Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount

Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟ
  ƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍ
  ɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳ
  Ɠஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑ
  ǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ
  ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥ
  ƠƯƘƩƞƍŵ
  ܤμɥỉắදॖ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷҾ׆
  ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔ
  ӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗ
  Ǜ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵ
  ᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏ
  Ʊࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  Ĭȕǣȫǿȸƶơ
  ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ĮȞǦȳȈ
  įȬȳǺȕȸȉ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩ
  ƞƍŵ
  ȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷ
  Ҿ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉ
  ǛǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજ
  ࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈ
  ƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼ
  ƬƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌἧ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊј
  ưƢŵȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔ
  LJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 2
  ǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸŴήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛ
  ٳƠƯƘƩƞƍŵ
  ઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄
  ƚƕưƖLJƢᲢ׋ 3ŵ
  ἧỵἽἑ
  ဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư
  ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞д
  Ʊɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ
  ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴ
  Ƹ
  Ŵ
  ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍ
  ŵ
  ਦƷួƳƲƸ
  Ŵ
  ᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘ
  Ʃƞƍ
  ŵ
  șȳǸȳ
  Ŵ
  ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍ
  ŵ
  ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ
  ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻ
  ƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ
  ݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλ
  ǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑ
  ἥἋỆếẟề
  ̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣ
  ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȞǤǯȭȕǩ
  ȸ
  ǵ
  ȸ
  Ǻǽȋ
  ȸ
  E ȞǦȳȈ
  35mm Й੭ም໰ໜុᩉ 120mm 90mm
  ဒ 20.4° 26.6°
  ȬȳǺನ঺Ტ፭
  ௏Უ 6 - 8
  இݱ዁Ǔ 22
  இჺજࢨុᩉ 0.5m
  இٻજࢨ̿ྙ 1:7.2
  ȕǣȫǿ
  ȸ
  ǵǤǺ 46mm
  இٻࢲgμᧈ 60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
  ᣻ 190g 200g
  ȬȳǺǛٳƠƨ଺ŴNjƠƘƸǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨ଺ŴȬȳǺǛਰǔ
  ƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
  ƜƷȬȳǺƸ৖ƿǕᙀദೞᏡ
  OS(
  Optical Stabilizer
  )
  Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵ
  ԓ
  දॖ
  ᣣᧄ⺆㩷
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to
  get the maximum performance and enjoyment out of your Sigma
  lens, please read this instruction booklet thoroughly before you
  start to use the lens.
  WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
  Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can
  cause damage to the eye or loss of eyesight.
  Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap
  attached, whether the lens is attached to the camera or not.
  This will prevent the lens from concentrating the sun’s rays,
  which may cause a fire.
  The shape of the mount is very complex. Please be careful
  when handling it so as not to cause injury.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  ԘFilter Attachment Thread
  ԙFocus Ring
  ԚMount
  ԛLens Hood
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will
  automatically function in the same way as your normal lens.
  Please refer to the instruction booklet for your camera body.
  On the lens mount surface, there are many electrical contacts.
  Be careful not to damage them. If they are damaged, it may
  cause the camera to malfunction.
  FOCUSING
  For autofocus operation, set the camera to autofocus mode.
  If you wish to focus manually, set the camera to manual focus
  mode. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  Please refer to the camera’s instruction manual for details on
  changing the camera’s focusing mode.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This
  lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by
  bright illumination from outside the picture area. Attach the
  hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.2)
  When taking photographs using the built-in flash, it is
  advisable to remove the lens hood so as to avoid cutting off any
  of the flash output, which could cause a shadow in the picture.
  In order to place the lens and hood into the storage case, you
  must first remove the hood, then replace it on the lens in the
  reverse position. (fig.3)
  FILTER
  Only one filter should be used at the time. Two or more filters
  and/or special thicker filters, like a polarizing filter, may cause
  vignetting.
  BASIC CARE AND STORAGE
  Avoid
  any
  shocks
  or
  exposure
  to
  extreme
  high
  or
  low
  temperatures
  or to humidity.
  For extended storage, choose a cool and dry place, preferably
  with good ventilation. To avoid damage to the lens coating,
  keep away from mothballs or naphthalene gas.
  Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents
  to remove dirt or finger prints from the lens elements. Clean
  by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
  This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain
  or near water, keep it from getting wet. It is often impractical
  to repair the internal mechanism, lens elements and electric
  components damaged by water.
  Sudden temperature changes may cause condensation or fog
  to appear on the surface of the lens. When entering a warm
  room
  from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in
  the case
  until the temperature of the lens approaches room
  temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-mount
  Equivalent 35mm-format
  focal len
  g
  th
  120mm 90mm
  Angle of View
  20.4° 26.6°
  Lens construction
  6-8
  Minimum Aperture
  22
  Minimum Focusing Distance
  0.5m(1.64ft)
  Magnification
  1:7.2
  Filter Size
  46mm
  Dimensions Dia.
  g
  Length
  60.8 x 55.5mm
  (2.39 x 2.19 in)
  60.8 x 56.7mm
  (2.39 x 2.23 in)
  Weight 190g (6.7oz) 200g (7.05oz)
  If the lens is detached from camera or the camera power is
  turned off, the lens may emit a chattering noise, but this is not
  a malfunction.
  This lens is not incorporated with OS (
  Optical Stabilizer
  )
  function.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf
  dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese
  Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
  Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
  Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens
  führen kann.
  Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist
  oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der
  direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu
  vermeiden, der durch das Objektiv einfallende und gebündelte
  Strahlen ausgelöst werden könnte.
  Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig
  im Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  ԘFiltergewinde
  ԙEntfernungsring
  ԚAnschluß
  ԛGegenlichtblende
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso
  automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie
  in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
  Am Objektivanschluss befinden sich viele elektrische Kontakte.
  Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu beschädigen. Sollten
  sie beschädigt werden, kann das Fehlfunktionen der Kamera
  verursachen.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
  Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den
  Autofokusmodus. Möchten Sie manuell fokussieren, stellen Sie die
  Kamera auf den manuellen Fokusmodus. Die Scharfeinstellung
  erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
  Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera
  entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende
  geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie
  durch starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können.
  Orientieren Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an den
  aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß die Blende
  korrekt einrastet. (Abb.2)
  Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte
  die Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des
  Lichtkegels abgenommen werden.
  Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die
  Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden.
  (Abb.3)
  FILTER
  Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
  gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter
  oder solche, mit besonders hoher Filterfassung — können zu
  Vignettierungen verursachen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
  niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und
  möglichst gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der
  Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen
  könnten.
  Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken
  auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere
  organische Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes
  Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei
  Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für
  ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit
  Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und
  seiner Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein
  geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher
  oder der Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur
  angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-mount
  Brennweite äquivalent zum KB-Format
  120mm 90mm
  Diagonaler Bildwinkel
  20.4° 26.6°
  Glieder – Linsen
  6-8
  Kleinste Blende
  22
  Naheinstellgrenze
  0.5m
  Größter Abbildungsmaßstab
  1:7.2
  Filterdurchmesser
  46mm
  Abmessungen ØgBaulänge
  60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
  Gewicht
  190g 200g
  Wenn das Objektiv von der Kamera abgenommen oder die Kamera
  ausgeschaltet wird, kann das Objektiv ein klapperndes Geräusch
  verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (Optischer Stabilisator)
  ausgestattet.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en
  tirer le meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous
  conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant toute
  utilisation.
  AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
  Ne regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait
  entraîner une cécité définitive.
  Ne pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil
  sans son bouchon de protection avant. La concentration des
  rayons du soleil pourrait provoquer un incendie.
  La forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
  manipulation afin d’éviter toute blessure.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  ԘFiletage pour filtre
  ԙBague des distances
  ԚBaïonnette
  ԛPare-Soleil
  FIXATION SUR LAPPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes
  fonctionnent comme avec vos objectifs habituels. Consultez
  éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
  Veillez à ne pas endommager les nombreux contacts électroniques
  présents sur la surface de la baïonnette de l’optique. En cas de
  dommage, cela peut provoquer un dysfonctionnement du boîtier.
  MISE AU POINT
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode
  AF. Pour une mise au point manuelle, placez le boîtier en mode
  MF et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
  Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le
  mode de mise au point de l'appareil.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré
  avec objectif. Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons
  parasites et de lumière incidente. Assurez-vous qu’il se fixe
  convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.2).
  Lors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à
  retirer le pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ
  d’éclairement ne provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
  Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport,
  veillez à détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en
  position inversée. (fig.3)
  FILTRES
  N’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres,
  ou d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut
  provoquer un vignettage.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures
  extrèmes, ou à l’humidité.
  Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit
  frais, sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la
  naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne pas détériorer le
  revêtement multicouche des lentilles.
  Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière
  organique pour le nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts
  sur les éléments optiques.
  Cet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie
  ou près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du
  mécanisme interne, des éléments optiques et/ou des éléments
  électriques ne sont pas toujours possibles en cas de dommages.
  Des écarts soudains de température peuvent causer de la
  condensation ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale.
  Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en venant d’un
  extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans un étui
  jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  MICRO QUATRE TIERS
  Sony monture-E
  Longueur focale équivalente au
  format 24x36
  120mm 90mm
  Angle de champ
  20.4° 26.6°
  Construction de l objectif
  6-8
  Ouverture minimale
  22
  Distance minimale de mise au point
  0.5m
  Rapport de reproduction
  1:7.2
  Diamétre de filtre
  46mm
  Dimension: diamentre×longueur
  60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
  Poids
  190g 200g
  Un léger bruit, qui n'est pas un dysfonctionnement, peut être
  audible lorsque l'objectif est détaché du boîtier ou lorsque ce
  dernier est désactivé.
  Cet objectif n’intègre pas la fonction de stabilisation optique OS.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft
  aangeschaft. Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma
  objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing
  geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
  Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
  veroorzaken of gezichtsverlies.
  Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu
  wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat
  zonnestralen zich in het objectief kunnen bundelen waardoor
  brand zou kunnen ontstaan.
  De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u
  voorzichtig te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ԘFilterschroefdraad
  ԙScherpstelring
  ԚVatting
  ԛZonnekap
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal
  het automatisch net zo functioneren als de originele objectieven.
  Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische
  contacten. Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen.
  Beschadiging kan ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt.
  SCHERPSTELLEN
  Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u
  handmatig wilt scherpstellen zet dan de camera in de
  handmatige scherpstelstand. U kunt de scherpstelling aanpassen
  door aan de focusring te draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
  bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
  meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van
  lichtvlekken en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door
  sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
  objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap
  deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.2)
  Bij het maken van flitsfoto’s met de ingebouwde flitser, is het
  raadzaam de zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het
  flitslicht gedeeltelijk afschermt.
  Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u
  eerst de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief
  plaatsen. (fig.3)
  FILTERS
  Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra
  dikke
  filters-
  zoals
  een
  polarisatiefilter-kan
  vignettering
  veroorzaken.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan
  extreem hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
  Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan
  voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats.
  Houd het objectief, om beschadiging van de lenscoating te
  voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
  Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
  om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
  Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt
  van water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne
  mechanische delen en electrische componenten die door water
  zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen redelijke
  kosten te herstellen.
  Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken
  op het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme
  kamer vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief
  in de tas te houden totdat de temperatuur van het objectief
  ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  MICRO FOUR THIRDS
  Sony E-lensvatting
  Equivalent met 35mm-formaat
  120mm 90mm
  Beeldhoek
  20.4° 26.6°
  Lensconstructie
  (
  g
  roe
  p
  en – elementen)
  6 - 8
  Kleinste diafragma
  22
  Kortste instelafstand
  0.5m
  Maximale vergrotings maatstaf
  1:7.2
  Filtermaat
  46mm
  Afmetingen (diam.lengte)
  60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
  Gewicht
  190g 200g
  Wanneer het objectief van de camera wordt verwijderd, of
  wanneer de camera wordt uitgezet kan het objectief een geluid
  produceren. Dit is een normaal verschijnsel en geen storing.
  Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para
  conseguir los mejores resultados de su objetivo lea
  atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
  ¡¡ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
  No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
  puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
  Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al
  sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los
  rayos del sol en el objetivo, lo que podría provocar un incendio.
  La forma de la montura es muy compleja. Por favor,
  manipulela cuidadosamente para no dañarse.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ԘRosca para filtros
  ԙAro de enfoque
  ԚMontura
  ԛParasol
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo
  modo que los objetivos originales. Consulte el manual de
  instrucciones de su cámara.
  En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
  Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que la
  cámara no funcione correctamente.
  ENFOQUE
  Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo enfoque
  automático.
  Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en enfoque
  manual. Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el
  manual de instrucciones de la cámara.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo
  bayoneta. Este parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos
  producidos por la iluminación ambiental. Al conectarlo
  compruebe que quede completamente sujeto. (fig.2).
  Cuando tome fotografias con el flash incorporado de la
  cámara, retire el parasol para evitar viñeteados en la imagen.
  Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene
  que sacar el parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.3).
  FILTROS
  Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o
  más filtros a la vez, especialmente los de efectos como el
  polarizador, pueden causar viñeteos.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas,
  altas o bajas, y/o humedad.
  En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un
  lugar fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación.
  Para evitar daños en el tratamiento de los objetivos, aléjelos
  de las bolas o gas de naftalina.
  No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos
  para limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos
  utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
  Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la
  lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es
  prácticamente imposible reparar los mecanismos internos,
  elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el
  agua.
  Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber
  condensación o velo en la superficie del objetivo. Cuando
  entre en una habitación cálida, viniendo de un lugar frío, es
  recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
  temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  MICRO
  CUATRO
  TERCIOS
  Sony montura E
  Distancia focal equivalente
  en formato 35mm
  120mm 90mm
  Ángulo de visión
  20.4° 26.6°
  Construcción del objetivo
  6-8
  Apertura mínima
  22
  Distancia mínima enfoque
  0.5m
  Ampliación
  1:7.2
  Diámetro filtro
  46mm
  Dimensiones (diám
  g
  long)
  60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
  Peso
  190g 200g
  Al quitar el objetivo de la cámara o al apagar la cámara, el
  objetivo puede emitir un ligero ruido, pero esto no es un fallo.
  Este objetivo no incorpora la function OS (Estabilizador Óptico).
  ESPA
  Ñ
  OL
  ᩓᛅỂỉấբẟӳỪẶỊὉὉὉᴾ
  ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȝȸȈᢿ
  ȕȪȸdzȸȫ :
  0120-9977-88
  Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍ
  ǵȝȸȈȷǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ
  http://www.sigma-photo.co.jp/support/index.htm
  ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
  Ƅ215-8530 ᅕډ߷Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 16 ӭ
  (
  044
  )
  989
  -
  7430 (ˊ) FAX:
  (
  044
  )
  989
  -
  7451
  ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ
  http://www.sigma-photo.co.jp
  SIGMA CORPORATION
  2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
  Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
  ଐஜᛖ
  ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
  ENGLISH
  The glass materials used in the lens do not contain environmentally
  hazardous lead and arsenic.
  DEUTSCH
  Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
  umweltschädliches Blei und Arsen.
  FRANÇAIS
  Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
  nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
  NEDERLANDS
  De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu
  belastend lood of a rsenicum.
  ESPAÑOL
  Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos
  nocivos para la salud ni el medio ambiente.
  ITALIANO
  Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
  contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose
  sotto il profilo ecologico.
  SVENSKA
  Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget
  miljöfarligt bly eller arsenik.
  DANSK
  Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og
  arsen.
  խ ֮!
  ᢴᙰࢬࠌشհੲᑿޗறΔ࿪ྤڶ୭ᛩቼհሩ֗న࿛ढʳ
  䚐ạ㛨ʳ
  㢨G ⥀㪼㜄G ㇠㟝═G 㠄㣄㣠⏈G 䞌ᷱ㤵㡰⦐G 㡔⓹䚐G ⇝G 㢨⇌G ⽸㋀⪰G
  䚜㡔䚌ḔG 㢼㫴G 㙾㏩⏼␘UG
  ଐஜᛖ
  CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
  ENGLISH
  The CE Mark is a Directive conformity mark of the European
  Community (EC).
  DEUTSCH
  Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des
  Herstellers, die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die
  Anforderungen von EG-Richtlinien einhält.
  FRANÇAIS
  Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la
  Communauté Européenne.
  NEDERLANDS
  Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).
  ESPAÑOL
  El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad
  Europea (CE).
  ITALIANO
  Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità
  Europea (CE).
  SVENSKA
  CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma
  kvalitetsnorm.
  DANSK
  CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.
  խ ֮!
  CE ᑑ፾ਢᑛ੊ᜤᅩऱٽ௑ᑑಖΖ
  䚐ạ㛨G
  CE ⫼䆠⏈ 㢨㥐䖼㢨 EC ὤ㨴㜄 㤵䚝䚜㡸 䖐㐐䚌⏈ ⫼䆠㢹⏼␘.
  PORTUGUÊS
  A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas
  pela Comunidade Europeia
  SIGMA (Deutschland) GmbH
  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
  Verkauf:
  01805-90 90 85-0
  Service:
  01805-90 90 85-85
  Fax:
  01805-90 90 85-35
Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.1. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese, Arabo. Hai domande sul Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount

Generale
Marca Sigma
Modello 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese, Arabo
Tipo di file PDF

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più