Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM

Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
  ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
  ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
  ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
  ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕ
  ƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ
  ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئ
  ӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆Ʊ
  ƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓ
  LJƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  ȕǣȫǿȸƶơ
  ǺȸȠȪȳǰ
  AF
  ȕ
  ǡ
  ȳǯǷ
  ȧ
  ȳȜǿȳ
  ȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ᙀяႎុᩉႸႮ
  ਦ೅ዴ
  ȞǦȳȈ
  ȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭Ƒ
  ǹǤȃȁ
  ȕ
  ǩȸ
  ǫǹȪȟȃǿ
  ȸ
  ǹǤ
  ȃ
  ȁ
  OS ǹǤȃȁ
  ǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁ
  ɤᏩࡈ
  ȬȳǺȕȸȉ
  ǻ
  ȸ
  ȕȆǣǹȈ
  ȃ
  ȗ
  ǹǯȪȥ
  ȸ
  2 ஜᲣ
  ρᚌȬȳȁᲢٻᲣ
  ρᚌȬȳȁᲢݱᲣ
  ἝἅὅဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E ǿǤȗȬ
  ȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳǕLJƢŵᲢŬҮƷ
  ೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗȇȸȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ
  ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸᩓൢ੗ໜƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓ
  LJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹAFưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF
  ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹMFưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹ
  ȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MF ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈᛦૢƠƯ
  ƘƩƞƍŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩ
  ȸ
  ǫǹȢ
  ȸ
  ȉƷЏǓ੭ƑƸ
  Ŵ
  Ɲ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕ ĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
  ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯƘ
  Ʃƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNjӧᏡư
  ƢŵǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƷ
  LJLJưȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅ
  ƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔžMF ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳ
  ƑƯƍLJƢŵȬȳǺƷȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MO ƴǻȃȈƠƯ̅ဇƠ
  ƯƘƩƞƍŵ
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴMF Џ
  ǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷᛦૢǛƢǔƜ
  ƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
  AF ἧỳὅἁἉἹὅἮἑὅẏ
  AF ˺ѣɶƴ AF ȕǡȳǯǷȧȳȜǿȳᲢ׋ 3Ǜ਀ƢƱŴAF ǛǹȈȃȗƞƤǔƜƱƕ
  ưƖLJƢᲢAF ȭȃǯ / AF ǹȈȃȗೞᏡᲣŵ
  ŦǷǰȞဇƱȋdzȳဇƸŴК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization
  ProſǛဇƍƯŴAF ȕǡȳǯǷȧȳȜǿȳƷೞᏡǛ٭୼ƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠ
  ƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
  ŦǭȤȎȳဇƸǫȡȩƷǫǹǿȠೞᏡƴǑǓŴAF ȕǡȳǯǷȧȳȜǿȳAF ǹȈȃȗ
  ȜǿȳᲣƷೞᏡǛ٭୼ƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸǫȡȩƷ̅ဇᛟଢ୿ǛƝӋༀƘ
  Ʃƞƍŵ
  ẎἌ
  ἱὅἂẏᴾ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ἧỻὊỽἋἼἱἕἑὊỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƷ˺ѣር׊ǛСᨂưƖǔȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǛͳ
  ƑƯƍLJƢᲢ׋ 4ŵˌɦƷ 2 െ᨞ƴЏ੭ƑӧᏡưƢŵ
  ƔFULLᲢஇჺજࢨុᩉ Đ
  Đ
  Ɣ3m ᳸Đ
  Đ
  ৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical
  Stabilizer)Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵOSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡᲣǹǤȃȁǛ 1 ƴƠLJƢᲢ׋ 5ŵǷ
  ȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠŴȕǡǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔ
  ǒજࢨƠ
  ƯƘƩƞƍ
  ŵ
  Ҟ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤܭƢǔLJư
  Ŵ
  ኖᲫᅺƔƔǓLJƢ
  ŵ
  ්ƠજǓǛƢǔ
  ଺Ƹ OS ǹǤȃȁǛ 2 ƴƠLJƢ
  ŵ
  ɥɦ૾ӼƷ৖ƿǕƷLjᙀദƠLJƢŵ
  ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
  ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔƜƱƕ
  ƋǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳǺǛਰ
  ǔƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
  ỽἋἑἲἴὊἛỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇ
  ƍƯŴAF ƷᡮࡇŴOS ƷјƖφӳŴȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸƷር׊ƳƲǛڤLjƷཞ७ƴ
  ǫǹǿȞǤǺƠƯŴǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁƴႇ᥵ƢǔƜƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸ
  žSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
  ŦᡫࠝƸǫǹǿȠȢȸȉǹǤȃȁǛ OFF ƴǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵǫǹǿȠȢȸȉƕ ON
  C1ŴC2ᲣƴǻȃȈƞǕƯƍǔƱŴȕǩȸǫǹȪȟȃǿȸǹǤȃȁƕ໯јƱƳǓLJ
  ƢᲢ׋ 6ŵ
  ŦǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭ
  ȸȉưƖLJƢŵ http://www.sigma-global.com/download/
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔȕȬǢǍǴȸǹȈƷ˯ถƴஊјưƢŵӕǓ˄
  ƚ૾ƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠLJƢᲢ׋ 7ŵ
  ӕǓٳƠ૾ƸᲢ׋ 8ᲣƷǑƏƴŴȬȳǺȕȸȉӕǓٳƠȜǿȳ
  Ǜ਀ƠƳƕǒŴӒ଺
  ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠLJƢŵ
  ŦȬȳǺǛ̅ဇƠƳƍ଺ƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖLJƢᲢ׋ 9ŵ
  ɤᏩࡈ
  ɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್Ʒᛦራƕ
  ቇҥƴưƖLJƢᲢ׋ 10ŵ
  ŦƜƷɤᏩࡈƸŴƶơᡂLjࡸƷǢȫǫǹǤǹǿǤȗƷǯȩȳȗƴݣࣖƠƯƍLJƢŵ̅ဇ
  ЭƴƸҗЎƴዸNJᡂLjŴƠƬƔǓƱ׍ܭƞǕƯƍǔƔǛ࣏ƣᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵȬȐ
  ȸࡸƷǯȩȳȗƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵȬȐȸࡸƷǯȩȳȗƷɶƴƸನᡯɥŴƠƬ
  ƔǓƱ׍ܭưƖƳƍᙌԼƕᄩᛐƞǕƯƍLJƢŵᲢ׋ 11
  ŦǢȫǫǹǤǹǿǤȗƷǯȩȳȗǛ̅ဇƢǔᨥƸŴᏮᓳ᧸ഥƷƨNJƴ࣏ƣ˄ޓƷǻȸȕ
  ȆǣǹȈȃȗǹǯȪȥȸǛӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 12ƷǑƏƴρᚌȬȳȁǛဇƍ
  ƯŴᲬƔ৑ƷǻȸȕȆǣǹȈȃȗǹǯȪȥȸӕǓ˄ƚƶơᆭƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴɤᏩࡈƷᏩᢿǛٳƠƯ̅ဇƢǔƜƱƕưƖLJƢŵ˄ޓƷρᚌȬȳȁᲢٻᲣ
  ǛဇƍƯ 4 Ɣ৑ƷƶơǛዼNJŴᏩᢿǛٳƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 13ŵ
  ŦٳƠƨᏩᢿǛϐࡇӕǓ˄ƚǔᨥŴӕ˄ƚƶơǛᲮƔ৑σƠƬƔǓƱӕǓ˄ƚƯƘƩƞ
  ƍŵӕǓ˄ƚஜૠƕɧឱƠƨǓŴӕǓ˄ƚƶơƕᲫƔ৑ưNjዼljƱȬȳǺƕᏮᓳƢǔ
  ऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴᏩᢿƷӕǓ˄ƚ᩿ƴɤᏩᆭǛᚨƚƯƍLJƢᲢ׋ 14ŵɟᏩƳƲǛӕǓ
  ˄ƚƯ̅ဇưƖLJƢŵ
  ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷȆȬdzȳȐȸǿȸTC-1401 ƱƷኵӳƤư 1.4 ̿98-280mm F4
  Ŵ
  ȆȬdzȳȐȸǿȸTC-2001 ƱƷኵӳƤư 2 ̿
  140-400mm F5.6
  ƷǺȸȠȬȳǺƱƠ
  Ư෇ဇưƖLJƢ
  ŵ
  ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱ
  Ʒᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠ
  ƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢȸ
  ƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩Ʊ
  ȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋
  дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸ػȷ᧸๟ನᡯƱƳƬƯƓǓŴݱᩋƳƲưƷ̅ဇƸӧᏡưƢƕŴ᧸൦ನ
  ᡯưƸƋǓLJƤǜŵ൦ᡀƳƲưƷ̅ဇưƸŴٻ᣽Ʒ൦ƕੑǒƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩ
  ƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴƳǔئӳ
  ƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼
  ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔ
  ǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ᪥ᮏㄒ㻌
  ԓ
  දॖ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the
  maximum performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read
  this instruction booklet thoroughly before you start to use the lens.
  WARNING!! : SAFETY PRECAUTIONS
  Do not look directly at the sun, through the lens. Doing so can cause damage
  to the eye or loss of eyesight.
  Do not leave the lens in direct sunlight without the lens cap attached,
  whether the lens is attached to the camera or not. This will prevent the lens
  from concentrating the sun’s rays, which may cause a fire.
  The shape of the mount is very complex. Please be careful when handling it
  so as not to cause injury.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Filter Attachment Thread
  Zoom Ring
  AF Function button
  Focus Ring
  Distance Scale
  Focus Index Line
  Mount
  Focus Mode Switch
  Focus Limiter Switch
  OS Switch
  Custom Mode Switch
  Tripod Socket
  Lens Hood
  Safety stopper
  screws (2 pieces)
  Large hex key
  Hex key
  FOR NIKON MOUNT
  This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
  specifications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is
  compatible
  with
  the
  cameras
  listed
  in
  Table
  (A).
  (The
  models
  with
  the
  Ŭ
  mark
  require the latest version of the camera firmware to ensure compatibility.)
  It is not compatible with film single-lens reflex cameras.
  It is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
  For models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the cameras
  instruction manual to check for compatibility of E-type lenses.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  Please refer to the camera’s instruction manual for details on how to attach it
  to or detach it from the camera body.
  On
  the
  lens
  mount
  surface,
  there
  are
  electrical
  contacts.
  Please
  be
  careful
  with
  their
  handling
  as
  scratches
  or
  dirt
  on
  them
  could
  cause
  malfunctions
  or
  damage
  .
  FOCUSING
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF
  position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
  the
  lens
  to the
  MF
  position.
  You
  can
  adjust
  the
  focus
  by
  turning
  the
  focus
  ring.
  Please refer to cameras instruction manual for details on changing the
  cameras focusing mode.
  When operating this lens in manual focus mode, it is recommended that
  correct focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on
  the distance scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme
  changes
  in
  temperature
  which
  cause
  various
  components
  in
  the
  lens
  to
  expand
  and contract. Special allowance is made for this at the infinity setting.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
  camera
  set
  to
  the
  One-Shot
  AF
  (AF-S)
  mode,
  it
  is
  possible
  to
  manually
  override
  the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating
  the focus ring of the lens while auto focusing is in operation. For Full-time MF,
  set the focus mode switch on the lens to the MO position.
  When using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
  Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF, You
  can also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF function.
  For
  further
  information
  ,
  please
  refer
  to
  the
  SIGMA
  Optimization
  Pro
  Help
  menu
  .
  ż
  AF FUNCTION BUTTON
  Ž
  It is possible to cancel autofocus by pressing the AF Function button while the
  AF is operating (AF lock / AF stop function) (fig.3).
  For SIGMA and Nikon mount, it is possible to change the feature of the AF
  Function
  button
  when
  using
  the
  USB
  DOCK
  (sold
  separately)
  and
  its
  dedicated
  software, “SIGMA Optimization Pro. For further information, please refer to
  the SIGMA Optimization Pro “Help menu.
  For Canon mount, it is possible to change the feature of the AF Function
  button (AF stop button) via the cameras custom function. For further
  information, please refer to the cameras instruction manual.
  ż
  ZOOMING
  Ž
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  FOCUS LIMITER SWITCH
  This lens is equipped with the focus limiter switch, which enables a limit of
  the AF range (fig.4). It is possible to switch to the following two modes.
  Ɣ FULL (Minimum Focusing Distance ~ ҄) Ɣ 3m ~ ҄ (9.84ft ~ ҄)
  ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
  This OS (Optical Stabilizer) lens effectively compensates for image blurring
  caused by camera shake. Set the OS (Optical Stabilizer) switch to Mode 1
  (fig.5). Press the shutter button halfway down, confirm the image in the
  viewfinder is stable then take the picture. (It takes approximately 1 second to
  produce a stable image, after pressing the shutter button halfway). Mode 2,
  detects the vertical camera shake, and overcomes blurring. It is effective on
  subjects moving horizontal to the camera.
  Please do not use Optical Stabilizer in the following situations.
  Ɣ When the lens is mounted on a tripod. Ɣ Bulb (long time exposure).
  Although the viewfinder image may appear to shake immediately after
  shooting and at the start of the flash charge cycle of the built-in flash of the
  camera etc., it will not cause any effect on pictures.
  If the camera power is turned off or lens is detached while the Optical
  Stabilizer function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but
  this is not a malfunction.
  CUSTOM MODE SWITCH
  By using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, SIGMA
  Optimization Pro, it is possible to customize the AF speed, OS effect and range
  of Focus Limiter of the lens, and the setting can be saved with the Custom
  Mode Switch. For further information, please refer to the SIGMA Optimization
  Pro “Help menu.
  For your regular use, please turn OFF the Custom Mode Switch. The Focus
  Limiter Switch does not function when the custom mode is ON and set as C1
  or C2 (fig.6).
  SIGMA
  Optimization
  Pro
  can
  be
  downloaded
  free
  of
  charge
  from
  the
  following
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  LENS HOOD
  The lens hood helps to prevent flare and ghosted images caused by bright
  illumination from outside the picture area. Attach the hood and turn
  clockwise until it stops rotation (fig.7). To detach the hood, turn counter-
  clockwise while pushing the button
  until it stops rotating (fig.8).
  When not in use, the lens hood can be attached upside-down (fig.9).
  TRIPOD SOCKET AND COLLAR
  This lens is equipped with a tripod socket. When you loosen the locking knob
  on the collar, the lens and camera can rotate freely to easily position the
  camera horizontally or vertically (fig.10).
  This product is compatible with the Arca Swiss screw knob clamp. Please
  ensure that it is screwed and fixed tightly. This product is not designed for
  lever type clamps. There are some lever clamps available that do not fix
  firmly and safely. (fig.11)
  Please ensure that 2 Safety Stopper Screws (supplied) are always fixed so
  that the Arca Swiss clamp will not fall off. As shown in (fig.12), please attach
  them to the safety stopper screw holes using the hex key.
  It is possible to use the lens without the tripod socket. Using the large hex key
  (supplied), please loosen the four screws to detach the tripod socket. (fig.13)
  Please tighten all screws firmly when reattaching the tripod socket. Unless
  all four screws are firmly tightened, there is a risk that the lens might
  detach from the tripod socket.
  The tripod collar of this lens incorporates a screw hole (fig.14), allowing it to
  be used with a monopod.
  ABOUT TELE CONVERTERS
  This
  lens
  can
  be
  used
  as
  a
  1.4x
  (
  98-280mm
  F4
  )
  or
  a
  2x
  (
  140-400mm
  F5.6
  )
  telephoto
  zoom lens by attaching SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 or SIGMA TELE
  CONVERTER TC-2001 respectively.
  Do not use other manufacturers’ teleconverters, only those listed above are
  compatible.
  BASIC CARE AND STORAGE
  Avoid
  any
  shocks
  or
  exposure
  to
  extreme
  high
  or
  low
  temperatures
  or
  to
  humidity.
  For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs
  or naphthalene gas.
  Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt
  or finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened
  lens cloth or lens tissue.
  This lens benefits from a dust and splash proof construction. Although this
  construction enables the lens to be used under light rain, it is not the same
  as being water proof. Please pay attention to prevent a large amount of
  water from splashing on the lens, especially when using it by a waterside. It
  is often impractical to repair the internal mechanism, lens elements and
  electric components if damaged by water.
  Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on
  the surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors,
  it is advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  ACHTUNG!!: VORSICHTSMAßNAHMEN
  ŦSchauen Sie nie direkt durch das Objektiv in die Sonne, da dies zu Verletzungen
  am Auge oder gar zum Verlust des Sehvermögens führen kann.
  ŦUnabhängig davon, ob das Objektiv an der Kamera angebracht ist oder nicht,
  setzen Sie es bitte keinesfalls ohne Frontdeckel der direkten Sonneneinstrahlung
  aus. Dies gilt, um einen Brand zu vermeiden, der durch das Objektiv einfallende
  und gebündelte Strahlen ausgelöst werden könnte.
  ŦDer Objektivanschluss ist sehr komplex. Bitte seien Sie vorsichtig im Umgang, um
  Beschädigungen vorzubeugen.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (ABB.1)
  Filtergewinde
  Zoomring
  AF-Funktionstaste
  Fokusring
  Entfernungsskala
  Fokusindex
  Anschluss
  Fokusschalter
  Fokussierbereichsbegrenzer
  OS-Schalter
  Benutzermodus-Schalter
  Stativsockel
  Gegenlichtblende
  Sicherungsschrauben
  (2 Stück)
  Großer
  Sechskantschlüssel
  Sechskantschlüssel
  NIKON ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus mit den
  gleichen Spezifikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-Objektive. Das
  Objektiv ist mit den in der Tabelle (A) genannten Kameramodellen kompatibel. (Die
  Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die aktuelle Kamera-Firmwareversion,
  um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
  ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreflexkameras.
  ŦEs
  ist
  nicht
  möglich,
  das
  Objektiv
  mit
  den
  in
  Tabelle
  (B)
  genannten
  Kameramodellen
  zu verwenden.
  ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet sind,
  entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-Objektiven bitte der
  Bedienungsanleitung der Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  Einzelheiten zum Ansetzen an das Kameragehäuse und auch zum Abnehmen vom
  Kameragehäuse finden Sie in der Bedienungsanleitungder Kamera.
  ŦAm Objektivanschluss befinden sich elektrische Kontakte. Behandeln Sie diese
  bitte vorsichtig und halten Sie sie sauber, da Kratzer oder Schmutz zu
  Fehlfunktionen oder Schäden führen können.
  FOKUSSIEREN
  Um die Autofokus-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv
  auf die AF-Position
  (Abb.2).
  Wenn
  Sie
  manuell
  fokussieren
  möchten,
  stellen
  Sie
  den
  Fokusschalter am Objektiv auf die MF-Position. Sie können die Schärfe nun durch
  Drehen am Fokusring einstellen.
  ŦEinzelheiten zum Ändern der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie
  bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
  werden,
  da
  durch
  Temperaturschwankungen
  Abweichungen
  von
  der
  Entfernungsskala
  auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
  Dieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die AF-Betriebsart
  eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt ist, können Sie,
  nachdem das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und zum Stillstand
  gekommen ist, die Schärfe durch Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der
  Auslöser muß hierbei halb durchgedrückt bleiben.
  Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion](Manual Override) durch
  Drehen am Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs. Um die
  Jederzeit-MF-Funktion zu nutzen, stellen Sie den Fokusschalter am Objektiv auf
  die MO-Position.
  ŦMithilfe
  des
  USB-Docks
  (optional
  erhältlich)
  und
  der
  speziell
  konzipierten
  Software,
  "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion zwischen AN/AUS
  gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung am Fokusring zur
  Aktivierung
  der
  Jederzeit-MF-Funktion
  individualisiert
  werden.
  Weitere
  Informationen
  entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro.
  ż
  AF-FUNKTIONSTASTE
  Ž
  Der
  Autofokus
  kann
  während
  des
  AF-Betriebs
  durch
  Drücken
  der
  AF-Funktionstaste
  abgeschaltet werden (AF-Lock / AF-Stop-Funktion) (Abb.3).
  ŦBeim SIGMA- und Nikon-Anschluss ist es möglich, die Eigenschaften der AF-
  Funktionstaste
  mithilfe
  des
  USB-Docks
  (optional
  erhältlich)
  und
  der
  dazugehörigen
  Software
  "
  SIGMA
  Optimization
  Pro
  "
  zu
  verändern.
  Weitere
  Informationen
  entnehmen
  Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro Software.
  ŦBeim Canon-Anschluss ist es möglich, die Eigenschaften der AF-Funktionstaste
  (AF-Stop-Taste)
  über
  die
  benutzerdefinierten
  Funktionen
  der
  Kamera
  zu
  verändern.
  Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ż
  BRENNWEITENEINSTELLUNG
  Ž
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  FOKUSSIERBEREICHSBEGRENZER
  Dieses Objektiv verfügt über einen Fokussierbereichsbegrenzer, der es erlaubt, den
  AF-Bereich zu limitieren (Abb.4). Die beiden folgenden Modi stehen zur Verfügung.
  Ɣ FULL (Naheinstellgrenze ~ ҄) Ɣ 3m ~ ҄
  ÜBER OS (OPTICAL STABILIZER) MERKMALE
  Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in
  Ihren Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme entsteht.
  Stellen Sie den OS (Optical Stabilizer)-Schalter auf Modus 1 (Abb.5). Drücken Sie
  den Auslöser halb durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht
  und drücken den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca.
  1 Sekunde, um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen).
  Modus 2 erkennt die vertikale Bewegung der Kamera und verhindert diese
  Verwacklung. Dieser Modus empfiehlt sich bei sich bewegenden Motiven.
  ŦBitte benutzen Sie in den folgenden Situationen den Optical Stabilizer nicht:
  Ɣ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
  Ɣ bei Bulb-Aufnahmen (Langzeitbelichtung).
  Ŧ
  Obwohl
  das
  Sucherbild
  direkt
  nach
  der
  Aufnahme
  und
  zu
  Beginn
  des
  Aufladens
  des
  eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen Einfluß auf Ihre Bilder.
  ŦFalls die Kamera ausgeschaltet wird, während die Optical Stabilizer Funktion
  noch aktiv ist, kann das Objektiv ein schnatterndes Geräusch verursachen, was
  jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
  BENUTZERMODUS-SCHALTER
  Mithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten Software
  SIGMA Optimization Pro, können die AF-Geschwindigkeit, OS-Arbeitsweise und
  Fokussierbereichsbegrenzungen
  individualisiert
  werden
  und
  auf
  dem
  Benutzermodus-
  Schalter
  hinterlegt
  werden.
  Weitere
  Informationen
  entnehmen
  Sie
  bitte
  dem
  "Hilfe"-
  Menü der SIGMA Optimization Pro.
  Ŧ
  Für
  den
  normalen
  Gebrauch
  schalten
  Sie
  den
  Benutzermodus
  -
  Schalter
  bitte
  aus.
  Der
  Fokussierbereichsbegrenzer
  -
  Schalter
  hat
  keine
  Funktion,
  solange
  der
  Individualisierungs
  -
  Modus
  aktiviert
  ist
  und
  der
  Benutzermodus-Schalter
  auf
  C1
  oder
  C2
  steht
  (Abb.6).
  Ŧ
  SIGMA
  Optimization
  Pro
  kann
  kostenlos
  von
  der
  folgenden
  Website
  heruntergeladen
  werden: http://www.sigma-global.com/download/
  GEGENLICHTBLENDE
  Diese
  Gegenlichtblende
  hilft,
  Reflexe
  und
  Geisterbilder
  zu
  vermeiden,
  die
  durch
  starke
  Lichtquellen außerhalb des Bildbereichs verursacht werden können. Setzen Sie die
  Gegenlichtblende an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Abb.7).
  Um die Gegenlichtblende abzunehmen, drehen Sie sie bei gedrückt gehaltener
  Taste
  gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Abb.8).
  ŦWährend des Nichtgebrauchs kann die Gegenlichtblende in übergestülpter Form
  angesetzt werden (Abb.9).
  STATIVSOCKEL
  Das Objektiv ist mit einem Stativsockel versehen. Wenn Sie den Feststellknopf
  lösen, läßt sich das Objektiv frei im Ring des Stativsockels drehen. Dadurch ist es
  möglich,
  die
  Kamera
  exakt
  für
  Hoch-oder
  Querformataufnahmen
  auszurichten
  (Abb.10).
  Ŧ
  Dieses
  Produkt
  ist
  mit
  der
  Arca
  Swiss
  Schnellspannvorrichtung
  mit
  Feststellschraube
  kompatibel. Achten Sie bitte darauf, dass es fest angeschraubt und sicher
  befestigt ist. Dieses Produkt ist nicht für Schnellspannvorrichtungen mit Hebel
  geeignet. Bei einigen auf dem Markt erhältlichen Schnellspannvorrichtungen mit
  Hebel lässt sich die Stativschelle nicht ausreichend sicher befestigen. (Abb.11)
  ŦAchten Sie bitte darauf, dass die beiden beiliegenden Sicherungsschrauben
  immer angezogen sind, sodass die Arca Swiss Schnellspannvorrichtung nicht
  herunterfällt.
  Benutzen
  Sie
  den
  Sechskantschlüssel,
  um
  die
  Sicherungsschrauben
  wie in Abb.12 gezeigt, in die Sicherungsschraubengewinde einzudrehen.
  Das Objektiv kann auch ohne Stativsockel verwendet werden. Lösen Sie die vier
  Schrauben mithilfe des großen Sechskantschlüssels (im Lieferumfang enthalten),
  um den Stativsockel abzunehmen. (Abb.13)
  ŦBitte ziehen Sie alle vier Schrauben wieder fest, wenn Sie den Stativsockel wieder
  anbringen. Wenn nicht alle vier Schrauben wieder fest angezogen sind, besteht
  die Gefahr, dass sich das Objektiv vom Stativ lösen könnte.
  ŦDie Stativschelle dieses Objektivs besitzt ein Schraubgewinde (Abb.14), mit dem
  man es auch auf einem Einbeinstativ verwenden kann.
  ÜBER TELEKONVERTER
  In Kombination mit dem SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 erhält man ein 98-
  280mm
  F4
  Tele
  -
  Zoom
  -
  Objektiv,
  in
  Kombination
  mit
  dem
  TELE
  KONVERTER TC-2001
  ein 140-400mm F5.6.
  ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen
  Sie
  das
  Objektiv
  nicht
  harten
  Stößen,
  extrem
  hohen
  bzw.
  niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
  Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden
  Sie
  zur
  Entfernung
  von
  Schmutz
  oder
  Fingerabdrücken
  auf
  Glasflächen
  keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern
  ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  Ŧ
  Diese
  Objektiv
  profitiert
  von
  einer
  staub-
  und
  spritzwassergeschützten
  Konstruktion.
  Es
  kann
  bei
  leichtem
  Regen
  verwendet
  werden,
  was
  allerdings
  nicht
  mit
  Wasserdichtigkeit
  gleichzustellen
  ist.
  Achten
  Sie
  daher
  bitte
  darauf,
  dass
  das
  Objektiv
  nicht
  mit
  einer
  größeren
  Menge
  Wasser
  überschüttet werden. Es ist oftmals unmöglich, innere
  Mechaniken, Linsenelementen und elektrischen Komponenten zu reparieren, die
  durch Wasser beschädigt wurden.
  ŦTemp eraturscho cks
  können
  zum
  Beschlagen
  des
  Objektives
  und
  seiner
  Glasflächen
  führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich,
  das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die
  Zimmertemperatur angenommen hat.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
  profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
  d’emploi avant toute utilisation.
  AVERTISSEMENT ! : PRECAUTIONS D’UTILISATION
  ŦNe regardez jamais le soleil à travers l’objectif. Ceci pourrait entraîner une cécité
  définitive.
  ŦNe pointez pas l’objectif seul ou monté sur le boîtier vers le soleil sans son
  bouchon de protection avant. La concentration des rayons du soleil pourrait
  provoquer un incendie.
  ŦLa forme de la monture est très complexe. Soyez prudent lors de la manipulation
  afin d’éviter toute blessure.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (Fig.1)
  Filetage pour filtre
  Bague de zoom
  Boutons Fonction AF
  Bague des distances
  Echelle des distances
  Repère de distance
  Baïonnette
  Sélecteur de mise au point
  Limiteur de recherche
  Curseur OS
  Sélecteur de Mode
  personnalisé
  Attache pour trépied
  Pare-Soleil
  Vis de butée de
  sécurité (2 pièces)
  Grande clé hexagonale
  Clé hexagonale
  EN MONTURE NIKON
  Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique, aux
  caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques Nikon AF de type E.
  L’objectif est compatible avec les appareils indiqués dans le tableau (A). (Les
  modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la dernière version du firmware de
  l’appareil pour assurer la compatibilité.)
  ŦIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
  ŦIl
  n’est
  pas
  possible
  d’utiliser
  l’objectif
  avec
  les
  boîtiers
  indiqués
  dans
  le
  tableau
  (B).
  ŦPour les modèles qui ne figurent pas dans le tableau (A) ou dans le tableau (B),
  veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil pour vérifier la
  compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Veuillez consulter le mode d’emploi de l’appareil pour plus d’informations sur la
  façon d’attacher ou de retirer lobjectif de l’appareil photo.
  ŦLa monture de l’objectif est pourvue de contacts électriques. Veuillez manipuler
  l’objectif avec toutes les précautions nécessaires, des rayures ou poussières sur
  les
  contacts
  électriques
  pouvant
  provoquer
  des
  dommages
  ou
  dysfonctionnements.
  MISE AU POINT
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF (Fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position “MF position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
  ŦVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
  au point de l'appareil.
  ŦEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
  de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
  importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
  composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
  particulière est prévue à cet effet en position infini.
  Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
  l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
  retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise au
  point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual Override) en
  tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Pour une utilisation en
  mode de priorité manuelle du point, placez le commutateur de mode de mise au
  point de l'objectif sur la position « MO ».
  ŦEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche manuelle. Il
  est également possible de paramétrer la démultiplication de la bague de mise au
  point en retouche manuelle. Pour plus d'information, veuillez vous reporter à
  l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  ż
  BOUTON FONCTION AF
  Ž
  Il est possible de désactiver la mise au point automatique en appuyant un bouton
  Fonction AF pendant que l’AF fonctionne (fonction AF LOCK / arrêt AF)) (Fig. 3).
  ŦPour les montures SIGMA et Nikon, il est possible de modifier la fonctionnalité du
  bouton Fonction AF en utilisant la station d’accueil USB (vendu séparément) et
  son
  logiciel
  dédié,
  «SIGMA
  Optimization
  Pro».
  Pour
  de
  plus
  amples
  renseignements,
  veuillez consulter le menu «Aide» du logiciel SIGMA Optimization Pro.
  ŦPour la monture Canon, il est possible de changer la fonctionnalité du bouton
  Fonction AF (bouton Arrêt AF) via la fonction personnalisée de l’appareil. Pour de
  plus
  amples
  renseignements,
  veuillez
  consulter
  le
  manuel
  d’utilisation
  de
  l’appareil.
  ż
  ZOOMING
  Ž
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  LIMITEUR DE RECHERCHE
  Cet objectif dispose d’un limiteur de recherche de mise au point capable de réduire
  la plage de distance de mise au point (Fig.4). Il est possible de choisir lune des deux
  plages suivantes :
  Ɣ FULL (Distance minimale de mise au point ~ ҄) Ɣ 3m ~ ҄
  FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
  (OPTICAL STABILIZER)
  Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
  Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la
  prise de vue. Placez le curseur OS sur le Mode 1 (Fig.5). Appuyez à mi-course sur le
  déclencheur, vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la
  stabilisation de l'image est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a
  été activé). Le Mode 2, qui détecte et corrige exclusivement les mouvements
  verticaux, est utile pour photographier des sujets en déplacement.
  ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
  Ɣ si l'objectif est monté sur un trépied Ɣ en pose B (longue durée d'exposition)
  ŦMême si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de
  vue ou au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en rien
  les images.
  ŦSi l'appareil est éteint ou si l'objectif est détaché alors que le stabilisateur
  optique est activé, l'objectif peut émettre un bruit de frottement sans qu'il y ait
  dysfonctionnement.
  SELECTEUR DE MODE PERSONNALISÉ
  En
  utilisant
  le
  dock
  USB
  (vendu
  séparément)
  et
  son
  logiciel
  dédié,
  SIGMA
  Optimization
  Pro,
  il
  est
  possible
  de
  personnaliser
  la
  vitesse
  de
  l'autofocus,
  l'effet
  de
  la
  stabilisation
  OS et la course du limiteur de mise au point. Cesglages peuvent être enregistrés
  avec le sélecteur de Mode personnalisé. Pour plus de renseignements, veuillez
  consulter le menu «Aide» du logiciel SIGMA Optimization Pro.
  ŦPour un usage normal veuillez désactiver le sélecteur de Mode personnalisé. Le
  sélecteur de mise au point est inactif si le mode personnalisé est activé et réglé
  sur C1 ou C2 (Fig.6).
  ŦLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à l'adresse
  Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  PARE-SOLEIL
  Ce pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et des lumières incidentes.
  Pour le fixer, placez-le comme indiqué et tournez dans le sens des aiguilles d'une
  montre jusqu'au blocage de la rotation (Fig.7). Pour le détacher, tournez dans le
  sens inverse tout en appuyant sur le bouton
  jusqu'au blocage (Fig.8).
  ŦLorsqu’il n’est pas utilisé, le pare-soleil peut être attaché à l’envers (Fig.9).
  ATTACHE POUR TREPIED ET COLLIER
  Cet objectif est équipé d'une attache pour trépied. Lorsque vous relâchez le serrage
  du collier, l'objectif et I'appareil peuvent tourner librement pour positionner
  aisément le boîtier en position verticale ou horizontale. (Fig.10)
  ŦCe produit est conçu pour le système Arca Swiss avec vis de serrage. Veuillez-
  vous assurer qu’il soit vissé et fixé solidement. Ce produit n’est pas adapté au
  système à pince de serrage. Ces pinces de serrage n'assurent pas une fixation
  ferme et sécurisée. (Fig.11)
  ŦVeuillez vous assurer que les 2 vis de butée de sécurité (fournies) sont toujours en
  place de sorte que la plaque de standard Arca Swiss reste bien en place. Comme
  illustré (Fig.12), veuillez les attacher par les trous de vis de butée sécurité à l'aide
  de la clé hexagonale fournie.
  Il est possible d’utiliser l’objectif sans l’embase pour trépied. À l’aide de la grande
  clé hexagonale (fournie), desserrez les quatre vis et ôtez l’embase (Fig.13)
  ŦLorsque vous fixez à nouveau l’embase pour trépied, assurez-vous de serrer
  fermement toutes les vis. En cas contraire, il y a un risque que l’objectif se
  détache de l’embase.
  ŦLe support de collier de pied de cet objectif comporte un filetage (Fig.14), lui
  permettant d’être utilisé avec un monopode.
  A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
  L' o b j e c t i f
  se
  transforme
  en
  98-280mm
  F4
  (x1,4)
  ou
  en
  140-400mm
  F5.6
  (x2)
  en
  ajoutant
  respectivement le téléconvertisseur SIGMA TC-1401 ou le téléconvertisseur SIGMA
  TC-2001.
  Ŧ
  Il
  est
  recomman
  de
  ne
  pas
  utiliser
  un
  autre
  téléconvertisseur
  que
  ceux
  mentionnés
  ci-dessus.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  ŦNe pas exposer lobjectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
  bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits anti-
  mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  Ŧ
  Cet
  objectif
  bénéficie
  d’une
  construction
  résistant
  aux
  poussières
  et
  aux
  projections
  d'eau. Bien que cette construction permette de les utiliser sous une pluie légère,
  elle n’est pas étanche. Veillez à éviter les grandes quantités d'eau, en particulier
  si vous lutilisez près de l’eau. Il est souvent difficile de réparer les mécanismes
  internes et les éléments optiques et/ou électriques endommagés par l'eau.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
  buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
  chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans
  un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
  gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  WAARSCHUWING!! : VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN
  ŦKijk niet door het objectief direct in de zon. Dit kan oogbeschadiging veroorzaken
  of gezichtsverlies.
  ŦLaat het objectief nooit zonder lensdop achter in de zon, of het nu wel of niet is
  bevestigd op de camera. Hierdoor voorkomt u dat zonnestralen zich in het
  objectief kunnen bundelen waardoor brand zou kunnen ontstaan.
  ŦDe vorm van de lensvatting is zeer complex. Wij adviseren u voorzichtig te zijn om
  verwondingen en beschadigingen te voorkomen.
  BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  ձFilterschroefdraad
  ղZoomring
  ճAF Functie knop
  մScherpstelring
  յAfstandschaal
  նIndex teken
  շVatting
  ոScherpstelkeuze schakelaar
  չFocus Limiter schakelaar
  պOS Schakelaar
  ջCustom Mode Schakelaar
  ռStatief aansluiting
  սZonnekap
  վVeiligheidsstop
  schroeven (2 stuks)
  տGrote inbussleutel
  րInbussleutel
  VOOR NIKON VATTING
  Dit
  objectief
  beschikt
  over
  een
  electromagnetisch
  diafragma
  mechanisme
  met
  dezelfde
  specificaties als het E-type mechanisme in Nikon AF objectieven. Het objectief is te
  gebruiken met cameras zoals in onderstaande Tabel (A) aangegeven (voor modellen
  met ۻ markering is hiervoor de nieuwste versie van de camera firmware vereist)
  ŦHet is niet bruikbaar met film single-lens reflex cameras.
  ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruiken met cameras in Tabel (B).
  ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de camera op bruikbaarheid met E-type objectieven.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Raadpleeg de instructiehandleiding van uw camerabody voor meer informatie
  betreffende het bevestigen en verwijderen van het objectief.
  ŦEr bevinden zich diverse elektronische contacten op de vatting van het objectief,
  spring
  hier
  zorgvuldig
  mee
  om.
  Krassen
  of
  vuil
  kunnen
  storingen
  of
  beschadigingen
  veroorzaken.
  SCHERPSTELLEN
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
  postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
  objectief op de MF positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te
  draaien.
  ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de
  camera opOne-Shot AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling eventueel
  handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk heeft gedaan, en
  u de ontspanknop half ingedrukt houdt.
  Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan de
  focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. Voor gebruik van Full-time
  MF, zet de focus switch op het objectief in de MO” positie.
  ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te selecteren
  AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de focusring bij te
  stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer informatie verwijzen
  wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ż
  AF FUCTIE KNOP
  Ž
  U kunt de autofocus annuleren door op de AF functie knop te drukken, zolang de AF
  functie actief is (AF Lock / AF stop functie) (fig.3)
  ŦVoor de SIGMA en Nikon vatting kunnen de eigenschappen van de AF functie knop
  worden aangepast, met behulp van een USB DOCK (los verkrijgbaar) en de SIGMA
  Optimization Pro Software. Raadpleeg het “Help” menu binnen de SIGMA
  Optimization Pro Software voor meer informatie.
  ŦVoor de Canon vatting kunnen de eigenschappen van de AF Functie Knop (AF stop
  knop) worden aangepast via het menu van de camera. Raadpleeg de handleiding
  van de camera voor meer informatie.
  ż
  ZOOMEN
  Ž
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie.
  FOCUS LIMITER SCHAKELAAR
  Dit objectief is voorzien van een Focus Limiter om het AF bereik te beperken indien
  gewenst (fig.4). Het is mogelijk om te kiezen uit de volgende twee instellingen.
  ƔFULL (Kortste instelafstand ~ ) Ɣ3m ~
  DE MOGELIJKHEDEN VAN HET OS (OPTICAL STABILIZER) SYSTEEM
  Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te
  voorkomen.
  Zet
  de
  OS
  schakelaar
  op
  1
  (fig.5).
  Druk
  de
  ontspanknop
  half
  in
  en
  controleer
  de opname / compositie in de zoeker en controleer tevens of het onderwerp zonder
  beweging wordt weergegeven. Het kan na het half indrukken van de ontspanknop
  tot
  ongeveer
  1
  seconde
  duren
  voor
  dat
  het
  OS
  systeem
  het
  beeld
  heeft
  gestabiliseerd.
  Indien de OS schakelaar op 2 wordt gezet worden vooral de verticale bewegingen
  gecorrigeerd. Deze stand is vooral geschikt voor bewegende onderwerpen.
  ŦU dient het OS systeem uit te schakelen (OFF) als u de camera met een statief
  gebruikt of indien u lange tijdopnamen (bulb) maakt.
  ŦAlhoewel het mogelijk is dat direct na de opname het onderwerp in de zoeker lijkt
  te bewegen heeft dit geen negatieve invloed op de scherpte van de opname. Dit
  zelfde effect kan optreden indien de ingebouwde flitser begint op te laden maar
  ook dit heeft geen invloed op de opname.
  ŦIndien de camera wordt uitgezet wanneer het OS systeem in werking is kan het
  objectief een ratelend geluid maken. Dit is geen defect.
  CUSTOM MODE SCHAKELAAR
  Door
  het
  USB
  DOCK
  (separaat
  verkocht)
  en
  de
  speciale
  software,
  SIGMA
  Optimization
  Pro, te gebruiken is het mogelijk om de AF-snelheid, Optische Stabilisatie (OS) en
  focus afstand naar eigen wens in te stellen en deze instelling te bewaren via de
  Custom Mode Schakelaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het SIGMA
  Optimization Pro “Help menu.
  ŦZet bij standaard gebruik van het objectief de Custom Mode Schakelaar uit. De
  Focus Berperkings Schakelaar werkt niet indien de Custom Mode aan staat en is
  ingested als C1 of C2 (fig.6).
  ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende website:
  http://www.sigma-global.com/download/
  ZONNEKAP
  De zonnekap helpt om ongewenste reflecties veroorzaakt door een felle lichtbron
  van buiten het opnamegebied te voorkomen. Bevestig de zonnekap en draai deze
  met de wijzers van de klok mee totdat deze stopt (fig.7). Om de zonnekap te
  verwijderen druk knop
  in en draai gelijktijdig de zonnekap tegen de wijzers van
  de klok in totdat deze niet verder gedraaid kan worden (fig.8).
  ŦAls
  de
  zonnekap
  niet
  in
  gebruik
  is
  kan
  deze
  ondersteboven
  worden
  geplaatst
  (fig.9)
  STATIEF AANSLUITING
  Dit
  objectief
  is
  uitgerust
  een
  statiefring.
  Wanneer
  u
  de
  blokkeerknop
  op
  de
  statiefring
  losdraait, kunnen objectief en camera vrij ronddraaien waardoor de camera op
  eenvoudige wijze zowel horizontaal als verticaal gebruikt kan worden (fig.10).
  ŦDit
  product
  is
  compatible
  met
  de
  Arca
  Swiss
  schroefknop
  klem.
  Zorgt
  u
  er
  alstublieft
  voor dat schroefknop voldoende stevig is vastgeschroefd. Er zijn een aantal
  klemmen met een hendel in omloop, welke niet voor de juiste fixering zorgen.
  Daarom kunnen dit type klemmen niet worden gebruikt i.c.m. dit product. (fig.11)
  ŦZorg
  ervoor
  dat
  2
  veiligheidsschroeven
  (meegeleverd)
  te
  allen
  tijde
  zijn
  gemonteerd,
  hierdoor blijft de Arca Swiss klem goed vastzitten. Bevestig ze in de veiligheids
  schroefgaten zoals in (fig.12) wordt aangegeven.
  Het
  objectief
  kan
  zonder
  de
  statiefvoet
  worden
  gebruikt.
  Gebruik
  de
  grote
  inbussleutel
  (meegeleverd),
  schroef
  de
  vier
  schroeven
  los
  om
  de
  statiefvoet
  te
  verwijderen.
  (fig.13)
  ŦZorg ervoor dat alle schroeven stevig worden vastgedraaid indien u de statiefvoet
  herbevestigd. Indien de schroeven onvoldoende zijn vastgedraaid, loopt u het
  risico dat het objectief van de statiefvoet loskomt.
  ŦDe statiefgondel van dit objectief beschikt over een schroefaansluiting (fig.14),
  waardoor een monopod aan de statiefgondel kan worden bevestigd.
  TELE CONVERTERS
  Dit objectief kan worden gebruikt als een 1.4x (98-280mm F4) of een 2x (140-
  400mm F5.6) hyper-telephoto zoomobjectief door respectievelijk een SIGMA TELE
  CONVERTER TC-1401 of SIGMA TELE CONVERTER TC-2001 te gebruiken.
  ŦGebruik geen andere converters als boven vermeld.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
  temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
  droge
  en
  bij
  voorkeur
  goed
  geventileerde
  plaats.
  Houd
  het
  objectief,
  om
  beschadiging
  van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil
  of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een
  speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief heeft een stof- en spatwaterdichte constructie. Hoewel dit ervoor
  zorgt dat het kan worden gebruikt in lichte regen is de constructie niet waterdicht.
  Voorkom daarom dat er grote hoeveelheden water op het objectief terecht kan
  komen. Let vooral op bij gebruik aan de waterkant. Het is vaak zeer kostbaar om
  het interne mechanisme, lens elementen en electronische componenten te
  repareren.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
  buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
  temperatuur
  van
  het
  objectief
  ongeveer
  gelijk
  is
  aan
  die
  van
  de
  kamertemperatuur.
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
  resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
  utilizarlo.
  ¡¡
  ADVERTENCIA!! : MEDIDAS DE SEGURIDAD
  ŦNo mire directamente al sol, a través del objetivo. Hacerlo puede dañarle el ojo o
  provocarle la pérdida de visión.
  ŦTanto si está conectado a la cámara o no, no deje el objetivo al sol sin la tapa
  puesta. Es para evitar que se concentren los rayos del sol en el objetivo, lo que
  podría provocar un incendio.
  Ŧ
  La
  forma
  de
  la
  montura
  es
  muy
  compleja.
  Por
  favor,
  manipulela
  cuidadosamente
  para
  no dañarse.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ձRosca para filtros
  ղAro del zoom
  ճBotón de Función AF
  մAro de enfoque
  յEscala de distancias
  նLínea de índice
  շMontura
  ոSelector de enfoque
  չLimitador de enfoque
  պOS botón
  ջInterruptor de modo
  personalizado
  ռZapata para trípode
  սParasol
  վTornillos de seguridad
  (2 piezas)
  տLlave hexagonal grande
  րLlave hexagonal
  PARA MONTURA NIKON
  Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las mismas
  especificaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos Nikon AF. El objetivo
  es
  compatible
  con
  las
  cámaras
  señaladas
  en
  la
  tabla
  (
  A
  ). (Los
  modelos
  con
  la
  marca
  Ŭ
  requieren
  la
  última
  versión
  del
  firmware
  en
  la
  cámara
  para
  asegurar
  la
  compatibilidad.)
  ŦNo es compatible con cámaras réflex de película de 35mm.
  ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
  ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B), por favor
  consulte
  el
  manual
  de
  instrucciones
  de
  la
  cámara
  para
  comprobar
  la
  compatibilidad
  entre los objetivos de tipo E.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Por favor, mire el manual de instrucciones de la cámara para más detalles sobre
  cómo acoplar o desacoplarlo del cuerpo de la cámara.
  ŦLos contactos eléctricos se encuentran en la superficie de la montura del objetivo.
  Por favor, sea cuidadoso al manejarlo ya que la suciedad o cualquier arañazo
  puede causar daños o errores.
  ENFOQUE
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posiciónAF (fig.2). Si quiere
  enfocar
  manualmente
  ponga
  el
  selector
  en
  la
  posición
  MF”.
  Ajuste
  el
  foco
  moviendo
  el aro de enfoque.
  ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
  comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
  a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
  expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
  la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo automático.
  Con
  la
  cámara
  preparada
  para
  Modo
  Disparo
  AF
  puede
  ajustar
  el
  enfoque
  manualmente
  después que el objetivo haya enfocado automáticamente (y se pare) mientras
  mantenga el botón disparador suavemente presionado.
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando el
  anillo de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en
  funcionamiento. Para MF a tiempo completo, ajuste el interruptor de modo de
  enfoque del objetivo a la posición "MO".
  ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
  Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida / Apagada.
  También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para operar la función
  MF completa. Para más información, por favor consulte el menú “Ayuda” de
  “SIGMA Optimization Pro.
  ż
  BOTÓN DE FUNCIÓN DE AF
  Ž
  Se puede detener el autoenfoque apretando el botón de Función AF mientras el AF
  está funcionando (bloqueo AF / función de parada de AF) (Fig.3).
  ŦPara monturas SIGMA y Nikon, se puede cambiar la función del botón Función de
  AF mediante el USB DOCK (se vende por separado) y el software dedicado “SIGMA
  Optimization Pro. Para más información, por favor referirse al menú “Ayuda del
  SIGMA Optimization Pro.
  ŦPara monturas Canon, se puede cambiar la función del botón Función de AF
  (botón de parada del AF) a través de la función personalizada de la cámara. Para
  obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la cámara.
  ż
  OPERACION ZOOM
  Ž
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  INTERRUPTOR LÍMITE DE ENFOQUE
  Este objetivo viene equipado con un interruptor de enfoque que permite limitar el
  rango AF (Fig.4). Es posible intercambiar entre los siguientes dos modos.
  ƔFULL(LLENO) (Distancia mínima enfoque ~ ) Ɣ3m ~
  ACERCA DEL OS (EL ESTABILIZADOR ÓPTICO) CARACTERÍSTICAS
  Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado por el
  movimiento o temblor. Fijar OS (Estabilizador Óptico) cambiar a modo 1 (Fig.5).
  Presionar el disparador a medio camino, confirmar que la imagen en el visor
  aparece estable y entonces tomar la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo
  en producir una imagen estable tras haber presionado el disparador. El modo 2,
  detecta el temblor vertical de la cámara y soluciona el consiguiente desenfoque Es
  efectivo en objetos en movimiento.
  ŦNo debe usarse el Estabilizador de Imagen en las siguientes situaciones.
  ƔCuando el objetivo/cámara esté montado sobre un trípode
  ƔModo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
  ŦA
  pesar
  de
  que
  en
  el
  visor
  la
  imagen
  aparezca
  ligeramente
  borrosa
  inmediatamente
  después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del flash esto no provocará
  defectos en la fotografía.
  ŦSi se apaga la cámara o se desmonta el objetivo con la función de Estabilizador
  óptico operativo, el objetivo puede emitir un ruido extraño, que no es síntoma de
  un mal funcionamiento.
  INTERRUPTOR DEL MODO PERSONALIZADO
  Con el uso del USB DOCK (se vende por separado) y el software dedicado, SIGMA
  Optimization Pro, puede personalizar la velocidad del AF, el efecto OS y el limitador de
  foco del objetivo, y guardar la configuración con el interruptor de modo personalizado.
  Para más información, por favor consulte el menú Ayuda del SIGMA Optimization Pro.
  ŦPara un uso regular, por favor apague el interruptor de modo personalizado. El
  interruptor limitador de foco no funciona cuando el modo personalizado está
  activado y configurado como C1 o C2 (Fig.6).
  ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita desde el
  siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
  PARASOL
  Este parasol ayuda a prevenir el destello y las imágenes fantasma causadas por la
  iluminación provinente del area fuera de la imagen. Conecte el parasol y gírelo en el
  sentido de las agujas del reloj hasta oir un clic (Fig.7). Para quitar el parasol gírelo
  en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras pulsa el botón
  hasta que
  acabe de girar (Fig.8).
  ŦCuando no lo utilice coloque el parasol en posición invertida (Fig.9).
  ARO Y ZAPATA DE TRÍPODE
  Este objetivo está equipado con una zapata para trípode. Cuando afloje el cierre del
  aro, el objetivo y la cámara girarán libremente para facilitarle el encuadre vertical u
  horizontal (Fig.10).
  ŦEste producto es compatible con la pinza de tornillo Arca Swiss. Por favor,
  asegúrese que queda bien atornillado y firmemente fijado. Este producto no se ha
  diseñado para pinzas de tipo palanca. En el Mercado existen algunas pinzas de
  palanca que no lo sujetan de forma firme ni segura. (Fig.11)
  ŦPor favor, asegúrese que los dos tornillos bloqueadores de seguridad (Safety
  Stopper Screws) que vienen incluidos están siempre fijados para que la pinza
  Arca Swiss no se caiga. Como muestra la (Fig.12), por favor, únalos en los agujeros
  de seguridad usando la llave hexagonal.
  Es posible utilizar el objetivo sin la zapata para el trípode. Usando la llave
  hexagonal grande (suministrada), afloje los cuatro tornillos para desacoplarla de la
  zapata del trípode. (Fig.13)
  ŦApriete firmemente todos los tornillos al volver a colocar la zapata del trípode. Si
  los cuatro tornillos no están bien apretados el objetivo podría soltarse de la
  zapata del trípode y caer.
  ŦEl anillo para el trípode de este objetivo incorpora un orificio para tornillo (Fig.14),
  lo que permite usarlo con un monopié.
  TELE CONVERTIDORES
  Este objetivo se puede usar como un Teleobjetivo zoom 1.4x (98-280mm F4) o un 2x
  (140-400mm
  F5.6)
  uniendo
  el
  TELECONVERTIDOR
  SIGMA
  TC-1401
  o
  TELECONVERTIDOR
  SIGMA
  TC-2001
  ,
  respectivamente.
  (Ambos
  únicamente
  se
  pueden usar con enfoque
  manual.)
  ŦNo utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados anteriormente.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  Ŧ
  Evite
  los
  golpes
  o
  la
  exposición
  a
  temperaturas
  extremas,
  altas
  o
  bajas,
  y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
  preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de los
  objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  Ŧ
  No
  utilice
  diluyente,
  gasolina
  u
  otros
  limpiadores
  orgánicos
  para
  limpiar
  la
  suciedad
  de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
  ŦEste objetivo se beneficia de una construcción a prueba de polvo y salpicaduras.
  Aunque esta construcción permite utilizar el objetivo bajo un alluvia ligera, no es
  lo mismo que ser un objetivo a prueba de agua. Por favor, preste atención y evite
  salpicarlo con una gran cantidad de agua, especialmente cuando se utiliza por
  una orilla. A menudo no es práctico reparar el mecanismo interno, elementos de
  lente y componentes eléctricos si están dañados por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
  superficie
  del
  objetivo.
  Cuando
  entre
  en
  una
  habitación
  cálida,
  viniendo
  de
  un
  lugar
  frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su temperatura
  se asemeje a la de la habitación.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con lacquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
  prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
  migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ATTENZIONE!! : PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
  ŦNon guardare il sole attraverso lobiettivo. Si corre il rischio di gravi danni
  all’occhio o una diminuzione della vista.
  ŦChe si trovi o meno attaccato alla fotocamera, non lasciate l’obiettivo al sole
  senza il coperchietto frontale. Ciò per evitare il pericolo d’incendio, causato dai
  raggi del sole concentrati dalle lenti dell’obiettivo.
  ŦLa costruzione dell’innesto è molto complessa. Attenti a non danneggiarla mentre
  maneggiate l’obiettivo.
  ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
  ձ
  Portafiltri frontale a vite
  ղGhiera di variazione
  della focale (zoom)
  ճPulsante AF
  մ
  Ghiera di messa a fuoco
  յScala delle distanze
  նIndice di collimazione
  շInnesto
  ո
  Selettore di messa a fuoco
  չLimitatore della messa a
  fuoco
  պInterruttore OS
  ջModalità personalizzata
  ռ
  Passo a vite per treppiede
  սParaluce
  վViti di sicurezza (2 pezzi)
  տChiave a brugola
  րBrugola
  PER INNESTO NIKON
  L’obiettivo
  è
  dotato
  di
  diaframma
  elettromagnetico
  che
  possiede
  le
  stesse
  caratteristiche
  del
  meccanismo
  tipo
  -
  E
  montato
  negli
  obiettivi
  Nikon
  AF. L’obiettivo
  è
  compatibile
  con
  le
  fotocamere
  elencate
  nella
  Tabella
  (
  A
  ).
  (I
  modelli
  contrassegnati
  con
  il
  simbolo
  Ŭ
  devono
  avere
  il
  firmware
  aggiornato
  allultima
  versione
  per
  poter
  funzionare
  correttamente).
  ŦNon è compatibile con le fotocamere reflex a pellicola.
  ŦNon
  è
  possibile
  usare
  questo
  obiettivo
  con
  le
  fotocamere
  elencate
  nella
  Tabella
  (B).
  ŦPer verificare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-E dei modelli non elencati né
  nella Tavola (B) né nella tavola (A), consultate I relative libretti d’istruzione.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Leggere il manuale d’istruzioni della fotocamera per maggiori informazioni su come
  inserire l’obiettivo nel corpo macchina.
  ŦSull’innesto dell’obiettivo troviamo dei contatti elettrici. Nel maneggiarlo, fate
  attenzione a non sporcarli o graffiarli. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
  MESSA A FUOCO
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
  posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere,
  sull’obiettivo, la posizione “MF. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera
  di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
  quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
  L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai
  quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
  temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
  dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
  prevista una compensazione speciale.
  Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino ad
  autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
  funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il pulsante
  di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco automatica (con
  successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di messa a fuoco manuale, la
  nitidezza “personalizzata che si preferisce.
  L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua. Basta
  ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual Override). Per
  la modalità MF-Full-Time impostare, sull’obiettivo, la modalità di messa a fuoco
  nella posizione MO”.
  ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato, “Sigma
  Optimization Pro” è possibile impostare la Funzione di messa a fuoco manuale MF
  continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’anche possibile impostare
  l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per maggiori informazioni
  consultare la voce Aiuto nel menu di Sigma Optimization Pro.
  ż
  PULSANTE AF
  Ž
  Possiamo escludere l’autofocus premendo il tasto della funzione AF mentre tale
  funzione AF è in uso (AF lock / AF stop) (fig.3).
  ŦSe l’obiettivo ha innesto Sigma o Nikon è possibile cambiare le caratteristiche del
  pulsante AF mediante USB DOCK (venduto a parte) e relativo programma “SIGMA
  Optimization Pro. Per maggiori informazioni consultare la voce “aiuto” del
  programma SIGMA Optimization Pro
  ŦSe l’obiettivo ha innesto Canon è possibile cambiare le caratteristiche del
  pulsante AF (pulsante stop AF) dal menu delle personalizzazioni della fotocamera.
  Per maggiori informazioni consultare il manuale della fotocamera.
  ż
  MANOVRA DELLO ZOOM
  Ž
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  LIMITATORE DI MESSA A FUOCO
  L’obiettivo è dotato di limitatore che accorcia la distanza AF di messa a fuoco
  automatica (fig.4). E’ possibile impostare lo switch nei due modi seguenti.
  ƔFULL (Distanza min. messa fuoco ~ ) Ɣ3m ~
  INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
  Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal tremolio
  impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Impostare lo Stabilizzatore
  Ottico spostando il cursore sulla Modalità 1 (fig.5). Premere il pusante di scatto a
  metà corsa, accertarsi che l’immagine nel mirino sia ferma e, quindi, scattare la foto.
  (Bisogna attendere circa un secondo prima che l’immagine, visibile nel mirino, si
  stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà corsa). La modalità 2 rileva gli
  spostamenti
  verticali
  ed
  elimina
  i
  tremolii,
  è
  utile
  per
  riprendere
  soggetti
  in
  movimento.
  ŦNon usare lo Stabilizzatore Ottico nelle seguenti riprese:
  x Quando la fotocamera è montata su treppiede.
  x Quando si usa la posa B (tempo lungo)
  ŦPuò accade che, nel mirino, l’immagine appaia mossa, appena dopo che si è
  scattato, oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi. Ciò
  non causa immagini mosse.
  Ŧ
  Se
  la
  fotocamera
  viene
  spenta,
  o
  lobiettivo
  tolto,
  quando
  è
  in
  funzione
  lo
  stabilizzatore
  ottico, l’obiettivo potrà emettere un suono, ciò non va considerato un difetto.
  MODALI PERSONALIZZATA
  Con il DOCK USB (venduto a parte) e il software dedicato, SIGMA Optimization Pro, è
  possibile personalizzare la velocità AF, la stabilizzazione OS, il limitatore di messa a
  fuoco e salvare i relativi settaggi nella Modalità Personalizzata. Per maggiori
  informazioni consultare la voce Aiuto nel menu si SIGMA Optimization Pro.
  ŦPer luso normale, chiudere il cursore della Modalità Personalizzata. Il cursore del
  Limitatore di Messa a Fuoco non è attivo se la modalità Personalizzata è su ON e
  il settaggio è su C1 o C2 (fig.6).
  ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da questo
  sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  PARALUCE
  Il
  paraluce
  aiuta
  a
  prevenire
  i
  riflessi
  e
  le
  immagini
  fantasma
  causati
  dall'illuminazione
  esterna all’area dell'immagine. Inserire il paraluce e ruotare in senso orario fino al
  termine della rotazione (fig.7). Per togliere il paraluce, ruotare in senso antiorario
  mentre si preme il pulsante
  fino al termine della rotazione (fig.8).
  ŦQuando non è in uso, il paraluce può essere fissato capovolto (fig.9).
  PASSO A VITE PER TREPPIEDE
  L'obiettivo presenta nel barilotto un passo a vite per I'attacco su treppiede. Previo
  sblocco della manopola di fissaggio del collare, si può far ruotare liberamente la
  fotocamera in modo che assuma senza difficoltà, secondo il caso, la posizione
  orizzontale o verticale (fig.10).
  ŦIl prodotto è compatibile con l’attacco a vite Arca Swiss. Assicurarsi che sia
  avvitato e fissato saldamente. Il prodotto non è costruito per gli attacchi di
  fissaggio a leva. Infatti esistono alcuni attacchi a leva che non assirazione un
  fissaggio saldo e sicuro. (fig.11)
  ŦAssicuratevi che le Due Viti di Fissaggio (di serie) siano fissate in modo che la
  slitta innesto per Arca Swiss non si sfili. Come indicato in (fig.12) avvitarle usando
  la brugola.
  Possiamo usare lobiettivo senza la staffa del treppiede. Svitare con la chiave
  fornita di corredo le quattro viti della staffa. (fig.13)
  ŦStringere bene le viti quando si riattacca la staffa per il treppiede. Tutte le quattro
  viti devono essere ben strette se non si vuole rischiare il distacco dell’obiettivo
  dalla staffa del treppiede.
  ŦAlla base della staffa del treppiede è praticato un foro filettato (fog.14), serve per
  l’eventuale fissaggio di un monopiede.
  CIRCA I TELE CONVERTER
  Inserendo, rispettivamente, il SIGMA TELE CONVERTER TC-1401 o il SIGMA TELE
  CONVERTER TC-2001, l’obiettivo si trasformerà in un super tele zoom da (98-
  280mm F4) con il 1.4x e da (140-400mm F5.6) con il 2x.
  ŦNon usare altri teleconverter che non siano quelli indicati.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature
  o umidità eccessiva.
  ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
  posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
  canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦQuesto obiettivo è costruito per essere anti polvere e anti spruzzi. Lo si può usare
  sotto la pioggia, ma non è a prova d’acqua. Badate che non sia colpito da forti
  scrosci d’acqua. Non sempre è possibile riparare i meccanismi interni o i circuiti
  elettrici di un obiettivo danneggiato dallacqua.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
  provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
  mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
  custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
  ITALIANO
  Tack för att du valde Sigma. För att få ut största möjliga nytta och nöje av ditt
  Sigma objektiv, rekommenderar vi att du läser igenom denna bruksanvisning
  innan du börjar använda objektivet.
  VARNING!! : SÄKERHETSANVISNINGAR
  ŦTitta INTE mot solen genom objektivet, detta skada din syn allvarligt.
  ŦOavsett om objektivet sitter på kameran eller inte, bör det inte lämnas i
  direkt solljus utan objektivlocket på. Detta med anledning av brandrisken,
  då objektivet i princip fungerar som ett förstoringsglas!
  ŦObjektivets konstruktion är väldigt avancerad. Var försiktig vid användning
  för att undvika personskador.
  DELARNAS NAMN (Fig.1)
  ձFiltergänga
  ղZoom ring
  ճAF, Funktionsknapp
  մFokusring
  յAvståndsskala
  նIndex linje
  շFattning
  ոOmkopplare fokusfunktion
  չFokusområdesbegränsare
  պOS-knapp
  ջ
  Custom
  Mode
  Omkopplaren
  ռ
  Stativgänga
  ս
  Motljusskydd
  վ
  Viti di sicurezza (2 pezzi)
  տ
  Insexnyckel, Stor
  ր
  Insexnyckel, Liten
  NIKON AF KAMEROR
  Detta objektiv innehåller ett s.k. elektromagnetiskt membran, av samma typ
  som ”E-type” i Nikon AF-objektiv. Objektivet är kompatibelt med kameror
  enligt lista (A). (Modellerna märkta med symbolen Ŭ kräver att kamerans
  senaste firmware är installerad för att säkerställa kompabilitet.)
  ŦObjektivet är inte kompatibelt med kameror med film i.
  ŦObjektivet fungerar inte med kameror I tabell (B).
  ŦFör inte listade modeller enligt tabell (A) eller (B), vänligen se kamerans
  manual för kompabilitet gällande E-typ objektiv.
  MONTERA PÅ KAMERAHUSET
  Vänligen se kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du sätter på och
  lossar objektivet från kamerahuset.
  ŦPå objektivfattningen finns det elektriska kontakter. Var försiktig med
  hanteringen, eftersom repor eller smuts på dessa kan orsaka funktionsfel
  eller skador.
  AVSTÅNDSINSTÄLLNING
  För autofokusdrift, ställ in fokusmetod-omkopplaren på objektivet till "AF"-
  läget (Fig.2). Om du vill fokusera manuellt, ställ in fokusmetod-omkopplaren
  på objektivet till "MF"-läget. Du kan då justera fokus genom att vrida på
  fokuseringsringen.
  ŦSe kamerans bruksanvisning för detaljer om hur du ändrar kamerans
  fokuseringsmetod.
  ŦNär man fokuserar manuellt kanske du inte kan fokusera på den avlägsna
  bilden, även om skalan är
  ҄
  (oändlighet), så justera fokusen när du
  kontrollerar med sökaren.
  Med detta objektiv kan du ställa in skarpan manuellt även i autofokusläge.
  Med kameran inställd på One-Shot AF (AF-S), går det att justera skärpan
  manuellt efter det att objektivets autofokusmotor stannat, så länge som
  kamerans avtryckare hålls halwägs nertyckt.
  Dessutom
  kan
  objektivets
  [Full-time
  MF-funktion]
  (Manual
  Override)
  användas
  genom att vrida objektivets fokusring medan autofokus är i funktion. För Full-
  time MF, välj fokuseringsläge MO på omkopplaren.
  Ŧ
  Vid
  användning
  av
  USD-docka
  (säljs
  separat)
  och
  dess
  anpassade
  programvara,
  SIGMA
  Optimazation
  Pro
  är
  det
  möjligt
  att
  välja
  Full
  -
  time
  MF
  -
  funktionen
  /AV
  samt justera fokuseringsringens verkningsgrad för MF-funktionen. För
  ytterligare information, vänligen se Pro-Menyn i SIGMA optimering ”Help.
  ż
  AF, FUNKTIONSKNAPP
  Ž
  Det är möjligt att avbryta autofokus genom att trycka in AF-funktionsknappen
  medan AF arbetar (AF-lås/AF stoppfunktion) (Fig.3).
  ŦFör SIGMA- och Nikonfattning är det möjligt att ändra funktion för
  AF-funktionsknappen med hjälp av USB-dockan (säljs separat) och dess
  anpassade mjukvara, ”SIGMA Optimization Pro. För vidare information,
  vänligen se SIGMA Optimization Pro ”Help” meny.
  ŦFör Canonfattning är det möjligt att ändra funktion för AF-funktionsknappen
  (AF-stoppknapp) via kamerans anpassningsfunktion. För vidare information
  vänligen se kamerans handledning.
  ż
  ZOOMING
  Ž
  Vrid zoomringen för att ställa in önskad brännvidd.
  FOKUSBEGRÄNSNING, OMKOPPLARE
  Objektivets funktionsknapp (omkopplare) som gör det möjligt att begränsa
  autofokusområdet (Fig.4). Följande alternativ finns:
  ƔFULL (Kortaste Fokuseringsavstånd ~ ) Ɣ3m ~
  OM OS (OPTISK STABILISERING) FUNKTIONEN
  Detta OS objektiv kompenserar bra för suddiga bilder orsakade av kamerans
  oavsiktliga
  rörelser.
  Ställ
  in
  OS
  knappen
  Mode
  1
  (Fig.5)
  Tryck
  ner
  avtryckaren
  halvvägs, kontrollera att bilden är skarp i sökaren, tryck sedan ner avtryckaren
  helt för att ta din bild. (det tar ca 1 sek att åstadkomma en skarp bild, efter
  det
  att
  du
  tryckt
  ner
  avtryckaren
  halvvägs).
  Mode
  2,
  kompenserar
  mot
  vertikala
  ofrivilliga kamerarörelser, alltså effektiv mot föremål i rörelse.
  ŦAnvänd
  inte
  OS
  när
  objektivet
  är
  monterat
  stativ
  eller
  vid
  tagning
  tid, B.
  ŦPrecis efter det att du tagit din bild kan det hända att bilden skakar till i
  sökaren och att blixten startar ladda. Detta påverkar inte den bild du just
  tagit.
  ŦOm kamerans inte är på eller om objektivet tas bort då bildstabilisatorn kan
  detta orsaka ett oljud, detta är dock normalt och ingen felfunktion.
  “CUSTOM MODE OMKOPPLARE
  Genom
  att
  använda
  USB-enheten
  (såld
  separat)
  med
  den
  anpassade
  programvaran,
  är
  det
  möjligt
  att
  anpassa
  fokuseringshastighet,
  OS-effekt
  samt
  fokusbegränsningens
  område
  och
  spara
  dessa
  inställningar
  med
  “Custom mode omkopplaren.
  Ytterligare
  information
  hittar
  du
  under
  ”Help
  i
  SIGMA
  Optimization
  Pro
  Menyn.
  ŦFör vardagsbruk, vänligen stäng av “Custom Mode Omkopplaren” i OFF-läge.
  Fokusbegränsningens omkopplare fungerar INTE i ON-läge och läge C1 eller
  C2 (Fig.6).
  ŦSIGMA Optimization Pro är nedladdningsbar utan kostnad från följande
  webb.address: http://www.sigma-global.com/download/
  MOTLJUSSKYDD
  Motljusskyddet motverkar reflektioner och s.k. ghost-effekter”, dessa
  uppstår från starka ljuskällor utanför bildområdet. Fäst motljusskyddet
  genom att vrida det moturs tills det låser sig (Fig.7). För att ta bort det, håll in
  knappen
  och vrid medurs tills det tar stop (Fig.8).
  ŦNär det inte används kan motljusskyddet monteras upp och ner (Fig.9).
  STATIVGÄNGA OCH VRIDBARTSTE
  Objektivet är försett med en stativgänga på det vridbara fästet. Lossa
  låsskruven på fästet för att kunna ändra kamerainställningen. För höjdformat,
  för tvärformat eller bara för finjustering (Fig.10).
  ŦDenna produkt är kompatibel med Arca Swissfästen med skruv. Vänligen
  säkerställ att skruven är ordentligt åtdragen. Produkten är INTE avsedd för
  Arca Swissfästen modeller med arm. Det finns vissa typer av fästen att
  tillgå på marknaden som INTE låser tillräckligt. (Fig.11)
  ŦVänligen säkerställ så att de 2 st. stoppskruvarna (medföljer) alltid är
  åtdragna för att undvika att Arca Swissplattan faller av. Fäst skruvarna i
  skruvhålen med hjälp av den lilla insexnyckeln. (Fig.12)
  Objektivet går att använda utan stativfästet. Använd den stora insexnyckeln
  (ingår), vänligen lossa de fyra skruvarna för att ta av stativfästet. (Fig.13)
  ŦVänligen dra åt alla skruvarna ordentligt vid återmontering av stativfästet.
  Om inte alla fyra skruvarna dras åt ordentligt finns en risk att objektivet kan
  lossna från fästet.
  ŦStativfästet har en gänga (Fig.14) för stativ.
  OM TELE CONVERTERS
  Objektivet
  kan
  användas
  med
  1,4x
  konverter
  SIGMA
  TC-1401
  (98-280mm
  f/4)
  eller 2x konverter SIGMA TC2001 (140-400mm f/5.6).
  ŦAnvänd inte andra Tele-converters än de ovan listade.
  VÅRDA DITT OBJEKTIV
  ŦUndvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot stötar och slag.
  ŦVid längre tids förvaring väij en kall och torr plats. Undvik naftalin som kan
  skada objektivets antireflexbehandling.
  ŦAnvänd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vätskor. Vid rengöring,
  använd en mjuk linsputstrasa som du kan köpa i din fotoaffär.
  ŦDetta objektiv har en damm- och stänksäker konstruktion. Även om denna
  konstruktion gör att objektivet kan användas i lätt regn, är det inte likvärdigt
  med vattentätt. Var uppmärksam och försök undvika rikliga mängder med
  vatten över objektivet, särskilt vid vattennära användning. Det är ofta svårt
  att reparera inre delar av mekanismen, linselement samt elektriska
  komponenter om de vattenskadas.
  ŦPlötsliga temperaturväxlingar kan orsaka kondens på objektivet. Vänta tills
  objektivet (och kameran) fått samma temperatur som omgivningen innan du
  använder den igen.
  SVENSKA
  ﺕﺎﻣﻳﻠﻌﺗﻟﺍ
Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 1

Hai domande sul Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM rispondere correttamente alla tua domanda.

Antonio, 26-9-2020 12:04:41 Non ci sono commenti

Volevo sapere cosa sono le sigle sul barilotto ti OS 1-2 off ... e che tipo di lenti monta se trattate o cosa grazie

Rispondi a questa domanda

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.5. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiaans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Chinees. Hai domande sul Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2021 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più