Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT

Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍ
  LJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷ
  දॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟ
  ଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇ
  ǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤ
  ƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ܤμɥỉắදॖ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷ
  Ҿ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆ
  ဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛȬȳǺǭȣȃ
  ȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕ
  ᨼήྵᝋǛឪƜƠ
  Ŵ
  ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴ
  ৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  ձȕǣȫǿȸƶơ
  ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ճȞǦȳȈ
  մȬȳǺȕȸȉ
  ἰỶἁἿἧỻ
  ἌဇἾὅἌỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴȞǤǯȭȕǩȸǵȸǺǷǹȆȠƷȬȳǺȞǦȳȈ
  ᙹ఍ƴแਗƠƨȇǸǿȫǫȡȩƴ̅ဇưƖLJƢŵ
  ŦȕǩȸǵȸǺȞǦȳȈᙹ఍ƷǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵ
  E ἰỸὅἚဇἾὅἌỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴǽȋȸᙌᲢǢȫȕǡᲣE ȞǦȳȈŴAPS-C ǵǤ
  ǺǻȳǵȸƷȇǸǿȫǫȡȩƴ̅ဇưƖLJƢŵ
  ŦA ȞǦȳȈƷǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵ
  Ŧǫȡȩƴ઀᠍ƷȬȳǺᙀദೞᏡƷപ୺ӓࠀᙀദƷᚨܭǛžǪȸ
  ȈſƴƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵᚨܭ૾ඥƴƭƖLJƠƯƸŴƓ̅ƍ
  ƷǫȡȩƷ̅ဇᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺᙀദೞᏡǛ઀᠍ƠƯƍƳƍǫȡȩưƸŴപ୺ӓࠀƕᙀദƞ
  ǕLJƤǜŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸ
  Ŵ
  Ɠ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏
  ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢ
  ǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈƠŴȕ
  ǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ŦȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿
  ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјư
  ƢŵȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJư
  ׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍᲢ׋ 2Უŵ
  Ŧઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕ
  Ǔ˄ƚƕưƖLJƢᲢ׋ 3Უŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ
  ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕ
  ǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  Ŧ
  ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍ
  ŵ
  ǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱ
  ƖƴƸ
  Ŵ
  ȖȭǢ
  ȸ
  ƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍ
  ŵ
  ਦƷួƳ
  ƲƸ
  Ŵ
  ᝤƷȬȳǺǯȪ
  ȸ
  Ȋ
  ȸ
  ෩ƱȬȳǺǯȪ
  ȸ
  ȋȳǰȚȸȑ
  ȸ
  ư
  ᠉ƘਚƍƯƘ
  Ʃƞƍ
  ŵ
  șȳǸȳ
  Ŵ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅
  ǘƳƍưƘƩƞƍ
  ŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ
  ຤ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂlj
  ƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJ
  Ƣŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸ
  ȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  ̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣǛ
  ƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȞǤǯȭȕǩ
  ȸ
  ǵ
  ȸ
  Ǻ
  ǽȋ
  ȸ
  E ȞǦȳȈ
  35mm Й੭ም໰ໜុᩉ
  112mm 84mm
  ဒ 21.9° 28.5°
  ȬȳǺನ঺Ტ፭௏Უ 6 - 10
  இݱ዁Ǔ
  16
  இჺજࢨុᩉ
  0.5m
  இٻજࢨ̿ྙ
  1:7.4
  ȕǣȫǿȸǵǤǺ
  55mm
  இٻࢲgμᧈ 66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
  ᣻ 265g 280g
  ŦƜƷȬȳǺƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJ
  Ƥǜŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴǍƻእǛԃLJƳƍ࿢ؾݣሊǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  ᜩԓ
  දॖ
  ㄒ㻌
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to
  get the maximum performance and enjoyment out of your Sigma
  lens, please read this instruction booklet thoroughly before you
  start to use the lens.
  WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
  Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can
  cause damage to the eye or loss of eyesight.
  Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap
  attached, whether the lens is attached to the camera or not.
  This will prevent the lens from concentrating the sun’s rays,
  which may cause a fire.
  The shape of the mount is very complex. Please be careful
  when handling it so as not to cause injury.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  ձFilter Attachment Thread
  ղFocus Ring
  ճMount
  մLens Hood
  FOR MICRO FOUR THIRDS MOUNT
  This lens can be used with Micro Four Thirds™ System lens
  mount specification cameras.
  You cannot use it on Four Thirds™ System lens mount
  specification cameras.
  FOR SONY E-MOUNT
  This lens can be used with Sony camera system E-mount
  (APS-C format) cameras.
  You cannot use it on Sony A-mount cameras.
  In
  the
  camera
  setting,
  select
  Auto
  in
  the
  distortion
  compensation
  from the lens compensation menu.
  In
  case
  the
  camera
  does
  not
  incorporate
  the
  lens
  compensation
  function, the lens cannot offer distortion compensation.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will
  automatically function in the same way as your normal lens.
  Please refer to the instruction booklet for your camera body.
  On the lens mount surface, there are many electrical contacts.
  Be careful not to damage them. If they are damaged, it may
  cause the camera to malfunction.
  FOCUSING
  For autofocus operation, set the camera to autofocus mode.
  If you wish to focus manually, set the camera to manual focus
  mode. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  Please refer to the cameras instruction manual for details on
  changing the cameras focusing mode.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This
  lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by
  bright illumination from outside the picture area. Attach the
  hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.2)
  In order to place the lens and hood into the storage case, you
  must first remove the hood, then replace it on the lens in the
  reverse position. (fig.3)
  BASIC CARE AND STORAGE
  Avoid any shocks or exposure to extreme high or low
  temperatures or to humidity.
  For extended storage, choose a cool and dry place, preferably
  with good ventilation. To avoid damage to the lens coating,
  keep away from mothballs or naphthalene gas.
  Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to
  remove dirt or finger prints from the lens elements. Clean by
  using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
  This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain
  or near water, keep it from getting wet. It is often impractical
  to repair the internal mechanism, lens elements and electric
  components damaged by water.
  Sudden temperature changes may cause condensation or fog
  to appear on the surface of the lens. When entering a warm
  room from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in
  the case until the temperature of the lens approaches room
  temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-mount
  Equivalent 35mm-
  format focal length
  112mm 84mm
  Angle of View 21.9° 28.5°
  Lens construction 6 - 10
  Minimum Aperture 16
  Minimum Focusing
  Distance
  0.5m (1.64 ft)
  Magnification 1:7.4
  Filter Size 55mm
  Dimensions: Dia. x
  Length
  66.5 x 58.1mm
  (2.62 x 2.29in)
  66.5 x 59.5mm
  (2.62 x 2.34 in)
  Weight 265g (9.35oz) 280g (9.88oz)
  This lens is not incorporated with OS (Optical Stabilizer)
  function.
  The glass materials used in the lens do not contain
  environmentally hazardous lead and arsenic.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf
  dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich
  diese
  Anleitung
  vor
  der
  ersten
  Benutzung
  des
  Gerätes
  aufmerksam
  durch.
  ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
  Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da
  dies zu Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des
  Sehvermögens führen kann.
  Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht
  ist oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel
  der direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen
  Brand zu vermeiden, der durch das Objektiv einfallende und
  gebündelte Strahlen ausgelöst werden könnte.
  Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie
  vorsichtig im Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ձFiltergewinde
  ղEntfernungsring
  ճAnschluß
  մGegenlichtblende
  FÜR DEN MICRO FOUR THIRDS ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv kann an Kamerasystemen mit Micro Four
  Thirds™ Anschluss verwendet werden.
  An Kamerasystemen mit Four Thirds™ Anschluss können Sie
  das Objektiv nicht verwenden.
  FÜR DEN SONY E-MOUNT ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv kann an SonyKamerasystemen mit E-Mount
  (APS-C Format) Anschluss verwendet werden.
  An Kamerasystemen mit Sony A-Mount Anschluss können Sie
  das Objektiv nicht verwenden.
  Wählen Sie in den Kameraeinstellungen im Objektivkomp.
  -Menü "Auto" für die Verzeichnungskorrektur.
  Im
  Fall,
  dass
  die
  Kamera
  keine
  Objektivkorrekturfunktion
  besitzt,
  wird
  keine
  Verzeichnungskorrektur
  für
  das
  Objektiv
  angewandt.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso
  automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber
  finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
  Am
  Objektivanschluss
  befinden
  sich
  viele
  elektrische
  Kontakte.
  Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu beschädigen.
  Sollten sie beschädigt werden, kann das Fehlfunktionen der
  Kamera verursachen.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
  Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den
  Autofokusmodus.
  Möchten
  Sie
  manuell
  fokussieren,
  stellen
  Sie
  die
  Kamera auf den manuellen Fokusmodus. Die Scharfeinstellung
  erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
  Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera
  entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das
  Objektiv
  wird
  mit
  einer
  abnehmbaren
  Bajonett
  -
  Gegenlichtblende
  geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie
  sie durch starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können.
  Orientieren Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an
  den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß die
  Blende korrekt einrastet. (Abb.2)
  Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann
  die
  Gegenlichtblende
  abgenommen
  und
  umgestülpt
  aufgesetzt
  werden. (Abb.3)
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen
  bzw. niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und
  möglichst
  gut
  belüfteten
  Ort.
  Vermeiden
  Sie
  die
  Lagerung
  in
  der
  Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen
  könnten.
  Verwenden
  Sie
  zur
  Entfernung
  von
  Schmutz
  oder
  Fingerabdrücken
  auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere
  organische Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes
  Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb
  bei Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für
  ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit
  Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives
  und seiner Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in
  ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange
  im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die
  Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-mount
  Brennweite äquivalent zum
  KB-Format
  112mm 84mm
  Diagonaler Bildwinkel 21.9° 28.5°
  Glieder - Linsen 6 - 10
  Kleinste Blende 16
  Naheinstellgrenze 0.5m
  Größter
  Abbildungsmaßstab
  1:7.4
  Filterdurchmesser 55mm
  Abmessungen
  Ø
  x
  Baulänge
  66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
  Gewicht 265g 280g
  Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (Optischer Stabilisator)
  ausgestattet.
  Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
  umweltschädliches Blei und Arsen.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en
  tirer le meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous
  conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant toute
  utilisation.
  AVERTISSEMENT
  !
  :
  PRECAUTIONS
  D’UTILISATION
  Ne regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait
  entraîner une cécité définitive.
  Ne pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le
  soleil sans son bouchon de protection avant. La concentration
  des rayons du soleil pourrait provoquer un incendie.
  La forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors
  de la manipulation afin d’éviter toute blessure.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  ձFiletage pour filtre
  ղBague des distances
  ճBaïonnette
  մPare-Soleil
  POUR LA MONTURE MICRO QUATRE TIERS
  Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers équipés de la
  monture Micro Quatre Tiers™.
  Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers
  équipés de la monture Quatre Tiers™.
  POUR LA MONTURE SONY E
  Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers Sonyéquipés de
  la monture E (format APS-C).
  Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers
  Sony équipés de la monture A.
  Dans le menu de l'appareil, sélectionnez « Auto » dans le
  menu de correction de l’objectif.
  Dans le cas où l'appareil ne possède pas la fonction de
  correction de l’objectif, l'objectif ne peut pas assurer la
  correction de distorsion.
  FIXATION SUR LAPPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes
  fonctionnent comme avec vos objectifs habituels. Consultez
  éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
  Veillez
  à
  ne
  pas
  endommager
  les
  nombreux
  contacts
  électroniques
  présents sur la surface de la baïonnette de l’optique. En cas
  de dommage, cela peut provoquer un dysfonctionnement du
  boîtier.
  MISE AU POINT
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode
  AF. Pour une mise au point manuelle, placez le boîtier en mode
  MF et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
  Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour
  changer le mode de mise au point de l'appareil.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré
  avec
  objectif.
  Ce
  pare-soleil
  protège
  l’objectif
  des
  rayons
  parasites
  et
  de
  lumière
  incidente.
  Assurez
  -
  vous
  qu’il
  se
  fixe
  convenablement
  jusqu’à la position de blocage (fig.2).
  Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de
  transport, veillez à détacher d'abord le pare-soleil et à le
  replacer ensuite en position inversée. (fig.3)
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures
  extrèmes, ou à l’humidité.
  Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un
  endroit frais, sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près
  de la naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne pas
  détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière
  organique pour le nettoyage de saletés ou d’empreintes de
  doigts sur les éléments optiques.
  Cet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de
  pluie ou près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les
  réparations du mécanisme interne, des éléments optiques
  et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles
  en cas de dommages.
  Des écarts soudains de température peuvent causer de la
  condensation ou de la buée peut apparaître sur la lentille
  frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en
  venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
  l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine
  celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  MICRO
  QUATRE
  TIERS
  Sony monture-E
  Longueur
  focale
  équivalente
  au format 24x36
  112mm 84mm
  Angle de champ 21.9° 28.5°
  Construction de l’ objectif
  6 - 10
  Ouverture minimale 16
  Distance minimale de
  mise au point
  0.5m
  Rapport de reproduction 1:7.4
  Diamétre de filtre 55mm
  Dimension:
  diamentre×longueur
  66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
  Poids 265g 280g
  Cet
  objectif
  n’intègre
  pas
  la
  fonction
  de
  stabilisation
  optique
  OS.
  Les
  verres
  utilisés
  dans
  cet
  objectif
  ne
  contiennent
  aucune
  matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft
  aangeschaft. Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma
  objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing
  geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  WAARSCHUWING!! :
  VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
  Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan
  oogbeschadiging veroorzaken of gezichtsverlies.
  Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of
  het nu wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor
  voorkomt u dat zonnestralen zich in het objectief kunnen
  bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
  De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u
  voorzichtig te zijn om verwondingen en beschadigingen te
  voorkomen.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ձFilterschroefdraad
  ղScherpstelring
  ճVatting
  մZonnekap
  VOOR MICRO FOUR THIRDS LENSVATTING
  Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Micro Four
  Thirds™ Syteem en niet met het Four Thirds™ Systeem.
  VOOR SONY E-LENSVATTINGEN
  Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Sony
  camera systeem E-lensvatting (APS-C formaat) en niet met
  Sony A-lensvatting cameras.
  Selecteer in de camera instelling bij lenscompensatie van het
  objectief "Auto".
  In
  het
  geval
  de
  camera
  niet
  beschikt
  over
  een
  lenscompensatie
  functie kan het objectief geen lenscompensantie bieden.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal
  het automatisch net zo functioneren als de originele objectieven.
  Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische
  contacten. Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen.
  Beschadiging kan ervoor zorgen dat de camera niet goed
  werkt.
  SCHERPSTELLEN
  Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u
  handmatig
  wilt
  scherpstellen
  zet
  dan
  de
  camera
  in
  de
  handmatige
  scherpstelstand.
  U
  kunt
  de
  scherpstelling
  aanpassen door aan
  de focusring te draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
  bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
  ZONNEKAP
  Bij
  dit
  objectief
  wordt
  een
  losse
  zonnekap
  met
  bajonetaansluiting
  meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van
  lichtvlekken en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door
  sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
  objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap
  deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.2)
  Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer,
  moet u eerst de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het
  objectief plaatsen. (fig.3)
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan
  extreem hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies
  dan voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde
  plaats.
  Houd
  het
  objectief,
  om
  beschadiging
  van
  de
  lenscoating
  te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
  Gebruik geen thinner, benzine of andere organische
  schoonmaakmiddelen om vuil of vingerafdrukken van de
  lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een speciaal
  lensdoekje of lenstissues.
  Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de
  buurt van water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen,
  interne mechanische delen en electrische componenten die
  door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet
  tegen redelijke kosten te herstellen.
  Plotselinge
  temperatuur
  verandering
  kan
  condensatie
  veroorzaken
  op het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme
  kamer vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het
  objectief in de tas te houden totdat de temperatuur van het
  objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  MICRO FOURTHIRDS
  Sony E-lensvatting
  Equivalent met 35mm-formaat
  112mm 84mm
  Beeldhoek 21.9° 28.5°
  Lensconstructie
  (groepen - elementen)
  6 - 10
  Kleinste diafragma 16
  Kortste instelafstand 0.5m
  Maximale vergrotings maatstaf
  1:7.4
  Filtermaat 55mm
  Afmetingen (diam.lengte)
  66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
  Gewicht 265g 280g
  Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.
  De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen
  milieu belastend lood of a rsenicum.
  NEDERLANDS
  Le
  agradecemos
  la
  compra
  de
  este
  objetivo
  Sigma.
  Para
  conseguir
  los mejores resultados de su objetivo lea atentamente este
  manual de instrucciones antes de utilizarlo.
  ¡¡
  ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
  No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
  puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
  Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al
  sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los
  rayos del sol en el objetivo, lo que podría provocar un incendio.
  La
  forma
  de
  la
  montura
  es
  muy
  compleja.
  Por
  favor,
  manipulela
  cuidadosamente para no dañarse.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ձRosca para filtros
  ղAro de enfoque
  ճMontura
  մParasol
  PARA MONTURAS MICRO CUATRO TERCIOS
  Este objetivo se puede usar con cámaras con las monturas
  especificas del Sistema Micro Cuatro Tercios™.
  No podrá usar este objetivo con cámaras del Sistema Cuatro
  Tercios™.
  PARA MONTURAS SONY MONTURA E
  Este objetivo se pude usar con las cámaras Sonycon el
  sistema de montura E (Formato APS-C).
  No podrá usar este objetivo con cámaras Sony montura A.
  En los ajustes de cámara seleccione AUTO en el menú de
  compensación de distorsión del objetivo.
  En
  caso
  de
  que
  la
  cámara
  no
  incorpore
  la
  función
  de
  distorsión
  del objetivo, este no ofrecerá dicha distorsión.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo
  modo que los objetivos originales. Consulte el manual de
  instrucciones de su cámara.
  En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
  Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que la
  cámara no funcione correctamente.
  ENFOQUE
  Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo enfoque
  automático. Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en
  enfoque manual. Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el
  manual de instrucciones de la cámara.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo
  bayoneta. Este parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos
  producidos
  por
  la
  iluminación
  ambiental.
  Al
  conectarlo
  compruebe
  que quede completamente sujeto. (fig.2).
  Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene
  que sacar el parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.3).
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas,
  altas o bajas, y/o humedad.
  En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un
  lugar fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación.
  Para evitar daños en el tratamiento de los objetivos, aléjelos
  de las bolas o gas de naftalina.
  No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos
  para limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos
  utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
  Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la
  lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es
  prácticamente imposible reparar los mecanismos internos,
  elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el
  agua.
  Si
  hay
  cambios
  súbitos
  de
  temperatura
  puede
  haber
  condensación
  o
  velo
  en
  la
  superficie
  del
  objetivo.
  Cuando
  entre
  en
  una
  habitación
  cálida, viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el
  objetivo en su caja hasta que su temperatura se asemeje a la
  de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  MICRO CUATRO TERCIOS
  Sony montura E
  Distancia
  focal
  equivalente
  en formato 35mm
  112mm 84mm
  Ángulo de visión 21.9° 28.5°
  Construcción
  del objetivo
  6 - 10
  Apertura mínima 16
  Distancia
  mínimaenfoque
  0.5m
  Ampliación 1:7.4
  Diámetro filtro 55mm
  Dimensiones
  (diámxlong)
  66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
  Peso 265g 280g
  Este
  objetivo
  no
  incorpora
  la
  function
  OS
  (Estabilizador
  Óptico).
  Los
  materiales
  empleados
  en
  el
  objetivo
  no
  contienen
  productos
  nocivos para la salud ni el medio ambiente.
  ESPA
  Ñ
  OL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del
  vostro nuovo obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere
  attentamente le presenti istruzioni prima di cominciare a usarlo.
  Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le migliori
  prestazioni e soddisfazioni.
  ATTENZIONE!!
  :
  PRECAUZIONI
  PER
  LA
  SICUREZZA
  Non guardare il sole attraverso l’obiettivo. Si corre il rischio di
  gravi danni all’occhio o una diminuzione della vista.
  Che si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate
  l’obiettivo al sole senza il coperchietto frontale. Ciò per
  evitare il pericolo d’incendio, causato dai raggi del sole
  concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
  La costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non
  danneggiarla mentre maneggiate l’obiettivo.
  ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
  ձPortafiltri frontale a vite
  ղGhiera di messa a fuoco
  ճInnesto
  մParaluce
  RIGUARDO ALL’INNESTO MICRO QUATTRO TERZI
  Questo obiettivo va usato con le fotocamere del Sistema Micro
  Quattro Terzi.
  Non è possibile usarlo con le fotocamere del Sistema Quattro
  Terzi.
  PER INNESTI SONY-E
  Questo obiettivo può essere usato con le fotocamere dotate di
  innesto del sistema Sony
  (Formato APS-C).
  Non può essere usato con le fotocamere Sony dotate di
  innesto A.
  Nel settaggio della fotocamera impostare "Auto" nell'opzione
  Compensazione della Distorsione del menu Compensazione
  Obiettivo.
  Qualora la fotocamera non offra la funzione di Compensazione
  dell'Obiettivo, l'obiettivo non potrà offrire la Compensazione
  della Distorsione.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una
  volta
  che
  avrete
  inserito
  lo
  zoom
  nell’innesto
  della
  fotocamera,
  funzionerà automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi
  altro obiettivo (v. istruzioni per l’uso della fotocamera).
  Sulla flangia dell’innesto ci sono alcuni contatti elettrici.
  Attenzione a non danneggiarli, ciò potrebbe essere causa di
  malfunzionamenti.
  MESSA A FUOCO
  Per fotografare in autofocus è necessario regolare la fotocamera
  sulla modalità autofocus. Se desiderate mettere a fuoco
  manualmente, impostate la fotocamera su tale modalità. La
  messa a fuoco si regola muovendo il relativo anello.
  Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare
  la modalità di messa a fuoco.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con
  attacco a baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi
  interni e le immagini fantasma che possono prodursi con
  un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce,
  sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.2)
  Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche
  all’incontrario. (fig.3)
  CURA E CONSERVAZIONE
  Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo
  ad alte temperature o umidità eccessiva.
  In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate
  l’obiettivo in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben
  aerato. Evitate di esporlo a vapori di canfora o naftalina, che
  potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando
  si tratta di eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o
  impronte digitali, Ripuliteli invece con un panno morbido
  inumidito o con una cartina per lenti.
  L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando
  lo usate sotto la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i
  meccanismi interni, gli elementi ottici e i componenti elettrici
  vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
  renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  Improvvisi
  sbalzi
  di
  temperatura
  possono
  favorire
  la
  formazione
  di
  condensa
  o
  provocare
  la
  velatura
  della
  lente
  frontale.
  Quando
  entrate in un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi
  consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa custodia finché
  la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura
  ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  MICRO
  QUATTRO
  TERZI
  INNESTO SONY E
  Equivalenza con la focale
  del 35mm
  112mm 84mm
  Angoli di campo 21.9° 28.5°
  Costituzione
  ottica
  (Gruppi
  -
  El.)
  6 - 10
  Apertura minima 16
  Distanza min. messa fuoco 0.5m
  Rapporto d’ingrandim. 1:7.4
  Diamentro filtri 55mm
  Dimensioni
  (diametro × lunghezza)
  66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
  Peso 265g 280g
  Questi
  obiettivi
  non
  offrono
  la
  funzione
  OS
  (Stabilizzazione
  Ottica)
  Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
  contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente
  pericolose sotto il profilo ecologico.
  ITALIANO
  Tack för att du valde Sigma. För att få ut största möjliga nytta
  och nöje av ditt Sigma objektiv, rekommenderar vi att du läser
  igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda
  objektivet.
  VARNING!! : SÄKERHETSANVISNINGAR
  Titta INTE mot solen genom objektivet, detta skada din syn
  allvarligt.
  Oavsett om objektivet sitter på kameran eller inte, bör det inte
  lämnas i direkt solljus utan objektivlocket på. Detta med
  anledning av brandrisken, då objektivet i princip fungerar som
  ett förstoringsglas!
  Objektivets konstruktion är väldigt avancerad. Var försiktig vid
  användning för att undvika personskador.
  DELARNAS NAMN (fig.1)
  ձFiltergänga
  ղFokusring
  ճFattning
  մMotljusskydd
  FÖR MICRO 4:3-FATTNING
  Objektivet kan användas med Micro 4:3 systemets kameror.
  Fungerar INTE på 4:3 systemets kameror.
  FÖR SONY E-FATTNING
  Objektivet kan användas på Sony kamera-systemets
  E-fattade kameror (APS-C format).
  Fungerar INTE på Sony A-fattning.
  I menyn för kamerainställningar och kompensation av
  objektivdistorsion välj läge ”Auto
  Om kameran inte har kompensation för distorsion kan inte
  objektivet kompensera för distorsion.
  MONTERING PÅ KAMERAN
  Sigma objektiv har exakt samma fattning som din kameras
  originalobjektiv. Följ därför bruksanvisningen till din kamera för
  att sätta på och taga av objektiv.
  Objektivets fattning (den som sitter mot kameran), har
  mängder med elektroniska kontakter. Var försiktig med dessa
  så de inte tar skada, detta för sker att undvika
  funktionsproblem.
  SKÄRPEINSTÄLLNING
  För autofokus, ställ in kameran i autofokusläge. För manuell
  fokusering, ställ in kameran i manuellt fokusläge. Manuell
  skärpeinställning sker genom att vrida på fokuseringsringen.
  Vänligen läs i kamerans instruktionsbok om hur du ändrar
  fokuserings läget.
  MOTLJUSSKYDD
  Ett motljusskydd av bajonettyp medföljer Sigma objektiv.
  Motljusskyddet skyddar mot att oönskat ljus påverkar dina
  bilder. Det skydder också i viss mån linsytan mot slag, repor och
  regn (fig.2).
  Vid samtidig förvaring av objektiv och motljusskydd i
  medföljande väska, tag först av motljusskyddet och sätt
  sedan på det bakfram på objektivet (fig.3).
  VÅRDA DITT OBJEKTIV
  Undvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot
  stötar och slag.
  Vid längre tids förvaring väij en kall och torr plats. Undvik
  naftalin som kan skada objektivets antireflexbehandling.
  Använd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vätskor. Vid
  rengöring, använd en mjuk linsputstrasa som du kan köpa i din
  fotoaffär.
  Objektivet är inte vattensäkert. Skydda det mot regn, snö eller
  vattenstänk.
  Plötsliga temperaturväxlingar kan orsaka kondens på
  objektivet. Vänta tills objektivet (och kameran) fått samma
  temperatur som omgivningen innan du använder den igen.
  TEKNISKA DATA
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-fattning
  Motsvarande 35mm-
  format brännvidd
  112mm 84mm
  Bildvinkel 21.9° 28.5°
  Uppbyggnad 6
  - 10
  Minsta bländare 16
  Närgräns 0.5m
  Förstoringsgrad 1:7.4
  Filter 55mm
  Mått (diam.glängd)
  66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
  Vikt 265g 280g
  Detta objektiv har inte OS (Optisk stabilisering) funktion.
  Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget
  miljöfarligt bly eller arsenik.
  SVENSKA
Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 5.8. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese. Hai domande sul Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT

Marca Sigma
Modello 56mm f/1.4 DC DN Contemporary MFT
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Olandese, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese
Tipo di file PDF

Manuali dei prodotti correlati

Lenti Sigma

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più