
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  ÜBER DIE OS (OPTICAL STABILIZER) FUNKTION (Ausser Sony)
  Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe
  in Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme
  entsteht.
  Stellen Sie den OS Schalter auf ON (Abb.3). Drücken Sie den Auslöser halb
  durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und drücken
  den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1
  Sekunde, um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen).
  Bitte benutzen Sie den Optical Stabilizer nicht in den folgenden Situationen:
  x wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
  x bei Langzeitbelichtungen (Bulb)
  Der Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser
  genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die
  Belichtungsdaten anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der
  Kamera oder entfernen Sie die Batterien der Kamera, während der Optical
  Stabilizer noch aktiviert ist, Sie können das Objektiv hierdurch beschädigen.
  Obwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des
  Aufladens des eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen
  Einfluss auf Ihre Bilder.
  Die Optical Stabilizer Funktion kann mit den in der nachfolgenden Tabelle
  aufgelisteten Nikon AF Kameras genutzt werden.
  Digitale SLR Kameras und F6
  BLITZ FOTOGRAFIE
  Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen.
  Verwenden Sie nicht den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur
  externes Blitzgerät verwenden.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
  daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.4)
  Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die
  Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.5)
  FILTER
  Bei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können
  sich bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
  Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
  gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche,
  mit besonders hoher Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
  deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
  im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
  Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  ĬFiletage pour filtre
  ĭ
  Echelle des distances
  ĮRepère de distance
  įBague de zoom
  İBague des distances
  ı
  Curseur OS (Sauf Sony)
  IJ
  Sélecteur de mise au point
  ijBaïonnette
  ĴPare-Soleil
  POUR LES BOITIERS NIKON AF
  Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs
  autofocus Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont
  possibles en fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous
  reporter au mode d'emploi du boîtier.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
  comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
  d’emploi de l’appareil.
  Sur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  NOTE (Sauf Sony)
  L’objectif est alimenté électriquement par le boîtier. A la mise en route de
  l'appareil, le mécanisme de stabilisation est placé en position permettant la
  prise de vue (il passe en statut actif) quelle que soit la position du curseur OS
  de l'objectif. Il garde cette position pendant approximativement une minute à
  partir de la mise en route ou de l'activation du déclencheur.
  Il est normal que l’image dans le viseur semble vibrer au changement d’état du
  boîtier (allumage ou extinction). Ceci ne correspond pas à un dysfonctionnement.
  Lors de l’utilisation d’un trépied ou méthode équivalente, veuillez cadrer
  votre photo lorsque le module de stabilisation est à l’état actif. Le cadrage
  de l’image dans le viseur peut être différent selon l’état d’alimentation du
  boîtier. Si l’état du module de stabilisation est inactif, veuillez appuyer à
  mi-course sur le déclencheur afin de rendre celui-ci actif.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
  boîtier. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper
  Sonic Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et
  silencieuse.
  SIGMA AF et CANON AF
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position “
  MF
  position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
  NIKON AF et SONY
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
  sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point
  manuelle, placez le sélecteur en position “MF position, et ajustez le point en
  tournant la bague de mise au point.
  Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
  mise au point de l'appareil.
  Dans les versions pour Nikon et Sony, la mise au point AF n'est possible
  qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du
  type de celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres
  boîtiers.
  Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus.
  Avec l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous
  pouvez retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait
  la mise au point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché
  à mi-course.
  En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En
  effet, des écarts importants de température peuvent provoquer de légères
  modifications des composants intemes, qui font varier la position de la mise
  au point. Une tolérance particulière est prévue à cet effet en position infini.
  ZOOMING
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
  (OPTICAL STABILIZER) (Sauf Sony)
  Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
  Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de
  la prise de vue.
  Placez le curseur OS sur ON (fig.3). Appuyez à mi-course sur le déclencheur,
  vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la
  stabilisation de l'image est obtenue environ 1 seconde après que le
  déclencheur a été activé).
  Le stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
  Ɣ si l'objectif est monté sur un trépied.
  Ɣ en pose B (longue durée d'exposition)
  Le stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur
  aussi longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut
  jamais détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant
  que le stabilisateur est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
  Même si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise
  de vue ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci
  n'affecte en rien les images.
  Le stabilisateur optique OS fonctionne avec les boîtiers Nikon figurant dans
  la liste ci-dessous.
  Boîtiers reflex numériques et F6
  PHOTOGRAPHIE AU FLASH
  La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez
  le flash intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement
  un flash externe.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
  pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente
  .
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.4).
  Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée. (fig.5)
  FILTRES
  N’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou
  d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer
  un vignettage.
  Si vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
  de type “circulaire. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
  d’exposition pourraient être incorrects.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
  et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  Cet objectif n’est pas étanche. Si vous lutilisez par temps de pluie ou près
  de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
  des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
  possibles en cas de dommages.
  Des écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
  de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
  dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de
  placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle
  du local.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
  deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat
  gebruiken.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ĬFilterschroefdraad
  ĭAfstandschaal
  ĮIndex teken
  įZoomring
  İScherpstelring
  ıOS Schakelaar
  (Niet voor Sony)
  IJScherpstelkeuze
  schakelaar
  ijVatting
  ĴZonnekap
  NIKON AF CAMERA’S
  Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type
  (zonder diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte
  cameratype kunnen er enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de
  gebruiksaanwijzing van uw camera.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
  automatisch net zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de
  gebruiksaanwijzing van uw camera.
  Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en
  koppelstukken. Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van
  een goed contact verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van
  objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit
  ter voorkoming van beschadiging.
  LET OP! (Niet voor Sony)
  Dit objectief wordt vanuit de camera aangestuurd. Nadat de camera is
  ingeschakeld of nadat de ontspanknop half is ingedrukt is de stabilisatie
  functie in werking.
  Het beeld in de zoeker lijkt even te bewegen als de camera wordt in- of
  uitgeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel en heeft te maken met het
  activeren van de OS functie.
  Indien u de camera in een stabiele positie brengt of monteert op een statief
  kan alleen een juiste compositie gemaakt worden als de camera aan staat
  of de ontspanknop half is ingedrukt.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
  maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
  Sigma AF en Canon AF
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
  de AF postitie te zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje
  op het objectief op de MF positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de
  focusring te draaien.
  Nikon AF en Sony AF
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en
  de camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet
  dan het schuifje op het objectief op de MF positie. Vervolgens kunt u
  scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  Voor Nikon en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de
  camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal
  niet functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
  Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als
  de camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling
  eventueel handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk
  heeft gedaan, en u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
  Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
  FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN DE OPTICAL STABILIZER (OS)
  (Niet voor Sony)
  Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte
  te voorkomen.
  Schuif OS-schakelaar naar ON (fig.3). Druk de ontspanknop van uw camera
  half in. Controleer of het zoekerbeeld stabiel is en maak dan de opname
  (nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, duurt het ongeveer 1 seconde
  voordat het zoekerbeeld stabiel is).
  Gebruik de Optical Stabilizer in de volgende gevallen niet:
  Ɣ wanneer het objectief op een statief staat.
  Ɣ met de sluitertijd op 'B' (bulb).
  Het OS-systeem blijft werken wanneer u uw vinger van de ontspanknop
  neemt zolang de lichtermeter actief is. Haal het objectief niet van de
  camera en neem de batterij niet uit de camera wanneer de beeldstabilisator
  actief is. U zou het objectief kunnen beschadigen.
  Ook al lijkt het zoekerbeeld te dansen nadat u de opname hebt gemaakt of
  tijdens het laden van de ingebouwde flitser, heeft dit geen enkel effect op
  de opnamen.
  Het OS systeem werkt alleen met de navolgende Nikon cameras.
  DSLR Cameras en F6
  FLITSOPNAMEN
  Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een
  schaduw veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom
  afgeraden. Een externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
  meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en
  nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het
  onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de
  zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.4)
  Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.5)
  FILTERS
  Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
  filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  Gebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
  autofocus camera. Wanneer een “lineair polarisatiefilter op AF cameras
  wordt gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische
  belichtingsregeling niet correct functioneren.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
  lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
  koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
  om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
  daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
  water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
  delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
  meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
  buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
  temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ĬRosca para filtros
  ĭEscala de distancias
  ĮLínea de índice
  įAro del Zoom
  İAro de enfoque
  ıOS Botón (Excepto Sony)
  IJSelector de enfoque
  ijMontura
  ĴParasol
  CÁMARAS TIPO AF DE NIKON
  Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo
  auto focus de Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden
  aparecer algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual
  de instrucciones de la cámara en cuestión.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  En la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de óptica.
  AVISO (Excepto Sony)
  Este objetivo está conectado con la cámara. La unidad del estabilizador se
  colocará en una posición específica en el cuerpo del objetivo y el disparo será
  posible (el estabilizador se activará), independientemente de la posición del
  interruptor OS. El estado activo tomará aproximadamente un minuto desde
  que encienda la cámara o presione el botón del obturador "a medio camino".
  La imagen en el visor se ve como si vibrara cuando se enciende la cámara o
  se apaga. Esto no es una anomalía.
  Si fija la cámara con el trípode o con otro método, por favor, determine la
  composición cuando el estabilizador esté en estado activo. La
  composición, vista través del visor, será diferente dependiendo de la
  situación de energía de la cámara. Si el estado activo es cancelado,
  presione el botón del obturador "a medio camino".
  MODO AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM).
  Éste proporciona un enfoque rápido y silencioso.
  SIGMA AF y CANON AF
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (Fig.2).Si quiere
  enfocar manualmente ponga el selector en la posición “MF. Ajuste el foco
  moviendo el aro de enfoque.
  NIKON AF y SONY
  Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector
  de la óptica en la posición “AF (Fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga
  el selector en la posición MF. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  En las monturas Nikon y Sony solo funcionará el AF con cuerpos que
  soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso
  contrario el AF estará desactivado.
  Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
  automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar
  el enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado
  automáticamente (y se pare) mientras mantenga el botón disparador
  suavemente presionado.
  Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
  enfoque. Esto es debido a que los cambios de temperatura causan que
  distintos elementos internos se expandan o contraigan (de modo que no
  coincida con la escala de distancias con la medición efectiva). Este efecto
  puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZADOR ÓPTICO (Excepto Sony)
  Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado
  por el movimiento o temblor.
  Fijar OSEstabilizador Óptico) en la posición encendido (Fig.3). Presionar el
  disparador a medio camino, confirmar que la imagen en el visor aparece
  estable y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo en
  producir una imagen estable tras haber presionado el disparador)
  No utilice el estabilizador óptico en las siguientes situaciones:
  x Cuando el objetivo este montado en un trípode
  x Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
  El Estabilizador Óptico funciona a pesar de quitar el dedo del disparador
  durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
  objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya
  que podría causar defectos en el objetivo.
  A pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
  inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del
  flash esto no provocará defectos en la fotografía.
  El Estabilizador Óptico puede funcionar con las Cámaras AF de Nikon de la
  siguiente lista.
  Con cámaras digitales réflex F6
  FOTOGRAFíA CON FLASH
  No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá
  sombras, solo utilice flash externo.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
  parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación
  ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto (fig.4).
  Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.5).
  FILTROS
  Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la
  vez, especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar
  viñeteos.
  Cuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
  tipo circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque
  automático y la exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
  seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
  del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible
  reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
  eléctricos dañados por el agua.
  Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
  la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
  de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
  su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
  ĬPortafiltri frontale a vite
  ĭScala delle distanze
  ĮIndice di collimazione
  į
  Ghiera di variazione della focale
  (zoom)
  İGhiera di messa a fuoco
  ıInterruttore OS (Esclusa la Sony)
  IJSelettore di messa a fuoco
  ijInnesto
  ĴParaluce
  FOTOCAMERE NIKON AF
  Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
  Nikon autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
  sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
  maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v.
  istruzioni per l’uso della fotocamera).
  La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
  altri elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo
  di curarne la pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di
  cambio di ottica, appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a
  rivolgerne in giù la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i
  contatti in questione.
  ATTENZIONE (Esclusa la Sony)
  Questo obiettivo è alimentato dalla fotocamera. Il dispositivo stabilizzatore si
  trova all’interno del barilotto dell’obiettivo. La ripresa è possibile secondo la
  posizione dell’interruttore OS (lo stabilizzatore, infatti, deve essere attivato). Il
  dispositivo si attiva circa un minuto dopo l’accensione della fotocamera o
  dopo aver premuto a metà corsa il pulsante di scatto.
  Dopo l’accensione e lo spegnimento della fotocamera l’immagine nel mirino
  si mette a vibrare. Questo non è un difetto, ma la normalità.
  Quando si fotografa con l’apparecchio fissato a un treppiede, comporre
  l’inquadratura con lo stabilizzatore attivo. L’inquadratura, infatti, può
  variare a seconda che la fotocamera sia accesa oppure spenta. Se lo
  stabilizzatore non è attivo, premere a metà corsa il pulsante di scatto.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una
  più veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
  SIGMA AF e CANON AF
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo,
  la posizione “AF (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “MF. In questo caso si mette a fuoco
  ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  NIKON AF e SONY
  Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a
  fuoco manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “MF. In questo caso
  si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  Per attacchi Nikon e Sony è possible usare solamente la modalità AF quando
  il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La modalità
  A
  F non è possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di motore.
  Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino
  ad autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
  funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
  pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
  automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
  messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
  Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
  del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
  mirino. L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli
  scostamenti ai quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di
  tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici
  dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la
  regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
  żMANOVRA DELLO ZOOMŽ
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO) (Esclusa la Sony)
  Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal
  tremolio impresso accidentalmente alla macchina fotografica.
  Impostare il cursore OS su ON (fig.3). Premere il pulsante di scatto a metà
  corsa, accertarsi che l’immagine nel mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto.
  (Bisogna attendere circa un secondo prima che l’immagine, visibile nel mirino,
  si stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà corsa).
  Lo Stabilizzatore Ottico non si può usare quando la fotocamera è montata
  su cavalletto, oppure quando l’otturatore è impostato sulla posa B.
  Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo
  dell’esposizione, dopo che avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non
  staccate mai l’obiettivo dalla fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è
  in funzione: potreste danneggiare l’obiettivo.
  Può accade che, appena dopo lo scatto, nel mirino l’immagine appaia mossa,
  oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi e in
  altre situazioni simili. Ciò non causa affatto immagini mosse.
  Lo Stabilizzatore Ottico funziona con le fotocamere Nikon AF elencate nella
  tavola che vedete qui sotto.
  Fotocamere SLR digitali e F6
  FOTOGRAFIA CON IL FLASH
  Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo
  obiettivo non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
  baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini
  fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
  applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato (fig.4).
  Per
  riporre
  l’obiettivo
  ,
  il
  paraluce
  può
  essere
  applicato
  anche
  all’incontrario
  (fig.5)
  .
  FILTRI
  Si può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di
  filtri molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
  “circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il regolare
  funzionamento
  sia
  dell’autofocus
  che
  del
  sistema
  di
  esposizione
  automatica
  .
  CURA E CONSERVAZIONE
  Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
  un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
  vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati
  rivestimenti antiriflessi.
  Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
  la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici
  e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua,
  tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di
  condensa o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un
  vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere
  l’obiettivo nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà
  adattata alla temperatura ambiente.
  ITALIANO
Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il . Il manuale rientra nella categoria ed è stato valutato da persone con una media di . Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: . Hai domande sul o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art

Marca Sigma
Modello 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

Lenti Sigma

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più