Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon

Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ
  ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴ
  ϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJ
  ƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟ
  ଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
  LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳ
  ƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
  ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  ձȕǣȫǿȸƶơ
  ղǺȸȠȪȳǰ
  ճȕǩȸǫǹȪȳǰ
  մᙀяႎុᩉႸႮ
  յਦ೅ዴ
  նOS ǹǤȃȁ
  շȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  ոȞǦȳȈ
  չȬȳǺȕȸȉ
  ἝἅὅဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E ǿǤ
  ȗȬȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳǕLJƢŵ
  ᲢŬҮƷೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗȇȸȈƠ
  ƯƘƩƞƍŵ
  ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩ
  Ʒᛟଢ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
  ỿἶἠὅဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴǫȡȩƷ AF ȞǤǯȭǢǸȣǹȈȡȳȈೞᏡƴݣࣖƠƯƍLJƢƕŴ
  ӷơȬȳǺǛᙐૠஜႇ᥵ƢǔƜƱƸưƖLJƤǜŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺ
  Ǎ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭
  ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
  ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘ
  ƤƯƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNj
  ӧᏡưƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿ
  ȳǛҞ਀ƠƷLJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ǛׅƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔžMF ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤ
  ȉᲣǛͳƑƯƍLJƢŵȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MO ƴǻȃ
  ȈƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 3ŵ
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴ
  MF ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷ
  ᛦૢǛƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛ
  ƝᚁƘƩƞƍŵ
  ŦSIGMA Optimization Pro
  Ƹ
  Ŵ
  ࡴᅈ
  ǦǧȖǵǤȈǑǓ
  ໯૰
  ưȀǦȳȭȸȉưƖLJƢ
  ŵ
  http://www.sigma-global.com/download/
  ẎἌὊἱὅἂẏ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
  Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵOS ǹǤȃȁǛ ON ƴƠLJƢŵᲢ׋ 4ǷȣȃǿȸȜ
  ǿȳǛҞ਀ƠƠŴȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘ
  ƩƞƍŵᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ
  ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
  ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ
  ৖ƿǕᙀദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷
  ǛӕǓЈƢƱŴȬȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔ
  ƜƱƕƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
  ŦǭȤȎȳဇƸ EOS-1V ˌٳƷȕǣȫȠǫȡȩƴƓƍƯŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƕദࠝ
  ƴ΁ƖLJƤǜŵOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ
  ૾ඥƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩ
  ܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 5
  Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜ
  ƱƕưƖLJƢŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLᲣǛƝ̅ဇ
  ƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ
  ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ
  ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖ
  ȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯ
  ȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍ
  ǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆Ʊ
  ƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳ
  Ɣǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊Ʒภࡇƴ
  ƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭ - ௏Უ 14 - 19 இٻજࢨ̿ྙ 1:4.8
  ဒ 84.1 - 34.3° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 82mm
  இݱ዁Ǔ 22 இٻࢲ X ᧈƞ 88x107.6mm
  இჺજࢨុᩉ 37cm ᣻ 1020g
  ŦٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  ᪥ᮏㄒ㻌
  දॖ
  ԓ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Filter Attachment Thread
  Zoom Ring
  Focus Ring
  Distance Scale
  Focus Index Line
  OS Switch
  Focus Mode Switch
  Mount
  Lens Hood
  FOR NIKON MOUNT
  This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
  specifications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
  compatible with the cameras listed in Table (A). (The models with the Ŭ
  mark require the latest version of the camera firmware to ensure
  compatibility.)
  ŦIt is not compatible with film single-lens reflex cameras.
  ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
  ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the cameras
  instruction manual to check for compatibility of E-type lenses.
  FOR CANON MOUNT
  It is not possible to register more than one lens of same description, although
  this lens is designed to accommodate the [AF Microadjustment] function built
  into digital SLRs.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in
  the same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for
  your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end
  down while changing the lens.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please,
  refer to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
  position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
  the lens to the “M position. You can adjust the focus by turning the focus
  ring.
  ŦPlease refer to cameras instruction manual for details on changing the
  cameras focusing mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
  the distance scale.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
  camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
  override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
  the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. For Full- time MF,
  set the focus mode switch on the lens to the “MO” position (fig.3).
  ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
  Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF, You
  can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF function.
  For further information, please refer to the SIGMA Optimization Pro “Help
  menu.
  ŦSIGMA
  Optimization
  Pro
  can
  be
  downloaded
  free
  of
  charge
  from
  the
  following
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  żZOOMINGŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
  This OS lens effectively compensates for image blurring caused by camera
  shake. Set the OS switch to ON (fig.4). Press the shutter button halfway down,
  confirm the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It takes
  approximately 1 second to produce a stable image from the time of
  depressing the shutter button halfway).
  ŦDo not use the Optical Stabilizer in the following situations:
  ƒ When the lens is mounted on a tripod.
  ƒ When using the camera in Bulb mode.
  ŦThe OS continues to operate after you release your finger from the shutter
  button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
  remove the lens or remove the cameras battery while the image stabilizer is
  operating as this could damage the lens.
  ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after
  shooting and/or at the start of the flash charge cycle of the cameraÞs
  built-in flash, it will not cause any effect to the pictures.
  ŦFor Canon mount, the Optical Stabilizer (OS) function will not work with film
  SLR cameras except the Canon EOS-1V.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood
  helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from
  outside the picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops
  rotation. (fig.5)
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first
  remove the hood, then replace it on the lens in the reverse position.
  FILTER
  ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular type.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to
  humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
  or naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
  or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
  lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water,
  keep it from getting wet. It is often impractical to repair the internal
  mechanism, lens elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
  the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
  it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 14 - 19 Magnification 1:4.8
  Angle of View 84.1 - 34.3° Filter Size 82mm
  Minimum Aperture 22
  Dimensions
  Dia.gLength
  88 x 107.6mm
  (3.46g4.24 in)
  Minimum
  Focusing
  Distance
  37cm (1.21ft) Weight 1020g (35.9oz)
  ŦDimensions and weight include the SIGMA mount.
  ŦThe glass materials used in the lens do not contain environmentally
  hazardous lead and arsenic.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  Filtergewinde
  Brennweitenring
  Entfernungsring
  Entfernungsskala
  Einstellindex
  OS Schalter
  Fokussierschalter
  Anschluß
  Gegenlichtblende
  NIKON ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus
  mit den gleichen Spezifikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-
  Objektive.
  Das
  Objektiv
  ist
  mit
  den
  in
  der
  Tabelle
  (A)
  genannten
  Kameramodellen
  kompatibel. (Die Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die
  aktuelle
  Kamera-
  Firmwareversion,
  um
  die
  Kompatibilität
  zu
  gewährleisten.)
  ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreflexkameras.
  ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
  Kameramodellen zu verwenden.
  ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet
  sind, entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-
  Objektiven bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  CANON ANSCHLUSS
  Es ist nicht möglich, mehr als ein Objektiv dieses Modells in der Kamera zu
  hinterlegen, obwohl es dafür entwickelt wurde mit der [AF Feinabstimmung]-
  Funktion der digitalen Spiegelreflexkameras zu arbeiten.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie
  lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung
  zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
  unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
  Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter
  am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell
  einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
  M”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings
  einstellen.
  ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
  bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe
  eingestellt werden.
  Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die
  AF-Betriebsart eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt
  ist, können Sie, nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde
  und zum Stillstand gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am Fokussierring
  manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
  Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion](Manual Override)
  durch Drehen am Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs.
  Um die Jederzeit-MF-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am
  Objektiv auf die MO-Position (Abb.3).
  ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
  Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion
  zwischen AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung
  am Fokusring zur Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert
  werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der
  SIGMA Optimization Pro.
  ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
  heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
  ż
  BRENNWEITENEINSTELLUNG
  Ž
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  ÜBER DIE OS (OPTICAL STABILIZER) FUNKTION
  Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe
  in Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme
  entsteht. Stellen Sie den OS Schalter auf ON (Abb.4). Drücken Sie den
  Auslöser halb durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil
  steht und drücken den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es
  dauert ca. 1 Sekunde, um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild
  zu erzeugen).
  ŦBitte benutzen Sie den Optical Stabilizer nicht in den folgenden Situationen:
  ƒ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
  ƒ bei Langzeitbelichtungen (Bulb)
  ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser
  genommen haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die
  Belichtungsdaten anzeigt. Nehmen Sie niemals das Objektiv von der
  Kamera oder entfernen Sie die Batterien der Kamera, während der Optical
  Stabilizer noch aktiviert ist, Sie können das Objektiv hierdurch beschädigen.
  ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des
  Aufladens des eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen
  Einfluss auf Ihre Bilder.
  ŦFor Canon mount, the Optical Stabilizer (OS) function will not work with film
  SLR cameras except the Canon EOS-1V.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf,
  daß die Blende korrekt einrastet. (Abb.5)
  Ŧ
  Zum
  Transport
  oder
  zur
  Aufbewahrung
  des
  Objektives
  kann
  die
  Gegenlichtblende
  abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden.
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Polfilter.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien,
  deren Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische
  Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch
  oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen
  im Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die
  Reparatur eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder - Linsen 14 - 19
  Größter
  Abbildun
  g
  smaßstab
  1:4.8
  Dia
  g
  onaler Bildwinkel
  84.1
  -
  34.3° Filterdurchmesser 82mm
  Kleinste Blende 22
  Abmessun
  g
  en Ø×
  Baulän
  g
  e
  88
  x107.6mm
  Naheinstell
  g
  renze 37cm Gewicht 1020
  g
  ŦAbmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  Ŧ
  Das
  Glas,
  das
  für
  das
  Objektiv
  verwendet
  wird,
  enthält
  kein
  umweltschädliches
  Blei und Arsen.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le
  meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire
  attentivement le mode d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  Filetage pour filatre
  Bague de zoom
  Bague des distances
  Echelle
  des
  distances
  Repère de distance
  Curseur OS
  Sélecteur
  de
  mise
  au
  point
  Baïonnette
  Pare-Soleil
  EN MONTURE NIKON
  Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique,
  aux caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques Nikon AF
  de type E. L’objectif est compatible avec les appareils indiqués dans le
  tableau (A). (Les modèles avec le symbole ۻ nécessitent la dernière version
  du firmware de l’appareil pour assurer la compatibilité.)
  ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
  ŦIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans le
  tableau (B).
  ŦPour les modèles qui ne figurent pas dans le tableau (A) ou dans le tableau
  (B), veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil pour vérifier la
  compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
  EN MONTURE CANON
  Il n’est pas possible d’enregistrer plus d’un objectif de même désignation,
  même si cet objectif est conçu pour assurer la fonction [Micro-adjustment de
  l’AF] intégrée aux reflex numériques.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent
  comme avec vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode
  d’emploi de l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez
  jamais l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces
  éléments.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le
  boîtier. Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF”(fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position “M position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au
  point.
  ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de
  mise au point de l'appareil.
  ŦEn cas dÞutilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est
  recommandé de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur.
  Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
  l’appareil en mode de mise au point “spot” (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
  retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise
  au point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à
  mi-course.
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual
  Override) en tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Pour une
  utilisation en mode de priorité manuelle du point, placez le commutateur de
  mode de mise au point de l'objectif sur la position « MO » (fig.3).
  ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche
  manuelle. Il est également possible de paramétrer la démultiplication de la
  bague de mise au point en retouche manuelle. Pour plus d'information,
  veuillez vous reporter à l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à
  l'adresse Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  ZOOMING
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  FONCTIONNEMENT
  DU
  STABILISATEUR
  OPTIQUE
  OS
  (OPTICAL STABILIZER)
  Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
  Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de
  la prise de vue. Placez le curseur OS sur ON (fig.4). Appuyez à mi-course sur le
  déclencheur, vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo.
  (la stabilisation de l'image est obtenue environ 1 seconde après que le
  déclencheur a été activé).
  ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
  ƒsi l'objectif est monté sur un trépied. ƒen pose B (longue durée d'exposition)
  ŦLe stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le
  déclencheur aussi longtemps que le posemètre affiche les valeurs
  d'exposition. Il ne faut jamais détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les
  piles du boîtier tant que le stabilisateur est activé, sous peine
  d'endommager l'objectif.
  ŦMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise
  de vue ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci
  n'affecte en rien les images.
  ŦPour la monture Canon, la fonction de stabilisation optique (OS) ne
  fonctionnera pas avec les boîtiers argentiques à objectifs interchangeables
  excepté le Canon EOS-1V.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif.
  Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage
  (fig.5).
  ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée.
  FILTRES
  ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le
  de type “circulaire.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec
  et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près
  de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne,
  des éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours
  possibles en cas de dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou
  de la buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez
  dans un local chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de
  placer l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle
  du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de l’objectif
  14 - 19
  Rapport de reproduction
  1:4.8
  Angle de champ 84.1
  -
  34.3° Diamétre de filtre 82mm
  Ouverture minimale 22
  Dimension:
  diamentre×longueur
  88
  x
  107.6mm
  Distance minimale de
  mise au
  oint
  37cm Poids 1020g
  ŦDimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  ŦLes verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u
  deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat
  gebruiken.
  BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  Filterschroefdraad
  Zoomring
  Scherpstelring
  Afstandschaal
  Index teken
  OS Schakelaar
  Scherpstelkeuze schakelaar
  Vatting
  Zonnekap
  VOOR NIKON VATTING
  Dit objectief beschikt over een electromagnetisch diafragma mechanisme
  met dezelfde specificaties als het E-type mechanisme in Nikon AF
  objectieven. Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in onderstaande
  Tabel (A) aangegeven (voor modellen met Ŭ markering is hiervoor de
  nieuwste versie van de camera firmware vereist)
  ŦHet is niet bruikbaar met film single-lens reflex cameras.
  ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruiken met cameras in Tabel (B).
  ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing
  van
  de
  camera
  op
  bruikbaarheid
  met
  E-type
  objectieven.
  VOOR CANON VATTING
  Er kan slechts één objectief met dezelfde beschrijving worden vastgelegd,
  desalniettemin kan dit objectief overweg met de [AF-fijnafstelling] functie
  van de camera.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het
  automatisch net zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor de
  gebruiksaanwijzing van uw camera.
  ŦOp
  de
  vatting
  bevindt
  zich
  een
  aantal
  electrische
  contacten
  en
  koppelstukken.
  Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
  verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met
  de voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van
  beschadiging.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op
  de AF postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
  schuifje op het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door
  aan de focusring te draaien.
  ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan
  de correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
  camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually
  override the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
  the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. For Full- time MF,
  set the focus mode switch on the lens to the MO position (fig.3).
  ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te
  selecteren AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de
  focusring bij te stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer
  informatie verwijzen wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
  FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN DE OPTICAL STABILIZER (OS)
  Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte
  te voorkomen. Schuif OS-schakelaar naar ON (fig.4). Druk de ontspanknop van
  uw camera half in. Controleer of het zoekerbeeld stabiel is en maak dan de
  opname (nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, duurt het ongeveer 1
  seconde voordat het zoekerbeeld stabiel is).
  ŦGebruik de Optical Stabilizer in de volgende gevallen niet:
  ƒ wanneer het objectief op een statief staat.
  ƒ met de sluitertijd op 'B' (bulb).
  ŦHet OS-systeem blijft werken wanneer u uw vinger van de ontspanknop
  neemt zolang de lichtermeter actief is. Haal het objectief niet van de camera
  en neem de batterij niet uit de camera wanneer de beeldstabilisator actief is.
  U zou het objectief kunnen beschadigen.
  ŦOok al lijkt het zoekerbeeld te dansen nadat u de opname hebt gemaakt of
  tijdens het laden van de ingebouwde flitser, heeft dit geen enkel effect op de
  opnamen.
  ŦDe optische stabilisatie (OS) functioneert niet in combinatie met film SLR
  cameras, behalve de Canon EOS-1V.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
  meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en
  nevenbeelden, die worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het
  onderwerp direct in het objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de
  zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.5)
  ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen.
  FILTERS
  ŦGebruik uitsluitend een “circulair polarisatiefilter in combinatie met een
  autofocus camera.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of
  lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een
  koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief,
  om beschadiging van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of
  naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik
  daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van
  water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische
  delen en electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de
  meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de
  koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat
  de temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de
  kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (
  groepen
  -
  elementen
  )
  14 - 19
  Maximale vergrotings
  maatstaf
  1:4.8
  Beeldhoek 84.1
  -
  34.3° Filtermaat 82mm
  Kleinste diafragma 22
  Afmetingen (diam. x lengte)
  88
  x
  107.6
  mm
  Kortste instelafstand
  37cm Gewicht 1020
  g
  ŦOpgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin.
  ŦDe glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend
  lood of a rsenicum.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los
  mejores resultados de su objetivo lea atentamente este manual de
  instrucciones antes de utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  Rrosca para filatros
  Aro del zoom
  Aro de enfoque
  Escala de distancias
  Linea de indice
  OS Botón
  Selector de enfoque
  Montura
  Parasol
  PARA MONTURA NIKON
  Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las
  mismas especificaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos Nikon
  AF. El objetivo es compatible con las cámaras señaladas en la tabla (A). (Los
  modelos con la marca Ŭ requieren la última versión del firmware en la
  cámara para asegurar la compatibilidad.)
  ŦNo es compatible con cámaras réflex de película de 35mm.
  ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
  ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B), por favor
  consulte el manual de instrucciones de la cámara para comprobar la
  compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
  PARA MONTURA CANON
  Este objetivo es compatible con la función [Micro ajuste AF] de la cámara,
  pero no se puede registrar más de un mismo objetivo con la misma
  descripción.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión.
  Para prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo
  cuando cambie de optica.
  MODE AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara.
  Por favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF (fig.2).Si quiere
  enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M. Ajuste el foco
  moviendo el aro de enfoque.
  ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es
  recomendable comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de
  enfoque.
  Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
  automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar el
  enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado
  automáticamente (y se pare) mientras mantenga el botón disparador
  suavemente presionado.
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando
  el anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en
  funcionamiento. Para MF a tiempo completo, ajuste el interruptor de modo de
  enfoque del objetivo a la posición "MO" (fig.3).
  ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
  Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida /
  Apagada. También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para
  operar la función MF completa. Para más información, por favor consulte el
  menú Ayuda” de “SIGMA Optimization Pro.
  ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita
  desde el siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIZADOR ÓPTICO
  Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado
  por el movimiento o temblor. Fijar OS (Estabilizador Óptico) en la posición
  encendido (fig.4). Presionar el disparador a medio camino, confirmar que la
  imagen en el visor aparece estable y entonces tomar la fotografía. (Tarda
  aproximadamente 1 segundo en producir una imagen estable tras haber
  presionado el disparador)
  ŦNo utilice el estabilizador óptico en las siguientes situaciones:
  Cuando el objetivo este montado en un trípode
  Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
  ŦEl Estabilizador Óptico funciona a pesar de quitar el dedo del disparador
  durante el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el
  objetivo o las baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya
  que podría causar defectos en el objetivo.
  ŦA pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
  inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del
  flash esto no provocará defectos en la fotografía.
  ŦPara monturas Canon, la función de estabilización óptica (OS) no funciona
  con cámaras SLR de película, excepto con la Canon EOS-1V.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este
  parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación
  ambiental. Al conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.5).
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el
  parasol y después invertirlo en el objetivo.
  FILTROS
  ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de
  tipo circular.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y
  seco, preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el
  tratamiento de los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o
  limpia objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca
  del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible
  reparar los mecanismos internos, elementos de cristal y componentes
  eléctricos dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en
  la superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo
  de un lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que
  su temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo 14 - 19 Ampliación 1:4.8
  Ángulo de visión 84.1 - 34.3° Diámetro filtro 82mm
  Apertura mínima 22
  Dimensiones
  (
  diám x long
  )
  88 x 107.6mm
  Distancia mínima enfoque 37cm Peso 1020g
  ŦDimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ŦLos materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos
  para la salud ni el medio ambiente.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti
  istruzioni prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile
  ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
  Portafiltri frontale a vite
  Ghiera di variazione della focale
  Ghiera di messa a fuoco
  Scala delle distanze
  Indice di collimazione
  Interruttore OS
  Selettore di fuoco
  Innesto
  Paraluce
  PER INNESTO NIKON
  L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le stesse
  caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi Nikon AF.
  L’obiettivo è compatibile con le fotocamere elencate nella Tabella (A). (I
  modelli contrassegnati con il simbolo Ŭ devono avere il firmware aggiornato
  allultima versione per poter funzionare correttamente).
  Non è compatibile con le fotocamere reflex a pellicola.
  Non è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella
  Tabella (B).
  Per verificare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-E dei modelli non
  elencati né nella Tavola (B) né nella tavola (A), consultate I relative libretti
  d’istruzione.
  PER INNESTO CANON
  Non è possibile regolare più di un obiettivo con le medesime caratteristiche,
  anche se l’obiettivo è progettato per regolare la funzione [Regolazione fine AF]
  incorporata nelle reflex digitali.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v.
  istruzioni per l’uso della fotocamera).
  La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e
  altri elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I
  contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
  appoggiate l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù
  la parte della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in
  questione.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una
  volta
  montato
  sulla
  fotocamera,
  l'obiettivo
  Sigma
  funziona
  automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo,
  la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente,
  scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M. In questo caso si mette a fuoco
  ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza
  del quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel
  mirino.
  Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino ad
  autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
  funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
  pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco
  automatica (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di
  messa a fuoco manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
  L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua.
  Basta ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual
  Override). Per la modalità MF-Full-Time impostare, sull’obiettivo, la modalità
  di messa a fuoco nella posizione MO” (fig.3)
  Grazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato,
  “Sigma Optimization Pro è possibile impostare la Funzione di messa a
  fuoco manuale MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche
  possibile impostare l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per
  maggiori informazioni consultare la voce “Aiuto” nel menu di Sigma
  Optimization Pro.
  Il software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
  questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  MANOVRA DELLO ZOOM
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
  Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal
  tremolio impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Impostare il
  cursore OS su ON (fig.4). Premere il pulsante di scatto a metà corsa, accertarsi
  che l’immagine nel mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto. (Bisogna
  attendere circa un secondo prima che l’immagine, visibile nel mirino, si
  stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà corsa).
  Lo Stabilizzatore Ottico non si può usare quando la fotocamera è montata
  su cavalletto, oppure quando l’otturatore è impostato sulla posa B.
  Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo
  dell’esposizione, dopo che avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non
  staccate mai l’obiettivo dalla fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è
  in funzione: potreste danneggiare l’obiettivo.
  Può accade che, appena dopo lo scatto, nel mirino l’immagine appaia mossa,
  oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi e in
  altre situazioni simili. Ciò non causa affatto immagini mosse.
  Negli obiettivi con innesto Canon lo stabilizzatore ottico OS non è attivo con
  i corpi macchina delle reflex a pellicola.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a
  baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini
  fantasma che possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver
  applicato il paraluce, sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.5)
  Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario.
  FILTRI
  Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del
  tipo “circolare.
  CURA E CONSERVAZIONE
  Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte
  temperature o umidità eccessiva.
  In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in
  un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a
  vapori di canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati
  rivestimenti antiriflessi.
  Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto
  la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici
  e i componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua,
  tanto da renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa
  o provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano
  riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo
  nella relativa custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla
  temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione
  ottica
  (Gru
  pp
  i-El.)
  14 - 19
  Ra
  pp
  orto d’in
  g
  randim.
  1:4.8
  An
  g
  oli di cam
  p
  o 84.1 - 34.3° Diamentro filtri 82mm
  Apertura minima 22
  Dimensioni
  (
  diametro
  ×
  lunghezza
  )
  88
  x
  107.6
  mm
  Distanza
  min.
  messa fuoco
  37cm Peso 1020
  g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non contengono
  piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo
  ecologico.
  ITALIANO
Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese. Hai domande sul Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon

Generale
Marca Sigma
Modello 24-70mm F2.8 DG OS HSM Art Canon
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese
Tipo di file PDF

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più