Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Canon

Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Canon manuale

(1)
 • ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
  ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
  ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
  ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
  ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕ
  ƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
  ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
  ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્
  ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳ
  ƕƋǓLJƢŵ
  ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳ
  ǓLJƢŵ
  ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJ
  ƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
  ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
  ձȕǣȫǿȸƶơ
  ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
  ճᙀяႎុᩉႸႮ
  մᘮϙမขࡇႸႮ
  յਦ೅ዴ
  նȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
  շȞǦȳȈ
  ոȬȳǺȕȸȉ
  ἝἅὅဇỆếẟề
  ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E ǿǤȗȬ
  ȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳǕLJƢŵᲢŬҮƷ
  ೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗȇȸȈƠƯƘƩƞƍŵ
  ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
  ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ
  ୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
  ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
  ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲
  ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
  ᩧЈỆếẟề
  ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ἦὅἚӳỪẶ
  ẎἉἂἰဇẆỿἶἠὅဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃ
  ȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁ
  Ǜ MᲢ׋ 3ᲣƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ẎἝἅὅဇẏ
  ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩ
  ȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔ
  ئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MᲢ׋ 3ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳ
  ǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
  ŦǫȡȩƷȕǩ
  ȸ
  ǫǹȢ
  ȸ
  ȉƷЏǓ੭ƑƸ
  Ŵ
  Ɲ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
  ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕ ĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
  ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯ
  ƘƩƞƍŵ
  ƜƷȬȳǺƸŴ#( ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴȞȋȥǢȫưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞᏡǛ઀
  ᠍ƠƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƨ
  LJLJȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
  LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅ
  ƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔž/( ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳ
  ƑƯƍLJƢŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴ/( ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷИ஖ᚨܭƕီ
  ƳǓLJƢŵ
  ȞǦȳȈӸ MF ЏǓஆƑೞᏡ ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
  ǷǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
  ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
  dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
  ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
  ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴMF Џ
  ǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷᛦૢǛƢǔƜ
  ƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
  ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉưƖLJƢŵ
  http://www.sigma-global.com/download/
  ᘮϙမขࡇႸႮ
  ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊ᲣǛჷ
  ǔƜƱƕưƖLJƢŵ̊ƑƹᲢ׋ 4ᲣƸŴ዁ǓǛ F16 ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမขࡇǛᅆƠ
  ƯƍLJƢŵ
  ἾὅἌἧὊἛ
  ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ૾ඥ
  ƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ
  ˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 5
  Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜƱƕ
  ưƖLJƢŵᲢ׋ 6ŵ
  ἧỵἽἑὊ
  Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩ
  ƞƍŵ
  Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLᲣǛƝ̅ဇƘƩ
  ƞƍŵ
  ἧἻἕἉἷજࢨ
  ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴƝ̅
  ဇƴƳǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
  ̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
  Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍
  ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬
  ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢ
  ȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ
  ෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷ
  ஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
  ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏ
  ƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲
  ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
  Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒ
  ଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
  ƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
  Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
  Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
  ɼễˁಮ
  ȬȳǺನ঺Ტ፭ - ௏Უ 12 - 14 இٻજࢨ̿ྙ 1:8.5
  ဒ 28.6° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 86mm
  இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X ᧈƞ 94.7 x 126.2mm
  இჺજࢨុᩉ 85cm ᣻ 1130g
  ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
  ᪥ᮏㄒ㻌
  ԓ
  දॖ
  Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
  performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
  booklet thoroughly before you start to use the lens.
  DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
  Filter Attachment Thread
  Focus Ring
  Distance Scale
  Depth of Field Read Out Index
  Focus Index Line
  Focus Mode Switch
  Mount
  Lens Hood
  FOR NIKON MOUNT
  This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
  specifications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is compatible
  with the cameras listed in Table (A). (The models with the Ŭ mark require the
  latest version of the camera firmware to ensure compatibility.)
  ŦIt is not compatible with film single-lens reflex cameras.
  ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
  ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the camera’s
  instruction manual to check for compatibility of E-type lenses.
  ATTACHING TO THE CAMERA BODY
  When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
  same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
  camera body.
  ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
  contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
  damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
  while changing the lens.
  SETTING THE EXPOSURE MODE
  The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please, refer
  to the camera instruction book.
  FOCUSING
  This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
  quick and quiet autofocusing.
  SIGMA and CANON
  For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position
  (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the
  M position (fig.3). You can adjust the focus by turning the focus ring.
  NIKON
  For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode switch
  on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus
  mode switch on the lens to the “M position (fig.3). You can adjust the focus by
  turning the focus ring.
  ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the cameras
  focusing mode.
  ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that correct
  focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance
  scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes in
  temperature which cause various components in the lens to expand and contract.
  Special allowance is made for this at the infinity setting.
  This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. While half
  pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the point of focus.
  Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating the
  focus ring of the lens while auto focusing is in operation. The default setting of
  Full-time MF function varies for each mount.
  Mount Full-time MF function Available AF Mode
  SIGMA, NIKON
  ON
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
  ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
  Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF, You can
  also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF function. For
  further information, please refer to the SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the following
  website: http://www.sigma-global.com/download/
  DEPTH OF FIELD SCALE
  The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of
  sharpness) of your composition. For example in figure (4), the depth of field zone is
  shown when the aperture F16 is used.
  LENS HOOD
  A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps to
  prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside the
  picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.5)
  ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove
  the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.6)
  FILTER
  ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
  thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
  ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.
  FLASH PHOTOGRAPHY
  The cameras built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For best
  results, please only use an external flash unit.
  BASIC CARE AND STORAGE
  ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
  ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
  ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
  naphthalene gas.
  ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
  finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth
  or lens tissue.
  ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water, keep
  it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens
  elements and electric components damaged by water.
  ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
  surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
  advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
  approaches room temperature.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Lens construction 12 - 14 Magnification 1:8.5
  Angle of View 28.6° Filter Size 86mm
  Minimum Aperture 16
  Dimensions
  Dia.g
  L
  en
  g
  th
  94.7 x 126.2mm
  (3.73 x 4.97 in)
  Minimum Focusing Distance
  85cm (2.79ft) Weight 1130g (36.86oz)
  Dimensions and weight include the SIGMA mount.
  ENGLISH
  Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
  Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
  Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
  BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
  Filtergewinde
  Entfernungsring
  Entfernungsskala
  Schärfentiefenindex
  Einstellindex
  Fokussierschalter
  Anschluß
  Gegenlichtblende
  NIKON ANSCHLUSS
  Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus mit den
  gleichen Spezifikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-Objektive. Das
  Objektiv ist mit den in der Tabelle (A) genannten Kameramodellen kompatibel. (Die
  Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die aktuelle Kamera-Firmwareversion,
  um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
  ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreflexkameras.
  ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
  Kameramodellen zu verwenden.
  ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet sind,
  entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-Objektiven bitte der
  Bedienungsanleitung der Kamera.
  ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
  An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie lhr
  Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur
  Kamera.
  ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
  sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
  unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
  EINSTELLEN DER BETRIEBSART
  Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
  automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung
  der Kamera.
  EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
  Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor (HSM).
  Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
  SIGMA und CANON
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
  Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen
  wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position (Abb.3).
  Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  NIKON
  Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb
  und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2).
  Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie den
  Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position (Abb.3). Sie können die Schärfe
  nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
  ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte
  der Bedienungsanleitung der Kamera.
  ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
  werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
  auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich- Einstellung.
  Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert werden.
  Während der Auslöser halb durchgedrückt wird, führt das Drehen am Fokusring zum
  Einstellen des Fokuspunktes.
  Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual Override) durch
  Drehen am Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs. Die
  Standardeinstellung der Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
  Anschluss Jederzeit-MF-Funktion Verfügbare AF-Betriebsarten
  SIGMA, NIKON
  AN
  Single AF (AF-S, S)
  Schärfenachführung AF (AF-C, C)
  CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
  ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
  Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion zwischen
  AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung am Fokusring zur
  Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert werden. Weitere
  Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro.
  ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
  heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
  SCHÄRFENTIEFESKALA
  Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter Bereich)
  Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (4) wird der Schärfentiefebereich
  angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
  GEGENLICHTBLENDE
  Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
  Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
  einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
  Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß
  die Blende korrekt einrastet. (Abb.5)
  ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
  abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.6)
  FILTER
  ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
  ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können sich
  bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
  ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
  stärkere Spezialfilter Ü z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders
  hoher Filterfassung Ü können zu Vignettierungen verursachen.
  BLITZ FOTOGRAFIE
  Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen. Verwenden Sie
  nicht den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur externes Blitzgerät
  verwenden.
  PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
  ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
  Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
  ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
  belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
  Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
  ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
  Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel,
  sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
  ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
  Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
  eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
  ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
  Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
  empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
  belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
  TECHNISCHE DATEN
  Glieder – Linsen 12 - 14
  Größter Abbildungsmaßstab
  1:8.5
  Diagonaler Bildwinkel
  28.6° Filterdurchmesser 86mm
  Kleinste Blende 16
  Abmessungen Ø ×
  Baulänge
  94.7 x 126.2mm
  Naheinstellgrenze 85cm Gewicht 1130g
  Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
  DEUTSCH
  Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
  profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
  d’emploi avant toute utilisation.
  DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
  Filetage pour filatre
  Bague des distances
  Echelle des distances
  Echelle de profondeur de champ
  Repère de distance
  Sélecteur de mise au point
  Baïonnette
  Pare-Soleil
  EN MONTURE NIKON
  Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique, aux
  caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques Nikon AF de type E.
  L’objectif est compatible avec les appareils indiqués dans le tableau (A). (Les
  modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la dernière version du firmware de
  l’appareil pour assurer la compatibilité.)
  یIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
  یIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans le tableau
  (B).
  یPour les modèles qui ne figurent pas dans le tableau (A) ou dans le tableau (B),
  veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil pour vérifier la
  compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
  FIXATION SUR L’APPAREIL
  Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec
  vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
  یSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
  Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais
  l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
  REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
  Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
  Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
  MISE AU POINT
  Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper Sonic
  Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
  SIGMA et CANON
  Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
  position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
  position “M position (fig.3), et ajustez le point en tournant la bague de mise au
  point.
  NIKON
  Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
  sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle,
  placez le sélecteur en position “M position (fig.3), et ajustez le point en tournant la
  bague de mise au point.
  یVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
  au point de l'appareil.
  یEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
  de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
  importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
  composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
  particulière est prévue à cet effet en position infini.
  Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode autofocus. Tout
  en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la bague de mise au point pour
  l'ajuster.
  Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual Override) en
  tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Le réglage par défaut
  Monture Activation par défaut Mode AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ON (activé)
  AF spot (AF-S, S)
  AF continu (AF-C, C)
  CANON OFF (désactivé) AF spot (ONE SHOT)
  یEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
  Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche manuelle.
  Il est également possible de paramétrer la démultiplication de la bague de mise
  au point en retouche manuelle. Pour plus d'information, veuillez vous reporter à
  l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
  یLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à l'adresse
  Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
  ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
  L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ (zone
  de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (4) indique la profondeur de
  champ à l'ouverture F16.
  PARE-SOLEIL
  Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
  pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
  Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.5).
  ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
  détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée. (fig.6)
  FILTRES
  ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un
  filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un
  vignettage.
  ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
  type “circulaire. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
  d’exposition pourraient être incorrects.
  PHOTOGRAPHIE AU FLASH
  La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez le
  flash intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement un flash
  externe.
  PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
  یNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
  l’humidité.
  یSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
  bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
  anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
  یNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
  nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
  یCet objectif n’est pas étanche. Si vous lutilisez par temps de pluie ou près de
  l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
  éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles
  en cas de dommages.
  یDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
  buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
  chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif
  dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
  CARACTERISTIQUES
  Construction de lobjectif 12 - 14
  Rapport de reproduction
  1:8.5
  Angle de champ 28.6° Diamétre de filtre 86mm
  Ouverture minimale 16
  Dimension:
  diamentre×longueur
  94.7 x 126.2mm
  Distance minimale de mise au point
  85cm Poids 1130g
  Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
  FRAN
  Ç
  AIS
  Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
  maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
  gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
  BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
  Filterschroefdraad
  Scherpstelring
  Afstandschaal
  Scherptediepteschaal
  Index teken
  Scherpstelkeuze schakelaar
  Vatting
  Zonnekap
  VOOR NIKON VATTING
  Dit objectief beschikt over een electromagnetisch diafragma mechanisme met
  dezelfde specificaties als het E-type mechanisme in Nikon AF objectieven.
  Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in onderstaande Tabel (A)
  aangegeven (voor modellen met ۻ markering is hiervoor de nieuwste versie van de
  camera firmware vereist)
  ŦHet is niet bruikbaar met film single-lens reflex cameras.
  ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruiken met cameras in Tabel (B).
  ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg de
  gebruiksaanwijzing van de camera op bruikbaarheid met E-type objectieven.
  BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
  Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net
  zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing
  van uw camera.
  ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
  Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
  verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
  voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
  BELICHTINGSINSTELLING
  Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
  geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
  SCHERPSTELLEN
  Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
  maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
  Sigma en Canon
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
  postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
  objectief op de M positie (fig.3). Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de
  focusring te draaien.
  Nikon
  Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de
  camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
  schuifje op het objectief op de M positie (fig.3). Vervolgens kunt u scherpstellen
  door aan de focusring te draaien.
  ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
  instellingen op uw camera te wijzigen.
  ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
  correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
  mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
  waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
  instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
  Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de autofocus stand.
  Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half te worden ingedrukt en de
  focusring verdraait te worden.
  Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan de
  focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De instelling van de
  full-time MF-functie verschilt per vatting.
  Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
  SIGMA, NIKON AAN
  Enkelvoudige AF (AF-S, S)
  Continue AF (AF-C, C)
  CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
  ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
  “SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te selecteren
  AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de focusring bij te
  stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer informatie verwijzen
  wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
  ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende website:
  http://www.sigma-global.com/download/
  SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
  De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de
  scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (4) de scherpte zone
  aangegeven bij diafragma F16.
  ZONNEKAP
  Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd.
  De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die
  worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
  objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
  geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.5)
  ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
  zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.6)
  FILTERS
  ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
  filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
  ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
  autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF cameras wordt
  gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling
  niet correct functioneren.
  FLITSOPNAMEN
  Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een schaduw
  veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom afgeraden. Een
  externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
  ONDERHOUD EN OPSLAG
  ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
  temperaturen of hoge vochtigheid.
  ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
  droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging
  van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
  ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
  vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor
  een speciaal lensdoekje of lenstissues.
  ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
  voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
  electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
  gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
  ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
  oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
  buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
  temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
  TECHNISCHE GEGEVENS
  Lensconstructie
  (groepen – elementen)
  12 - 14
  Maximale vergrotings
  maatstaf
  1:8.5
  Beeldhoek
  28.6°
  Filtermaat 86mm
  Kleinste diafragma
  16
  Afmetingen (diam.
  ×
  lengte)
  94.7×126.2mm
  Kortste instelafstand
  85cm
  Gewicht 1130g
  Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
  NEDERLANDS
  Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
  resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
  utilizarlo.
  DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
  ձRrosca para filatros
  ղAro de enfoque
  ճEscala de distancias
  մIndice de profundidad de campo
  յLinea de indice
  նSelector de enfoque
  շMontura
  ոParasol
  PARA MONTURA NIKON
  Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las mismas
  especificaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos Nikon AF. El objetivo
  es compatible con las cámaras señaladas en la tabla (A). (Los modelos con la marca
  Ŭ requieren la última versión del firmware en la cámara para asegurar la
  compatibilidad.)
  ŦNo es compatible con cámaras réflex de película de 35mm.
  ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
  ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B), por favor
  consulte el manual de instrucciones de la cámara para comprobar la
  compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
  CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
  Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
  objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
  ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
  acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
  prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie
  de optica.
  MODE AJUSTE DE EXPOSICION
  Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara. Por
  favor, consulte el manual de su cámara.
  ENFOQUE
  Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
  proporciona un enfoque rápido y silencioso.
  SIGMA y CANON
  Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posiciónAF (fig.2). Si quiere
  enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M (fig.3). Ajuste el foco
  moviendo el aro de enfoque.
  NIKON
  Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de la
  óptica en la posición “AF (fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga el selector
  en la posición M
  (fig.3). Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
  ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
  instrucciones de la cámara.
  ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
  comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
  a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
  expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
  la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
  Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de enfoque
  automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del obturador, gire el
  anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque.
  Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando el anillo
  de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en funcionamiento.
  La configuración por defecto de la función MF Total varía para cada montura.
  Montura Función MF Total Modo AF disponible
  SIGMA, NIKON
  ENCENDIDO
  Single AF (AF-S, S)
  Continuous AF (AF-C, C)
  CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
  ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
  Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida / Apagada.
  También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para operar la función
  MF completa. Para más información, por favor consulte el menú “Ayuda” de
  “SIGMA Optimization Pro.
  ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita desde el
  siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
  ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
  La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de campo
  (zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (4), se muestra la zona
  de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
  PARASOL
  Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este parasol
  ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación ambiental. Al
  conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.5).
  ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el parasol
  y después invertirlo en el objetivo (fig.6).
  FILTROS
  ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
  especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
  ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
  circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y la
  exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
  FOTOGRAFÍA CON FLASH
  No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá
  sombras, solo utilice flash externo.
  PREVENIR LOS DESTELLOS Y LAS SOMBRAS
  Debido al extremo ángulo de visión de este objetivo, los destellos y las sombras
  pueden aparecer en la toma con mayor facilidad que en otro tipo de ópticas.
  Cuando efectúe las tomas tome especial cuidado con la luz directa del sol o luces
  brillantes.
  CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
  ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
  humedad.
  ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
  preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de
  los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
  ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
  suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia
  objetivos.
  ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del
  agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los
  mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados
  por el agua.
  ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
  superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un
  lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
  temperatura se asemeje a la de la habitación.
  CARACTERISTCAS
  Construcción del objetivo
  12 - 14 Ampliación 1:8.5
  Ángulo de visión 28.6° Diámetro filtro 86mm
  Apertura mínima 16
  Dimensiones (diám x long)
  94.7
  x126.2mm
  Distancia mínima enfoque
  85cm Peso 1130g
  Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
  ESPAÑOL
  Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
  obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
  prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
  migliori prestazioni e soddisfazioni.
  ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
  Portafiltri frontale a vite
  Ghiera di messa a fuoco
  Scala delle distanze
  Scala delle profondia di
  campo
  Indice di collimazione
  Selettore di fuoco
  Innesto
  Paraluce
  PER INNESTO NIKON
  L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le stesse
  caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi Nikon AF. L’obiettivo
  è compatibile con le fotocamere elencate nella Tabella (A). (I modelli contrassegnati
  con il simbolo Ŭ devono avere il firmware aggiornato allÞultima versione per poter
  funzionare correttamente).
  ŦNon è compatibile con le fotocamere reflex a pellicola.
  Ŧ
  Non è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella Tabella (
  B
  ).
  ŦPer verificare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-E dei modelli non elencati né
  nella Tavola (B) né nella tavola (A), consultate I relative libretti d’istruzione.
  APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
  Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera, funzionerà
  automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v. istruzioni per l’uso
  della fotocamera).
  ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
  elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I contatti
  sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate
  l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù la parte della
  lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
  IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
  Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
  Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
  MESSA A FUOCO
  Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una più
  veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
  SIGMA e CANON
  Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
  posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere,
  sull’obiettivo, la posizione “M” (fig.3). In questo caso si mette a fuoco ruotando la
  ghiera di messa a fuoco.
  NIKON
  Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere,
  sull’obiettivo, la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
  manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M (fig.3). In questo caso si
  mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
  ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
  messa a fuoco.
  ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
  quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
  L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai
  quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
  temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
  dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
  prevista una compensazione speciale.
  L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è impostato
  l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa il pulsante di
  scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco.
  L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua. Basta
  ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual Override). Le
  impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano secondo il tipo
  d’innesto.
  Innesto Funzione MF continuo Modalità AF disponibili
  SIGMA, NIKON ON
  AF singolo (AF-S, S)
  AF continuo (AF-C, C)
  CANON OFF AF Singolo (ONE SHOT)
  ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato, “Sigma
  Optimization Proè possibile impostare la Funzione di messa a fuoco manuale
  MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche possibile impostare
  l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per maggiori informazioni
  consultare la voce Aiuto” nel menu di Sigma Optimization Pro.
  ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
  questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
  SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
  La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a fuoco
  della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (4) è visualizzata la
  zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a F16.
  PARALUCE
  Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta. Il
  paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
  possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce,
  sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.5)
  Ŧ
  Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario. (fig.6)
  FILTRI
  ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri
  molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
  ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
  “circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il regolare
  funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
  FOTOGRAFIA CON IL FLASH
  Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo
  obiettivo non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
  CURA E CONSERVAZIONE
  ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature
  o umidità eccessiva.
  ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
  posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
  canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
  ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
  eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
  invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
  ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
  pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
  componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
  renderne impossibile qualsiasi riparazione.
  ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
  provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
  mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
  custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
  CARATTERISTICHE TECNICHE
  Costituzione ottica (Gruppi-El.)
  12 - 14
  Rapporto d’ingrandim.
  1:8.5
  Angoli di campo 28.6° Diamentro filtri 86mm
  Apertura minima 16
  Dimensioni
  (diametro × lunghezza)
  94.7 x 126.2mm
  Distanza min. messa fuoco 85cm Peso 1130g
  Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
  ITALIANO
Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Canon

Ho bisogno di aiuto?

Numero di domande: 0

Hai domande sul Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Canon o hai bisogno di aiuto? Fai qui la tua domanda. Fornisci una descrizione chiara e completa del problema e della domanda. Più dettagli fornisci per il tuo problema e la tua domanda, più facile sarà per gli altri proprietari di Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Canon rispondere correttamente alla tua domanda.

Consulta qui gratuitamente il manuale per il Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Canon. Il manuale rientra nella categoria Lente ed è stato valutato da 1 persone con una media di 9. Il manuale è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese. Hai domande sul Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Canon o hai bisogno di aiuto? Fai la tua domanda qui

Specifiche Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Canon

Generale
Marca Sigma
Modello 85mm F1.4 DG HSM ART Canon
Prodotto Lenti
Lingua Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Svedese, Portoghese, Danese, Cinese
Tipo di file PDF

ManualeD'uso.it

Stai cercando un manuale? ManualeD'uso.it farà in modo che tu possa trovare il manuale che stai cercando in un attimo. Il nostro database contiene più di 1 milione di manuali in formato PDF di oltre 10.000 marchi. Ogni giorno aggiungiamo i manuali più recenti in modo che sia sempre possibile trovare il prodotto che stai cercando. È molto semplice: basta digitare il marchio e il tipo di prodotto nella barra di ricerca e immediatamente visualizzerai gratuitamente il manuale di tua scelta online.

ManualeD'uso.it

© Copyright 2020 ManualeD'uso.it. Tutti I diritti riservati.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Leggi di più