Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon

Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠ
  ƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘ
  ƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩ
  Ʒᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬ
  ƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋
  1
  Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤȗᲣƱӷሁ
  ƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕưǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ἬὅἑἕἁἋ AF ဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴȚȳǿȃǯǹᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴFA J ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤȗᲣ
  ƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕưǔئӳƕƋǓLJ
  ƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲Ǖƕ
  ƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯŴ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠ
  ƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ
  ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴᡆᡮƳǪȸȈ
  ȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
  ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠ
  LJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻ
  ȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ẎἝἅὅဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫ
  ǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴ
  ȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛ
  ӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪ
  ȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤư
  ƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNjӧᏡưƢŵ
  ǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƷLJLJư
  ȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳȈƕ
  ӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
  ẎἌ
  Ὂἱὅἂ
  ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ
  ৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical Stabilizer)
  Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ǘƳƍƱƖƱൔǂŴኖ 4 െǷȣȃǿȸᡮࡇǛ᡿Ƙ
  ƠƯજࢨưƖLJƢŵ
  OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡǹǤȃȁǛ 1 ƴƠLJƢᲢ׋ 3ŵǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠŴȕǡ
  ǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤ
  ܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ්ƠજǓǛƢǔ଺Ƹ OS ǹǤȃȁǛ 2 ƴƠLJƢŵᲢɥɦ૾
  ӼƷ৖ƿǕƷLjᙀദƠLJƢŵ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴᡫࠝƷ৖ਤƪજࢨƴƓƍƯဃơǔ৖ȖȬǛ᠉ถƞƤǔೞᏡưƢŵˌ
  ɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദƷјௐƕҗЎƴႆੱƞǕƳƍئӳƕƋǓLJƢŵ
  ƒ ѣƍƯƍǔʈǓཋƔǒƷજࢨ ƒ ǫȡȩƷӼƖǛٻƖƘѣƔƠƳƕǒƷજࢨ
  ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅ဇƠƨئӳ
  ƴൔǂŴજࢨӧᏡஜૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƠƳƍƱƖƸŴᩓ൷Ʒ
  ෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ৖ƿǕᙀ
  ദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷ǛӕǓЈƢƱŴȬ
  ȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔƜƱƕƋ
  ǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
  Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳǺǛਰǔ
  ƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
  ŦǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇƸŴȬȳǺϋȢȸǿȸƴǑǔ AF ᬝѣƕӧᏡƳȇǸǿȫǫȡȩƱ
  ƷኵӳƤư৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇưƖLJƢŵȬȳǺƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔئӳƸŴ
  ǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ OFF ƴƠƯŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁǛ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  ǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔئӳƴƸŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯŴǫ
  ȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺǛdzȋǫȟȎȫǿ-7D / Sweet DŴǽȋȸ100 ưƝ̅ဇƷئӳŴȬȳǺƷ
  OS ǹǤȃȁƕ ON ƷLJLJǫȡȩƷᩓเǛ
  OFF ƴƢǔƱŴȬȳǺϋƷ OS ȦȋȃȈƕ׍
  ܭƞǕƣŴئӳƴǑƬƯƸ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵજࢨࢸƸ࣏ƣȬȳǺƷ OS
  ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒŴǫȡȩƷᩓเǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
  Ŧȋdzȳ AF ဇƸŴɦᚡƷǫȡȩư৖ƿǕᙀദೞᏡƕ̅ဇưƖLJƢŵƦǕˌٳƷǫȡȩưƸ
  ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇưƖLJƤǜŵOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴӏƼ F6
  è৖ƿǕᙀദೞᏡƕ̅ဇưƖǔǫȡȩƷஇૼऴإƸŴࡴᅈțȸȠȚȸǸƴƯƝᄩᛐƍƨƩƘ
  ƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɤᏩࡈ
  ƜƷȬȳǺƴƸŴბᏮࡸɤᏩࡈƕӕǓ˄ƚǒǕƯƍLJƢŵɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ
  360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್ƷᛦራƕቇҥƴưƖLJƢᲢ׋ 4ŵ
  LJƨŴ׍ܭȎȖǛܦμƴǏǔNJŴ׍ܭȎȖƷɺҮƱȪȳǰƷɺҮǛɟᐲƞƤƯȎȖǛࡽƘƱŴ
  ȪȳǰƕƸƣǕɤᏩࡈƕӕǓٳƤLJƢᲢ׋ 5ŵ
  ἧἻἕἉἷજࢨ
  ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴƝ̅ဇƴƳ
  ǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ᘮϙမขࡇႸႮ
  ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊ᲣǛჷǔƜƱ
  ƕưƖLJƢŵ̊ƑƹᲢ׋
  6
  ᲣƸŴ዁ǓǛ
  F16
  ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမขࡇǛᅆƠƯƍLJƢŵ
  ŦᲢ׋ 7-ĬᲣƸȯǤȉဇ70mmŴᲢ׋ 7-ĭᲣƸȆȬဇ200mmƷᘮϙမขࡇႸႮưƢŵ
  ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ APO ȆȬdzȳȐȸǿȸ1.4x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 1.4 ̿Ტ98-
  280mm F4ŴAPO ȆȬdzȳȐȸǿȸ2x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 2 ̿Ტ140 - 400mm F5.6
  ƷǺȸȠȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵ
  ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸŴƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴƝ̅ဇƷئӳƸŴDG ǿǤȗƷ̅ဇǛƓƢƢNJƠLJƢŵ
  ŦȚȳǿȃǯǹ AF ဇƸŴȆȬdzȳȐȸǿȸǛƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦǽȋȸဇƸŴᙌᡯဪӭ 5000001 ˌᨀƷȆȬdzȳȐȸǿȸưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡ
  ưƢ
  ŵ
  ƦǕˌЭƷဪӭƷdzȳȐȸǿȸưƸ
  Ŵ
  ȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢ
  ŵ
  ŦȩǤȖȓȥȸƴǑǔdzȳȈȩǹȈ AF ೞᏡǛͳƑƨǫȡȩưƸŴȩǤȖȓȥȸ଺ƷǪȸȈ
  ȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ૾ඥƸŴȬ
  ȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞ
  ƍŵᲢ׋ 8
  ŦƜƷȬȳǺƸ APS-C ǵǤǺજ΂እ܇ƷȇǸǿȫǫȡȩƱƷኵӳƤưƝ̅ဇ଺ƴŴǑǓ᭗
  ƍᢚήјௐƕࢽǒǕǔȕȸȉǢȀȗǿȸǛ˄ޓƠƯƍLJƢŵᲢ׋ 9ᲣƷǑƏƴŴȬȳǺƱ
  ȬȳǺȕȸȉƷ᧓ƴȕȸȉǢȀȗǿȸǛӕǓ˄ƚƯ̅ဇƠLJƢŵ
  ŦȕȫǵǤǺŴӏƼ APS-H ǵǤǺજ΂እ܇ƷȇǸǿȫǫȡȩŴȕǣȫȠǫȡȩƴƝ̅ဇƷ
  ئӳƸȬȳǺȕȸȉҥ˳ưƝ̅ဇƘƩƞƍŵȕȸȉǢȀȗǿȸǛ̅ဇƢǔƱŴဒ᩿ƴDZ
  ȩȬƕဃơLJƢŵ
  Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖ
  LJƢᲢ׋ 10ŵᲢȬȳǺƴȕȸȉǢȀȗǿȸǛӕǓ˄ƚƨLJLJưNjŴȕȸȉǢȀȗǿȸƷ
  έᇢƴȬȳǺȕȸȉƷᡞƞ˄ƚŴƓǑƼȬȳǺǭȣȃȗƷӕǓ˄ƚƕưƖLJƢŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  ŦȕȸȉǢȀȗǿȸǛƝ̅ဇƷئӳưNjŴȕǣȫǿȸƸȬȳǺƷȕǣȫǿȸƶơƴӕǓ˄
  ƚƯƘƩƞƍ
  ŵ
  ȕȸȉǢȀȗǿȸƴӕǓ˄ƚǔƱ
  Ŵ
  ဒ᩿ƴDZȩȬƕဃơǔऀǕƕƋǓLJƢ
  ŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱƷ
  ᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍ
  ưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢȸƔ
  ȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳ
  ǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌ
  ݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏƴද
  ॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴ
  ƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼Ɣ
  ƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ
  ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
  LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ⼊๔
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼήྵ
  ᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
  ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ᵈᗧ
  Ĵ OS ǹǤȃȁ
  ĵ ȬȳǺȕȸȉ
  Ķ ȕȸȉǢȀȗǿȸ
  Ĭ ȕǣȫǿȸƶơ
  ĭ ȕǩȸǫǹȪȳǰ
  Į ᙀяႎុᩉႸႮ
  į ਦ೅ዴ
  İǺȸȠȪȳǰ
  ıȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  IJȞǦȳȈ
  ijɤᏩࡈ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
  performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
  booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  NIKON AF TYPE CAMERAS
  This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens (without an
  aperture ring). Functions may be restricted depending on the lens/camera
  combination. For more details, please refer to the camera’s instruction manual.
  PENTAX AF TYPE CAMERAS
  This Lens functions same as a FAJ Type (type without Aperture) auto-focus Pentax
  lens. Depending on the combination with camera some restrictions with its functions
  may result. For more details, please refer to instruction manual of the camera in use etc.
  ATTACHING TO CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
  same way as the camera manufacturer’s lens. Please refer to the instruction booklet
  for your camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical contacts.
  Please keep them clean to ensure proper connection. While changing the lens, be
  sure to place it front end down to avoid damaging the rear mount.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The Sigma lens functions automatically once attached to the camera. Please refer
  to the camera instruction book.
  FOCUSING AND ZOOMING
  This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
  quick and quiet autofocusing.
  SIGMA AF and CANON AF
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position
  (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the “M
  position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
  NIKON AF, PENTAX AF, and SONY
  For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode switch
  on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus
  mode switch on the lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the
  focus ring.
  ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the camera’s
  focusing mode.
  ŦFor Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera
  bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will
  not function if the camera body does not support this type of motor.
  ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
  camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually override
  the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that correct
  focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance
  scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes in
  temperature which cause various components in the lens to expand and contract.
  Special allowance is made for this at the infinity setting.
  żZoomingŽ
  Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
  ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
  This OS (Optical Stabilizer) lens effectively compensates for image blurring caused
  by camera shake.
  With this lens, you can take pictures at shutter speeds approx 4 steps slower than
  you could without using the OS function of this lens and can get sharp results.
  Set the OSOptical Stabilizerswitch to Mode 1 (fig.3). Press the shutter button
  halfway down, confirm the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It
  takes approximately 1 second to produce a stable image, after pressing the shutter
  button halfway). Mode 2, detects the vertical camera shake, and overcomes blurring.
  It is effective on subjects moving horizontal to the camera.
  ŦThe blurring compensation function of Optical Stabilizer is effective for hand-held
  shooting. In the following conditions, Optical Stabilizer may not function properly.
  ƒ
  Shots from the a moving vehicle
  ƒ
  If there is a considerable camera motion or shake.
  ŦPlease do not use Optical Stabilizer in the following situations.
  ƒ When the lens is mounted on a tripod. ƒ Bulb (long time exposure).
  Ŧ
  Optical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is attached to
  your camera and activated, shooting capacity of your camera will be lower than with
  conventional lenses used with the same camera. If you are not using Optical Stabilizer,
  please turn OFF the OS switch, in order to prevent consumption of a battery.
  ŦBe sure to turn of OS switch to OFF position, before attaching or detaching the
  lens to the camera.
  ŦThe Optical Stabilizer continues to operate after you release your finger from the
  shutter button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
  remove the lens or remove the camera’s battery while the image stabilizer is
  operating, you could damage the lens.
  ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after shooting
  and at the start of the flash charge cycle of the built-in flash of the camera etc., it
  will not cause any effect on pictures.
  ŦIf the camera power is turned off or lens is detached while the Optical Stabilizer
  function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but this is not a
  malfunction.
  ŦFor Sony and Pentax mounts, it is only possible to use the OS function,
  incorporated in this lens, with camera bodies which support motors driven by
  ultrasonic waves such as HSM. When using the OS function, please turn off the
  optical stabilizer function of the camera body and set the OS switch of the lens to
  ON. When using the camera’s optical stabilizer function, please set the OS
  switch of the lens to OFF and turn the camera’s optical stabilizer function on.
  ŦIf using this lens with a KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D, DYNAX /
  MAXXUM 5D or SONY A100 camera, please turn the OS switch of the lens off
  before turning the camera body off. The OS unit of the lens will not fix into its
  position if the camera body is turned off before switching off the lens’ OS
  mechanism. Ignoring this notice might cause damage to the lens.
  ŦOptical Stabilizer feature can work with the Nikon AF cameras shown in the
  following table. When using this lens with other camera models not listed in the
  following table, please set the OS Switch to OFF position to cancel the Optical
  Stabilizer function.
  Digital SLR Cameras and F6
  èFrom our homepage, you can check the latest information regarding the camera
  models, which can be used with Optical Stabilizer function.
  TRIPOD SOCKET AND COLLAR
  This lens has a detachable tripod socket. When the locking knob on the collar is
  loosened, the lens and camera can rotate freely to easily position the camera
  horizontally or vertically (fig.4).
  To remove the tripod collar from the lens, first loosen and then disengage the locking
  knob. (fig.5)
  FLASH PHOTOGRAPHY
  The camera’s built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For best
  results, please only use an external flash unit.
  DEPTH OF FIELD SCALE
  The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of sharpness)
  of your composition. For example in figure (6), the depth of field zone is shown when
  the aperture F16 is used.
  (fig.7-Ĭ) For the wide angle side (70mm) setting
  (fig.7-ĭ) For the telephoto side (200mm) setting
  ABOUT TELE CONVERTERS
  The lens can be used with Sigma’s 1.4x EX DG or 2.0x EX DG Apo Tele Converters
  (optional), becoming a 98-280mmF4 Autofocus telephoto zoom lens or a 140-400mm
  F5.6 Autofocus telephoto zoom lens respectively.
  Ŧ
  Do not use other manufacturers’ teleconverter’s, only those listed above are compatible.
  ŦWe recommend the DG APO Tele-Converters when using with DSLR cameras.
  ŦThe Pentax mount Tele Converter is not compatible with this particular lens.
  ŦIn case of Sony AF mount, it is possible to use AF when attaching tele converters
  with a serial number above 5000001. AF will not work if the tele converter’s serial
  number is lower than 5000001.
  Ŧ
  It is possible to use auto focus in Live View if the camera is in “contrast detect” AF mode.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable `hood is provided with the lens. This lens hood helps to
  prevent flare and ghosted images caused by extraneous light. Attach the hood and
  turn clockwise until it stops rotating. (fig.8)
  ŦThe APS-C Hood Adapter is supplied with this lens. When using this dedicated
  hood adapter with digital cameras with an APS-C size image sensor, it provides
  more effective shading. Please attach the APS-C Hood Adapter between the lens
  body and the lens hood. (fig.9)
  ŦWhen using this lens with digital cameras with a full frame or APS-H size image
  sensor as well as film cameras, please do not attach the APS-C Hood Adapter. If
  you use the APS-C Hood Adapter with above cameras, vignetting will occur.
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove
  the hood, then replace it on the lens in the reverse position (fig.10). (It is possible to
  attach the lens hood in the reverse position and the front lens cap to the tip of the
  APS-C Hood Adapter, even if the APS-C Hood Adapter is attached to the tip of lens.)
  FILTER
  ŦOnly one filter should be used at a time. Two or more filters and/or special, thicker
  filters, such as a polarizing filter, may cause vignetting.
  ŦWhen using a polarizing filter with an AF camera, use the “circular” type.
  ŦWhen using filters with the APS-C Hood Adapter, please attach the filter to the filter
  attachment thread of the lens. If the filter is attached to the tip of the APS-C Hood
  Adapter, vignetting may occur.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
  Ŧ
  For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good ventilation.
  To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or naphthalene gas.
  Ŧ
  Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or finger
  prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When using the lens in the rain or near water, prevent
  it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens
  elements and electric components damaged by water.
  Ŧ
  Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the surface
  of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep
  the lens in the case until the temperature of the lens approaches room temperature.
  ENGLISH
  Ĵ OS Switch
  ĵ Lens Hood
  Ķ APS-C Hood Adapter
  ĬFilter Attachment Thread
  ĭFocus Ring
  ĮDistance Scale
  įFocus Index Line
  İ Zoom Ring
  ı Focus Mode Switch
  IJ Mount
  ij Tripod Socket
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA Produktes
  erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes
  aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  KAMERAS VOM TYP NIKON AF
  Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G Typs“ (Typ ohne
  Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera können einige
  Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber schlagen Sie bitte in
  der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
  KAMERAS VOM TYP PENTAX AF
  Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein PENTAX AF-Objektiv des „FAJ Typs“ (Typ
  ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera können
  einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber schlagen Sie
  bitte in der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie lhr
  Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets sauber.
  Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich nicht auf der
  Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente zu vermeiden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen automatisch
  zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
  Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor (HSM). Der
  HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
  SIGMA AF und CANON AF
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf
  die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie
  den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie können die Schärfe nun durch
  Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  NIKON AF, PENTAX AF und SONY
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb und
  schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie
  die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf
  die “
  M
  ”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte der
  Bedienungsanleitung der Kamera.
  Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras benutzt
  werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus wird nicht
  funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
  ŦDieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die AF-Betriebsart
  eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt ist, können Sie, nachdem
  das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und zum Stillstand gekommen ist,
  die Schärfe durch Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei
  halb durchgedrückt bleiben.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt werden, da
  durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala auftreten
  können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
  żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
  Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
  ÜBER OS (OPTICAL STABILIZER) MERKMALE
  Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in Ihren
  Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme entsteht. Mit diesem
  Objektiv können Sie Aufnahmen mit bis zu 4 Stufen längeren Verschlußzeiten, als ohne den
  Einsatz der OS Funktion möglich, anfertigen und erhalten dennoch scharfe Ergebnisse.
  Stellen Sie den OS (Optical Stabilizer) Schalter auf Modus 1 (Abb.3). Drücken Sie den
  Auslöser halb durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und
  drücken den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1 Sekunde,
  um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen). Modus 2 erkennt die
  vertikale Bewegung der Kamera und verhindert diese Verwacklung. Dieser Modus
  empfiehlt sich bei sich bewegenden Motiven.
  Die Kompensierung der Verwacklungsunschärfe durch den Optical Stabilizer ist speziell für
  Aufnahmen aus der freien Hand entwickelt. Unter den folgenden Bedingungen könnte der
  Optical Stabilizer eventuell nicht einwandfrei arbeiten:
  ƒ Aufnahmen aus einem fahrenden Fahrzeug.
  ƒ Im Falle einer erheblichen Bewegung oder Erschütterung der Kamera.
  ŦBitte benutzen Sie in den folgenden Situationen den Optical Stabilizer nicht:
  ƒ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
  ƒ bei Bulb-Aufnahmen (Langzeitbelichtung).
  ŦDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom versorgt. Wenn das
  OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und aktiviert ist, verringert sich die
  Aufnahmekapazität der Kamera im Vergleich zu dem Einsatz mit konventionellen
  Objektiven. Sofern Sie den Optical Stabilizer nicht benötigen, stellen Sie den OS Schalter
  bitte auf OFF, um den Batterieverbrauch zu reduzieren.
  ŦVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr Objektiv an die
  Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
  ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser genommen
  haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die Belichtungsdaten anzeigt.
  Nehmen Sie niemals das Objektiv von der Kamera oder entfernen Sie die Batterien der
  Kamera, während der Optical Stabilizer noch aktiviert ist, Sie können das Objektiv
  hierdurch beschädigen.
  ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des Aufladens des
  eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen Einfluß auf Ihre Bilder.
  ŦFalls die Kamera ausgeschaltet wird, während die Optical Stabilizer Funktion noch aktiv
  ist, kann das Objektiv ein schnatterndes Geräusch verursachen, was jedoch keine
  Fehlfunktion darstellt.
  ŦDie objektiveigene OS Funktion steht bei Objektiven mit Sony- und Pentaxanschluss nur
  dann zur Verfügung, wenn sie an Kameragehäusen eingesetzt werden, die den
  eingebauten Motor im Objektiv (wie HSM) unterstützen. Wenn die objektiveigene OS
  Funktion eingesetzt wird, schalten Sie bitte die Stabilizer Funktion der Kamera aus und den
  OS Schalter am Objektiv auf ON. Wenn die kameraeigene Stabilizer Funktion eingesetzt
  wird, schalten Sie sie an der Kamera ein und den OS Schalter am Objektiv auf OFF.
  ŦWenn das Objektiv an einer KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D, DYNAX /
  MAXXUM 5D oder SONY A100 Kamera eingesetzt wird, schalten Sie den OS Schalter
  am Objektiv bitte aus, bevor Sie die Kamera ausschalten. Die OS Einheit des Objektivs
  wird nicht in ihrer Position fixiert, sollte die Kamera ausgeschaltet werden, bevor der OS
  Mechanismus am Objektiv ausgeschaltet wurde. Das Nichtbefolgen dieses Hinweises
  kann das Objektiv beschädigen.
  ŦDie Optical Stabilizer Funktion kann mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten
  Nikon AF Kameras genutzt werden. Wenn das Objektiv an einem anderen Kameramodell
  benutzt wird, das nicht in der Liste aufgeführt wird, stellen Sie den OS Schalter bitte auf
  OFF, um die OS Funktion zu deaktivieren.
  Digitale SLR Kameras und F6
  è
  Bitte vergewissern Sie sich über die aktuellen Informationen bezüglich der Kameramodelle,
  an denen der Optical Stabilizer genutzt werden kann, auf unserer Homepage.
  Stativanschluß
  Das Objektiv wird mit einem abnehmbaren Stativring geliefert. Nach Lösen der
  Klemmschraube am Stativring lassen sich Objektiv und Kamera - zum Beispiel auf einem
  Stativ - zum Wechsel zwischen Hoch - und Querformat bequem drehen. (Abb.4)
  Zum Abnehmen das Stativringes lösen sie die Klemmschraube und ziehen ihn ab. (Abb.5)
  BLITZ FOTOGRAFIE
  Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen. Verwenden Sie nicht
  den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur externes Blitzgerät verwenden.
  SCHÄRFENTIEFESKALA
  Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter Bereich) Ihrer
  Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (6) wird der Schärfentiefebereich
  angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
  (fig.7-Ĭ) Für die kurzbrennweitige (70mm) Einstellung
  (fig.7-ĭ) Für die langbrennweitige (200mm) Einstellung
  ÜBER TELEKONVERTER
  Das Objektiv kann verwendet werden mit Sigma 1.4x EX DG oder 2.0x EX DG Apo Tele-
  Konverter (optional), resultierend zum 98-280mmF4 Autofokus Telezoom Objektiv
  respektive einem 140-400mm F5.6 Autofokus Telezoom Objektiv.
  ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
  ŦWir empfehlen die DG Version der APO Telekonverter zu verwenden sofern DSLR
  Kameras eingesetzt werden.
  Ŧ
  Der Sigma Telekonverter mit Pentax-Anschluß ist mit diesem Objektiv nicht kompatibel.
  ŦIn Falle von Sony AF Anschluss, kann der Autofokus nur genutzt werden, wenn die
  Seriennummer des verwendeten Konverters, höher als 5000001 ist. Der Autofokus wird
  nicht funktionieren, wenn die Seriennummer des Konverters kleiner als 5000001 ist.
  ŦDer Autofokus steht im Live View zur Verfügung, wenn die Kamera im AF Modus
  Kontrastvergleich betrieben wird.
  GEGENLICHTBLENDE
  Eine abnehmbare Bajonett-Gegenlichtblende gehört zum Lieferumfang des Objektivs. Die
  Gegenlichtblende mindert wirksam Reflexionen und Geisterbilder, die durch Streulicht
  verursacht werden können. Setzen Sie die Gegenlichtblende entsprechend der Markierung
  am Objektiv an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet (Abb.8).
  ŦDer Gegenlichtblenden-Adapter gehört ebenfalls zum Lieferumfang des Objektivs. Wenn
  Sie den Gegenlichtblenden-Adapter an Digitalkameras mit APS-C zum Einsatz bringen,
  bewirkt dieser einen noch wirksameren Streulichtschutz. Bitte bringen Sie den
  Gegenlichtblenden-Adapter zwischen Objektiv und Gegenlichtblende an (Abb.9).
  ŦWenn Sie das Objektiv an Vollformat-Kameras, Kameras mit APS-H Sensorformat oder
  Analog-Kameras ansetzen, verwenden Sie den Gegenlichtblenden-Adapter bitte nicht.
  Wenn Sie den Gegenlichtblenden-Adapter an den oben genannten Kameras zum
  Einsatz bringen, würde dies Vignettierungen hervorrufen
  ŦWenn Sie das Objektiv samt Gegenlichtblende im Objektivköcher verstauen möchten,
  entfernen Sie zuerst die Gegenlichtblende vom Objektiv, um sie anschließend in
  umgekehrter Position auf dem Objektiv zu befestigen (Abb.10). (Wenn sich die
  Gegenlichtblende in umgekehrter Position auf dem Objektiv befindet, ist es dennoch
  möglich, den Frontdeckel an dem am Objektiv angebrachten Gegenlichtblenden-Adapter
  anzubringen.)
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte ausschließlich
  Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können sich bei Autofokus und
  Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
  ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
  stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
  Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
  ŦWenn Sie zusammen mit dem Gegenlichtblenden-Adapter Filter einsetzen möchten,
  schrauben Sie den Filter bitte wie üblich in das Filtergewinde des Objektivs. Würden Sie
  den Filter an dem Gegenlichtblenden-Adapter anbringen, würde dies Vignettierungen
  hervorrufen.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen
  oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut belüfteten
  Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die
  Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
  keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein
  sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im Regen
  oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives
  mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  Ŧ
  Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner Glasflächen führen.
  Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange
  im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  DEUTSCH
  Ĭ Filtergewinde
  ĭ Entfernungsring
  Į Entfernungsskala
  į Einstellindex
  İ Brennweitenring
  ı Fokussierschalter
  IJ Anschluß
  ij Stativanschluß
  Ĵ OS Schalter
  ĵ Lens Hood
  Ķ Gegenlichtblenden-Adapter
  für das APS-C Format.
  Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
  profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
  d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  POUR LES BOITIERS NIKON AF
  Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs autofocus
  Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles en fonction du
  boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi du boîtier.
  POUR LES BOITIERS PENTAX AF
  Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs autofocus
  PENTAX de type FAJ. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles en
  fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode
  d'emploi du boîtier.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec
  vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
  ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais
  l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
  Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT ET ZOOMING
  Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper Sonic
  Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
  SIGMA AF et CANON AF
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en position
  AF” (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en position “M
  position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
  NIKON AF, PENTAX AF, et SONY
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
  sélecteur de mise au point en position “AF” (fig.2). Pour une mise au point manuelle,
  placez le sélecteur en position “M” position, et ajustez le point en tournant la bague
  de mise au point.
  Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
  au point de l'appareil.
  Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est possible
  qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du type
  de celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres boîtiers.
  Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
  l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
  retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise au
  point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
  En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
  de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
  importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
  composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
  particulière est prévue à cet effet en position infini.
  䇶㩷 Zooming
  Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
  FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
  (OPTICAL STABILIZER)
  Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
  Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la prise
  de vue. Vous pouvez, avec cet objectif, prendre des photos à des vitesses plus
  lentes d'environ quatre valeurs que celles utilisables sans le stabilisateur, tout en
  obtenant des images parfaitement nettes.
  Placez le curseur OS sur le Mode 1 (fig.3). Appuyez à mi-course sur le déclencheur,
  vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la stabilisation de
  l'image est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a été activé). Le
  Mode 2, qui détecte et corrige exclusivement les mouvements verticaux, est utile
  pour photographier des sujets en déplacement.
  ŦLa fonction de compensation des mouvements du stabilisateur optique OS est
  efficace pour les prises de vue à main levée. Dans certaines conditions
  particulières, le stabilisateur peut ne pas être pleinement efficace :
  ƒPrises de vues depuis un véhicule en déplacement
  ƒMouvements ou secousses très importants
  ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
  ƒsi l'objectif est monté sur un trépied ƒen pose B (longue durée d'exposition).
  ŦLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par le boîtier.
  Si l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique OS activée,
  l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une utilisation avec une
  optique classique. Pour éviter une consommation d'énergie inutile, nous vous
  recommandons de placer le curseur OS sur OFF lorsque vous n'utilisez pas la
  fonction de stabilisation.
  ŦAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position OFF)
  avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
  ŦLe stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur
  aussi longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut jamais
  détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant que le stabilisateur
  est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
  Ŧ
  Même si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de vue ou
  au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en rien les images.
  Ŧ
  Si l'appareil est éteint ou si l'objectif est détaché alors que le stabilisateur optique est
  activé, l'objectif peut émettre un bruit de frottement sans qu'il y ait dysfonctionnement.
  ŦPour les montures Sony et Pentax, la fonction OS, incorporée dans cet objectif,
  est seulement disponible avec les boîtiers permettant la commande d’optiques
  ultrasoniques tels que les objectifs HSM. Si vous utilisez la fonction OS, veuillez
  désactiver la fonction de stabilisation du boîtier et placer le curseur OS de l’objectif
  sur
  ON
  . Si vous utilisez la fonction de stabilisation du boîtier, veuillez placer le curseur
  OS de l’objectif sur OFF et ensuite activer la fonction de stabilisation du boîtier.
  ŦSi vous utilisez cet objectif avec un boîtier KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM
  7D, DYNAX / MAXXUM 5D ou SONY A100, veillez à désactiver le stabilisateur OS
  avant d'éteindre le boîtier. Le stabilisateur d'image OS de l'objectif ne sera pas
  positionné correctement si l'appareil est mis hors tension sans avoir placé
  préalablement le curseur du stabilisateur sur OFF. Le non suivi de cette procédure
  pourrait endommager l'objectif.
  ŦLe stabilisateur optique OS fonctionne avec les boîtiers Nikon figurant dans la liste
  ci-dessous. Avec les autres modèles de cette marque, veuillez maintenir le curseur
  OS sur la position OFF afin de désactiver le stabilisateur optique.
  Boîtiers reflex numériques et F6
  è Nous vous suggérons de vous reporter à un site Web Sigma pour consulter la
  liste actualisée des boîtiers compatibles avec le stabilisateur optique Sigma OS.
  ATTACHE POUR TREPIED
  Cet objectif possède une attache amovible pour trépied. Lorsque vous relâchez le
  serrage du collier, I’objectif et I’appareil peuvent tourner librement pour positionner
  aisément le boîtier en position verticale ou horizontale. (fig.4).
  Pour détacher le collier de I’objectif, ouvrez d’abord complètement le collier, et
  retirez-le ensuite. (fig.5)
  PHOTOGRAPHIE AU FLASH
  La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez le flash
  intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement un flash
  externe.
  ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
  L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ (zone
  de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (6) indique la profondeur de
  champ à l'ouverture F16.
  (fig.7-Ĭ) à la focale la plus courte (70mm)
  (fig.7-ĭ) à la focale la plus longue (200mm)
  A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
  Cet objectif peut être utilisé avec les téléconvertisseurs Sigma 1,4x EX ou 2,0x EX
  Apo (en option), qui le transforment respectivement en 98-280mm F4 Autofocus ou
  en 140-400mm F5.6 Autofocus.
  ŦIl est recommandé de ne pas utiliser un autre téléconvertisseur que ceux
  mentionnés ci-dessus.
  ŦIl est recommandé d'utiliser la version DG des téléconvertisseurs Sigma Apo EX
  lorsque vous utilisez un boîtier numérique.
  ŦLes téléconvertisseurs en monture Pentax ne fonctionnent pas avec cet objectif.
  ŦEn monture Sony AF, l'autofocus est disponible avec les téléconvertisseurs dont le
  numéro de série est supérieur à 5000001. L'autofocus sera indisponible si le
  numéro de série est inférieur à 5000001.
  ŦLa mise au point automatique en mode Live View est possible si l'appareil est en
  mode AF «détection de contraste».
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil amovible à baïonnette est fourni avec l'objectif. Il évite les réflexions
  indésirables telles que le "flare" et les lumières diffuses. Mettez le pare-soleil en
  place en suivant les repères et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre
  jusqu'à son encliquetage. (fig.8)
  ŦUn adaptateur pour le format APS-C est également fourni. Il permet une meilleure
  efficacité du pare-soleil lorsque l'objectif est utilisé avec un boîtier pourvu d'un
  capteur de taille APS-C. Il se place entre l'objectif et le pare-soleil. (fig.9)
  ŦN'utilisez pas cet adaptateur si le capteur du boîtier est de type plein format, ou
  APS-H, ou avec un appareil argentique. Il en résulterait un vignettage indésirable.
  ŦPour ranger l'objectif et le pare-soleil dans leur étui, détachez le pare-soleil et
  placez-le à l'envers sur l'objectif (fig.10). (il est possible de placer le pare-soleil
  en position inversée et le bouchon sur l'adaptateur APS-C, si celui-ci a été
  maintenu sur l'objectif).
  FILTRES
  ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un filtre
  très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.
  ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de type
  “circulaire” . Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul d’exposition
  pourraient être incorrects.
  ŦLes filtres doivent être vissés sur le filetage de l'objectif lui-même, même si
  l'adaptateur APS-C est placé sur l'objectif. Un vignettage est susceptible
  d'apparaître si un filtre est mis en place sur l'adaptateur lui-même.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  Ŧ
  Ne pas exposer l’objectif aux chocs
  ,
  ni à des températures extrèmes
  ,
  ou à l’humidité.
  ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et bien
  ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits anti-mites afin
  de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de l’eau,
  veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des éléments optiques
  et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles en cas de dommages.
  ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
  buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
  chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans
  un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  FRANÇAIS
  Ĭ Filetage pour filtre
  ĭ Bague des distances
  Į Echelle des distances
  į Repère de distance
  İ Bague de zoom
  ı
  Sélecteur de mise au point
  IJ Baïonnette
  ij Attache pour trépied
  Ĵ Curseur OS
  ĵ Pare-Soleil
  Ķ
  Adaptateur format APS-C
  Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Om
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
  gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  NIKON AF CAMERA’S
  Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type (zonder
  diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen er
  enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  PENTAX AF CAMERA’S
  Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het FAJ type (zonder
  diafragmaring) voor PENTAX AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen er
  enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net
  zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van
  uw camera.
  Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken. Deze
  moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact verzekerd
  te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de voorzijde en
  niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit geheel
  automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
  Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM maakt
  snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
  Sigma AF en Canon AF
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
  postitie te zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het objectief
  op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te draaien.
  Nikon AF, Pentax AF, en Sony
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de camera
  op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op
  het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te
  draaien.
  Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de
  camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal niet
  functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
  Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de
  camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling eventueel
  handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk heeft gedaan, en u
  de ontspanknop half ingedrukt houdt.
  Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  żZOOMENŽ
  Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
  DE MOGELIJKHEDEN VAN HET OS (OPTICAL STABILIZER) SYSTEEM
  Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te
  voorkomen. Met dit objectief is het mogelijk om tot 4 stops langere sluitertijden te
  werken als met een objectief zonder OS en toch een optimale scherpte te behouden.
  Zet de OS schakelaar op 1 (fig.3). Druk de ontspanknop half in en controleer de
  opname / compositie in de zoeker en controleer tevens of het onderwerp zonder
  beweging wordt weergegeven. Het kan na het half indrukken van de ontspanknop tot
  ongeveer 1 seconde duren voor dat het OS systeem het beeld heeft gestabiliseerd.
  Indien de OS schakelaar op 2 wordt gezet worden vooral de verticale bewegingen
  gecorrigeerd. Deze stand is vooral geschikt voor bewegende onderwerpen.
  De compensatie van de bewegingsonscherpte is vooral effectief bij het uit de hand
  fotograferen. Het OS systeem kan minder goed functioneren als er bijvoorbeeld uit
  een rijdende auto wordt gefotografeerd of bij zeer heftige bewegingen van de
  camera tijdens het maken van de opname
  U dient het OS systeem uit te schakelen (Off) als u de camera met een statief
  gebruikt of indien u lange tijdopnamen (bulb) maakt
  Het OS systeem maakt gebruik van de batterijen van de camera. Als u het OS
  systeem activeert kan het dus mogelijk zijn dat u de batterijen van de camera sneller
  dient te vervangen als bij het gebruik van een objectief zonder OS functie. Indien u
  de OS functie voor langere tijd niet gebruikt is het aan te bevelen de OS schakelaar
  op OFF te zetten om hiermee het batterijgebruik te verlagen.
  Het is belangrijk dat de OS schakelaar op OFF staat als u het objectief op uw
  camera zet.
  Het OS systeem blijft geactiveerd ook als uw vinger de ontspanknop los laat. Het
  OS systeem blijft net zo lang geactiveerd als de camera de meetwaarden toont.
  Belangrijk: Verwijder nooit het objectief, of de batterijen van de camera, zolang het
  OS systeem is geactiveerd. Dit kan tot beschadiging van het objectief leiden.
  Alhoewel het mogelijk is dat direct na de opname het onderwerp in de zoeker lijkt te
  bewegen heeft dit geen negatieve invloed op de scherpte van de opname. Dit zelfde
  effect kan optreden indien de ingebouwde flitser begint op te laden maar ook dit
  heeft geen invloed op de opname.
  Indien de camera wordt uitgezet wanneer het OS systeem in werking is kan het
  objectief een ratelend geluid maken. Dit is geen defect.
  Voor Sony en Pentax objectief vattingen kan de OS-functie van het objectief alleen
  gebruikt worden met camera’s die het externe motorsysteem ondersteunen, zoals
  HSM. Wanneer u de OS-functie gebruikt, schakel dan de optische stabilisatie
  functie van de camera uit en schakel de OS-functie op het objectief naar ON. Indien
  u de optische stabilisatie functie van de camera gebruikt, schakel de OS functie op
  het objectief naar OFF en zet de optische stabilisatie functie van de camera aan.
  Indien het objectief wordt gebruikt met een KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM
  7D, DYNAX / MAXXUM 5D of SONY A100 camera, schakel de OS functie uit
  voordat u de camerabody uit zet. De OS unit van het objectief komt niet in de juiste
  stand indien de camera body is uitgezet voordat de OS functie van het objectief is
  uitgezet. Dit kan beschadigingen veroorzaken.
  Het OS systeem werkt alleen met de navolgende Nikon camera’s. Indien u dit objectief
  met een ander type Nikon gebruikt dient u de OS schakelaar op OFF te zetten.
  DSLR Camera’s en F6
  ! voor actuele informatie betreffende de compatabiliteit van het OS systeem met de
  diverse Nikon camera’s kunt u ook onze website raadplegen.
  STATIEF AANSLUITING
  Dit objectief heeft een afneembare statief aansluiting. Wanneer u de blokkeerknop op
  de bevestigingsgondel losdraait, kunnen objectief en camera vrij ronddraaien
  waardoor de camera op eenvoudige wijze zowel horizontaal als verticaal op het statief
  kan worden gepositioneerd. (fig.4).
  Voor het verwijderen van de bevestigingsgondel draait u eerst de blokkeerknop los en
  vervolgens trekt u deze uit. (fig.5)
  FLITSOPNAMEN
  Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een schaduw
  veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom afgeraden. Een
  externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
  SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
  De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de scherpte
  zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (6) de scherpte zone aangegeven
  bij diafragma F16.
  (fig.7-Ĭ) voor de groothoek (70mm) instelling
  (fig.7-ĭ) voor de telezoom (200mm) instelling
  TELE CONVERTERS
  Dit objectief kan worden gebruikt met de Sigma 1.4x EX DG of 2.0x EX DG Apo Tele
  Converters (optioneel), waarmee het bereik respectievelijk 98-280mm F4 en 140-400mm
  F5.6 wordt. De Auto Focus functie blijft bij het gebruik van deze converters behouden.
  Gebruik geen andere converters als boven vermeld.
  Wij adviseren de DG versie te gebruiken indien de converters worden gebruikt op
  een Digitale Reflexcamera.
  De tele converter voor Pentax vatting is niet te combineren met deze lens.
  Voor de Sony AF vatting is het mogelijk de AF te gebruiken indien het serienummer
  van de Teleconverter hoger is dan 5000001. Is het serienummer lager dan 5000001
  zal het AF niet werken.
  Het is mogelijk de autofocus functie in Live View te gebruiken indien de camera in de
  “contrast detect” AF functie is ingesteld.
  ZONNEKAP
  Bij het objectief wordt een zonnekap met bajonetaansluiting geleverd. Deze helpt
  “flare” en “ghosting” door invallend licht te voorkomen. Bevestig de zonnekap en draai
  deze met de richting van de klok mee totdat deze vergrendelt (fig.8).
  ŦBij het objectief wordt een APS-C zonnekap-adapter geleverd die in combinatie met
  de zonnekap bij camera’s met een APS-C sensor voor effectieve bescherming zorgt
  tegen ongewenst invallend licht. Bevestig de APS-C zonnekap-adapter tussen het
  objectief en de zonnekap (fig.9).
  ŦGebruik de APS-C zonnekap-adapter niet indien u het objectief gebruikt voor
  digitale camera’s met een full frame of APS-H sensor of voor filmcamera’s. In dat
  geval zal vignettering optreden.
  Ŧ
  Indien u na gebruik het objectief in de berschermtas opbergt dient u eerst de zonnekap
  te verwijderen en omgekeerd op het objectief terug te plaatsen (fig.10). (Het is mogelijk
  de frontlens beschermingsdop op de APS-C zonnekap-adapter te bevestigen).
  FILTERS
  Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke filters-zoals
  een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  Gebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een autofocus
  camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s wordt gebruikt, zal
  de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling niet correct
  functioneren.
  De zonnekap-adapter is voorzien van een schroefdraad om een filter te kunnen
  plaatsen.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
  temperaturen of hoge vochtigheid.
  Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
  droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging
  van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
  Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil
  of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een
  speciaal lensdoekje of lenstissues.
  Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water voor
  dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en electrische
  componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen
  redelijke kosten te herstellen.
  Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
  buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur
  van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  NEDERLANDS
  Ĭ Filterschroefdraad
  ĭ Scherpstelring
  Į Afstandschaal
  į Index teken
  İ Zoomring
  ı Scherpstelkeuze schakelaar
  IJ Vatting
  ij Statief aansluiting
  Ĵ OS Schakelaar
  ĵ Zonnekap
  Ķ APS-C
  zonnekap-adapter
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
  resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
  utilizarlo.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  CÁMARAS TIPO AF DE NIKON
  Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo auto
  focus de Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden aparecer
  algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de instrucciones
  de la cámara en cuestión.
  CÁMARAS TIPO AF DE PENTAX
  Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo FAJ (sin Apertura) objetivo auto
  focus de PENTAX. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden aparecer
  algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de instrucciones
  de la cámara en cuestión.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
  prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie
  de óptica.
  MODO AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara. Por
  favor, consulte el manual de su cámara.
  INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
  Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
  proporciona un enfoque rápido y silencioso.
  SIGMA AF y CANON AF
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF” (Fig.2).Si quiere
  enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo
  el aro de enfoque.
  NIKON AF, PENTAX AF y SONY
  Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de la
  óptica en la posición “AF” (Fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga el selector
  en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
  Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos que
  soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso contrario el
  AF estará desactivado.
  Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
  automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar el
  enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado automáticamente (y
  se pare) mientras mantenga el botón disparador suavemente presionado.
  Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
  comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
  a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
  expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
  la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  żOPERACION ZOOMŽ
  Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
  ACERCA DEL OS (EL ESTABILIZADOR ÓPTICO) CARACTERÍSTICAS
  Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado por el
  movimiento o temblor. Con dicha lente, se pueden tomar fotografías a una velocidad
  del obturador 4 veces más lenta de lo habitual si no se usará el estabilizador OS y
  aun así conseguir resultados nítidos.
  Fijar OS (Estabilizador Óptico) cambiar a modo 1 (Fig.3). Presionar el disparador a
  medio camino, confirmar que la imagen en el visor aparece estable y entonces tomar
  la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo en producir una imagen estable
  tras haber presionado el disparador. El modo 2, detecta el temblor vertical de la
  cámara y soluciona el consiguiente desenfoque Es efectivo en objetos en movimiento.
  El compensador del desenfoque del estabilizador óptico es efectivo en tomas a
  mano alzada. Hay situaciones en las que el Estabilizador Óptico no es eficiente.
  ƒ Disparos realizados desde un vehículo en movimiento.
  ƒ Si el temblor es considerable
  No debe usarse el Estabilizador de Imagen en las siguientes situaciones.
  ƒ Cuando el objetivo/cámara esté montado sobre un trípode
  ƒ Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
  La alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el estabilizador
  óptico está activado la capacidad de disparo será menor de lo habitual. Si no se
  desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el excesivo consumo de baterías,
  debe ponerse en OFF.
  Debe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
  desmontar el objetivo.
  El Estabilizador Óptico funciona a pesar de elevar el dedo del disparador durante
  el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el objetivo o las
  baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya que podría causar
  defectos en el objetivo.
  A pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
  inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del flash esto
  no provocará defectos en la fotografía.
  Si se apaga la cámara o se desmonta el objetivo con la función de Estabilizador
  óptico operativo, el objetivo puede emitir un ruido extraño, que no es síntoma de
  un mal funcionamiento.
  Para monturas Sony y Pentax, sólo pueden usar la función de estabilizador
  incorporada en este objetivo, los cuerpos de cámaras que soportan motores
  impulsados por ondas ultrasónicas, como los HSM. Cuando utilice la función OS,
  por favor, apague la función del estabilizador óptico del cuerpo de la cámara y fije
  el interruptor OS del objetivo en ON. Cuando utilice la función del estabilizador
  óptico de la cámara, por favor, cambie el interruptor OS del objetivo a la posición
  OFF y encienda la función del estabilizador óptico de la cámara.
  Si utiliza este objetivo con una cámara KONICA MINOLTA DYNAX / DYNAX
  MAXXUM 7D, / MAXXUM 5D o Sony A100, por favor apague el interruptor OS del
  objetivo antes de apagar el cuerpo de la cámara. La unidad OS del objetivo no se
  fijará en esta posición si el cuerpo de la cámara se apaga antes de apagar
  mecanismo de estabilización del objetivo. Ignorar este aviso podría dañar el objetivo.
  El Estabilizador Óptico puede funcionar con las Cámaras AF de Nikon de la
  siguiente lista. Al usar este objetivo con otros modelos que no estén listados abajo
  debe poner el Estabilizador Óptico en modo OFF para cancelar la función estabilizadora.
  Con cámaras digitales réflex F6
  èPuede confirmar los últimos modelos compatibles con el Estabilizador Óptico en
  nuestra página web.
  CONEXION PARA TRIPODE
  Incorporan una conexión para trípode desmontable. Cuando desenrosque el
  bloqueador del aro, el objetivo y la cámara girarán libremente para permitirle
  colocarlos fácilmente en posición horizontal o vertical en el trípode. (Fig.4).
  Para sacar el aro, primero desenrosque el bloqueador y desqués tire de él hacia
  afuera . (Fig.5)
  FOTOGRAFíA CON FLASH
  No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá
  sombras, solo utilice flash externo.
  ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
  La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de campo
  (zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (6), se muestra la zona
  de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
  (Fig.7-Ĭ) Para el ajuste gran angular (70mm)
  (Fig.7-ĭ) Para el ajuste de teleobjetivo (200mm)
  TELE CONVERTIDORES
  El objetivo puede utilizarse con los convertidores Sigma 1.4x EX o 2.0x EX Apo.
  (Opcional), convirtiéndose en un Teleobjetivo 168-560mm F6.3-8 o en un
  Teleobjetivo 240-800mm F9-11 (Sólo para utilizar en enfoque manual).
  No utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados anteriormente.
  El Teleconvertidor con bayoneta Pentax no es compatible con este objetivo.
  Se recomienda utilizar la version DG de los Apo Teleconvertidores cuando se usan
  camaras DSLR.
  Puede utilizar el enfoque automático con Visión Directa (Live View) si la camera
  está en modo AF “Detección por contraste”.
  PARASOL
  Este objetivo está provisto de un parasol tipo bayoneta desmontable. Este parasol
  ayuda a prevenir los reflejos y las luces parásitas. Adjunte el parasol y gire en
  sentido horario hasta encajarlo. (Fig.8)
  El adaptador APS-C se suministra con este objetivo. Proporciona una protección
  más eficaz al utilizar este adaptador con cámaras digitales con un sensor de
  imagen con tamaño APS-C. Por favor, adjunte el adaptador APS-C entre el
  cuerpo del objetivo y el parasol. (Fig.9)
  Cuando se usa este objetivo con cámaras digitales con tamaño de sensor de
  cuadro completo o APS-H, así como con cámaras analógicas, por favor no monte
  el adaptador APS-C. Si utiliza el adaptador APS-C con las cámaras mencionadas,
  se producirá viñeteo.
  A la hora de guardar el objetivo en su bolsa, primero debe quitar el parasol, volver
  a colocarlo en el objetivo en posición inversa (fig.10). (Puede acoplar el parasol en
  posición inversa y la tapa al frontal del objetivo incluso con adaptador APS-C
  montado en el objetivo.)
  FILTROS
  Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
  especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
  Cuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
  circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y la
  exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  Cuando use filtros con el adaptador APS-C, por favor ponga un filtro adecuado
  para el tipo de objetivo. Si el filtro se monta en el adaptador APS-C, podría
  producirse viñeteo.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
  preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de los
  objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la suciedad
  de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
  Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del agua,
  asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los mecanismos
  internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el agua.
  Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
  superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un
  lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
  temperatura se asemeje a la de la habitación.
  ESPAÑOL
  Ĭ Rosca para filtros
  ĭ Aro de enfoque
  Į Escala de distancias
  į Línea de índice
  İ Aro del zoom
  ı Selector de enfoque
  IJ Montura
  ij Zapata para trípode
  Ĵ OS botón
  ĵ Parasol
  Ķ Adaptador parasol APS-C
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo obiettivo
  Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di
  cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le migliori
  prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI PRINCIPALI(fig.1)
  Ĭ
  Portafiltri frontale a vite
  İ
  Ghiera di variazione della focale (zoom)
  Ĵ
  Interruttore OS
  ĭ
  Ghiera di messa a fuoco
  ı
  Selettore di messa a fuoco ĵ
  Paraluce
  Į
  Scala delle distanze IJ
  Innesto Ķ
  Adattatore paraluce
  per APS-C
  į
  Indice di collimazione ij
  Passo a vite per treppiede
  FOTOCAMERE NIKON AF
  Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi Nikon
  autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera sulla quale
  viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per maggiori dettagli
  bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
  FOTOCAMERE PENTAX AF
  Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
  PENTAX autofocus tipo FAJ (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
  sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
  maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera, funzionerà
  automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per
  l’uso della fotocamera).
  La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
  elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne la
  pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
  appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in giù la parte
  della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
  Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una più
  veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
  SIGMA AF e CANON AF
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
  posizione “AF” (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere,
  sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di
  messa a fuoco.
  NIKON AF, PENTAX AF e SONY
  Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere,
  sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
  manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a
  fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di messa a fuoco.
  Per attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità AF
  quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La modalità
  AF non è possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di motore.
  Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino ad
  autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
  funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
  pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco automatica
  (con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di messa a fuoco
  manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
  Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del quadro
  mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino. L’operazione è
  vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai quall il piano di
  messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di temperatura, par effetto dei
  quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto
  reciproco. Per la regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
  ޝMANOVRA DELLO ZOOMޞ
  Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
  posizione desiderata.
  INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
  Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal tremolio
  impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Così è possibile riprendere a
  mano libera con un tempo di scatto dalle due alle quattro volte più lento,
  corrispondente a valori luce da 2 a 4, rispetto a quello che si dovrebbe usare senza il
  dispositivo OS, e ottenere foto ugualmente ricche di dettagli visibili.
  Impostare lo Stabilizzatore Ottico spostando il cursore sulla Modalità 1 (fig.3).
  Premere il pusante di scatto a metà corsa, accertarsi che l’immagine nel mirino sia
  ferma e, quindi, scattare la foto. ( Bisogna attendere circa un secondo prima che
  l’immagine, visibile nel mirino, si stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà
  corsa). La modalità 2 rileva gli spostamenti verticali ed elimina i tremolii, è utile per
  riprendere soggetti in movimento.
  La compensazione del mosso accidentale, operata dallo Stabilizzatore Ottico, è
  efficace nelle riprese a mano libera.
  x Tuttavia esistono condizioni di ripresa in cui lo Stabilizzatore Ottico non funziona
  altrettanto bene.
  x Ripresa da un veicolo in movimento, se i sobbalzi sono di una certa entità.
  Non usare lo Stabilizzatore Ottico nelle seguenti riprese:
  x Quando la fotocamera è montata su treppiede.
  x Quando si usa la posa B (tempo lungo)
  L’alimentazione necessaria allo stabilizzatore è data dalla fotocamera. Con l’obiettivo
  OS montato, la durata delle batterie della fotocamera diminuirà, rispetto alla durata
  che avrebbero se non usaste l’obiettivo stabilizzato. Quindi, se non usate la funzione
  Stabilizzatore Ottico, per risparmiare le batterie, spostate l’interruttore su OFF.
  Prima di togliere o mettere l’obiettivo assicuratevi che l’interruttore sia su OFF.
  Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo dell’esposizione,
  dopo che voi avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non staccate mai l’obiettivo
  dalla fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è in funzione: potreste danneggiarlo.
  Può accade che, nel mirino, l’immagine appaia mossa, appena dopo che si è
  scattato, oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi. Ciò
  non causa immagini mosse.
  Se la fotocamera viene spenta, o l’obiettivo tolto, quando è in funzione lo stabilizzatore
  ottico, l’obiettivo potrà emettere un suono, ciò non va considerato un difetto
  E’ possible usare la funzione OS, incorporata nell’obiettivo, con gli apparecchi
  Sony e Pentax predisposti per il motore ultrasonico HSM. Quando si usa la
  funzione OS, disattivare la funzione di stabilizzazione ottica nel corpo macchina e
  spostare il cursore OS, presente nell’obiettivo, su ON. Quando si usa la funzione
  di stabilizzazione ottica della fotocamera, spostare il cursore OS, presente
  nell’obiettivo, su OFF e attivare la stabilizzazione ottica della fotocamera.
  Se usate questo obiettivo con le fotocamere KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM
  7D, DYNAX / MAXXUM 5D o SONY A100, disattivare il dispositivo OS dell’obiettivo
  prima di spegnere il corpo macchina. Il dispositivo OS non assume la disposizione
  corretta se prima si spegne l’alimentazione del corpo macchina. Non tenere conto di
  questo avviso e non seguire la procedura descritta può causare danni all’obiettivo.
  Lo Stabilizzatore Ottico funziona con le fotocamere Nikon AF elencate nella tavola
  che vedete qui sotto. Quando usate quest’obiettivo con fotocamere Nikon, che non
  siano quelle elencate nella tabella, ricordatevi di portare su OFF l’interruttore, per
  escludere la funzione dello Stabilizzatore Ottico.
  Fotocamere SLR digitali e F6
  Potete avere le informazioni più recenti circa i modelli di fotocamera, che si possono
  usare con la funzione dello Stabilizzatore Ottico consultando la nostra homepage
  PASSO A VITE PER TREPPIEDE
  Questo obiettivo presenta un passo a vite staccabile per treppiede. Per far ruotare la
  fotocamera, sbloccate preventivamente la manopola di blocco del collare. In questo
  modo potete modificare agevolmente I’inquadratura sia in senso orizzontale che in
  senso verticale (fig.4). Per staccare il collare del treppiede dall’obiettivo, prima
  sbloccate la manopola e poi tirate (fig.5).
  FOTOGRAFIA CON IL FLASH
  Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo obiettivo
  non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
  SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
  La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a fuoco
  della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (6) è visualizzata la zona
  della profondità di campo quando si usa il diaframma a F16.
  (fig.7-Ĭ) Profondità di campo con zoom su grandangolare (70mm)
  (fig.7-ĭ) Profondità di campo con zoom su teleobiettivo (200mm)
  CIRCA I TELE CONVERTER
  L’obiettivo può essere usato con gli Apo Tele Converter (accessori) 1.4x EX o 2.0 EX,
  a iniziare dallo zoom tele 98-280mm F4 Autofocus o dal tele zoom 140-400mm F5,6,
  rispettivamente.
  ŦNon usare altri teleconverter che non siano quelli indicati.
  Ŧ
  Con le Reflex Digitali SLR sono consigliate le versioni DG degli Apo Tele Converter.
  Ŧ
  Il tele converter con montatura Pentax non è compatibile con questa particolare ottica.
  ŦCon I corpi macchina dotati di attacco Sony AF, è possibile usare la modalità AF
  quando si usi il teleconverter con numero di serie superiore a 5000001. La modalità
  AF non è attiva con teleconverter con numero di serie inferiore a 5000001.
  E’ possible usare l’autofocus, quando si è in modalità Live View, solo con la
  modalità di AF a rilevazione di contrasto.
  PARALUCE
  Assieme all’obiettivo è fornito un paraluce a baionetta staccabile. Il paraluce serve a
  prevenire le immagini fantasma e il flare causato dalla luce parassita. Inserire il
  paraluce e ruotare in senso orario fino all’arresto. (fig.8)
  ŦL’adattatore paraluce APS-C è fornito di serie assieme all’obiettivo. Il suo uso
  assieme alle fotocamere digitali con sensore APS-C aumenta la protezione delle
  luci. Inserire l’adattatore fra l’obiettivo e il paraluce. (fig.9)
  Ŧ
  Quando si usa questo obiettivo con fotocamere digitali a pieno formato o con formato
  APS-H, l’adattatore non va montato. In caso contrario l’immagine risulterà vignettata.
  ŦQuando si ripone l’obiettivo nella sua custodia bisogna togliere il paraluce e
  rimetterlo al contrario (fig.10). (E’ possibile posizionare il paraluce al contrario con
  il coperchietto dell’obiettivo inserito nell’adattatore APS-C).
  FILTRI
  Si può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri molto
  spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
  “circolare”. Un polarizzatore “lineare”, infatti, può compromettere il regolare
  funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
  Quando si usano filtri assieme al paraluce adattatore APS-C è necessario avvitarli
  alla filettatura dell’obiettivo. Se li si avvita alla filettatura dell’adattatore l’immagine
  sarà vignettata.
  CURA E CONSERVAZIONE
  Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature o
  umidità eccessiva.
  In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
  posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
  canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di eliminare
  dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli invece con un
  panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
  pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
  componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
  renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
  provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
  mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
  custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
  ITALIANO
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 7.2. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo. Hai domande sul Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon

Generale
Marca Sigma
Modello 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo
Tipo di file PDF
Sistema di lente
Struttura lente 22/17
Numero di lamelle diaframma 9
Numero minimo di aperture -
Apertura massima 22
Dimensioni e peso
Dimensione filtro 77
Peso 1430
Lunghezza 197.6
Diametro 86.4
Prestazione
Compatibilità -
Design
Colore del prodotto Nero

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più