Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍ
LJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷ
දॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟ
ଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇ
ǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤ
ƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ܤμɥỉắදॖ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷ
Ҿ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆ
ဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛȬȳǺǭȣȃ
ȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕ
ᨼήྵᝋǛឪƜƠ
Ŵ
້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴ
ৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
ձȕǣȫǿȸƶơ
ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
ճȞǦȳȈ
մȬȳǺȕȸȉ
ἰỶἁἿἧỻ
ἌဇἾὅἌỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴȞǤǯȭȕǩȸǵȸǺǷǹȆȠƷȬȳǺȞǦȳȈ
ᙹ఍ƴแਗƠƨȇǸǿȫǫȡȩƴ̅ဇưƖLJƢŵ
ŦȕǩȸǵȸǺȞǦȳȈᙹ఍ƷǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵ
E ἰỸὅἚဇἾὅἌỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴǽȋȸᙌᲢǢȫȕǡᲣE ȞǦȳȈŴAPS-C ǵǤ
ǺǻȳǵȸƷȇǸǿȫǫȡȩƴ̅ဇưƖLJƢŵ
ŦA ȞǦȳȈƷǫȡȩƴƸ̅ဇưƖLJƤǜŵ
Ŧǫȡȩƴ઀᠍ƷȬȳǺᙀദೞᏡƷപ୺ӓࠀᙀദƷᚨܭǛžǪȸ
ȈſƴƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵᚨܭ૾ඥƴƭƖLJƠƯƸŴƓ̅ƍ
ƷǫȡȩƷ̅ဇᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺᙀദೞᏡǛ઀᠍ƠƯƍƳƍǫȡȩưƸŴപ୺ӓࠀƕᙀദƞ
ǕLJƤǜŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸ
Ŵ
Ɠ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏
ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛ
ǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજࢨƢ
ǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈƠŴȕ
ǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ŦȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿
ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјư
ƢŵȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJư
ׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍᲢ׋ 2Უŵ
Ŧઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕ
Ǔ˄ƚƕưƖLJƢᲢ׋ 3Უŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ
༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕ
ǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
Ŧ
ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍ
ŵ
ǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱ
ƖƴƸ
Ŵ
ȖȭǢ
ȸ
ƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍ
ŵ
ਦƷួƳ
ƲƸ
Ŵ
ᝤƷȬȳǺǯȪ
ȸ
Ȋ
ȸ
෩ƱȬȳǺǯȪ
ȸ
ȋȳǰȚȸȑ
ȸ
ư
᠉ƘਚƍƯƘ
Ʃƞƍ
ŵ
șȳǸȳ
Ŵ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅
ǘƳƍưƘƩƞƍ
ŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ
຤ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂlj
ƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJ
Ƣŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸ
ȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣǛ
ƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȞǤǯȭȕǩ
ȸ
ǵ
ȸ
Ǻ
ǽȋ
ȸ
E ȞǦȳȈ
35mm Й੭ም໰ໜុᩉ
112mm 84mm
ဒ 21.9° 28.5°
ȬȳǺನ঺Ტ፭௏Უ 6 - 10
இݱ዁Ǔ
16
இჺજࢨុᩉ
0.5m
இٻજࢨ̿ྙ
1:7.4
ȕǣȫǿȸǵǤǺ
55mm
இٻࢲgμᧈ 66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
᣻ 265g 280g
ŦƜƷȬȳǺƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJ
Ƥǜŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴǍƻእǛԃLJƳƍ࿢ؾݣሊǬȩǹǛ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
ᜩԓ
දॖ
ㄒ㻌
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to
get the maximum performance and enjoyment out of your Sigma
lens, please read this instruction booklet thoroughly before you
start to use the lens.
WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can
cause damage to the eye or loss of eyesight.
Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap
attached, whether the lens is attached to the camera or not.
This will prevent the lens from concentrating the sun’s rays,
which may cause a fire.
The shape of the mount is very complex. Please be careful
when handling it so as not to cause injury.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
ձFilter Attachment Thread
ղFocus Ring
ճMount
մLens Hood
FOR MICRO FOUR THIRDS MOUNT
This lens can be used with Micro Four Thirds™ System lens
mount specification cameras.
You cannot use it on Four Thirds™ System lens mount
specification cameras.
FOR SONY E-MOUNT
This lens can be used with Sony camera system E-mount
(APS-C format) cameras.
You cannot use it on Sony A-mount cameras.
In
the
camera
setting,
select
Auto
in
the
distortion
compensation
from the lens compensation menu.
In
case
the
camera
does
not
incorporate
the
lens
compensation
function, the lens cannot offer distortion compensation.
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will
automatically function in the same way as your normal lens.
Please refer to the instruction booklet for your camera body.
On the lens mount surface, there are many electrical contacts.
Be careful not to damage them. If they are damaged, it may
cause the camera to malfunction.
FOCUSING
For autofocus operation, set the camera to autofocus mode.
If you wish to focus manually, set the camera to manual focus
mode. You can adjust the focus by turning the focus ring.
Please refer to the cameras instruction manual for details on
changing the cameras focusing mode.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This
lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by
bright illumination from outside the picture area. Attach the
hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.2)
In order to place the lens and hood into the storage case, you
must first remove the hood, then replace it on the lens in the
reverse position. (fig.3)
BASIC CARE AND STORAGE
Avoid any shocks or exposure to extreme high or low
temperatures or to humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably
with good ventilation. To avoid damage to the lens coating,
keep away from mothballs or naphthalene gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to
remove dirt or finger prints from the lens elements. Clean by
using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain
or near water, keep it from getting wet. It is often impractical
to repair the internal mechanism, lens elements and electric
components damaged by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or fog
to appear on the surface of the lens. When entering a warm
room from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in
the case until the temperature of the lens approaches room
temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Equivalent 35mm-
format focal length
112mm 84mm
Angle of View 21.9° 28.5°
Lens construction 6 - 10
Minimum Aperture 16
Minimum Focusing
Distance
0.5m (1.64 ft)
Magnification 1:7.4
Filter Size 55mm
Dimensions: Dia. x
Length
66.5 x 58.1mm
(2.62 x 2.29in)
66.5 x 59.5mm
(2.62 x 2.34 in)
Weight 265g (9.35oz) 280g (9.88oz)
This lens is not incorporated with OS (Optical Stabilizer)
function.
The glass materials used in the lens do not contain
environmentally hazardous lead and arsenic.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf
dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich
diese
Anleitung
vor
der
ersten
Benutzung
des
Gerätes
aufmerksam
durch.
ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da
dies zu Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des
Sehvermögens führen kann.
Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht
ist oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel
der direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen
Brand zu vermeiden, der durch das Objektiv einfallende und
gebündelte Strahlen ausgelöst werden könnte.
Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie
vorsichtig im Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ձFiltergewinde
ղEntfernungsring
ճAnschluß
մGegenlichtblende
FÜR DEN MICRO FOUR THIRDS ANSCHLUSS
Dieses Objektiv kann an Kamerasystemen mit Micro Four
Thirds™ Anschluss verwendet werden.
An Kamerasystemen mit Four Thirds™ Anschluss können Sie
das Objektiv nicht verwenden.
FÜR DEN SONY E-MOUNT ANSCHLUSS
Dieses Objektiv kann an SonyKamerasystemen mit E-Mount
(APS-C Format) Anschluss verwendet werden.
An Kamerasystemen mit Sony A-Mount Anschluss können Sie
das Objektiv nicht verwenden.
Wählen Sie in den Kameraeinstellungen im Objektivkomp.
-Menü "Auto" für die Verzeichnungskorrektur.
Im
Fall,
dass
die
Kamera
keine
Objektivkorrekturfunktion
besitzt,
wird
keine
Verzeichnungskorrektur
für
das
Objektiv
angewandt.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso
automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber
finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
Am
Objektivanschluss
befinden
sich
viele
elektrische
Kontakte.
Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu beschädigen.
Sollten sie beschädigt werden, kann das Fehlfunktionen der
Kamera verursachen.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den
Autofokusmodus.
Möchten
Sie
manuell
fokussieren,
stellen
Sie
die
Kamera auf den manuellen Fokusmodus. Die Scharfeinstellung
erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
GEGENLICHTBLENDE
Das
Objektiv
wird
mit
einer
abnehmbaren
Bajonett
-
Gegenlichtblende
geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie
sie durch starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können.
Orientieren Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an
den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß die
Blende korrekt einrastet. (Abb.2)
Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann
die
Gegenlichtblende
abgenommen
und
umgestülpt
aufgesetzt
werden. (Abb.3)
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen
bzw. niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und
möglichst
gut
belüfteten
Ort.
Vermeiden
Sie
die
Lagerung
in
der
Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen
könnten.
Verwenden
Sie
zur
Entfernung
von
Schmutz
oder
Fingerabdrücken
auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere
organische Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes
Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb
bei Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für
ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit
Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives
und seiner Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in
ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange
im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die
Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Brennweite äquivalent zum
KB-Format
112mm 84mm
Diagonaler Bildwinkel 21.9° 28.5°
Glieder - Linsen 6 - 10
Kleinste Blende 16
Naheinstellgrenze 0.5m
Größter
Abbildungsmaßstab
1:7.4
Filterdurchmesser 55mm
Abmessungen
Ø
x
Baulänge
66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
Gewicht 265g 280g
Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (Optischer Stabilisator)
ausgestattet.
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
umweltschädliches Blei und Arsen.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en
tirer le meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous
conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant toute
utilisation.
AVERTISSEMENT
!
:
PRECAUTIONS
D’UTILISATION
Ne regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait
entraîner une cécité définitive.
Ne pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le
soleil sans son bouchon de protection avant. La concentration
des rayons du soleil pourrait provoquer un incendie.
La forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors
de la manipulation afin d’éviter toute blessure.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
ձFiletage pour filtre
ղBague des distances
ճBaïonnette
մPare-Soleil
POUR LA MONTURE MICRO QUATRE TIERS
Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers équipés de la
monture Micro Quatre Tiers™.
Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers
équipés de la monture Quatre Tiers™.
POUR LA MONTURE SONY E
Cet objectif peut être utilisé avec les boîtiers Sonyéquipés de
la monture E (format APS-C).
Il n’est pas possible d’utiliser cet objectif avec des boîtiers
Sony équipés de la monture A.
Dans le menu de l'appareil, sélectionnez « Auto » dans le
menu de correction de l’objectif.
Dans le cas où l'appareil ne possède pas la fonction de
correction de l’objectif, l'objectif ne peut pas assurer la
correction de distorsion.
FIXATION SUR LAPPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes
fonctionnent comme avec vos objectifs habituels. Consultez
éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
Veillez
à
ne
pas
endommager
les
nombreux
contacts
électroniques
présents sur la surface de la baïonnette de l’optique. En cas
de dommage, cela peut provoquer un dysfonctionnement du
boîtier.
MISE AU POINT
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode
AF. Pour une mise au point manuelle, placez le boîtier en mode
MF et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour
changer le mode de mise au point de l'appareil.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré
avec
objectif.
Ce
pare-soleil
protège
l’objectif
des
rayons
parasites
et
de
lumière
incidente.
Assurez
-
vous
qu’il
se
fixe
convenablement
jusqu’à la position de blocage (fig.2).
Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de
transport, veillez à détacher d'abord le pare-soleil et à le
replacer ensuite en position inversée. (fig.3)
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures
extrèmes, ou à l’humidité.
Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un
endroit frais, sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près
de la naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne pas
détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière
organique pour le nettoyage de saletés ou d’empreintes de
doigts sur les éléments optiques.
Cet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de
pluie ou près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les
réparations du mécanisme interne, des éléments optiques
et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles
en cas de dommages.
Des écarts soudains de température peuvent causer de la
condensation ou de la buée peut apparaître sur la lentille
frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en
venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer
l’objectif dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine
celle du local.
CARACTERISTIQUES
MICRO
QUATRE
TIERS
Sony monture-E
Longueur
focale
équivalente
au format 24x36
112mm 84mm
Angle de champ 21.9° 28.5°
Construction de l’ objectif
6 - 10
Ouverture minimale 16
Distance minimale de
mise au point
0.5m
Rapport de reproduction 1:7.4
Diamétre de filtre 55mm
Dimension:
diamentre×longueur
66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
Poids 265g 280g
Cet
objectif
n’intègre
pas
la
fonction
de
stabilisation
optique
OS.
Les
verres
utilisés
dans
cet
objectif
ne
contiennent
aucune
matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft
aangeschaft. Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma
objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing
geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
WAARSCHUWING!! :
VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan
oogbeschadiging veroorzaken of gezichtsverlies.
Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of
het nu wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor
voorkomt u dat zonnestralen zich in het objectief kunnen
bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u
voorzichtig te zijn om verwondingen en beschadigingen te
voorkomen.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
ձFilterschroefdraad
ղScherpstelring
ճVatting
մZonnekap
VOOR MICRO FOUR THIRDS LENSVATTING
Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Micro Four
Thirds™ Syteem en niet met het Four Thirds™ Systeem.
VOOR SONY E-LENSVATTINGEN
Dit objectief kan alleen gebruikt worden met het Sony
camera systeem E-lensvatting (APS-C formaat) en niet met
Sony A-lensvatting cameras.
Selecteer in de camera instelling bij lenscompensatie van het
objectief "Auto".
In
het
geval
de
camera
niet
beschikt
over
een
lenscompensatie
functie kan het objectief geen lenscompensantie bieden.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal
het automatisch net zo functioneren als de originele objectieven.
Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische
contacten. Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen.
Beschadiging kan ervoor zorgen dat de camera niet goed
werkt.
SCHERPSTELLEN
Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u
handmatig
wilt
scherpstellen
zet
dan
de
camera
in
de
handmatige
scherpstelstand.
U
kunt
de
scherpstelling
aanpassen door aan
de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
ZONNEKAP
Bij
dit
objectief
wordt
een
losse
zonnekap
met
bajonetaansluiting
meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van
lichtvlekken en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door
sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap
deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.2)
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer,
moet u eerst de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het
objectief plaatsen. (fig.3)
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan
extreem hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies
dan voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde
plaats.
Houd
het
objectief,
om
beschadiging
van
de
lenscoating
te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische
schoonmaakmiddelen om vuil of vingerafdrukken van de
lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een speciaal
lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de
buurt van water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen,
interne mechanische delen en electrische componenten die
door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet
tegen redelijke kosten te herstellen.
Plotselinge
temperatuur
verandering
kan
condensatie
veroorzaken
op het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme
kamer vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het
objectief in de tas te houden totdat de temperatuur van het
objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
MICRO FOURTHIRDS
Sony E-lensvatting
Equivalent met 35mm-formaat
112mm 84mm
Beeldhoek 21.9° 28.5°
Lensconstructie
(groepen - elementen)
6 - 10
Kleinste diafragma 16
Kortste instelafstand 0.5m
Maximale vergrotings maatstaf
1:7.4
Filtermaat 55mm
Afmetingen (diam.lengte)
66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
Gewicht 265g 280g
Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen
milieu belastend lood of a rsenicum.
NEDERLANDS
Le
agradecemos
la
compra
de
este
objetivo
Sigma.
Para
conseguir
los mejores resultados de su objetivo lea atentamente este
manual de instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡
ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al
sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los
rayos del sol en el objetivo, lo que podría provocar un incendio.
La
forma
de
la
montura
es
muy
compleja.
Por
favor,
manipulela
cuidadosamente para no dañarse.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ձRosca para filtros
ղAro de enfoque
ճMontura
մParasol
PARA MONTURAS MICRO CUATRO TERCIOS
Este objetivo se puede usar con cámaras con las monturas
especificas del Sistema Micro Cuatro Tercios™.
No podrá usar este objetivo con cámaras del Sistema Cuatro
Tercios™.
PARA MONTURAS SONY MONTURA E
Este objetivo se pude usar con las cámaras Sonycon el
sistema de montura E (Formato APS-C).
No podrá usar este objetivo con cámaras Sony montura A.
En los ajustes de cámara seleccione AUTO en el menú de
compensación de distorsión del objetivo.
En
caso
de
que
la
cámara
no
incorpore
la
función
de
distorsión
del objetivo, este no ofrecerá dicha distorsión.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo
modo que los objetivos originales. Consulte el manual de
instrucciones de su cámara.
En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que la
cámara no funcione correctamente.
ENFOQUE
Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo enfoque
automático. Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en
enfoque manual. Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el
manual de instrucciones de la cámara.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo
bayoneta. Este parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos
producidos
por
la
iluminación
ambiental.
Al
conectarlo
compruebe
que quede completamente sujeto. (fig.2).
Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene
que sacar el parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.3).
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas,
altas o bajas, y/o humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un
lugar fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación.
Para evitar daños en el tratamiento de los objetivos, aléjelos
de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos
para limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos
utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la
lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es
prácticamente imposible reparar los mecanismos internos,
elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el
agua.
Si
hay
cambios
súbitos
de
temperatura
puede
haber
condensación
o
velo
en
la
superficie
del
objetivo.
Cuando
entre
en
una
habitación
cálida, viniendo de un lugar frío, es recomendable mantener el
objetivo en su caja hasta que su temperatura se asemeje a la
de la habitación.
CARACTERISTCAS
MICRO CUATRO TERCIOS
Sony montura E
Distancia
focal
equivalente
en formato 35mm
112mm 84mm
Ángulo de visión 21.9° 28.5°
Construcción
del objetivo
6 - 10
Apertura mínima 16
Distancia
mínimaenfoque
0.5m
Ampliación 1:7.4
Diámetro filtro 55mm
Dimensiones
(diámxlong)
66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
Peso 265g 280g
Este
objetivo
no
incorpora
la
function
OS
(Estabilizador
Óptico).
Los
materiales
empleados
en
el
objetivo
no
contienen
productos
nocivos para la salud ni el medio ambiente.
ESPA
Ñ
OL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del
vostro nuovo obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere
attentamente le presenti istruzioni prima di cominciare a usarlo.
Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le migliori
prestazioni e soddisfazioni.
ATTENZIONE!!
:
PRECAUZIONI
PER
LA
SICUREZZA
Non guardare il sole attraverso l’obiettivo. Si corre il rischio di
gravi danni all’occhio o una diminuzione della vista.
Che si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate
l’obiettivo al sole senza il coperchietto frontale. Ciò per
evitare il pericolo d’incendio, causato dai raggi del sole
concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
La costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non
danneggiarla mentre maneggiate l’obiettivo.
ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)
ձPortafiltri frontale a vite
ղGhiera di messa a fuoco
ճInnesto
մParaluce
RIGUARDO ALL’INNESTO MICRO QUATTRO TERZI
Questo obiettivo va usato con le fotocamere del Sistema Micro
Quattro Terzi.
Non è possibile usarlo con le fotocamere del Sistema Quattro
Terzi.
PER INNESTI SONY-E
Questo obiettivo può essere usato con le fotocamere dotate di
innesto del sistema Sony
(Formato APS-C).
Non può essere usato con le fotocamere Sony dotate di
innesto A.
Nel settaggio della fotocamera impostare "Auto" nell'opzione
Compensazione della Distorsione del menu Compensazione
Obiettivo.
Qualora la fotocamera non offra la funzione di Compensazione
dell'Obiettivo, l'obiettivo non potrà offrire la Compensazione
della Distorsione.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una
volta
che
avrete
inserito
lo
zoom
nell’innesto
della
fotocamera,
funzionerà automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi
altro obiettivo (v. istruzioni per l’uso della fotocamera).
Sulla flangia dell’innesto ci sono alcuni contatti elettrici.
Attenzione a non danneggiarli, ciò potrebbe essere causa di
malfunzionamenti.
MESSA A FUOCO
Per fotografare in autofocus è necessario regolare la fotocamera
sulla modalità autofocus. Se desiderate mettere a fuoco
manualmente, impostate la fotocamera su tale modalità. La
messa a fuoco si regola muovendo il relativo anello.
Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare
la modalità di messa a fuoco.
PARALUCE
Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con
attacco a baionetta. Il paraluce previene efficacemente i riflessi
interni e le immagini fantasma che possono prodursi con
un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce,
sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.2)
Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche
all’incontrario. (fig.3)
CURA E CONSERVAZIONE
Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo
ad alte temperature o umidità eccessiva.
In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate
l’obiettivo in un posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben
aerato. Evitate di esporlo a vapori di canfora o naftalina, che
potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando
si tratta di eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o
impronte digitali, Ripuliteli invece con un panno morbido
inumidito o con una cartina per lenti.
L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando
lo usate sotto la pioggia o vicino all’acqua. Spesso i
meccanismi interni, gli elementi ottici e i componenti elettrici
vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
renderne impossibile qualsiasi riparazione.
Improvvisi
sbalzi
di
temperatura
possono
favorire
la
formazione
di
condensa
o
provocare
la
velatura
della
lente
frontale.
Quando
entrate in un vano riscaldato mentre fuori fa molto freddo, vi
consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa custodia finché
la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura
ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
MICRO
QUATTRO
TERZI
INNESTO SONY E
Equivalenza con la focale
del 35mm
112mm 84mm
Angoli di campo 21.9° 28.5°
Costituzione
ottica
(Gruppi
-
El.)
6 - 10
Apertura minima 16
Distanza min. messa fuoco 0.5m
Rapporto d’ingrandim. 1:7.4
Diamentro filtri 55mm
Dimensioni
(diametro × lunghezza)
66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
Peso 265g 280g
Questi
obiettivi
non
offrono
la
funzione
OS
(Stabilizzazione
Ottica)
Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente
pericolose sotto il profilo ecologico.
ITALIANO
Tack för att du valde Sigma. För att få ut största möjliga nytta
och nöje av ditt Sigma objektiv, rekommenderar vi att du läser
igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda
objektivet.
VARNING!! : SÄKERHETSANVISNINGAR
Titta INTE mot solen genom objektivet, detta skada din syn
allvarligt.
Oavsett om objektivet sitter på kameran eller inte, bör det inte
lämnas i direkt solljus utan objektivlocket på. Detta med
anledning av brandrisken, då objektivet i princip fungerar som
ett förstoringsglas!
Objektivets konstruktion är väldigt avancerad. Var försiktig vid
användning för att undvika personskador.
DELARNAS NAMN (fig.1)
ձFiltergänga
ղFokusring
ճFattning
մMotljusskydd
FÖR MICRO 4:3-FATTNING
Objektivet kan användas med Micro 4:3 systemets kameror.
Fungerar INTE på 4:3 systemets kameror.
FÖR SONY E-FATTNING
Objektivet kan användas på Sony kamera-systemets
E-fattade kameror (APS-C format).
Fungerar INTE på Sony A-fattning.
I menyn för kamerainställningar och kompensation av
objektivdistorsion välj läge ”Auto
Om kameran inte har kompensation för distorsion kan inte
objektivet kompensera för distorsion.
MONTERING PÅ KAMERAN
Sigma objektiv har exakt samma fattning som din kameras
originalobjektiv. Följ därför bruksanvisningen till din kamera för
att sätta på och taga av objektiv.
Objektivets fattning (den som sitter mot kameran), har
mängder med elektroniska kontakter. Var försiktig med dessa
så de inte tar skada, detta för sker att undvika
funktionsproblem.
SKÄRPEINSTÄLLNING
För autofokus, ställ in kameran i autofokusläge. För manuell
fokusering, ställ in kameran i manuellt fokusläge. Manuell
skärpeinställning sker genom att vrida på fokuseringsringen.
Vänligen läs i kamerans instruktionsbok om hur du ändrar
fokuserings läget.
MOTLJUSSKYDD
Ett motljusskydd av bajonettyp medföljer Sigma objektiv.
Motljusskyddet skyddar mot att oönskat ljus påverkar dina
bilder. Det skydder också i viss mån linsytan mot slag, repor och
regn (fig.2).
Vid samtidig förvaring av objektiv och motljusskydd i
medföljande väska, tag först av motljusskyddet och sätt
sedan på det bakfram på objektivet (fig.3).
VÅRDA DITT OBJEKTIV
Undvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot
stötar och slag.
Vid längre tids förvaring väij en kall och torr plats. Undvik
naftalin som kan skada objektivets antireflexbehandling.
Använd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vätskor. Vid
rengöring, använd en mjuk linsputstrasa som du kan köpa i din
fotoaffär.
Objektivet är inte vattensäkert. Skydda det mot regn, snö eller
vattenstänk.
Plötsliga temperaturväxlingar kan orsaka kondens på
objektivet. Vänta tills objektivet (och kameran) fått samma
temperatur som omgivningen innan du använder den igen.
TEKNISKA DATA
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-fattning
Motsvarande 35mm-
format brännvidd
112mm 84mm
Bildvinkel 21.9° 28.5°
Uppbyggnad 6
- 10
Minsta bländare 16
Närgräns 0.5m
Förstoringsgrad 1:7.4
Filter 55mm
Mått (diam.glängd)
66.5 x 58.1mm 66.5 x 59.5mm
Vikt 265g 280g
Detta objektiv har inte OS (Optisk stabilisering) funktion.
Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget
miljöfarligt bly eller arsenik.
SVENSKA

Vuoi sapere di Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E?

Chiedi la domanda che hai sul Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Sony E fornirti una buona risposta.