Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Nikon manuale

Visualizza qui il manuale gratuito del Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Nikon. Hai letto il manuale, ma risponde alla tua domanda? Quindi fai la tua domanda su questa pagina ad altri proprietari del Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Nikon

ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿Ǜ
ƝችᛠƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨ
ǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮Ⴘ
ƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩƷᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝ
ᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕ
ƕƋǓLJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺŴLJƨƸȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩǛŴȬȳǺǭȣȃȗǛ˄ƚƳƍLJLJ્
ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵٽᨗƷήƕᨼήྵᝋǛឪƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƱƳǔئӳ
ƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳ
ǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJ
ƢƱŴ᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ӲᢿỉӸᆅί׋ 1
ձȕǣȫǿȸƶơ
ղȕǩȸǫǹȪȳǰ
ճᙀяႎុᩉႸႮ
մᘮϙမขࡇႸႮ
յਦ೅ዴ
նȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
շȞǦȳȈ
ոȬȳǺȕȸȉ
ἝἅὅဇỆếẟề
ƜƷȬȳǺƸŴᩓᄬ዁ǓೞನǛ઀᠍ƠƯƓǓŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔ E ǿǤȗȬ
ȳǺƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵ(A)ƴᚡ᠍ƷǫȡȩưƝ̅ဇƴƳǕLJƢŵᲢŬҮƷ
ೞᆔƸŴǫȡȩƷȕǡȸȠǦǧǢǛஇૼƷȐȸǸȧȳƴǢȃȗȇȸȈƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȕǤȫȠɟაȬȕǫȡȩưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
Ŧ(B)ƷೞᆔưƸƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦஇૼೞᆔƴƭƖLJƠƯƸŴE ǿǤȗȬȳǺƴݣࣖƠƯƍǔƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ
୿ưᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ
ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲
ǕƕƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ᩧЈỆếẟề
ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƓ৖ਤƪƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ἦὅἚӳỪẶ
ẎἉἂἰဇẆỿἶἠὅဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃ
ȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁ
Ǜ MᲢ׋ 3ᲣƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ẎἝἅὅဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩ
ȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔ
ئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ MᲢ׋ 3ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳ
ǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ŦǫȡȩƷȕǩ
ȸ
ǫǹȢ
ȸ
ȉƷЏǓ੭ƑƸ
Ŵ
Ɲ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕ ĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳ
ȈƕӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯ
ƘƩƞƍŵ
ƜƷȬȳǺƸŴ#( ƴǻȃȈƠƨLJLJưNjŴȞȋȥǢȫưȔȳȈᛦૢƕưƖǔೞᏡǛ઀
᠍ƠƯƍLJƢŵǪȸȈȕǩȸǫǹưȔȳȈǛӳǘƤŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƨ
LJLJȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
LJƨƜƷȬȳǺƸŴǪȸȈȕǩȸǫǹƕ˺ѣƠƯƍǔ଺ưNjŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅ
ƢƱȞȋȥǢȫƴЏǓஆǘǔž/( ЏǓஆƑೞᏡſᲢȞȋȥǢȫǪȸȐȸȩǤȉᲣǛͳ
ƑƯƍLJƢŵƝ̅ဇƷȞǦȳȈƴǑǓŴ/( ЏǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷИ஖ᚨܭƕီ
ƳǓLJƢŵ
ȞǦȳȈӸ MF ЏǓஆƑೞᏡ ̅ဇưƖǔ AF Ȣȸȉ
ǷǰȞဇŴȋdzȳဇ ஊј
ǷȳǰȫᲢAF-SŴS
dzȳȆǣȋǢǹᲢAF-CŴC
ǭȤȎȳဇ ໯ј ǷȳǰȫᲢONE SHOT
ŦК٥ǓƷ USB DOCK ƱǽȕȈǦǨǢžSIGMA Optimization ProſǛဇƍƯŴMF Џ
ǓஆƑೞᏡƷஊјᲩ໯јƷᚨܭŴƓǑƼ MF ƴЏǓஆǘǔǿǤȟȳǰƷᛦૢǛƢǔƜ
ƱƕưƖLJƢŵᛇƠƘƸžSIGMA Optimization ProſƷȘȫȗǛƝᚁƘƩƞƍŵ
ŦžSIGMA Optimization ProſƸŴࡴᅈǦǧȖǵǤȈǑǓ໯૰ưȀǦȳȭȸȉưƖLJƢŵ
http://www.sigma-global.com/download/
ᘮϙမขࡇႸႮ
ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊ᲣǛჷ
ǔƜƱƕưƖLJƢŵ̊ƑƹᲢ׋ 4ᲣƸŴ዁ǓǛ F16 ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမขࡇǛᅆƠ
ƯƍLJƢŵ
ἾὅἌἧὊἛ
ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ૾ඥ
ƸŴȬȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ
˄ƚƯƘƩƞƍŵᲢ׋ 5
Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜƱƕ
ưƖLJƢŵᲢ׋ 6ŵ
ἧỵἽἑὊ
Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩ
ƞƍŵ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLᲣǛƝ̅ဇƘƩ
ƞƍŵ
ἧἻἕἉἷજࢨ
ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴƝ̅
ဇƴƳǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
̬ሥẆӕৢɥỉදॖ
Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍
ࣱƷᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬
ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢ
ȸƔȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ
෩ƱȬȳǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷ
ஊೞ๋дƸዌݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏ
ƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲
ྸɧᏡƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒ
ଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
ƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɼễˁಮ
ȬȳǺನ঺Ტ፭ - ௏Უ 12 - 14 இٻજࢨ̿ྙ 1:8.5
ဒ 28.6° ȕǣȫǿȸǵǤǺ 86mm
இݱ዁Ǔ 16 இٻࢲ X ᧈƞ 94.7 x 126.2mm
இჺજࢨុᩉ 85cm ᣻ 1130g
ٻƖƞ᣻ƞƸŴǷǰȞȞǦȳȈƷNjƷưƢŵ
᪥ᮏㄒ㻌
ԓ
දॖ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
Filter Attachment Thread
Focus Ring
Distance Scale
Depth of Field Read Out Index
Focus Index Line
Focus Mode Switch
Mount
Lens Hood
FOR NIKON MOUNT
This lens includes an electromagnetic diaphragm mechanism, the same
specifications as the E-type mechanism in Nikon AF lenses. The lens is compatible
with the cameras listed in Table (A). (The models with the Ŭ mark require the
latest version of the camera firmware to ensure compatibility.)
ŦIt is not compatible with film single-lens reflex cameras.
ŦIt is not possible to use the lens with the cameras in Table (B).
ŦFor models not listed in Table (A) or Table (B), please refer to the camera’s
instruction manual to check for compatibility of E-type lenses.
ATTACHING TO THE CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
same way as your normal lens. Please refer to the instruction booklet for your
camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical
contacts. Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid
damaging the lens, be especially sure to place the lens with its front end down
while changing the lens.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please, refer
to the camera instruction book.
FOCUSING
This lens features Sigmas built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
quick and quiet autofocusing.
SIGMA and CANON
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position
(fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the
M position (fig.3). You can adjust the focus by turning the focus ring.
NIKON
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode switch
on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus
mode switch on the lens to the “M position (fig.3). You can adjust the focus by
turning the focus ring.
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the cameras
focusing mode.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that correct
focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance
scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes in
temperature which cause various components in the lens to expand and contract.
Special allowance is made for this at the infinity setting.
This lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. While half
pressing the shutter button, rotate the focus ring to adjust the point of focus.
Also, this lens can offer [Full-time MF function] (Manual Override) by rotating the
focus ring of the lens while auto focusing is in operation. The default setting of
Full-time MF function varies for each mount.
Mount Full-time MF function Available AF Mode
SIGMA, NIKON
ON
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON OFF Single AF (ONE SHOT)
ŦWhen using USB DOCK (sold separately) and its dedicated software, “SIGMA
Optimization Pro, it is possible to select Full-time MF function ON / OFF, You can
also adjust the amount of ring rotation to operate Full-time MF function. For
further information, please refer to the SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
ŦSIGMA Optimization Pro can be downloaded free of charge from the following
website: http://www.sigma-global.com/download/
DEPTH OF FIELD SCALE
The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of
sharpness) of your composition. For example in figure (4), the depth of field zone is
shown when the aperture F16 is used.
LENS HOOD
A bayonet type detachable hood is provided with the lens. This lens hood helps to
prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from outside the
picture area. Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.5)
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove
the hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.6)
FILTER
ŦOnly one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special
thicker filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.
ŦWhen using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.
FLASH PHOTOGRAPHY
The cameras built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For best
results, please only use an external flash unit.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
ŦFor extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good
ventilation. To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or
naphthalene gas.
ŦDo not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or
finger prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth
or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water, keep
it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens
elements and electric components damaged by water.
ŦSudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the
surface of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is
advisable to keep the lens in the case until the temperature of the lens
approaches room temperature.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Lens construction 12 - 14 Magnification 1:8.5
Angle of View 28.6° Filter Size 86mm
Minimum Aperture 16
Dimensions
Dia.g
L
en
g
th
94.7 x 126.2mm
(3.73 x 4.97 in)
Minimum Focusing Distance
85cm (2.79ft) Weight 1130g (36.86oz)
Dimensions and weight include the SIGMA mount.
ENGLISH
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA
Produktes erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten
Benutzung des Gerätes aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
Filtergewinde
Entfernungsring
Entfernungsskala
Schärfentiefenindex
Einstellindex
Fokussierschalter
Anschluß
Gegenlichtblende
NIKON ANSCHLUSS
Dieses Objektiv besitzt einen elektromagnetischen Blendenmechanis-mus mit den
gleichen Spezifikation wie der E-Typ-Mechanismus der Nikon-AF-Objektive. Das
Objektiv ist mit den in der Tabelle (A) genannten Kameramodellen kompatibel. (Die
Modelle mit der Ŭ-Markierung benötigen die aktuelle Kamera-Firmwareversion,
um die Kompatibilität zu gewährleisten.)
ŦEs ist nicht kompatibel mit analogen Spiegelreflexkameras.
ŦEs ist nicht möglich, das Objektiv mit den in Tabelle (B) genannten
Kameramodellen zu verwenden.
ŦBei Kameramodellen, die weder in Tabelle (A) noch Tabelle (B) aufgelistet sind,
entnehmen Sie die Information zur Kompatibilität mit E-Typ-Objektiven bitte der
Bedienungsanleitung der Kamera.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert das Objektiv genauso automatisch wie lhr
Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur
Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets
sauber. Stellen Sie das Ovjektiv grundsätzlich nur mit der Vorderseite nach
unten ab, um eine Beschädingung der Kupplungselemente zu vermeiden.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen
automatisch zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung
der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE
Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor (HSM).
Der HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
SIGMA und CANON
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am
Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen
wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position (Abb.3).
Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
NIKON
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb
und schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2).
Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie den
Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position (Abb.3). Sie können die Schärfe
nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
ŦHinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte
der Bedienungsanleitung der Kamera.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt
werden, da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala
auftreten können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich- Einstellung.
Bei diesem Objektiv kann auch im Autofokus-Betrieb manuell fokussiert werden.
Während der Auslöser halb durchgedrückt wird, führt das Drehen am Fokusring zum
Einstellen des Fokuspunktes.
Ebenso bietet dieses Objektiv die [Jederzeit-MF-Funktion] (Manual Override) durch
Drehen am Fokusring des Objektivs während des Autofokus-Betriebs. Die
Standardeinstellung der Jederzeit-MF-Funktion ist Abhängig vom Anschluss.
Anschluss Jederzeit-MF-Funktion Verfügbare AF-Betriebsarten
SIGMA, NIKON
AN
Single AF (AF-S, S)
Schärfenachführung AF (AF-C, C)
CANON AUS Single AF (ONE SHOT)
ŦMithilfe des USB-Docks (optional erhältlich) und der speziell konzipierten
Software, "SIGMA Optimization Pro", kann bei der Jederzeit-MF-Funktion zwischen
AN/AUS gewählt werden. Ebenso kann die notwendige Drehung am Fokusring zur
Aktivierung der Jederzeit-MF-Funktion individualisiert werden. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem "Hilfe"-Menü der SIGMA Optimization Pro.
ŦSIGMA Optimization Pro kann kostenlos von der folgenden Website
heruntergeladen werden: http://www.sigma-global.com/download/
SCHÄRFENTIEFESKALA
Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter Bereich)
Ihrer Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (4) wird der Schärfentiefebereich
angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
GEGENLICHTBLENDE
Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert.
Diese hilft, Streulicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich
einfallendes Licht entstehen können. Orientieren Sie sich beim Anbringen der
Gegenlichtblende an den aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daß
die Blende korrekt einrastet. (Abb.5)
ŦZum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
abgenommen und umgestülpt aufgesetzt werden. (Abb.6)
FILTER
ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte
ausschließlich Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können sich
bei Autofokus und Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
stärkere Spezialfilter Ü z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders
hoher Filterfassung Ü können zu Vignettierungen verursachen.
BLITZ FOTOGRAFIE
Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen. Verwenden Sie
nicht den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur externes Blitzgerät
verwenden.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen
Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut
belüfteten Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren
Dämpfe die Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf
Glasflächen keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel,
sondern ein sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im
Regen oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur
eines Objektives mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
ŦTemperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner
Glasflächen führen. Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer
empfiehlt es sich, das Objektiv solange im Köcher oder der Fototasche zu
belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.
TECHNISCHE DATEN
Glieder – Linsen 12 - 14
Größter Abbildungsmaßstab
1:8.5
Diagonaler Bildwinkel
28.6° Filterdurchmesser 86mm
Kleinste Blende 16
Abmessungen Ø ×
Baulänge
94.7 x 126.2mm
Naheinstellgrenze 85cm Gewicht 1130g
Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-Anschluß.
DEUTSCH
Nous vous remercions davoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
Filetage pour filatre
Bague des distances
Echelle des distances
Echelle de profondeur de champ
Repère de distance
Sélecteur de mise au point
Baïonnette
Pare-Soleil
EN MONTURE NIKON
Cet objectif est équipé d’un mécanisme de diaphragme électromagnétique, aux
caractéristiques identiques à celles du mécanisme des optiques Nikon AF de type E.
L’objectif est compatible avec les appareils indiqués dans le tableau (A). (Les
modèles avec le symbole Ŭ nécessitent la dernière version du firmware de
l’appareil pour assurer la compatibilité.)
یIl n’est pas compatible avec les appareils argentiques.
یIl n’est pas possible d’utiliser l’objectif avec les boîtiers indiqués dans le tableau
(B).
یPour les modèles qui ne figurent pas dans le tableau (A) ou dans le tableau (B),
veuillez-vous référer au manuel d’utilisation de l’appareil pour vérifier la
compatibilité du boîtier avec les objectifs de type E.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec
vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
یSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais
l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
Veuiliez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper Sonic
Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
SIGMA et CANON
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en
position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en
position “M position (fig.3), et ajustez le point en tournant la bague de mise au
point.
NIKON
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
sélecteur de mise au point en position “AF (fig.2). Pour une mise au point manuelle,
placez le sélecteur en position “M position (fig.3), et ajustez le point en tournant la
bague de mise au point.
یVeuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
au point de l'appareil.
یEn cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
particulière est prévue à cet effet en position infini.
Cet objectif autorise la mise au point manuelle y compris en mode autofocus. Tout
en appuyant à mi-course sur le déclencheur, tournez la bague de mise au point pour
l'ajuster.
Cet objectif dispose de la fonction de [Retouche manuelle MF] (Manual Override) en
tournant la bague de mise au point en mode autofocus. Le réglage par défaut
Monture Activation par défaut Mode AF disponible
SIGMA, NIKON
ON (activé)
AF spot (AF-S, S)
AF continu (AF-C, C)
CANON OFF (désactivé) AF spot (ONE SHOT)
یEn utilisant le dock USB (vendu séparément) et le logiciel dédié SIGMA
Optimization Pro, il est possible d'activer ou de désactiver la retouche manuelle.
Il est également possible de paramétrer la démultiplication de la bague de mise
au point en retouche manuelle. Pour plus d'information, veuillez vous reporter à
l'Aide de SIGMA Optimization Pro.
یLe logiciel SIGMA Optimization Pro peut être téléchargé gratuitement à l'adresse
Web suivante : http://www.sigma-global.com/download/
ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ (zone
de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (4) indique la profondeur de
champ à l'ouverture F16.
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil démontable avec fixation à baïonnette est livré avec objectif. Ce
pare-soleil protège l’objectif des rayons parasites et de lumière incidente.
Assurez-vous qu’il se fixe convenablement jusqu’à la position de blocage (fig.5).
ŦPour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez à
détacher d'abord le pare-soleil et à le replacer ensuite en position inversée. (fig.6)
FILTRES
ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un
filtre très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un
vignettage.
ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de
type “circulaire. Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul
d’exposition pourraient être incorrects.
PHOTOGRAPHIE AU FLASH
La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez le
flash intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement un flash
externe.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
یNe pas exposer l’objectif aux chocs, ni à des températures extrèmes, ou à
l’humidité.
یSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et
bien ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits
anti-mites afin de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
یNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
یCet objectif n’est pas étanche. Si vous lutilisez par temps de pluie ou près de
l’eau, veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des
éléments optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles
en cas de dommages.
یDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif
dans un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.
CARACTERISTIQUES
Construction de lobjectif 12 - 14
Rapport de reproduction
1:8.5
Angle de champ 28.6° Diamétre de filtre 86mm
Ouverture minimale 16
Dimension:
diamentre×longueur
94.7 x 126.2mm
Distance minimale de mise au point
85cm Poids 1130g
Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.
FRAN
Ç
AIS
Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.
BESCHRIJVINS VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
Filterschroefdraad
Scherpstelring
Afstandschaal
Scherptediepteschaal
Index teken
Scherpstelkeuze schakelaar
Vatting
Zonnekap
VOOR NIKON VATTING
Dit objectief beschikt over een electromagnetisch diafragma mechanisme met
dezelfde specificaties als het E-type mechanisme in Nikon AF objectieven.
Het objectief is te gebruiken met cameras zoals in onderstaande Tabel (A)
aangegeven (voor modellen met ۻ markering is hiervoor de nieuwste versie van de
camera firmware vereist)
ŦHet is niet bruikbaar met film single-lens reflex cameras.
ŦHet is niet mogelijk het objectief te gebruiken met cameras in Tabel (B).
ŦVoor modellen die niet in Tabel (A) of Tabel (B) zijn genoemd: raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de camera op bruikbaarheid met E-type objectieven.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net
zo functioneren als de originele opjectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing
van uw camera.
ŦOp de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken.
Deze moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact
verzekerd te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de
voorzijde en niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit
geheel automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM
maakt snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
Sigma en Canon
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
postitie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het
objectief op de M positie (fig.3). Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de
focusring te draaien.
Nikon
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de
camera op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het
schuifje op het objectief op de M positie (fig.3). Vervolgens kunt u scherpstellen
door aan de focusring te draaien.
ŦRaadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
ŦWanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
Dit objectief kan ook manueel worden scherpgesteld, zelfs in de autofocus stand.
Om het focuspunt bij te stellen dient de afdrukknop half te worden ingedrukt en de
focusring verdraait te worden.
Ook biedt dit objectief een Full-time MF-functie (Manual Override) door aan de
focus ring te draaien terwijl de auto focus werkzaam is. De instelling van de
full-time MF-functie verschilt per vatting.
Vatting Full-time MF-functie Beschikbare AF-modus
SIGMA, NIKON AAN
Enkelvoudige AF (AF-S, S)
Continue AF (AF-C, C)
CANON UIT Enkelvoudige AF (ONE SHOT)
ŦBij gebruik van het USB DOCK (los verkrijgbaar) en de bijbehorende software,
“SIGMA Optimization Pro, is het mogelijk om Full-time MF-functie te selecteren
AAN / UIT. Tevens is het mogelijk de mate van rotatie van de focusring bij te
stellen om de Full-time MF functie te bedienen. Voor meer informatie verwijzen
wij naar het SIGMA Optimization Pro “Help” menu.
ŦSIGMA Optimization Pro kan gratis worden gedownload op de volgende website:
http://www.sigma-global.com/download/
SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de
scherpte zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (4) de scherpte zone
aangegeven bij diafragma F16.
ZONNEKAP
Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd.
De zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die
worden veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het
objectief valt. Let erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de
geblokkeerde positie wordt gedraaid. (fig.5)
ŦOm objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de
zonnekap afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.6)
FILTERS
ŦGebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke
filters-zoals een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
ŦGebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een
autofocus camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF cameras wordt
gebruikt, zal de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling
niet correct functioneren.
FLITSOPNAMEN
Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een schaduw
veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom afgeraden. Een
externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
ONDERHOUD EN OPSLAG
ŦVermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.
ŦIndien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging
van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
ŦGebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om
vuil of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor
een speciaal lensdoekje of lenstissues.
ŦDit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water
voor dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en
electrische componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste
gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.
ŦPlotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de
temperatuur van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.
TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie
(groepen – elementen)
12 - 14
Maximale vergrotings
maatstaf
1:8.5
Beeldhoek
28.6°
Filtermaat 86mm
Kleinste diafragma
16
Afmetingen (diam.
×
lengte)
94.7×126.2mm
Kortste instelafstand
85cm
Gewicht 1130g
Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vattin
NEDERLANDS
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)
ձRrosca para filatros
ղAro de enfoque
ճEscala de distancias
մIndice de profundidad de campo
յLinea de indice
նSelector de enfoque
շMontura
ոParasol
PARA MONTURA NIKON
Este objetivo incluye un mecanismo de diafragma electromagnético, las mismas
especificaciones que el mecanismo de tipo E en los objetivos Nikon AF. El objetivo
es compatible con las cámaras señaladas en la tabla (A). (Los modelos con la marca
Ŭ requieren la última versión del firmware en la cámara para asegurar la
compatibilidad.)
ŦNo es compatible con cámaras réflex de película de 35mm.
ŦNo se puede utilizar el objetivo con las cámaras de la tabla (B).
ŦPara los modelos que no aparecen en la tabla (A) o en la tabla (B), por favor
consulte el manual de instrucciones de la cámara para comprobar la
compatibilidad entre los objetivos de tipo E.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie
de optica.
MODE AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara. Por
favor, consulte el manual de su cámara.
ENFOQUE
Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
proporciona un enfoque rápido y silencioso.
SIGMA y CANON
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posiciónAF (fig.2). Si quiere
enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M (fig.3). Ajuste el foco
moviendo el aro de enfoque.
NIKON
Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de la
óptica en la posición “AF (fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga el selector
en la posición M
(fig.3). Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
ŦPara cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
ŦCuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
Este objetivo también permite el enfoque manual incluso en el modo de enfoque
automático. Mientras presiona a medio recorrido el botón del obturador, gire el
anillo de enfoque para ajustar el punto de enfoque.
Además, este objetivo ofrece la [Función MF Total] (Manual Override) girando el anillo
de enfoque del objetivo, mientras que el enfoque automático está en funcionamiento.
La configuración por defecto de la función MF Total varía para cada montura.
Montura Función MF Total Modo AF disponible
SIGMA, NIKON
ENCENDIDO
Single AF (AF-S, S)
Continuous AF (AF-C, C)
CANON APAGADO Single AF (ONE SHOT)
ŦAl usar el USB Dock (se vende por separado) y el software dedicado "SIGMA
Optimization Pro", puede seleccionar la función MF Total Encendida / Apagada.
También puede ajustar la cantidad de rotación del anillo para operar la función
MF completa. Para más información, por favor consulte el menú “Ayuda” de
“SIGMA Optimization Pro.
ŦPuede descargar el programa SIGMA Optimization Pro de forma gratuita desde el
siguiente sitio web: http://www.sigma-global.com/download/
ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de campo
(zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (4), se muestra la zona
de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
PARASOL
Se incorpora con el objetivo un parasol extraíble de tipo bayoneta. Este parasol
ayuda a prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminación ambiental. Al
conectarlo compruebe que quede completamente sujeto. (fig.5).
ŦPara guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el parasol
y después invertirlo en el objetivo (fig.6).
FILTROS
ŦSolamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
ŦCuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y la
exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
FOTOGRAFÍA CON FLASH
No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá
sombras, solo utilice flash externo.
PREVENIR LOS DESTELLOS Y LAS SOMBRAS
Debido al extremo ángulo de visión de este objetivo, los destellos y las sombras
pueden aparecer en la toma con mayor facilidad que en otro tipo de ópticas.
Cuando efectúe las tomas tome especial cuidado con la luz directa del sol o luces
brillantes.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
ŦEvite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
ŦEn caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de
los objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
ŦNo utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la
suciedad de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia
objetivos.
ŦEstos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del
agua, asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los
mecanismos internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados
por el agua.
ŦSi hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un
lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.
CARACTERISTCAS
Construcción del objetivo
12 - 14 Ampliación 1:8.5
Ángulo de visión 28.6° Diámetro filtro 86mm
Apertura mínima 16
Dimensiones (diám x long)
94.7
x126.2mm
Distancia mínima enfoque
85cm Peso 1130g
Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.
ESPAÑOL
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo
obiettivo Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni
prima di cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le
migliori prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI CONSTITUTIVI (fig.1)
Portafiltri frontale a vite
Ghiera di messa a fuoco
Scala delle distanze
Scala delle profondia di
campo
Indice di collimazione
Selettore di fuoco
Innesto
Paraluce
PER INNESTO NIKON
L’obiettivo è dotato di diaframma elettromagnetico che possiede le stesse
caratteristiche del meccanismo tipo-E montato negli obiettivi Nikon AF. L’obiettivo
è compatibile con le fotocamere elencate nella Tabella (A). (I modelli contrassegnati
con il simbolo Ŭ devono avere il firmware aggiornato allÞultima versione per poter
funzionare correttamente).
ŦNon è compatibile con le fotocamere reflex a pellicola.
Ŧ
Non è possibile usare questo obiettivo con le fotocamere elencate nella Tabella (
B
).
ŦPer verificare la compatibilità con gli obiettivi Tipo-E dei modelli non elencati né
nella Tavola (B) né nella tavola (A), consultate I relative libretti d’istruzione.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete innestato lo zoom nel portaottica della fotocamera, funzionerà
automaticamente allo stesso mode di un obiettivo normale (v. istruzioni per l’uso
della fotocamera).
ŦLa superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
elementi di accoppiamento. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. I contatti
sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate
l’obiettivo su una superficie idonea badando a rivolgerne in giù la parte della
lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una più
veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
SIGMA e CANON
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “M” (fig.3). In questo caso si mette a fuoco ruotando la
ghiera di messa a fuoco.
NIKON
Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “AF (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M (fig.3). In questo caso si
mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
ŦConsultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di
messa a fuoco.
ŦSe usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del
quadro mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino.
L’operazione è vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai
quall il piano di messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di
temperatura, par effetto dei quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono
dilatarsi fino a entrare in contatto reciproco. Per la regolazione sull’infinito è
prevista una compensazione speciale.
L’obiettivo permette di mettere a fuoco manualmente anche quando è impostato
l’autofocus. Per regolare la messa a fuoco, premete a metà corsa il pulsante di
scatto e ruotate l’anello della messa a fuoco.
L’obiettivo offre anche la funzione di messa a fuoco manuale MF continua. Basta
ruotare l’anello di messa a fuoco mentre è attivo l’autofocus (Manual Override). Le
impostazioni di default della funzione MF continua, cambiano secondo il tipo
d’innesto.
Innesto Funzione MF continuo Modalità AF disponibili
SIGMA, NIKON ON
AF singolo (AF-S, S)
AF continuo (AF-C, C)
CANON OFF AF Singolo (ONE SHOT)
ŦGrazie al DOCK USB (venduto separatamente) e al suo software dedicato, “Sigma
Optimization Proè possibile impostare la Funzione di messa a fuoco manuale
MF continua su accesa (ON) oppure spenta (OFF). E’ anche possibile impostare
l’angolo di rotazione dell’anello di messa a fuoco. Per maggiori informazioni
consultare la voce Aiuto” nel menu di Sigma Optimization Pro.
ŦIl software SIGMA Optimization Pro può essere scaricato gratuitamente da
questo sito web: http://www.sigma-global.com/download/
SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a fuoco
della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (4) è visualizzata la
zona della profondità di campo quando si usa il diaframma a F16.
PARALUCE
Il vostro obiettivo è corredato da un paraluce staccabile con attacco a baionetta. Il
paraluce previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che
possono prodursi con un’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce,
sinceratevi che sia perfettamente bloccato.(fig.5)
Ŧ
Per riporre l’obiettivo, il paraluce può essere applicato anche all’incontrario. (fig.6)
FILTRI
ŦSi può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri
molto spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
ŦSe volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
“circolare. Un polarizzatore “lineare, infatti, può compromettere il regolare
funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
FOTOGRAFIA CON IL FLASH
Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo
obiettivo non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
CURA E CONSERVAZIONE
ŦProteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature
o umidità eccessiva.
ŦIn previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
ŦNon usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di
eliminare dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli
invece con un panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
ŦL’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
renderne impossibile qualsiasi riparazione.
ŦImprovvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Costituzione ottica (Gruppi-El.)
12 - 14
Rapporto d’ingrandim.
1:8.5
Angoli di campo 28.6° Diamentro filtri 86mm
Apertura minima 16
Dimensioni
(diametro × lunghezza)
94.7 x 126.2mm
Distanza min. messa fuoco 85cm Peso 1130g
Dimensioni e pesi s’intendono comprensivi di attacco SIGMA.
ITALIANO

Vuoi sapere di Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Nikon?

Chiedi la domanda che hai sul Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Nikon semplimente ad altri proprietari di prodotto qui. Assicurati di fornire una descrizione chiara ed asauriente del problema e della tua domanda. Migliore è la descrizione del tuo problema e della domanda, più facile è per gli altri proprietari del Sigma 85mm F1.4 DG HSM ART Nikon fornirti una buona risposta.