Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟ
ƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍ
ɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳ
Ɠஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑ
ǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ
୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥ
ƠƯƘƩƞƍŵ
ܤμɥỉắදॖ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺưٽᨗǛᙸƳƍưƘƩƞƍŵڂଢǍᙻщᨦܹƷҾ׆
ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔ
ӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗ
Ǜ˄ƚƳƍLJLJ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵ
ᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏ
Ʊࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
Ĭȕǣȫǿȸƶơ
ĭȕǩȸǫǹȪȳǰ
ĮȞǦȳȈ
įȬȳǺȕȸȉ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩ
ƞƍŵ
ȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓŴǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷ
Ҿ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉ
ǛǪȸȈȕǩȸǫǹƴǻȃȈƠLJƢŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưજ
ࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉǛȞȋȥǢȫƴǻȃȈ
ƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓஆƑ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼ
ƬƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌἧ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊј
ưƢŵȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔ
LJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 2
ǫȡȩƷϋᔺǹȈȭȜƸŴήƕƞƑƗǒǕLJƢƷưŴȬȳǺȕȸȉǛ
ٳƠƯƘƩƞƍŵ
ઃ࠘଺ƴƸȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄
ƚƕưƖLJƢᲢ׋ 3ŵ
ἧỵἽἑ
ဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư
̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞д
Ʊɟደƴ݅᧍ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ
᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴ
Ƹ
Ŵ
ȖȭǢȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍ
ŵ
ਦƷួƳƲƸ
Ŵ
ᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘ
Ʃƞƍ
ŵ
șȳǸȳ
Ŵ
ǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍ
ŵ
ƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ
ǒƞƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻ
ƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ
݊ƍދٳƔǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλ
ǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑ
ἥἋỆếẟề
̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷᲢ̬ᚰᙹܭᲣ
ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȞǤǯȭȕǩ
ȸ
ǵ
ȸ
Ǻǽȋ
ȸ
E ȞǦȳȈ
35mm Й੭ም໰ໜុᩉ 120mm 90mm
ဒ 20.4° 26.6°
ȬȳǺನ঺Ტ፭
௏Უ 6 - 8
இݱ዁Ǔ 22
இჺજࢨុᩉ 0.5m
இٻજࢨ̿ྙ 1:7.2
ȕǣȫǿ
ȸ
ǵǤǺ 46mm
இٻࢲgμᧈ 60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
᣻ 190g 200g
ȬȳǺǛٳƠƨ଺ŴNjƠƘƸǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨ଺ŴȬȳǺǛਰǔ
ƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
ƜƷȬȳǺƸ৖ƿǕᙀദೞᏡ
OS(
Optical Stabilizer
)
Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƤǜŵ
ԓ
දॖ
ᣣᧄ⺆㩷
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to
get the maximum performance and enjoyment out of your Sigma
lens, please read this instruction booklet thoroughly before you
start to use the lens.
WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can
cause damage to the eye or loss of eyesight.
Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap
attached, whether the lens is attached to the camera or not.
This will prevent the lens from concentrating the sun’s rays,
which may cause a fire.
The shape of the mount is very complex. Please be careful
when handling it so as not to cause injury.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
ԘFilter Attachment Thread
ԙFocus Ring
ԚMount
ԛLens Hood
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will
automatically function in the same way as your normal lens.
Please refer to the instruction booklet for your camera body.
On the lens mount surface, there are many electrical contacts.
Be careful not to damage them. If they are damaged, it may
cause the camera to malfunction.
FOCUSING
For autofocus operation, set the camera to autofocus mode.
If you wish to focus manually, set the camera to manual focus
mode. You can adjust the focus by turning the focus ring.
Please refer to the camera’s instruction manual for details on
changing the camera’s focusing mode.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This
lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by
bright illumination from outside the picture area. Attach the
hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.2)
When taking photographs using the built-in flash, it is
advisable to remove the lens hood so as to avoid cutting off any
of the flash output, which could cause a shadow in the picture.
In order to place the lens and hood into the storage case, you
must first remove the hood, then replace it on the lens in the
reverse position. (fig.3)
FILTER
Only one filter should be used at the time. Two or more filters
and/or special thicker filters, like a polarizing filter, may cause
vignetting.
BASIC CARE AND STORAGE
Avoid
any
shocks
or
exposure
to
extreme
high
or
low
temperatures
or to humidity.
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably
with good ventilation. To avoid damage to the lens coating,
keep away from mothballs or naphthalene gas.
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents
to remove dirt or finger prints from the lens elements. Clean
by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain
or near water, keep it from getting wet. It is often impractical
to repair the internal mechanism, lens elements and electric
components damaged by water.
Sudden temperature changes may cause condensation or fog
to appear on the surface of the lens. When entering a warm
room
from the cold outdoors, it is advisable to keep the lens in
the case
until the temperature of the lens approaches room
temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Equivalent 35mm-format
focal len
g
th
120mm 90mm
Angle of View
20.4° 26.6°
Lens construction
6-8
Minimum Aperture
22
Minimum Focusing Distance
0.5m(1.64ft)
Magnification
1:7.2
Filter Size
46mm
Dimensions Dia.
g
Length
60.8 x 55.5mm
(2.39 x 2.19 in)
60.8 x 56.7mm
(2.39 x 2.23 in)
Weight 190g (6.7oz) 200g (7.05oz)
If the lens is detached from camera or the camera power is
turned off, the lens may emit a chattering noise, but this is not
a malfunction.
This lens is not incorporated with OS (
Optical Stabilizer
)
function.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf
dieses SIGMA Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese
Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
Schauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu
Verletzungen am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens
führen kann.
Unabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist
oder nicht, setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der
direkten Sonneneinstrahlung aus. Dies gilt, um einen Brand zu
vermeiden, der durch das Objektiv einfallende und gebündelte
Strahlen ausgelöst werden könnte.
Der Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig
im Umgang, um Beschädigungen vorzubeugen.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
ԘFiltergewinde
ԙEntfernungsring
ԚAnschluß
ԛGegenlichtblende
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso
automatisch wie lhr Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie
in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
Am Objektivanschluss befinden sich viele elektrische Kontakte.
Seien Sie bitte vorsichtig, um diese nicht zu beschädigen. Sollten
sie beschädigt werden, kann das Fehlfunktionen der Kamera
verursachen.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Für den Autofokusbetrieb stellen Sie die Kamera auf den
Autofokusmodus. Möchten Sie manuell fokussieren, stellen Sie die
Kamera auf den manuellen Fokusmodus. Die Scharfeinstellung
erfolgt nun durch Drehen am Fokusring.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
GEGENLICHTBLENDE
Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende
geliefert. Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie
durch starkes, seitlich einfallendes Licht entstehen können.
Orientieren Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an den
aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß die Blende
korrekt einrastet. (Abb.2)
Für Aufnahmen mit dem eingebauten Blitzgerät der Kamera sollte
die Gegenlichtblende zur Vermeidung einer Abschattung des
Lichtkegels abgenommen werden.
Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die
Gegenlichtblende abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden.
(Abb.3)
FILTER
Verwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter
gleichzeitig bzw. stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter
oder solche, mit besonders hoher Filterfassung — können zu
Vignettierungen verursachen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw.
niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Wählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und
möglichst gut belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der
Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die Vergütung angreifen
könnten.
Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken
auf Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere
organische Reinigungsmittel, sondern ein sauberes, feuchtes
Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
Das Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei
Aufnahmen im Regen oder in der Nähe von Wasser für
ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives mit
Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und
seiner Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein
geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher
oder der Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur
angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-mount
Brennweite äquivalent zum KB-Format
120mm 90mm
Diagonaler Bildwinkel
20.4° 26.6°
Glieder – Linsen
6-8
Kleinste Blende
22
Naheinstellgrenze
0.5m
Größter Abbildungsmaßstab
1:7.2
Filterdurchmesser
46mm
Abmessungen ØgBaulänge
60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
Gewicht
190g 200g
Wenn das Objektiv von der Kamera abgenommen oder die Kamera
ausgeschaltet wird, kann das Objektiv ein klapperndes Geräusch
verursachen, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
Dieses Objektiv ist nicht mit einem OS (Optischer Stabilisator)
ausgestattet.
DEUTSCH
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en
tirer le meilleur profit et le plus grand plaisir, nous vous
conseillons de lire attentivement le mode d’emploi avant toute
utilisation.
AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ne regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait
entraîner une cécité définitive.
Ne pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil
sans son bouchon de protection avant. La concentration des
rayons du soleil pourrait provoquer un incendie.
La forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la
manipulation afin d’éviter toute blessure.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
ԘFiletage pour filtre
ԙBague des distances
ԚBaïonnette
ԛPare-Soleil
FIXATION SUR LAPPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes
fonctionnent comme avec vos objectifs habituels. Consultez
éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
Veillez à ne pas endommager les nombreux contacts électroniques
présents sur la surface de la baïonnette de l’optique. En cas de
dommage, cela peut provoquer un dysfonctionnement du boîtier.
MISE AU POINT
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode
AF. Pour une mise au point manuelle, placez le boîtier en mode
MF et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le
mode de mise au point de l'appareil.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré
avec objectif. Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons
parasites et de lumière incidente. Assurez-vous qu’il se fixe
convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.2).
Lors de prises de vues avec le flash intégré du boîtier, veillez à
retirer le pare-soleil pour éviter que sa pr ésence dans le champ
d’éclairement ne provoque une zone d’ombre en bas de l’image.
Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport,
veillez à détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en
position inversée. (fig.3)
FILTRES
N’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres,
ou d’un filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut
provoquer un vignettage.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
Ne pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures
extrèmes, ou à l’humidité.
Si l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit
frais, sec et bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la
naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne pas détériorer le
revêtement multicouche des lentilles.
Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière
organique pour le nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts
sur les éléments optiques.
Cet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie
ou près de l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du
mécanisme interne, des éléments optiques et/ou des éléments
électriques ne sont pas toujours possibles en cas de dommages.
Des écarts soudains de température peuvent causer de la
condensation ou de la buée peut apparaître sur la lentille frontale.
Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en venant d’un
extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans un étui
jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
MICRO QUATRE TIERS
Sony monture-E
Longueur focale équivalente au
format 24x36
120mm 90mm
Angle de champ
20.4° 26.6°
Construction de l objectif
6-8
Ouverture minimale
22
Distance minimale de mise au point
0.5m
Rapport de reproduction
1:7.2
Diamétre de filtre
46mm
Dimension: diamentre×longueur
60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
Poids
190g 200g
Un léger bruit, qui n'est pas un dysfonctionnement, peut être
audible lorsque l'objectif est détaché du boîtier ou lorsque ce
dernier est désactivé.
Cet objectif n’intègre pas la fonction de stabilisation optique OS.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft
aangeschaft. Teneinde maximaal profijt en plezier van uw Sigma
objectief te hebben, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing
geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
Kijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging
veroorzaken of gezichtsverlies.
Laat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu
wel of niet is bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat
zonnestralen zich in het objectief kunnen bundelen waardoor
brand zou kunnen ontstaan.
De vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u
voorzichtig te zijn om verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
ԘFilterschroefdraad
ԙScherpstelring
ԚVatting
ԛZonnekap
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal
het automatisch net zo functioneren als de originele objectieven.
Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
De buitenzijde van de lensvatting bevat veel electronische
contacten. Wees voorzichtig zodat deze niet beschadigen.
Beschadiging kan ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt.
SCHERPSTELLEN
Voor autofocus zet de camera in de autofocus stand. Indien u
handmatig wilt scherpstellen zet dan de camera in de
handmatige scherpstelstand. U kunt de scherpstelling aanpassen
door aan de focusring te draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om
bovengenoemde instellingen op uw camera te wijzigen.
ZONNEKAP
Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting
meegeleverd. De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van
lichtvlekken en nevenbeelden, die worden veroorzaakt door
sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap
deze volledig in de geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.2)
Bij het maken van flitsfoto’s met de ingebouwde flitser, is het
raadzaam de zonnekap te verwijderen, omdat deze anders het
flitslicht gedeeltelijk afschermt.
Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u
eerst de zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief
plaatsen. (fig.3)
FILTERS
Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra
dikke
filters-
zoals
een
polarisatiefilter-kan
vignettering
veroorzaken.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan
extreem hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan
voor een koele, droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats.
Houd het objectief, om beschadiging van de lenscoating te
voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen
om vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen.
Gebruik daarvoor een speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt
van water voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne
mechanische delen en electrische componenten die door water
zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen redelijke
kosten te herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken
op het oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme
kamer vanuit de koude buitenlucht, is het raadzaam het objectief
in de tas te houden totdat de temperatuur van het objectief
ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
MICRO FOUR THIRDS
Sony E-lensvatting
Equivalent met 35mm-formaat
120mm 90mm
Beeldhoek
20.4° 26.6°
Lensconstructie
(
g
roe
p
en – elementen)
6 - 8
Kleinste diafragma
22
Kortste instelafstand
0.5m
Maximale vergrotings maatstaf
1:7.2
Filtermaat
46mm
Afmetingen (diam.lengte)
60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
Gewicht
190g 200g
Wanneer het objectief van de camera wordt verwijderd, of
wanneer de camera wordt uitgezet kan het objectief een geluid
produceren. Dit is een normaal verschijnsel en geen storing.
Dit objectief bevat geen OS (Optical Stabilizer) functie.
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para
conseguir los mejores resultados de su objetivo lea
atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.
¡¡ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
No mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo
puede dañarle el ojo o provocarle la pérdida de visión.
Tanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al
sol sin la tapa puesta. Es para evitar que se concentren los
rayos del sol en el objetivo, lo que podría provocar un incendio.
La forma de la montura es muy compleja. Por favor,
manipulela cuidadosamente para no dañarse.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ԘRosca para filtros
ԙAro de enfoque
ԚMontura
ԛParasol
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo
modo que los objetivos originales. Consulte el manual de
instrucciones de su cámara.
En la montura del objetivo hay muchos contactos eléctricos.
Tenga cuidado en no dañarlos. Si se dañan es posible que la
cámara no funcione correctamente.
ENFOQUE
Para enfocar automáticamente, fije la cámara en modo enfoque
automático.
Si desea enfocar manualmente, fije la cámara en enfoque
manual. Podrá ajustar en enfoque girando el anillo.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el
manual de instrucciones de la cámara.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo
bayoneta. Este parasol ayuda a prevenir los destellos y reflejos
producidos por la iluminación ambiental. Al conectarlo
compruebe que quede completamente sujeto. (fig.2).
Cuando tome fotografias con el flash incorporado de la
cámara, retire el parasol para evitar viñeteados en la imagen.
Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene
que sacar el parasol y después invertirlo en el objetivo (fig.3).
FILTROS
Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o
más filtros a la vez, especialmente los de efectos como el
polarizador, pueden causar viñeteos.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas,
altas o bajas, y/o humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un
lugar fresco y seco, preferiblemente con buena ventilación.
Para evitar daños en el tratamiento de los objetivos, aléjelos
de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos
para limpiar la suciedad de los objetivos. Para limpiarlos
utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la
lluvia o cerca del agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es
prácticamente imposible reparar los mecanismos internos,
elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el
agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber
condensación o velo en la superficie del objetivo. Cuando
entre en una habitación cálida, viniendo de un lugar frío, es
recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
MICRO
CUATRO
TERCIOS
Sony montura E
Distancia focal equivalente
en formato 35mm
120mm 90mm
Ángulo de visión
20.4° 26.6°
Construcción del objetivo
6-8
Apertura mínima
22
Distancia mínima enfoque
0.5m
Ampliación
1:7.2
Diámetro filtro
46mm
Dimensiones (diám
g
long)
60.8 x 55.5mm 60.8 x 56.7mm
Peso
190g 200g
Al quitar el objetivo de la cámara o al apagar la cámara, el
objetivo puede emitir un ligero ruido, pero esto no es un fallo.
Este objetivo no incorpora la function OS (Estabilizador Óptico).
ESPA
Ñ
OL
ᩓᛅỂỉấբẟӳỪẶỊὉὉὉᴾ
ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȝȸȈᢿ
ȕȪȸdzȸȫ :
0120-9977-88
Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍ
ǵȝȸȈȷǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ
http://www.sigma-photo.co.jp/support/index.htm
ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
Ƅ215-8530 ᅕډ߷Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 16 ӭ
(
044
)
989
-
7430 (ˊ) FAX:
(
044
)
989
-
7451
ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ
http://www.sigma-photo.co.jp
SIGMA CORPORATION
2-4-16 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan
Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
ଐஜᛖ
ƜƷȬȳǺƸŴᤲǍƻእǛԃLJƳƍ ࿢ؾݣሊǬȩǹ Ǜ̅ဇƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The glass materials used in the lens do not contain environmentally
hazardous lead and arsenic.
DEUTSCH
Das Glas, das für das Objektiv verwendet wird, enthält kein
umweltschädliches Blei und Arsen.
FRANÇAIS
Les verres utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matière
nuisibles à l’environnement telles que le plomb et l’arsenic.
NEDERLANDS
De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu
belastend lood of a rsenicum.
ESPAÑOL
Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos
nocivos para la salud ni el medio ambiente.
ITALIANO
Le materie vitree usate per la realizzazione dell’obiettivo non
contengono piombo né arsenico, sostanze potenzialmente pericolose
sotto il profilo ecologico.
SVENSKA
Det glasmaterial som ingår i detta objektiv innehåller inget
miljöfarligt bly eller arsenik.
DANSK
Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljøskadelig bly og
arsen.
խ ֮!
ᢴᙰࢬࠌشհੲᑿޗறΔ࿪ྤڶ୭ᛩቼհሩ֗న࿛ढʳ
䚐ạ㛨ʳ
㢨G ⥀㪼㜄G ㇠㟝═G 㠄㣄㣠⏈G 䞌ᷱ㤵㡰⦐G 㡔⓹䚐G ⇝G 㢨⇌G ⽸㋀⪰G
䚜㡔䚌ḔG 㢼㫴G 㙾㏩⏼␘UG
ଐஜᛖ
CE ȞȸǯƸŴƜƷᙌԼƕ EC ਦˋƴᢘӳƠƯƍǔƜƱǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European
Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des
Herstellers, die dokumentiert, daß das betreffende Produkt die
Anforderungen von EG-Richtlinien einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la
Communauté Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad
Europea (CE).
ITALIANO
Questo è il marchio di conformità alle direttive della comunità
Europea (CE).
SVENSKA
CE-märket betyder att varan blivit godkänd av EU:s gemensamma
kvalitetsnorm.
DANSK
CE-mærket er i overensstemmelse med de gældende regler i EU.
խ ֮!
CE ᑑ፾ਢᑛ੊ᜤᅩऱٽ௑ᑑಖΖ
䚐ạ㛨G
CE ⫼䆠⏈ 㢨㥐䖼㢨 EC ὤ㨴㜄 㤵䚝䚜㡸 䖐㐐䚌⏈ ⫼䆠㢹⏼␘.
PORTUGUÊS
A marca CE garante a conformidade com as normas estabelecidas
pela Comunidade Europeia
SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rödermark, F.R.GERMANY
Verkauf:
01805-90 90 85-0
Service:
01805-90 90 85-85
Fax:
01805-90 90 85-35

Vuoi sapere di Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount?

Chiedi la domanda che hai sul Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sigma 60mm f/2.8 Art DN Sony E-mount fornirti una buona risposta.